| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Byrådet Byrådet Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Anders Buhl-Christensen, Berner Nielsen, Bjarne Overmark, Christian Boldsen, Christian Kirk, Claus Ørsted, Daniel Madié, Ellen Petersen, Erik Poulsen, Fatma Cetinkaya, Frank Nørgaard, Hans Kortbek, Helle Dahl Skøtt, Henning Jensen Nyhuus, Jens Peter Hansen, John Dybdal, Jørgen Bruno Andersen, Karen Lagoni, Kasper Fuhr-Christensen, Lars Christian Søgaard, Leif Gade, Lone Donbæk Jensen, Louise Høeg Jensen, Malte Larsen, Marianne Høj Madsen, Mogens Nyholm, Ole Skiffard, Steen Bundgaard, Susanne Koch, Tanja Lauenborg, Aage Stenz

Møde lokation

Det gamle Rådhus

Dagsorden

BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
SAGER FRA ADMINISTRATIONEN
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
SAGER REJST AF MEDLEMMERNE
LUKKEDE SAGERBØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
286 Status på efterslæb i sagsbehandlingen august 2013
Resume

I slutningen af november 2012 blev der konstateret et betydeligt efterslæb i sagsbehandlingen i Familieafdelingen, og der blev lavet en handleplan for at nedbringe efterslæbet. Der gives en status på efterslæbet.

Status er, at efterslæbet er reduceret og arbejdet vil fortsat blive fulgt fra måned til måned, også når målet; intet efterslæb, er nået.

Sagsfremstilling

I slutningen af november 2012 blev der konstateret et betydeligt efterslæb i sagsbehandlingen i Familieafdelingen, og der blev lavet en handleplan for at nedbringe efterslæbet.

Det blev besluttet at ansætte 4 ekstra socialrådgivere for at nedbringe antal sager pr. rådgiver fra 52 til max 45 sager i gennemsnit. Det blev også besluttet, at ansætte 3 socialrådgivere i et ½ år for at nedbringe efterslæbet.

I begyndelsen af 2013 blev der søgt ekstra socialrådgivere, og i løbet af foråret blev de faste stillinger besat og til dels vikarstillingerne. Flere af vikarene har fået faste stillinger undervejs, og bemandingen i forhold til at nedbringe efterslæbet har derfor været noget svingende.

 

For at følge nedbringelsen af efterslæbet bliver der 1 gang om måneden lavet status på efterslæbet ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, som sendes ud til den enkelte socialrådgiver.

 

Sidste status fra august viser, at:

 • Sagsantallet pr. socialrådgiver er reduceret fra 52 til 43,2.

 • I §50 undersøgelserne er antallet af sager, der ikke er udarbejdet indenfor tidsrammen, reduceret fra 11% i februar til 4% i august.

 • I forhold til §140 handleplaner, der ikke er udarbejdet indenfor tidsrammen, er antallet reduceret fra 15% i februar til 4% i august.

 • Antal børnesamtaler, der mangler i forbindelse med §50 undersøgelsen, er reduceret fra 4% til 3%

 • Antal sager, hvor der mangler bevillinger, er reduceret fra 7% i februar til 2% i august.

 

Status er således, at efterslæbet er reduceret, og arbejdet vil fortsat blive fulgt fra måned til måned, også når målet er nået. 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og børn og skoleudvalget, 

at orienteringen tages til efterretning.Børn og skoleudvalget, 1. oktober 2013, pkt. 105:

Taget til efterretning.

 

Christian Boldsen var fraværende.Økonomiudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 252:

Indstilles taget til efterretning

 

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
287 Elevvandringer mellem skoler i Randers Kommune
Resume

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra børn og skoleudvalget, der efterspørger statistik over elevvandringer mellem kommunens folkeskoler og/eller privatskoler og visa versa. På baggrund at ønsket om at indhente disse data, har skoleafdelingen undersøgt muligheden for at indhente oplysningerne. Det forventes, at der kan leveres en oversigt over elevvandringer i skoleåret 2012/2013 ultimo december 2013.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra børn og skoleudvalget, der efterspørger statistik over elevvandringer mellem kommunens folkeskoler og/eller privatskoler og visa versa. I den sammenhæng gør skoleafdelingen opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer statistik i forhold til disse elevvandringer samt baggrunden herfor, idet forældrene fx ikke har pligt til at oplyse, hvorfor deres barn skifter skole.

