| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Byrådet Byrådet Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Anders Buhl-Christensen, Anders Primdahl Vistisen, Bjarne Overmark, Charlotte Broman Mølbæk, Christian Boldsen, Christian Brøns, Christina Kjærsgaard, Claus Omann Jensen, Daniel Madié, Ellen Petersen, Fatma Cetinkaya, Frank Nørgaard, Helle Dahl Skøtt, Henning Jensen Nyhuus, Iben Sønderup, Jens Laursen, Jens Peter Hansen, Kasper Fuhr-Christensen, Katrine Fruelund, Kim Kristensen, Lars Christian Søgaard, Leif Gade, Louise Høeg Jensen, Mark Pring, Michael Mouritsen, Mogens Nyholm, Morten Grosbøl, Ole Skiffard, Steen Bundgaard, Susanne Koch, Torben Hansen

Møde lokation

Det gamle Rådhus

Dagsorden

DIVERSE SAGER
ØKONOMIUDVALGETS SAGER
SAGER REJST AF MEDLEMMERNEDIVERSE SAGER
Punkt Titel
16 Udpegningssager til hverv, råd og bestyrelser 2014 - 2017
Resume

I forlængelse af kommunalvalget 2013 skal Randers Byråd udpege medlemmer til en række råd, nævn, bestyrelser m.v.

Sagsfremstilling

Efter kommunalvalget 2013 skal byrådet udpege medlemmer til en række råd, nævn, bestyrelser m.v. Der henvises til vedlagte oversigt over hvervene.

 

Den til sagen vedhæftede oversigt indeholder alle kommunale hverv i Randers Kommune. Enkelte sager behandles efterfølgende som særskilte sager på dagsordenen, og der er et antal hverv, som behandles på efterfølgende byrådsmøder.

 

Der er i oversigten anført betegnelserne VG 1 og VG 2 for de to valggrupper, som omfatter følgende partier: VG 1: V, L, O, C, Å og B. VG 2: A og F.  

 

Af oversigten fremgår, om der er krav om byrådsmedlemsskab ved udpegningen. Det fremgår tillige, om der sker udpegning efter indstilling fra andre myndigheder, organisationer foreninger eller lign.

 

Ved udpegning efter indstilling gælder ligestillingslovens § 10a, hvorefter myndigheder eller organisationer, der indstiller et medlem til et udvalg m.v., der skal udpeges af byrådet, skal foreslå både en kvinde og en mand. Dette udgangspunkt kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde. Blandt de særlige grunde kan f.eks. være tilfælde, hvor organisationen ikke har mulighed for at foreslå eller udpege både kvinder og mænd med de for hvervet fornødne kvalifikationer og/eller sagkundskab. Organisationen skal i så fald samtidig konkret begrunde, hvis der foreligger særlige grunde til at fravige reglen. Hvis der ikke indstilles både en kvinde og en mand eller der ikke er angivet en begrundelse, kan et enigt byråd vælge at lade en organisations eller myndigheds plads i et udvalg være tom. 

 

Efter styrelsesloven sker valg af ét medlem til et hverv ved flertalsvalg. Ved valg af to eller flere medlemmer til et hverv sker valget ved forholdstalsvalg. 

 

Valggrupperne har inden byrådsmødet oplyst, hvilke medlemmer der skal udpeges, og navnene fremgår af oversigten.

 

Forvaltningen orienterer efter byrådsmødet de udpegede om valget og afholder i 2014 en temaaften, hvor samtlige udpegede inviteres, og hvor relevante emner bliver gennemgået. 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet,

 

atde af oversigten af valggrupperne anførte medlemmer for hvervene vælges,

 

atder træffes beslutning om valg af indstillede medlemmer i hvervnumrene 1, 11, 42 og 49 og

 

at de hverv hvori indgår født medlemsskab af et hverv tages til efterretning.
Indstilling:
Beslutning

Udpegningerne tiltrådt med følgende tilføjelser og ændringer:

 

Beredskabskommissionen: Per Aastrup valgt.

Grundlisteudvalget: Mette Ravnholt-Jakobsen valgt.

Repræsentantskabet for I/S Fællesforbrænding: Kim Kristensen valgt.
Suppleant for Bjarne Overmark i KL´s delegeretmøde: Kim Kristensen valgt.

Medlem til Randersborgerkomitteen: Louise Høeg Jensen valgt.

Medlem til Randers Produktionshøjskole: Jens Laursen valgt.

 

Susanne Dixen valgt efter indstilling fra Dania til Randers Kollegiegaard.

 

Ændringer:

Naturskolen: Marianne Høj Madsen i stedet for Jesper Breum.

Skatteankenævnet: Svend Hjort Christensen skal være suppleant for Henrik Gottlieb Hansen i stedet for Torben Pedersen.

Bestyrelsen for I/S Fællesforbrænding: Jens Peter Hansen og Torben Hansen.
Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Oversigt over hverv, råd og bestyrelser 2014 - 2017 Randers Byråd Download pdf-dokument


Punkt Titel
17 Valg til Bevaringsudvalget
Sagsfremstilling

Byrådet har den 15. januar 2007 nedsat et bevaringsudvalg efter styrelseslovens § 17 stk. 4 som et rådgivende udvalg.

 

Formålet med bevaringsudvalget er, at der gennem bevaringsudvalgets arbejde kan gøres en indsats for at bevare den bygningsmæssige kulturarv samt, at man ved bygningsændringer vælger korrekte arkitektoniske løsninger.

 

Udvalget består af 8 medlemmer, der udpeges af byrådet således:

 

 • 3 byrådsmedlemmer som er medlemmer i miljø- og teknikudvalget og

 • 5 medlemmer udpeges efter indstilling fra følgende interesseorganisationer, idet der indstilles følgende:

 

 1. Foreningen for By og Landskabskultur indstiller Ebbe Marxen til Bevaringsudvalget med Lars Malmstrøm som suppleant. Det oplyses, at det ikke muligt, at indstille en kvindelig kandidat. 

 2. Museum Østjylland/ Randers Statsarkiv indstiller museumsinspektør Hanne Sørensen som medlem af udvalget og arkivar Tina Knudsen Jensen som suppleant. Det oplyses, at der ikke er mandlige medarbejdere, som besidder de nødvendige faglige kvalifikationer til at indgå i rådet.   

 3. Landboforeningen Kronjylland indstiller Anders Chr. Wegger til Bevaringsudvalget. Det oplyses, at det desværre ikke har været muligt at finde en kvindelig kandidat til udvalget.

 4. Randers Lejerforening indstiller Peter Krogh. Det oplyses, at lejerforeningen ikke har nogle kvindelige kandidater for øjeblikket.

 5. Randers Turistkontor (VisitRanders) indstiller Anne Mette Knattrup og Søren Vognsen jf. ligestillingslovens krav om, at der skal indstilles både en mand og en kvinde.

 

Der er ikke krav om, at der udpeges suppleanter.

 

Byrådet skal således ved forholdstalsvalg udpege tre byrådsmedlemmer fra miljø- og teknikudvalget og foretage valg af medlemmer på baggrund af de indkomne indstillinger.

 

Valggrupperne foreslår følgende udpegning:

 

Fra valggruppe 1 udpeges:
Jens Peter Hansen og Lars Søgaard

Fra valggruppe 2 udpeges:
Torben Hansen.

 

Byrådet skal træffe beslutning om de indstillede medlemmer.

Beslutning

Udpegningerne tiltrådt med den tilføjelse, at Anne Mette Knattrup er valgt efter indstilling fra Visit Randers.
Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
18 Valg til Bevillingsnævnet
Sagsfremstilling

Efter restaurationsloven kan byrådet nedsætte et bevillingsnævn til at træffe de afgørelser, der efter restaurationsloven er henlagt til byrådet.

 

Bevillingsnævnet er sammensat af 7 medlemmer således:

 

 • Politimesteren eller dennes befuldmægtigede

 • 4 medlemmer udpeget af byrådet

 • 1 medlem udpeget af byrådet efter indstilling fra en forening, der repræsenterer restauratørerne i Randers Kommune, og hvis det er praktisk umuligt, af de to store organisationer HORESTA og DRC i forening

 • 1 medlem udpeget af byrådet efter indstilling fra tjenerforeningen 3F privat service/restauration

 

Der er ikke efter restaurationsloven krav om, at medlemmerne skal være byrådsmedlemmer. Der er dog i Randers Randers Kommune tradition for, at de 4 udpegede medlemmer er byrådsmedlemmer.

 

Som repræsentant for 3F servicegruppen/restaurationsområdet indstilles Jonna Lauritsen, 3F Randers. Det oplyses, at 3F ikke for øjeblikket har mænd ansat indenfor det pågældende område.

 

Som repræsentant for restauratørerne i Randers Kommune indstiller Beværterforeningen direktør Sven Eskildsen og Gitte Vestergaard Borup jf. ligestillingslovens krav om, at der skal indstilles både en mand og en kvinde.

 

Byrådet skal således ved forholdsvalg udpege 4 medlemmer samt 2 medlemmer efter indstilling til bevillingsnævnet.

 

Fra valggruppe 1 udpeges Mark Pring og xx.

 

Fra valggruppe 2 udpeges Iben Sønderup og Charlotte Broman Mølbæk.

 

Byrådet skal tage stilling til de indstillede medlemmer.

Beslutning

Udpegningerne tiltrådt med den tilføjelse, at Bjarne Overmark tillige er valgt, og at de indstillede godkendes. Direktør Sven Eskildsen blev valgt efter indstilling fra Beværterforeningen.Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
19 Valg til Handicaprådet
Sagsfremstilling

Byrådet skal efter den sociale retssikkerhedslov nedsætte et handicapråd, der rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap. Byrådet besluttede den 11. marts 2013 at nedsætte Handicaprådets medlemstal fra 14 til 10 medlemmer.

 

Efter Handicaprådets gældende vedtægter udpeges 10 medlemmer således:

 

 • Byrådet udpeger 5 medlemmer, der repræsenterer byrådet, heraf et antal af byrådets medlemmer. Medlemmerne har i sidste valgperiode været byrådsmedlemmer.

 • Danske Handicaporganisationer (DH) indstiller 5 medlemmer.

 

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert af de 10 medlemmer af handicaprådet. Stedfortræderen deltager i Handicaprådets møder, når det ordinære medlem ikke kan deltage.

 

Byrådet skal således ved forholdstalsvalg udpege 10 medlemmer, herunder 5 efter indstilling.

 

Danske Handicaporganisationer har indstillet 5 medlemmer og 5 stedfortrædere i vilkårlig rækkefølge. Indstillingen er i overensstemmelse med ligestillingsloven og ses i bilag til dagsordenen.

 

Valggruppe 1 udpeger: Helle Skøtt med Lars Søgaard som suppleant, Katrine Fruelund med Christian Boldsen som suppleant og xx med xx som suppleant.

Valggruppe 2 udpeger Charlotte Broman Mølbæk med Fatma Cetinkaya som suppleant og Steen Bundgaard med Ole Skiffard som suppleant.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet,

 

atvalggrupperne udpeger 5 medlemmer og stedfortrædere for disse og

 

at de af DH indstillede 5 medlemmer og suppleanter godkendes.
Indstilling:
Beslutning

Valggruppe 1 udpeger:
Helle Skøtt med Lars Søgaard som suppleant
Katrine Fruelund med Christian Boldsen som suppleant

Kim Kristensen med Jens Laursen som suppleant  

Valggruppe 2 udpeger:
Charlotte Mølbæk Broman med Fatma Cetinkaya som suppleant
Ole Skiffard med Steen Bundgaard som suppleant.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Indstilling af medlemmer til handicaprådet Download pdf-dokument


Punkt Titel
20 Valg til Taxinævnet
Sagsfremstilling

Taxinævnet er nedsat af byrådet som et forberende og rådgivende udvalg til miljø- og teknikudvalget.

 

Byrådet har fastlagt nævnets opgaver således: drøftelse af taxistrukturen i Randers Kommune, almindelige spørgsmål i forbindelse med udførelsen af taxikørslen, tilsyn med taxibranchen, behandling af klager rettet til Randers Kommune over taxikørsel, udarbejdelse af kriterier for tildeling af tilladelse til taxikørsel, drøftelse af antallet af tilladelser til taxikørsel bl.a. på baggrund af statistik samt drøftelse af maksimaltakster for taxikørsel.

 

Taxinævnet har hidtil været sammensat af 8 medlemmer, der udpeges af byrådet således:

 

 • 3 byrådsmedlemmer

 • 1 repræsentant efter indstilling fra Dantaxi

 • 1 repræsentant efter indstilling fra Randers Taxa

 • 2 repræsentanter efter indstilling fra den forhandlingsberettigede organisation og

 • 1 repræsentant efter indstilling fra landvognmænd, der ikke er tilsluttet bestillingskontor

 

Der er modtaget nedenstående indstillinger til medlemmer og suppleanter. Ingen af de indstillende organisationer har  kunnet indstille en mand og en kvinde pr. indstilling. Dette er begrundet i branchens særlige karakter, hvor der er meget få kvinder.

 

1. Randers Taxa: Lars Korreborg som medlem med Flemming Bak som suppleant.

2. Dantaxi Randers: Tomas Josephsen som medlem med Christina Hermann Petersen som suppleant.

3. 3F: Mikael Kokholm Nielsen og Karsten Otkjær med Steffen Sønderskov Christensen og Jens Laursen som suppleanter.

4. Landvognmændene: Carsten Hansen med Ingelise Jensen som suppleant og som 2. og 3. suppleant indstilles Anne-Marie Rasmussen og Tommy Jensen. 

  

Byrådet besluttede i 2007, at formanden for nævnet vælges af byrådet blandt de udpegede byrådsmedlemmer.

 

Byrådet skal således ved forholdstalsvalg udpege tre byrådsmedlemmer og foretage valg af medlemmer og suppleanter på baggrund af de indkomne indstillinger.  

 

Valggruppe 1 udpeger Christian Boldsen og Mark Pring..

Valggruppe 2 udpeger Steen Bundgaard.

 

Som formand udpeges Steen Bundgaard.

 

Byrådet skal tage stilling til de indstillede medlemmer.

Beslutning

Udpegningerne tiltrådt.

Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


ØKONOMIUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
21 Godkendelse af procedure for valg til integrationsrådet
Resume

Byrådet forelægges forslag til procedure for valg af medlemmer til integrationsrådet.

 

I 2010 blev ni af de i alt 15 medlemmer af integrationsrådet udpeget på baggrund af direkte valg, hvori borgere i Randers med anden etnisk baggrund kunne deltage.

 

Forvaltningen foreslår, efter anbefaling fra integrationsrådet, at valget i 2014 gennemføres ved at medlemmer til integrationsrådet udpeges af byrådet på baggrund af ansøgning, hvor kandidatens profil vurderes efter fastlagte principper.

 

På baggrund af direktionens behandling af sagen den 4. december 2013 og økonomiudvalgets behandling af sagen den 9. december 2013 foreslås, at der gennemføres en undersøgelse af om borgerinddragelse i forhold til integrationsindsatsen kan udformes på en mere tidssvarende måde f.eks. via andre mødefora eller organisationsformer.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har til formål at medvirke til at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådet består af 15 medlemmer, der vælges således:

 

 • 9 medlemmer udpeges af byrådet efter afholdelse af vejledende valg blandt alle med anden etnisk baggrund i Randers Kommune

 • 2 byrådsmedlemmer udpeges af byrådet

 • 4 medlemmer udpeges efter indstilling fra DI, LO, oplysningsforbundene i Randers og 12-skolesamarbejdet.

Integrationsrådet har i møder den 9. september 2013 og 7. oktober 2013 drøftet og anbefaler på baggrund af erfaringer fra Aalborg Kommune en ny valgprocedure, da valgproceduren kan medvirke til, at rådet opnår fornyelse og en bred sammensætning.

Byrådet udpeger efter den nye valgprocedure medlemmerne på baggrund af ansøgning, hvor kandidater skal beskrive deres profil, og der sker en prioritering i forhold til følgende kvalifikationer og principper for rådets sammensætning. Tidsplan og uddybning af valgproceduren kan læses i vedhæftede bilag.

Det foreslås, at udpegningen af de 9 medlemmer med anden etnisk baggrund sker efter nedenstående procedure.

Integrationsrådet indkalder til et informations/opstillingsmøde for alle interesserede. Mødet afholdes i februar 2014. Der annonceres bredt om mødets afholdelse blandt andet på institutioner, sprogskolen, i boligforeninger, etniske foreninger m.v.

Opstillingen sker ved, at der indsendes en kandidatanmeldelse som indeholder oplysninger om kandidaten og dennes motivation for at deltage i integrationsrådet. Byrådet udpeger herefter medlemmerne på baggrund af kandidaternes profiler, idet der sker en prioritering i forhold til følgende kvalifikationer og principper for rådets sammensætning:

 • Lyst til at præge og forbedre integrationsindsatsen i Randers Kommune.

 • Indsigt i de vilkår som gruppen af flygtninge, indvandrere og efterkommere har i kommunen. For eksempel gennem netværk og kontakter.

 • Bredt kendskab til det danske samfund

 • Erfaring med foreningsarbejde, for eksempel fra idrætsforeninger eller beboerforeninger.

 • Danskkundskaber, idet møderne foregår på dansk.