På baggrund at ønsket om at indhente disse data, har skoleafdelingen undersøgt muligheden for at indhente oplysningerne. Konkret har skoleafdelingen mulighed for at trække en skolevis oversigt over de elever, der i løbet af et skoleår flytter skole. Gennem dette udtræk er det imidlertid ikke muligt at "identificere", hvor eleverne flytter hen samt baggrunden for skoleskiftet. En identifikation af det konkrete skoleskift vil således kræve et ”opslag” af samtlige de elever, der i løbet af et skoleår skifter skole. På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at der først ultimo december 2013 kan leveres en oversigt på skoleniveau for skoleåret 2012/2013 over antallet af elever, der er fraflyttet skolen, samt hvilken skole de er flyttet til.

Ovenstående oversigt indeholder imidlertid ikke en opgørelse over årsagen til skoleskiftet. Denne del vil kræve yderligere kortlægning i form at fx en rundspørge til alle forældre, hvor de anmodes om at oplyse baggrunden for deres barns skoleskifte i skoleåret 2012/2013 (hvis forældrene ønsker at oplyse dette).

Den samlede oversigt over elevvandringer på skoleniveau vil derfor kunne udsendes til børn og skoleudvalget ultimo december 2013. Oversigten ledsages samtidigt af et oplæg til, hvordan der fremadrettet kan indarbejdes en praksis på den enkelte skole, således at samtlige skoleskift og årsagen til skoleskiftet registreres på skoleniveau.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

 

atorienteringen om kortlægningen af elevvandringer tages til efterretning.Børn og skoleudvalget, 1. oktober 2013, pkt. 107:

Taget til efterretning.

 

Udvalget besluttede at sende sagen til byrådet til orientering.

 

Christian Boldsen var fraværende.Økonomiudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 253:

Indstilles taget til efterretning

 

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke under behandlingen af dette punkt

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


SAGER FRA ADMINISTRATIONEN
Punkt Titel
288 Østlig Randers Fjord forbindelse - brugerfinansiering
Resume

Randers kommune har i samarbejde med Transportministeriet og Vejdirektoratet udarbejdet en rapport om perspektiverne for brugerfinansiering af en østlig Randers Fjord forbindelse. Rapporten konkluderer, at østforbindelsen ikke kan finansieres fuldt ud med brugerfinansiering. Det vil være nødvendigt med et indskud på 0,3-0,8 mia. kr. Transportministeren har givet tilsagn om at gå i en nærmere dialog om støtte til projektet, hvis byrådene i Randers, Mariagerfjord, Norddjurs og Syddjurs kommuner accepterer, at forbindelsen kan delvis finansieres med brugerbetaling, og at kommunerne nærmere redegør for de trafikale fordele forbindelsen har for det regionale område.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2011 aftalte Randers, Syddjurs og Norddjurs Kommuner med Transportministeriet, at der skulle udarbejdes en nærmere vurdering af perspektiverne for at brugerfinansiere en ny østlig Randers Fjord forbindelse. Det er nu blevet til en fælles rapport udarbejdet af Randers Kommune, Vejdirektoratet og Transportministeriet (rapporten er vedlagt sagen).

Af rapporten fremgår, at det tidligere udarbejdede overslag for projektet er robust. Afhængig af hvilke usikkerhedsfaktorer man anvender, vil en ny broforbindelse over Randers Fjord koste 0,8 – 1,0 milliard kr. Det er desuden undersøgt, hvad det prismæssigt vil betyde, hvis man forlænger forbindelsen, så den samlede strækning slutter ved E45/Hobrovej i Randers Nord. Dette vejstykke vil koste godt 86 millioner kr. at anlægge.

Trafikberegningerne viser, at det trafikale potentiale for en østlig Randers Fjord forbindelse er ca. 12.000 biler i døgnet, hvis der ikke indføres betaling. Heraf er der ca. 7.500 biler, der overflyttes fra Randersbro, og ca. 1.000 fra motorvejen.

Hvis der indføres betaling på broen på 12 kr. for person- og varebiler og 25 kr. for lastbiler, vil trafikken på forbindelsen blive ca. 5.500 biler pr. døgn. Aflastningen på Randersbro vil blive ca. 4.500 biler.

Med en tilbagebetalingstid på 40 år er det ikke realistisk med en fuldt ud brugerfinansieret bro. Rapporten konkluderer derfor, at det vil være nødvendigt med en offentlig finansiering på mellem 0,3 – 0,8 mia. kr. afhængig af de konkrete forudsætninger om usikkerhedsfaktorer på økonomien, renteniveau, m.v.