Ved rådets sammensætning vil det derudover blive prioriteret, at rådet bredt kommer til at repræsentere

gruppen af flygtninge og indvandrere og efterkommere i Randers Kommune, samt at der bliver en

repræsentativ fordeling i forhold til køn og alder.

For at kunne stille op til integrationsrådet er der derudover følgende krav:

 • Kandidaten er fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Randers Kommune

 • Kandidaten er anbefalet af 5 stillere, der ligeledes er fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Randers Kommune

 • En af borgerens forældre har været statsborgere i et andet land end de nordiske lande eller EU/EØS-landene.

Efter Integrationsrådets behandling af sagen har sagen været behandlet i direktionen og økonomiudvalget. Direktionen besluttede blandt andet, at det nærmere skal undersøges, i hvilket omfang andre kommuner har opretholdt et integrationsråd, og at der skal beskrives alternative måder, hvorpå borgerne kan involveres i relation til kommunens integrationsindsats. Økonomiudvalget udsatte sagen med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger herunder om valgproceduren ved sidste valg. Sagen er herefter opdateret med de efterspurgte oplysninger nedenfor.

Valget i 2010 blev gennemført som et fremmødevalg uden udsendelse af valgkort eller valgliste. Vælgerens alder og bopæl blev ved fremmødevalget kontrolleret ved forevisning af sygesikringsbevis inden udlevering af stemmeseddel. Valgmåden anvendtes, da det var vanskeligt at afgrænse den stemme- og opstillingsberettigede personkreds. Erfaringer fra andre kommuner viser ligeledes, at en del borgere følte sig stødt over at modtage en stemmeseddel til integrationsrådsvalg, idet de allerede følte sig integrerede eller for eksempel var adopteret.

 

I følge Danmarks Statistik var der ved valget i 2010 ca. 2850 stemmeberettigede vælgere. 314 stemmeberettigede borgere afgav stemme, hvilket betyder, at stemmeprocenten var ca. 11 %. Der er dog usikkerhed omkring opgørelsen, idet der ikke i Danmarks Statistik er adgang til oplysninger om borgeres forældres statsborgerskab. Derudover betegnes man ikke længere som efterkommer, når mindst én forælder har dansk statsborgerskab. Definitionen kan på den baggrund ikke fuldstændig overføres til den stemmeberettigede kreds ved et integrationsrådsvalg. Der er derfor en formodning for at antallet af stemmeberettigede er lidt større end anført ovenfor.

I relation til rådets mødevirksomhed oplyses, at rådet har været beslutningsdygtigt til alle møder i valgperioden. Der har i gennemsnit i valgperioden været 4,8 afbud fra de faste medlemmer til de ordinære møder. Ca. 2/3 af afbuddene er fra byrådsmedlemmer og de organisationsudpegede. Rådet har udarbejdet 30 høringssvar, afholdt 5 arrangementer og haft en række fokusområder, herunder modersmålsundervisning og sprogstimulering, etnisk ligestilling i Randers Kommune, forebyggende hjemmebesøg for ældre med anden etnisk oprindelse og kommunens integrationspolitik.

Forvaltningen oplyser, at 45 ud af landets 98 kommuner har et integrationsråd. Derudover kan det oplyses, at Københavns Kommune i 2009 nedlagde kommunens integrationsråd. I stedet for blev der etableret en tænketank med professionelle eksperter på integrationsområdet. I Aarhus kommune er der netop truffet beslutning om at nedlægge kommunens integrationsråd i sin nuværende form og i stedet etableres et medborgerskabsudvalg. Udvalget skal bl.a. videreudvikle Aarhus Kommunes model for borgerinddragelse. Næstved Kommune og Ishøj Kommune har ligeledes erstattet integrationsrådet med et medborgerskabsråd. 

 

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at der i samarbejde med integrationsrådet i 2014 gennemføres en undersøgelse af om borgerinddragelse i forhold til integrationsindsatsen kan udformes på en mere tidssvarende måde f.eks. via andre mødefora eller organisationsformer. Dette skal ses i sammenhæng med de i kommunen udarbejdede helhedsorienterede politikker, der går på tværs af forvaltningsområder, herunder blandt andet Frivillighedspolitikken om det aktive medborgerskab.

Byrådet vil på baggrund af undersøgelsen inden årsskiftet få forelagt beslutningsoplæg med henblik på beslutning om rådets fortsatte virke eller nedlæggelse. 

Det nye integrationsråd vil kunne udpeges af byrådet inden 31. marts 2014, således at rådet kan konstituere sig tids nok til at deltage i valget af Rådets for Etniske Minoriteter i maj måned 2014.

Et integrationsråds funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Funktionsperioden udløber således med udgangen af 2013. Forvaltningen anbefaler, at byrådet beslutter, at integrationsrådet bliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.

 

 

 

Økonomi

Udgifterne til gennemførelse af valgproceduren forventes at udgøre omkring 80.000 kr. til annoncering i avisen, radiospots, plakater, informationsmateriale, opstillingslister, distribution og opstillingsmøde.

Der er budgetmæssig dækning til afholdelse af udgifterne til integrationsrådsvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

atforslaget til proceduren for integrationsrådsvalg 2014 godkendes, 
atudgifterne i forbindelse med integrationsrådsvalget afholdes af de afsatte budgetmidler til integrationsrådsvalg,
at det nuværende integrationsråd bliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted,

at der i 2014 i samarbejde med integrationsrådet gennemføres en undersøgelse af om borgerinddragelse i forhold til integrationsindsatsen kan udformes på en mere tidssvarende måde f.eks. via andre mødefora eller organisationsformer og

 

at byrådet på baggrund af undersøgelsen inden årsskiftet forelægges beslutningsoplæg med henblik på beslutning om rådets fortsatte virke eller nedlæggelse.Økonomiudvalget, 13. januar 2014, pkt. 5:

Udvalget indstiller indstillingens at 3) - at 5) tiltrådt med den bemærkning, at ordene ”mere tidssvarende” i at) 4 udgår og erstattes af ”anden”.

 

Udvalget stemte imod indstillingens at 1) - at 2).

Indstilling:
Beslutning

Sagen udsat til næste møde med henblik på høring af Økonomiudvalgets anbefalinger i Integrationsrådet. Det eksisterende integrationsråd fortsætter indtil andet er besluttet.

Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Forslag til procedure ved valg til integrationsråd Download pdf-dokument


Punkt Titel
22 Forberedelse af Vision 2021 - orientering
Resume

Forberedelserne til byrådets arbejde med at udforme Vision 2021 er igangsat. Det nyvalgte økonomiudvalg orienteres om planerne for visionsprocessen

Sagsfremstilling

Ved byrådsperiodernes start i 2007 og 2010 har de nyvalgte byråd udarbejdet en vision for Randers. Den nuværende Vision 2017 bærer overskriften ”Vi vil mulighederne”.

Formålet med visionsprocesserne har været at skabe en overordnet vision for Randers, som kan fungere som pejlemærke og skabe et billede af det Randers, som byrådet ønsker at nå i visionsperioden. Det har således været hensigten, at visionen kunne danne udgangspunkt for den overordnede og strategiske udvikling af Randers.

Økonomiudvalget valgte den 23. september 2013 Lundgaard Konsulenterne til at bistå det nyvalgte byråd med at udforme Vision 2021. I samarbejde mellem direktionen, Lars Lundgaard og økonomiudvalget er rammerne for visionsprocessen fastlagt, herunder: Vision 2021´s særlige fokusområder, involvering af eksterne interviewgrupper og forslag til disposition for Vision 2021. Det fremgår af notatet  "Visionsproces 2014 - det nye byråd" af 12. december 2013" som er vedhæftet. Notatet er ajourført på baggrund af økonomiudvalgets tilkendegivelser den 9. december. 

Der er fastlagt følgende fokusområder:

 • Randers som uddannelsesby

 • I Randers skaber vi velfærd sammen!

 • Derfor bor vi i byer og landsbyer i Randers Kommune?

 • Randers by er et brand!

 • Erhvervslivet i Randers skaber mulighederne!

 • Alle ansatte i Randers Kommune griber innovationsdagsordenen!

Lars Lundgaard fra Lundgaard Konsulenterne gennemfører interview med repræsentanter fra:

 • Ældreråd-Handicapråd-Udsatteråd

 • Bestyrelsesformænd for daginstitutioner og skoler

 • Bestyrelses-/ledelsesrepræsentanter for ungdomsuddannelsesområdet/Aalborg Universitet

 • Lokalformænd/aktive fra byer/landsbyer

 • Frivilligcenter/repræsentanter for frivilligorganisationer/den frivillige idræt

 • Aktører på erhvervsområdet

 • Aktører fra City/handelslivet

 • Aktører repræsenterende innovationsmiljøer

Formålet med den eksterne involvering er, at give byrådet input/inspiration til politiske satsningsområder frem mod 2021, og at give de demokrati-aktive repræsentanter m.fl. mulighed for at præge byrådets fokuseringer.

Dermed kan såvel byråd og bestyrelser/råd mv. vurdere, hvordan man kan dele ansvar for udvikling på forskellige politikområder (partnerskabsfokus). 

 

Endeligt indeholder notatet et forslag om, at vision 2021 bevarer den overordnede struktur fra Vision 2017.

 

Der arbejdes aktuelt med følgende disposition

 1. ”Visionsoverliggeren” (”Vi vil mulighederne” eller lign.) – gerne markeret endnu kortere/skarpere.

 2. Randers Kommunes strategiske positionering (= afsnittet ”Fokusering og prioritering”).

 3. De særlige 6 politiske fokusområder – nutidsbilleder i 2021 skal stå klart – være kort, fokuseret og kommunikerbart. Og dermed til at gå til, når der skal følges op.

 4. Øvrige politikområder – beskrevet i nutid 21 på det niveau der blev brugt i Vision 17

Tidsplanen for visionsprocessen er vedhæftet  

Økonomi

Udgifterne afholdes indenfor budgettet på bevillingsområdet Politisk organisation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at orienteringen tages til efterretningØkonomiudvalget, 13. januar 2014, pkt. 8:

Taget til efterretning med den bemærkning, at repræsentanter for Integrationsrådet  inviteres til fokusgruppeinterviews. Udvalget fremhæver, at byrådet i den videre proces tager afsæt i de udvalgte fokusområder, men at andre emner og temaer også kan indgå. Under fokusområdet om velfærd indgår de kommunale kerneydelser.

 

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Tidsplan for vision 2021 Download pdf-dokument
Procesbeskrivelse 12.12.13 Download pdf-dokument


Punkt Titel
23 Skema A afdeling 60 Vestervold 17-19 - Randers Boligforening af 1940
Resume

I forbindelse med prioritering af nye almene boliger 2013 i Randers Kommune, blev det vedtaget på byrådsmødet 8. april 2013, at Vestervold 17-19 (forhuset) renoveres og at der etableres 6 nye familieboliger.

 

Kuben Management har på vegne af Randers Boligforening af 1940 fremsendt skema A til godkendelse.

 

Projektet omfatter renovering og etablering af 6 familieboliger på Vestervold 17-19. Anskaffelsessummen er på 10,0 mio. kr.

 

Randers Kommune forudsættes at stille kommunal garanti for den del af realkreditbelåningen, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

Sagsfremstilling

I forbindelse med prioritering af nye almene boliger 2013 i Randers Kommune, blev det vedtaget på byrådsmødet 8. april 2013, at Vestervold 17-19 (forhuset) renoveres og at der etableres 6 familieboliger.

 

Arbejdet er en del af et samlet projekt, som indebærer oprettelse af en ny afdeling 60 ved at der sker:

 

 • Ombygning af nuværende afdeling 50s erhvervsareal til 6 nye familieboliger. Erhvervsarealet sælges til den byggende afdeling 60. 

 • Ombygning, renovering og modernisering af afdeling 49 som sammenlægges med afdeling 60.

 

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at byrådet godkender nærværende skema A sag og den efterfølgende sag om renovering af afdeling 49.

 

Den nye afdeling 60 vil herefter bestå af 17 lejemål.

 

Budget og finansiering af projektet (skema A)

 

Kuben Management har på vegne af Randers Boligforening af 1940 fremsendt skema A til godkendelse.

 

Projektet omfatter etablering af 6 almene familieboliger i bebyggelsen Vestervold 17-19 i forhusets erhvervsarealer (nuværende afdeling 50) i stueetagen, 1. sal og 2. sal. Der etableres 4 3-værelses lejligheder og 2 2-værelses lejligheder med et gennemsnitsareal på 95m2. På grund af planudformning og konstruktive forhold vil det alene være muligt at etablere niveaufri adgang i 3-værelsesboligen i stueetagen. Der kan gives dispensation, i forhold til kravet om, at 70 % af bebyggelsens lejlighedstilvækst skal udføres med fysisk tilgængelighed, idet der her er tale om en tilbageførsel i forhold til bygningens oprindelige anvendelse, i de 5 boliger.

 

Endvidere overskrider det planlagte projekt samlet set ikke det bindende maximumbeløb for etablering af familieboliger.

 

Afdeling 50 sælger forhusets erhvervsarealer i stueetagen, 1. sal og 2. sal til den byggende afdeling 60 for 1,98 mio. kr. Afdeling 50 anvender provenuet fra salget til at indfri restgælden i afdelingen.

 

Efter etableringen af 6 nye boliger skal afdelingen lægges sammen med afdeling 49 til en ny afdeling 60.

 

På ekstraordinært afdelingsmøde er organisationsbestyrelsens forslag om nyetablering af 6 boliger og afdelingssammenlægning samt huslejekonsekvens vedtaget enstemmigt med 4 fremmødte lejere ud af 9.

 

Projekt og afdelingssammenlægning blev forelagt Randers Boligforening af 1940s repræsentantskab på møde den 9. december 2013, hvor det blev godkendt. 

 

Efter sammenlægning til afdeling 60 vil afdelingen bestå af 17 boliger, og der gennemføres huslejeudligning i den sammenlagte afdeling. For at holde et passende huelejeniveau i den sammenlagte afdeling yder boligforeningens dispositionsfond et engangstilskud på 400.000 kr. samt et årligt tilskud på ca. 117.042 kr. Det årlige tilskud nedtrappes med 1,5% årligt.

 

Huslejen efter nyetablering er på 838 kr. pr. m2 pr. år, svarende til en husleje på 6.634 kr. pr. måned for en bolig på 95 m2 (den beregnede gennemsnitlige størrelse af et lejemål i afdelingen).

 

Efter sammenlægningen og huslejeudligning anslås huslejen til at være 750 kr. pr. m2 pr. år., svarende til en husleje på 5.938 kr. pr. måned for en bolig på 95 m2 (den beregnede gennemsnitlige størrelse af et lejemål i afdelingen).

 

Anskaffelsessummen er på 10,0 mio kr. Med godkendelsen af skema A godkendes denne anskaffelsessum som budget for projektet.

 

Hertil kommer, at godkendelsen af skema A også omfatter en godkendelse af finansieringen, som ser således ud:

 

 • Støttede lån (realkredit) 88%: 8,8 mio. kr.

 • Kommunal grundkapitalindskud 10%: 1,0 mio. kr.

 • beboerindskud 2%: 0,2 mio. kr.

 

Randers Kommune forudsættes endvidere at stille kommunal garanti for realkreditlånet på godt 8,8 mio. kr. for den del af realkreditbelåningen, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres før endelig etablering af de 6 nye boliger. Når boligerne er etableret, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes dermed først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

 

Lejeledighed

 

Lejeledigheden i Randers er på 0,6% opgjort pr. 1. november 2013 og dermed er kravet om at lejeledigheden ikke må overstige 2% ved tilsagn om nye almene boliger opfyldt.

 

Mærkning som almene familieboliger

 

For at de 6 nyetablerede boliger er at anse som almene familieboliger, skal de mærkes som almene familie boliger i forbindelse med byrådets tilsagn om offentlig støtte efter almenboligloven.

Økonomi

Med godkendelsen af skema A forudsættes det samtidigt, at Randers Kommune yder et grundkapitalindskud på 1,0 mio. kr.

 

Grundkapitalindskuddet foreslås finansieret af rammen for almene boliger. Det korrigerede budget for 2013 er på 5,9 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

atskema A for etablering af 6 almene familieboliger på Vestervold 17-19 godkendes med en anskaffelsessum på 10,0 mio. kr inkl. moms, 

 

atden foreløbige gennemsnitlige husleje på 838 kr. pr. m2 pr. år svarende til en månedlig husleje på 6.634 kr. godkendes, under forudsætning af huslejeudligning ved sammenlægning på 750 m2 pr. m2 pr. år svarende til en husleje på 5.938 kr. pr. måned, 

 

atder på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte, 

 

atdet kommunale grundkapitalindskud på 1,0 mio. kr. godkendes, 

 

atdet kommunale grundkapitalindskud finansieres af rammen for almene boliger, 

 

atRanders Kommune yder en kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi,

 

atboligerne mærkes som almene familieboliger, og

 

at afdeling 50 salg af erhvervsarealer til den byggende afdeling 60 for 1,98 mio. kr godkendes.

 Økonomiudvalget, 13. januar 2014, pkt. 9:

Indstilles tiltrådt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
24 Renovering afdeling 49, Vestervold 17-19 Randers Boligforening af 1940
Resume

Kuben Management har på vegne af Randers Boligforening af 1940 fremsendt ansøgning om renovering til godkendelse. Projektet omfatter renovering af afdeling 49 Vestervold. Anskaffelsessummen er på 6.466.900 kr.