Der er også regnet på konsekvenserne af at indføre betaling både på østforbindelsen og Randersbro. I dette tilfælde er det muligt med en fuld brugerfinansiering.

Det er fremgået af tidligere drøftelser i byrådet, at der ikke er tilslutning til en model med brugerbetaling på Randers Bro. Forvaltningen har på den baggrund taget udgangspunkt i, at der ikke kan vedtages en model med brugerbetaling på den eksistendende bro. Det kan i stedet overvejes at indføre f. eks. restriktioner for den tunge trafik, som i stedet kan henvises til at benytte østforbindelsen.

Rapporten er den 25. september 2013 blevet præsenteret for Transportministeren. Ministeren gav tilsagn om, at hun på nærmere angivne vilkår er indstillet på at gå i en nærmere dialog om støtte til projektet.

Disse vilkår er

 • Kommunerne skal tilkendegive, at de er indforstået med, at der bliver indført brugerbetaling på en fjordforbindelse, og

 • Kommunerne skal redegøre for hvilke trafikale fordele projektet indeholder for det samlede område.

Til det første punkt kan oplyses, at byrådet tidligere har godkendt, at der kan indføres brugerbetaling. Forvaltningen har aftalt med Mariagerfjord, Syddjurs og Norddjurs kommuner, at de sideløbende med nærværende sag forelægger sager for de respektive byråd, med henblik på at de accepterer, at der kan indføres brugerbetaling på broen.

Vedr. det andet punkt er forvaltningen i samarbejde med de andre kommuner i gang med at udarbejde et notat om østforbindelsens trafikale fordele for området. Notatet vil blive eftersendt til økonomiudvalgets medlemmer.

Økonomi

Ingen på nuværende tidspunkt

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at byrådet tilkendegiver accept af, at en østlig Randers fjord forbindelse kan delvis finansieres ved brugerbetaling,
at der ikke indføres brugerbetaling på Randersbro, og
at notat om østforbindelsens trafikale fordele godkendes, med henblik på at der indledes forhandlinger med Transportministeren om støtte til projektet.Økonomiudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 254:

Indstillingens første og tredje ”at” blev tiltrådt enstemmigt

 

Anders Buhl Christensen, Hans Kortbæk, Frank Nørgaard, Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte for at det andet ”at” ikke skal fremlægges til beslutning på nuværende tidspunkt.

 

Steen Bundgaard og Leif Gade stemte for det andet ”at” og Daniel Madie undlod at stemme om emnet.

 

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Indstilling:
Beslutning

Første og tredje ”at” tiltrådt med 31 stemmer for.

 

Besluttet med 31 stemmer for at andet ”at” udgår. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Randers Fjord rapport Download pdf-dokument
Notat om regionale konsekvenser Download pdf-dokument


Punkt Titel
289 Nyt medlem og ny suppleant til beboerklagenævnet indtil 31. december 2014
Sagsfremstilling

Et beboerklagenævn skal bestå af en formand og to andre medlemmer.

Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen.

Nævnet tiltrædes i sager om lejers tilsidesættelse af god skik og orden af en person uden stemmeret, der er sagkyndig i sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af byrådet.

Der udpeges en suppleant for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.

Christopher David Mereweather, der er udpeget efter indstilling af Randers Lejerforening, er afgået ved døden. Den siddende suppleant er Stefan Heilskov-Rousing.

Randers Lejerforening er herefter anmodet om at komme med ny indstilling om medlemmer, der ikke varetager funktioner hos lejerforeningen, der kan medføre, at der i snæver forstand ofte vil forekomme inhabilitet.

Randers Lejerforening har anmodet om,

at den siddende suppleant, AC-fuldmægtig Stefan Heilskov-Rousing, udpeges som nyt medlem, og

at afdelingsformand Bent Laursen udpeges som ny suppleant.

Randers Lejerforening har tidligere i relation til ligestillingsloven meddelt, at de har flere kvindelige sagsbehandlere under oplæring, men at de for nærværende ikke føler sig parate til at indgå i nævnet.