Sagsfremstilling

Kuben Management har som bygherrerådgiver for Randers Boligforening af 1940 fremsendt ansøgning om gennemførelse af ombygning, renovering- og moderniseringsarbejder i afdeling 49 Vestervold 17-19.

 

Arbejdet er en del af et samlet projekt, som indebærer oprettelse af en ny afdeling 60 ved at der sker:

 

 • Ombygning af nuværende afdeling 50s erhvervsareal til 6 nye familieboliger. Erhvervsarealet sælges til den byggende afdling 60. 

 • Ombygning, renovering og modernisering af afdeling 49 som sammenlægges med afdeling 60.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at byrådet godkender nærværende renoveringssag samt førlagte sag om skema A vedrørende etablering af 6 nye familieboliger.

 

Den nye afdeling 60 vil herefter bestå af 17 lejemål. 

 

Baggrunden for projektet er, at afdelingens tekniske installationer i form af faldstammer og stigstrenge trænger til renovering. Køkkener og badeværelser trænger endvidere til fornyelse.

 

Efter renoveringen skal afdeling 49 lægges sammen med 6 nyetablerede boliger i forhuset (nuværende afdeling 50) til en ny afdeling 60.

 

Projektet omfatter bebyggelsen på Vestervold 17-19 der er opdelt i 2 ejerlejligheder med afdeling 49 bestående af 10 almene familieboliger i forhuset samt afdeling 50 med erhvervsarealer i dele af forhusets stueetage, 1. sal og 2. sal samt hele baghuset.

 

Afdelingens lejlighed i tagetagen er i slutningen af 70'erne indrettet til funktionærlejlighed ved at sammenlægge de oprindelige 2 lejligheder til en stor lejlighed. Lejligheden er på 160 m2 og overordentlig svær at udleje, hvilket medfører store tomgangsudgifter i afdeling 49.

 

På ekstraordinært afdelingsmøde er organisationsbestyrelsens forslag om renoveringen og afdelingssammenlægningen samt huslejekonsekvens vedtaget enstemmigt med 4 fremmødte lejere ud af 9.

 

Projekt og afdelingssammenlægning er forelagt Randers Boligforenings af 1940s repræsentantskab og godkendt på mødet den 9. december 2013.

 

I forbindelse med indretning af de nye taglejligheder skal de nuværende kviste renoveres, ombygges og der skal også etableres nye. Dette medfører, at der skal udføres en del tagarbejde og at det i stedet for at lappe på det gamle tag, vil være muligt, for en beskeden merpris, at udskifte hele taget til nye røde vingetagsten.

 

Afdelingens tekniske installationer er primært de oprindelige installationer fra bygningens opførelse sidst i 1930'erne. Renoveringen af de tekniske installationer vil medføre store nedbrydnings- og retableringsarbejder i køkkener og badeværelser. Køkkener og badeværelser renoveres med nyt køkkeninventar, sanitet og gulv, væg og loftsoverflader. I forbindelse med renoveringen udvides badeværelserne og der etableres gulvvarme samt nyt udsugningsanlæg. Vinduer og altandøre udskiftes til nye lavenergielementer, med støjdæmpede ruder mod Vestervold.

 

Efter gennemførelsen af renoveringen består afdelingen af 11 lejligheder og i forbindelse med indretningen af de 2 nye tagelejligheder korrigeres afdelingens samlede etageareal med 56 m2 fra 835 m2 til 891 m2.

 

Budget og finansiering

 

Den samlede renoveringsudgift er 6.466.900 kr. Renoveringsudgiften finansieres med et realkreditlån på 1.756.000 kr. Egen trækningsret på 4.311.200 kr og tilskud fra dispositionsfonden på 400.000 kr.

  

Huslejekonsekvens

 

Afdelingens nuværende gennemsnitlige årlige husleje, inkl. eventuelle forbedringslån for budgetår 2013/2014 andrager 697 kr./m2. På grund af de individuelle forbedringslån er spredningen på den faktiske husleje dog stor fra 643 til 892 kr. pr. m2. 

 

Efter sammenlægningen til afdeling 60 vil afdelingen bestå af 17 boliger, og der gennemføres huslejeudligning. For at holde et passende huslejeniveau i den sammenlagte afdeling yder boligforeningens dispositionsfond et engangstilskud på 400.000 kr. samt et årligt tilskud på ca. 117.042 kr. Det årlige tilskud nedtrappes med 1,5% årligt.

 

Den nuværende husleje er på 697 kr. pr. m2 pr. år, svarende til en husleje på mellem 3.913 og 5.534 kr. pr. måned. Efter renoveringen anslås huslejen at være 750 kr. pr. m2 pr. år for alle lejligheder, svarende til en husleje på mellem 4.438 og 6.375 kr. pr.måned, hvilket er en gennemsnitlig stigning på ca. 7,5%.

 

Boligforeningen forventer ikke det vil blive vanskeligt at udleje de nyrenoverede boliger selvom huslejen bliver højere.

Økonomi

Der er ikke fremsat krav fra realkreditinstitut om kommunal garanti på realkreditlånet på 1.756.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

atrenoveringen godkendes med en renoveringsudgift på 6.466.900 kr,

 

atoptagelse af 30-årigt ustøttet realkreditlån på 1.756.000 kr godkendes, og

 

athuslejestigning på gennemsnitlig 7,5% godkendes.Økonomiudvalget, 13. januar 2014, pkt. 10:

Indstilles tiltrådt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
25 Forslag til ny ”Aftale om letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra 1. marts 2014"
Resume

Forslag til Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland skal godkendes. Forslaget indeholder ændringer i formålsparagraf, organisering og finansiering.

Sagsfremstilling

Letbanesekretariatet har udsendt nyt forslag til ”Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra 1. marts 2014”. Det er meningen, at denne aftale skal erstatte den tidligere ”Aftale om samarbejde om Letbane i Aarhus gældende fra 1. marts 2007”. Forslaget til den nye samarbejdsaftale er justeret på baggrund af de opnåede resultater i perioden 2007-2013 og er tilpasset de opgaver, der skal løses i forhold til det videre arbejde med udbygningen af letbanen i det østjyske område. Forslaget er godkendt i Letbanesamarbejdets styregruppe og i den nu afgåede politiske følgegruppe, som har indstillet forslaget til godkendelse hos Letbanesamarbejdets parter.

Letbanesamarbejdet er etableret i 2007. Formålet med samarbejdet er at samle kræfterne om virkeliggørelse af visionen om letbanen i Østjylland og at gennemføre planlægningen af etape 1 af letbanen. I forbindelse med den statslige Togplan DK og statens strategiske analyser af de trafikale udbygningsmuligheder i Østjylland er der udarbejdet et forslag, Samspil 2025, som er et udspil til samarbejde med staten om en overordnet plan for bane og letbaneudbygning i Østjylland.

Af væsentlige ændringer i Aftale om letbanesamarbejdet er:

Formålsparagraffen for samarbejdet udvides og konkretiseres i forhold til den tidligere aftale. I forslaget lægges der op til et større fokus på letbanens sammenhæng med byudvikling, planlægning og den øvrige kollektive infrastruktur.

Omkring organisering lægges der i forslaget op til, at den politiske følgegruppe erstattes af et letbaneråd, som skal bestå af ledende politiske repræsentanter. De andre kommuner i samarbejdet har tidligere været repræsenteret ved borgmestre/rådmand, det er dog ikke et fast princip, at det skal være en borgmester. Regionsformanden er formand for Letbanerådet, og næstformanden vælges af Letbanerådet. Der ud over nedlægges projektgruppen i letbanesamarbejdet (embedsniveau) og erstattes af ad hoc projektgrupper bestående af administrative repræsentanter for aftaleparterne afhængig af opgaver.

Omkring finansiering, lægges der i den nye aftale op til, at fordelingsnøglen ændres. Ændringen består af, at Region Midtjylland og Midttrafik tilsammen afholder 50 % af fællesomkostningerne i forbindelse med samarbejdet imod 19 % ifølge den gamle aftale. Århus Kommunes andel af fællesomkostningerne falder ifølge forslaget fra 57 % til 22 %. Ændringerne i finansieringen indvirker ikke på Randers Kommunes andel, som fortsat vil være 4 % af fællesomkostningerne i forbindelse med samarbejdet.

Økonomi

Randers Kommunes andel af finansieringen fastholdes på 4 % som i den tidligere aftale. Dette beløb sig i 2013 til 37.000 kr. og finansieres indenfor de nuværende rammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

 

at borgmesteren subsidiert udvalgsformanden udpeges som repræsentant til Letbanerådet,
at forslag til Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra 1. marts 2014 vedtages.Økonomiudvalget, 13. januar 2014, pkt. 11:

Tiltrådt.

 

Frank Nørgaard tog forbehold.

 

Frank Nørgaard begærede sagen i byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 28 stemmer for. 3 undlod at stemme. Dansk Folkeparti undlod at stemme.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Udkast til opdateret samarbejdsaftale 2014 Download pdf-dokument
Samarbejdsaftale Letbanen 2007 Download pdf-dokument
Notat om økonomi i letbanesamarbejdet 2007-2013 Download pdf-dokument


Punkt Titel
26 Verdo repræsentantskabsvalg 2014
Resume

Efter vedtægterne for den selvejende institution Verdo er institutionens øverste myndighed repræsentantskabet, der skal bestå af 29 medlemmer.

Repræsentantskabsmedlemmerne vælges for en 4 årig periode. Næste valgperiode er 1. juni 2015 til 31. maj 2018.

Forvaltningen anmoder økonomiudvalget om stillingtagen til, hvorledes kommunens stemmeandel skal anvendes til afstemning til repræsentantskabet.

Sagsfremstilling

Verdo har til formål gennem datterselskabet Verdo A/S og dette selskabs datterselskaber at forestå produktion, køb og salg samt installations- og serviceydelser i forbindelse med levering af brændsler, varme, el, vand, kommunikations- og teleydelser samt anden virksomhed relateret til disse ydelser.

Efter vedtægterne for den selvejende institution Verdo er institutionens øverste myndighed repræsentantskabet, der skal bestå af 29 medlemmer.

Repræsentantskabsmedlemmerne vælges for en 4 årig periode. Næste valgperiode er 1. juni 2014 til 31. maj 2018. Valg afholdes inden udgangen af april måned, i det år valgperioden udløber. Fristen for opstilling af kandidater er 15. februar 2014.

Repræsentanterne vælges blandt registrerede aftagere hos enten Verdo Elnet A/S, Verdo Varme A/S og Verdo Vand A/S. Ingen repræsentant må være fyldt 70 år ved valgperiodens begyndelse, og selskabets og datterselskabernes medarbejdere kan ikke vælges til repræsentantskabet. 

Stemmeretten til repræsentantskabet tilkommer enhver aftager som defineret ovenfor. Antallet af stemmer tildeles i forhold til det samlede køb hos de nævnte selskaber. Enhver forbruger har et antal stemmer svarende til det antal kroner, afrundet til hele kroner, ekskl. afgifter og moms, som forbrugeren har aftaget ydelser for hos de nævnte datterselskaber i det seneste afregningsår forud for 1. marts i valgåret. Der afgives stemme inden 31. marts 2014, idet der for hvert forbrugernummer kan stemmes på 1 kandidat. Randers Kommune er aftager i de nævnte datterselskaber. Kommunens stemmevægt svarer til kommunens samlede forbrug og forbruget er fordelt på et antal forbrugsnumre.

 

For sidste valgperiode besluttede byrådet, at opstille 14 kandidater. Kandidaterne udpegedes efter den d`Hondske metode. Stemmerne fordeltes på kandidaterne med lige procentuel fordeling. Alle 14 kandidater blev valgt.

Rent praktisk foregår afstemningen således: 

 • De udpegede kandidater skal som nævnt være aftagere i Verdos` datterselskaber og må ikke være fyldt 70 eller være medarbejder i Verdo.

 • Opstillingskortet skal være underskrevet af mindst 5 af selskabets forbrugere (stillere). En kandidat må ikke være stiller for sig selv, og en stiller må kun stille for en kandidat. Kommunen har et større antal forbrugsnumre, som for kommunens repræsentanter kan anvendes som stillere, og forbrugsnumrene indsættes i opstillingskortet af forvaltningen.

 • Forvaltningen afgiver stemmer på kandidaterne, idet kommunens forbrug fordeles på kandidaterne i overensstemmelse med økonomiudvalgets beslutning.

 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at der træffes beslutning om, hvorledes kommunens stemmeandel skal anvendes til afstemning til repræsentantskabet.Økonomiudvalget, 13. januar 2014, pkt. 13:

Udvalget indstiller, at der søges et maksimalt antal repræsentanter valgt til repræsentantskabet efter den i indstillingen beskrevne fremgangsmåde, som blev anvendt i 2010. Udvalget bemærker, at aldersgrænsen på 70 år til valg er ophævet.

 

Udvalget indstiller, at udvalget drøfter forsyningsselskabernes virksomhed på et årligt temamøde, hvortil de repræsentanter, som måtte blive valgt til Verdos og EnergiMidts reprænsentantskab, inviteres.

 

Et forslag fra Kasper Fuhr Christensen om, at kommunens stemmer skal anvendes til at søge embedsmænd fra forvaltningen valgt, blev forkastet med 2 stemmer for og 7 imod. Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark stemte for.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med den bemærkning, at Økonomiudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om, hvor mange personer som de kommunale stemmer skal fordeles på i forbindelse med udvalgets møde den 3. februar 2014.

 

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten om, at kommunens stemmer skal anvendes til at søge embedsmænd fra forvaltningen valgt, blev forkastet med 4 stemmer for og 27 imod. Velfærdslisten og Beboerlisten stemte for.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


SAGER REJST AF MEDLEMMERNE
Punkt Titel
27 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om at Randers Kommune vedbliver med at købe timer hos Handicapcenter Kronjylland
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, har i mail af 7. november 2013 fremsendt følgende forslag:


"Velfærdslisten foreslår, at Randers Kommune vedbliver med at købe timer hos Handikapcenter Kronjylland i samme omfang som i dag, også efter det nye vandland åbner. Det indebærer en årlig merudgift på 1,6 millioner kroner, som Velfærdslisten foreslår finansieret ved at droppe 2014-budgettets ekstra tilskud til Eventpuljen på 500.000 kroner og ved at nedlægge Erhvervsudvalget, hvis opgaver fremover skal varetages af Økonomiudvalget, og sammenlægge Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.Byrådet, 25. november 2013, pkt. 337:

Sagen udsat til behandling efter nytår.

Indstilling:
Beslutning

Sagen trukket.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Notat i sag 337 Handicap Centret Kronjylland og Water Wellness Randers.docx Download pdf-dokument


Punkt Titel
28 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om mistet forsørgelse på grund af sygdom
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, har i mail af 12. januar 2014 fremsendes følgende:

 

"Forslag om, at ingen borgere skal miste forsørgelse på grund af sygdom

 

Indtil den nye sygedagpengelov træder i kraft 1. juli 2014, risikerer sygdomsramte fortsat at komme til at stå uden indkomst, når sygedagpengeperioden udløber. For at sikre, at ingen borgere i Randers Kommune mister forsørgelsen på grund af sygdom, foreslår Velfærdslisten: 

 

- at byrådet beslutter, at Randers Kommune skal gøre mest muligt for at forlænge sygedagpengene for syge borgere, som står til at blive ramt af varighedsbegrænsningen på 52 uger

- at byrådet beslutter, at syge borgere, som ikke lever op til forlængelseskriterierne, og som derfor ikke længere kan få sygedagpenge, bevilliges et ressourceforløb, således de er ligestillede med syge borgere, som kommer til at høre under den nye lovgivning

- at byrådet beslutter, at syge borgere, som i dag står uden indkomst, bevilliges et ressourceforløb, således de ikke tvinges ud i en social deroute, før de kan få hjælp."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Velfærdslisten ønskede at ændre forslaget således, at der i forslagets punkt og 2 og 3 tilføjes, at syge borgere ”så vidt muligt” tildeles et ressourcebeløb.

 

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer for og 27 imod.

Velfærdslisten og Beboerlisten stemte for.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Sag nr. 28 om mistet forsørgelse på grund af sygdom Download pdf-dokument


Punkt Titel
29 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om redningspakke til unge kontanthjælpsmodtagere
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, har i mail af 12. januar 2014 fremsendt følgende forslag:

 

"Se vedhæftede.

 

Velfærdslisten anmoder om, at byrådet behandler denne redningspakke på sit møde den 20. januar 2014. 

 

På side 2 og 3 stiller vi forslag om fem indsatser, som vi først ønsker behandlet som et samlet beslutningsforslag. Hvis et flertal i byrådet ikke bakker op om det samlede beslutningsforslag, anmoder vi byrådet om at behandle de enkelte indsatser særskilt. Vi vil på det kraftigste opfordre byrådet til som minimum at vedtage overvågningspakken, da andet ville være at vende det blinde øje til en potentiel social katastrofe.

 

På side 16 0g 17 stiller vi en række spørgsmål til forvaltningen. Vi anmoder om, at forvaltningen besvarer disse spørgsmål enkeltvis. 

 

Resten af den vedhæftede redningspakke udgør et beslutningsgrundlag, og vi anmoder derfor om, at redningspakken i sin fulde form vedlægges sagen som bilag. 

 

Vi anmoder desuden om, at denne tekst samt teksten på side 2 direkte fremgår af sagsfremstillingen sammen med de fem forslag til indsatser på side 2 og 3. 