Udpegningen af det nye medlem og den nye suppleant sker med virkning frem til 31. december 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,
at der sker udpegning i overensstemmelse med Randers Lejerforenings indstilling.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
290 Areal til regnvandsbassin som følge af omkloakering i Hald
Resume

I forbindelse med køb og rådighed af areal til regnvandsbassin ved Hald anmodes byrådet om at erklære,

at kommunen ville træffe beslutning om ekspropriation, hvis der ikke var opnået enighed om

handlen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kloaksepareringen af Hald forventer Randers Spildevand A/S at indgå frivillig aftale med en grundejer om køb af areal til regnvandsbassin og rådighed over arbejdsareal m.m.

Arealet til regnvandsbassin er på ca. 7.078 m2, som udstykkes fra matr. nr. 13 c, Hald By, Hald. Arbejdsareal og areal til udjævning af jord er på ca. 8.470 m2.

 

Aftalen indgås på ekspropriationslignende vilkår, idet det er en betingelse for handlen, at

sælger opnår skattefritagelse.

Kommunen har ekspropriationshjemmel i medfør af miljøbeskyttelsesloven. Kommunen kan i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg.

 

Byrådet anmodes derfor om at afgive en erklæring om, at byrådet, såfremt en frivillig aftale

ikke kan indgås, er indstillet på at gennemføre erhvervelsen ved ekspropriation.

Økonomi

Købesummene og evt. omkostninger finansieres af Randers Spildevand A/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

atbyrådet erklærer, at kommunen ville træffe beslutning om ekspropriation af de pågældende arealer i

henhold til de anførte bestemmelser, hvis der ikke var opnået enighed om handlenØkonomiudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 256:

Indstilles tiltrådt.

 

Henning Jensen Nyhuus og Anders Buhl Christensen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Kortbilag fra spildevandsplan Download pdf-dokument


Punkt Titel
291 Restaurationsplan 2013 til endelig vedtagelse og delegation af godkendelseskompetence
Resume

Bevillingsnævnet fremlægger forslag til Restaurationsplan for Randers Kommune 2013 til endelig vedtagelse i Byrådet.

Forslag til restaurationsplan har været i ekstern høring i 6 uger og i høring i fagudvalgene.

 

Bevillingsnævnet indstiller derudover til, at Byrådet delegerer kompetence til at godkende bestyrer/ ændringer i bestyrelser til forvaltningen.

Sagsfremstilling

Endelig vedtagelse af restaurationsplan for Randers Kommune 2013   

 

Bevillingsnævnet i Randers Kommune har udarbejdet forslag til ny restaurationsplan for Randers Kommune 2013, som er vedhæftet denne dagsorden.

Bevillingsnævnet har vurderet, at der er behov for en revision af rammerne for restaurationsmiljøet i Randers Kommune. Den nugældende restaurationsplan er fra 2009.

 

Forslaget har været i ekstern høring i 6 uger i perioden 5. juli – 18. august 2013, samt i høring i fagudvalgene. Der er indkommet 4 bemærkninger. Høringssvar og forvaltningens kommentarer dertil er vedhæftet dagsordenen. Bevillingsnævnet behandlede indkomne bemærkninger på møde den 17. september. Bevillingsnævnet har ikke foretaget ændringer som følge af indkomne bemærkninger.

Restaurationsplanen tjener to overordnede formål. For det første skal restaurationsplanen medvirke til at føre byrådets politikker og planer ud i livet ved bl.a. at understøtte sundhedspolitikken og rusmiddelpolitikken. For det andet skal restaurationsplanen fungere som en vejledning, hvor aktørerne på området kan finde relevante informationer om bl.a. ansøgning om alkoholbevilling, lukketider mv.

Den væsentligste ændring består i, at den nuværende begrænsning af restaurationer med nattilladelse til Storegademiljøet foreslås ophævet. Hidtil er der som udgangspunkt kun blevet udstedt nattilladelse (kl. 24.00 - 05.00) til restauranter i Storegademiljøet. Forslag om spredning af restaurationer med nattilladelse begrundes i tre overordnede hensyn. Østjyllands Politi vurderer ud fra ordensmæssige betragtninger, at placering af alle natrestaurationer i Storegademiljøet medfører forøget risici for uro, hvorfor politiet har anmodet om, at området, hvor der kan uddeles natbevillinger, udvides. Dertil kommer, at Bevillingsnævnet gerne vil skabe grundlag for et mere varieret udbud af restaurationer i Randers bymidte. Det er Bevillingsnævnets vurdering, at muligheden for en anden placering end i Storegademiljøet vil kunne tiltrække andre typer af restaurationer, der appellerer til et andet kundegrundlag. Endelig vurderer Bevillingsnævnet, at koncentrationen af ensartede diskoteker med 05.00 bevilling er ved at nå sit maksimum i Storegademiljøet. Denne ændring i restaurationsplanen betyder ikke, at eksisterende restaurationer vil blive lukket eller flyttet. Fremtidige ansøgninger om etablering af restauration vil fortsat blive underlagt en konkret vurdering i hvert tilfælde.