 

For at borgere, der interesserer sig for sagens behandling, kan følge med, anmoder vi om, at svarene på spørgsmålene, så snart det er muligt, vedhæftes sagen på den elektroniske dagsorden på www.randers.dk. Vi anmoder desuden om, at svarene udleveres til fremmødte borgere i byrådssalen." 

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer for og 26 imod. 1 undlod at stemme.

Velfærdslisten og Beboerlisten stemte for. SF undlod at stemme.

 

Dog blev Velfærdslistens forslag om revisitering forkastet med 6 stemmer for og 25 imod.

Velfærdslisten, Beboerlisten, SF og Det radikale Venstre stemte for.

 

Et forslag fra Beboerlisten blev forkastet med 4 stemmer for og 26 imod. 1 undlod at stemme.

Velfærdslisten og Beboerlisten stemte for. Det radikale Venstre undlod at stemme

 

Et forslag fra SF blev forkastet med 5 stemmer for og 26 imod.

SF, Velfærdslisten og Beboerlisten stemte for.

 

Det blev tiltrådt, at forvaltningen løbende udarbejder status på kontanthjælpsreformen til drøftelse i socialudvalget og beskæftigelsesudvalget. De fem indsatser drøftes i den forbindelse


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
1401 - Redningspakke 2.0.pdf Download pdf-dokument
Sag nr. 29 om redningspakke til unge kontanthjælpsmodtagere Download pdf-dokument


Punkt Titel
30 Forslag fra Kim Kristensen, Beboerlisten, om uvildig konsulentundersøgelse af Jobcenter Randers´ virksomhed
Sagsfremstilling

Kim Kristensen, Beboerlisten fremsender i mail af 12. januar 2014 følgende forslag:

 

"Foranlediget af Jyllands-Postens oplysninger søndag den 12. januar 2014 om, at Jobcenter Randers har vurderet, at 70% af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden uddannelse i Randers kommune er uddannelsesparate, skal jeg anmode borgmesteren besvare følgende spørgsmål:

 

 • i hvilket omfang har Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers været involveret i vurderingen af den enkelte unges uddannelsesparathed?

 

 • i hvilket omfang har kommunens ungdomsuddannelser været involveret i definitionen af uddannelsesparathedsbegrebet?

 

 • i hvilket omfang har ungdomsuddannelserne været involveret i en diskussion om, hvordan de kan imødekomme behovene hos denne nye gruppe, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse?

 

 • har Jobcentret gjort sig nogle overvejelser over, hvilke uddannelser de unge er parate til?

 

 • det bedes oplyst - uddannelse for uddannelse - hvor mange unge i målgruppen, der søger optagelse ved den enkelte ungdomsuddannelse.

 

 • det ønskes oplyst, hvorvidt Jobcentret har sikret sig, at de enkelte ungdomsuddannelser har kapacitet (herunder praktik- og elevpladser) til at sikre sig, at de unge i målgruppen kan gennemføre uddannelsen.

 

 • har Jobcentret overvejet at ændre parathedsvurderingen, hvis det viser sig, at den unge alligevel ikke er i stand til at gennemføre en uddannelse?

 

Beslutningsforslag:

Kommunalbestyrelsen pålægger direktionen på kommunalbestyrelsesmødet den 17.2. 2014 at fremlægge udkast til et kommisorium for en uvildig konsulentundersøgelse af Jobcenter Randers' virksomhed.

 

Svarene bedes givet i byrådssalen samt fremsendt skriftligt.

Beslutningsforslaget bedes behandlet på kommunalbestyrelsesmødet mandag den 20.1. 2014."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer for og 27 imod.

Velfærdslisten og Beboerlisten stemte for.

 

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten om at kommissorium for undersøgelsen skal udarbejdes i et samarbejde mellem Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget blev forkastet med 5 stemmer for og 26 imod. SF, Velfærdslisten og Beboerlisten stemte for.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Sag nr. 30 om uddannelse og kontanthjælp Download pdf-dokument


Punkt Titel
31 Forslag fra Kim Kristensen, Beboerlisten, vedr. handleplan til kontanthjælpsreformen
Sagsfremstilling

Kim Kristensen, Beboerlisten, har i mail af 12. janaur 2014 fremsendt følgende forslag:

 

"Foranlediget af henvendelse fra en borger, som på baggrund af et meget nøje udregnet budgetskema for familiens udgifter før og efter kontanthjælpreformen 1.1. 2014 kan påvise, at familien fremover vil have et månedligt underskud på kr. 6.485,23 – og som konsekvens deraf i løbet af meget kort tid enten vil blive sat på gaden på grund af manglende huslejebetaling eller vil være ude af stand til at købe mad til børn og voksne – skal jeg anmode borgmesteren svare på følgende spørgsmål:

 

 • hvor mange husstande vil blive omfattet af de nedskæringer, der er en konsekvens af kontanthjælpsreformen?

 

 • hvor mange af disse husstande omfatter hjemmeboende børn under 18 år?

 

 • hvor mange merudgifter forventer Randers kommune at få til genhusning af borgere som følge af kontanthjælpsreformen?

 

 • hvor mange merudgifter forventer Randers kommune at få til anbringelser af misrøgtede børn som følge af kontanthjælpsreformen?

 

 • bliver Randers kommune fra staten kompenseret for de merudgifter, den pålignes som følge af kontanthjælpsreformen?

 

Beslutningsforslag:

Kommunalbestyrelsen pålægger direktionen at udarbejde en handleplan, så ingen borger i Randers kommune må forlade sin bolig som følge af kontanthjælpsreformen.

 

Svarene bedes givet i byrådssalen samt fremsendt skriftligt.

Beslutningsforslaget bedes behandlet på kommunalbestyrelsesmødet mandag den 20.1. 2014."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer for og 26 imod. 1 undlod at stemme.

Velfærdslisten og Beboerlisten stemte for. SF undlod at stemme


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Sag nr. 31 om handleplan til kontanthjælpsreformen Download pdf-dokument


Punkt Titel
32 Forslag fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, vedrørende ny skole i Romalt
Sagsfremstilling

Bjarne Overmark, Beboerlisten, har i mail af 12. janaur 2014 fremsendt følgende forslag:


"Beboerlisten stiller følgende beslutningsforslag i forlængelse af valgløfte, som stort set alle partier og lister har givet på tidligere valgmøder i Romalt forud for byrådsvalget i november 2009 og i november 2013 :  

”Byrådet tilkendegiver hermed, at der senest 1. april 2014 skal træffes beslutning om, at der i Romalt skal bygges en 2-sporet folkeskole med årgangene fra 0. til og med 9. klasse. 

Med henblik på at etablere det fornødne beslutningsgrundlag pålægges Børn og Skoleforvaltningen at udarbejde et materiale for så vidt angår de økonomiske, placeringsmæssige og tekniske forudsætninger samt følgerne af etableringen af sådan en ny folkeskole i Romalt, herunder konsekvenserne for folkeskolerne i Kristrup og ikke mindst for Tirsdalens Skole. Det fornødne beslutningsgrundlag skal foreligge til byrådsmødet den 10. marts 2014.

I den forbindelse skal det undersøges, om den gruppe, der er i gang med at bygge en privat skole i Romalt evt. er interesseret i at sælge projektet til Randers Kommune.

I samme forbindelse anmoder Beboerlisten om svar på følgende spørgsmål vedr. lånefinansiering:

 1. I hvilket omfang vil det være muligt at låne penge til finansiering af byggeriet af en ny 2-sporet Folkeskole i Romalt med klasser fra 0. til 9. klasse?

Indstilling

Beboerlisten indstiller til byrådet:

at byrådet senest 1. april 2014 træffer beslutning om, at der skal bygges en ny 2-sporet folkeskole i Romalt med årgangene fra 0. klasse til 9. klasse, og

at Børn og skoleforvaltningen til byrådsmødet den 10. marts 2014 udarbejder det fornødne beslutningsgrundlag."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 3 stemmer for og 27 imod. 1 undlod at stemme.

Beboerlisten stemte for. Velfærdslisten undlod at stemme.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Sag nr. 32 om forslag og spørgsmål vedr. ny skole i Romalt Download pdf-dokument


Punkt Titel
33 Spørgsmål fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, vedrørende sagsbehandlingstiden m.v. på Jobcenteret i forbindelse med langvarig sygdom
Sagsfremstilling

Bjarne Overmark, Beboerlisten, har i mail af 12. januar 2014 fremsendt følgende spørgsmål:

"Foranlediget af en henvendelse fra en borger som i november 2010 blev udsat for en alvorlig påkørsel bagfra i forbindelse med kø på motorvejen ved Århus – som påførte borgeren piskesmæld og forskubbelse af bækkenet, som gjorde det umuligt for borgeren at passe sit arbejde som logistikkoordinator hos landets største bladhuse - anmodes borgmesteren om at besvare følgende spørgsmål:

 

Finder borgmesteren det acceptabelt, at en borger efter en trafikulykke, hvor lægerne for længst (for mindst 2 år siden) har fastslået at helbredsstilstanden er stationær og borgeren invalideret i betydeligt omfang, fortsat ikke af Jobcenteret trods arbejdsprøvning har modtaget nogen afklaring vedrørende sit fremtidige forsørgelsesgrundlag?

 

I hvor mange tilfælde i årene 2010-2011-2012-2013 har det taget Jobcenteret mere end henholdsvis 1 år, 2 år, 3 år, 4 år eller mere at afklare en borgers vedvarende forsørgelsesgrundlag i forbindelse med invaliderende helbredsproblemer.

 

Agter Randers Kommune at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagsbehandlingen, herunder sagsbehandlingstiden i Jobcenteret i Randers Kommune?

 

Svaret bedes givet i byrådssalen samt fremsendt skriftligt."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Sagen udsat.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Sag nr. 33 Notat om sagsbehandlingstiden på Jobcenteret Download pdf-dokument


Punkt Titel
34 Spørgsmål fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, om tvangstilslutning af 61 ejendomme til Uggelhuse-Langkastrup barmarksværk
Sagsfremstilling

Bjarne Overmark, Beboerlisten, fremsender i mail af 10. januar 2014 følgende:

 

”Beslutningen på byrådsmødet d. 17.6.2013 om  tvangstilslutning af 61 ejendomme til Uggelhuse-Langkastrup barmarksværk annulleres.”

 

 

Samtidig anmodes borgmesteren om at tage stilling til om Randers Kommune i forbindelse med byrådsbeslutningen d. 17.6.2013 om tvangstilslutning og forblivelsespligt til barmarksværkerne i Gassum-Hvidsten – Gjerlev – Havndal – Mejlby – Uggelhuse-Langkastrup har overholdt procedurereglerne i varmeforsyningsloven og tilslutningsbekendtgørelsen jf. afgørelse af 16. december 2013 fra Energiklagenævnet i sagen John Rønnow mod Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk, hvor ”Randers Kommunes afgørelse 18. marts 2013 ophæves og sagen hjemvises til fornyet behandling.

 

Kan Randers kommune erkende at procedurereglerne i varmeforsyningsloven og tilslutningsbekendtgørelsen ikke er overholdt i forbindelse med beslutningerne d. 17.6.2013 om tvangstilslutning og forblivelsespligt i relation til barmarksværkerne Gassum-Hvidsten – Gjerlev – Havndal – Mejlby – Uggelhuse-Langkastrup?

 

I givet fald bedes det oplyst om Randers Kommune selv vil tage konsekvensen og ophæve beslutningerne med henblik på genbehandling af sagerne?

 

Agter Randers Kommune af egen drift at undersøge om tidligere byrådsbeslutninger om forblivelsespligt og tvangstilslutning til andre barmarksværker i Randers Kommune er sket uden, at Randers Kommune har overholdt procedurereglerne i varmeforsyningsloven og tilslutningsbekendtgørelsen? Og i givet fald agter Randers Kommune så selv at tage konsekvensen og ophæve beslutningerne med henblik på genbehandling af sagerne?"

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmålene blev besvaret.

 

Et forslag fra Venstre om

- at sagen udsættes med henblik på, at der bliver udarbejdet en ekstern vurdering af de juridiske konsekvenser ved at annullere beslutningen på byrådsmødet d. 17.6.2013 om tvangstilslutning af 61 ejendomme til Uggelhuse-Langkastrup barmarksværk, og

- at behandling af forslaget genoptages i Miljø- og teknikudvalget, når den eksterne vurdering foreligger,

blev vedtaget med 18 stemmer for og 12 imod. 1 undlod at stemme.

Socialdemokratiet, Velfærdslisten og SF stemte imod. Det Konservative Folkeparti undlod at stemme.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Sag nr. 34 om tvangstilslutning Uggelhuse-Langkastrup Download pdf-dokument


Punkt Titel
35 Forslag fra Jens Laursen, Beboerlisten, til arbejdsklausuler gældende for Randers Kommune
Sagsfremstilling

Jens Laursen, Beboerlisten, fremsender i mail af 12. januar 2014 følgende forslag:

 

"Arbejdsklausuler gældende for Randers kommune.

  

Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ønsker Randers Kommune at sikre, at hovedentreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

 

Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor.

 

Hovedentreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Forpligtigelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underentreprenører

 

Randers Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Hovedentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere.

 

Dokumentationen skal være Randers Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse.

 

Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.

 

Entreprenøren skal endvidere på kommunens opfordring dokumentere, at denne er registreret i relevante registre som fx Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret.

 

Randers Kommune er berettiget til at bede den enkelte ansatte fremvise dokumentation for ansættelsen og ansættelsesforhold. Entreprenøren skal sikre, at dennes ansatte har korrekt ansættelsesbevis, og skal sikre at de ansatte er forpligtet til at fremvise denne dokumentation ved kommunens forespørgsel.  

Dokumentationen kan efter omstændighederne give anledning til at kommunen videregiver dokumentation til andre myndigheder, fx skattemyndigheder, Arbejdstilsynet og/eller Politiet.

 

Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet. Randers Kommune kan - efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation - ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning.

 

Bod.: 

Hvis entreprenøren (vil altid være hovedentreprenøren ved underentreprise), uanset påkrav overtræder arbejdsklausulen, herunder undlader at fremsende relevant dokumentation, kan Randers Kommune i stedet for at hæve kontrakten, kræve dagbøder af (x kr./ x % af kontraktsummen) pr. påbegyndt arbejdsdag, indtil forholdet er bragt i orden, og dokumentation herfor er modtaget. Randers Kommune er berettiget til at modregne boden i betalingen til entreprenøren."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Sagen udsat.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Sag nr. 35 om arbejdsklausuler Download pdf-dokument


Punkt Titel
36 Spørgsmål fra Jens Laursen, Beboerlisten, vedrørende borgernes rettigheder til lydoptagelse ved møder med det offentlige
Sagsfremstilling

Jens Laursen, Beboerlisten, fremsender i mail af 13. januar 2014 følgende spørgsmål:

 

"I fortsættelse af Hr. Kalle Nielsen’ spørgsmål fremsat på byrådsmøde den 16/12 2013 ønsker jeg borgmesterens svar på følgende spørgsmål.:

 

 • Kan borgmesteren bekræfte eller afkræfte om der findes nedskrevne retningslinjer for div. forvaltningers ageren i fald en borger ønsker at foretage lydoptagelse if. med møde i forvaltningen?

 

 • I fald sådanne nedskrevne retningslinjer skulle forefindes, hvem har udfærdiget disse, samt hvem har truffet afgørelse om deres ikrafttræden?

 

 • Hvorledes stiller borgmesteren sig selv, såfremt en borger ønsker at optage en samtale, ved et møde med borgmesteren?"  

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmålet blev besvaret.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Sag nr. 36 om lydoptagelser Download pdf-dokument


Punkt Titel
37 Forslag fra Mogens Nyholm, Radikale Venstre, vedr. eftersyn af Randers Kommunes økonomiske situation
Sagsfremstilling

Mogens Nyholm, Radikale Venste, fremsender i mail af 11. januar 2014 følgende forslag:

"Forslag til byrådsbeslutning. 

Byrådet anmoder borgmesteren om at få gennemført et eftersyn af Randers Kommunes økonomiske situation.

 

Gennemsynet skal indeholde en  fyldestgørende vurdering af Randers Kommunes økonomi samt udsigterne for denne i de kommende år.

 

Det skal bl.a. vurderes om budgettet for 2014-17 hviler på solide og realistiske forudsætninger både for så vidt angår indtægter (selskabsskat, tilskud efter objektive kriterier, salg af jord) samt udgifter (sociale indkomstoverførsler etc.).

 

Der skal gennemføres en særskilt vurdering af økonomien i implementering af den nye folkeskolereform.

 

Forslaget skal ses på baggrund af et bredt ønske om at få genoprettet velfærden i Randers Kommune. En forudsætning herfor er at vi har et dækkende og realistisk billede af kommunens økonomiske situation på kort og langt sigt.

 

Det foreslås, at opgaven udføres af direktionen med økonomiudvalget som politisk styregruppe.

 

Besvarelsen af opgaven bedes afleveret til byrådet senest den 1. marts åledes at det kan indgå i budgetlægningen for 2015-18 og således at byrådet – hvis nødvendigt – allerede i 2014 kan træffe de nødvendige beslutninger."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer for og 26 imod.

Det Radikale Venstre, Velfærdslisten og Beboerlisten stemte for.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Sag nr. 37 om Randers kommunes økonomiske situation Download pdf-dokument