 

Restaurationsplan 2013 er tilføjet nyt vilkår vedr. unge under 18 år, som indebærer, at alkoholbevilling kan betinges af, at unge under 18 år ikke må opholde sig på restaurationen efter kl. 24.00. Begrundelsen for dette vilkår er, at Bevillingsnævnet gerne vil sikre et trygt natteliv i Randers med fornuftige rammer for de unges færden. Vilkåret er dog ikke gældende i Randers Ugen og Nytårsaften, da Østjyllands Politi vurderer, at vilkåret er vanskeligt at håndhæve pga. arrangementernes karakter og det forøgede antal af udskænkningssteder.

Andre væsentlige ændringer består i nye vilkår vedrørende aggressiv markedsføring og hård udskænkning, ligesom restaurationsplanen er opdateret i forhold til lovgivning, myndighedsopgaver mv.

Restaurationsplan 2013 indeholder de i kommuneplanen fastlagte planmæssige rammer for placering af restaurationer med alkoholbevilling.

 

Restaurationsplanen vil træde i kraft ved Byrådets endelige vedtagelse.

 

 

 

Delegation af kompetence til forvaltningen vedr. godkendelse af bestyrer og ændringer i bestyrelser

 

Ifølge restaurationsloven skal kommunalbestyrelsen (Bevillingsnævnet) godkende ændringer i selskabers/foreningers bestyrelse og godkende bestyrer på restaurationer.

 

Bevillingsnævnet stiller forslag om, at Byrådet delegerer kompetencen til at godkende ovenstående ændringer til forvaltningen til administrativ afgørelse.

 

Baggrunden for forslaget om delegation er, at ovenstående sagstyper har karakter af ekspeditionssager, hvor der gives godkendelse, hvis kriterierne i restaurationsloven er opfyldt. Der foreligger ikke et skønsmæssigt element ved afgørelsen. Bevillingsnævnet vurderer dermed ikke, at det er nødvendigt at behandle pågældende godkendelsessager på møde.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Bevillingsnævnet indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget,

 

at forslag til restaurationsplan 2013 vedtages endeligt, og

 

at kompetence til godkendelse af ændringer i bestyrelser og godkendelse af bestyrer delegeres til forvaltningen.Økonomiudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 257:

Sagen sendes til byrådet med 3 stemmer for og 4 stemmer med forbehold.

 

Frank Nørgaard, Bjarne Overmark og Hans Kortbæk stemte for og Leif Gade, Steen Bundgaard, Daniel Madie og Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.

 

Kasper Fuhr Christensen tog forbehold med bemærkningen om, at sagen bør udsættes til det nye byråd er nedsat.

 

Henning Jensen Nyhuus og Anders Buhl Christensen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Indstilling:
Beslutning

Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen (U) om at udsætte sagen til det nye byråd er nedsat.

Tiltrådt med 19 stemmer for og 10 stemmer imod. 2 undlod at stemme.

Beboerlisten, de radikale, socialdemokratiet og Kasper Fuhr Christensen (U) og Erik Poulsen stemte for.

Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod.

De konservative undlod at stemme.

Sagen er hermed udsat. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Høringssvar med forvaltningens bemærkninger Download pdf-dokument
Forslag til restaurationsplan for Randers Kommune 2013 Download pdf-dokument
Sag nr. 291 Notat vedr. Restaurationsplanen-pdf Download pdf-dokument


MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
292 Forslag om tillæg til spildevandsplanen om etablering af regnvandsledning fra Nordbyen i Randers til Gudenå inkl. bassin. Vedtagelse af forslag til offentliggørelse.
Resume

Forslaget omfatter etablering af regnvandsledning fra Nordbyen i Randers til Gudenå og etablering af regnvandsbassin ved Hvidemøllevej. Forslaget ønskes godkendt og offentliggjort.

Sagsfremstilling

I november 2010 vedtog byrådet et tillæg til spildevandsplanen om separering af kloaksystemet i et større område i Nordbyen. Som planen er nu, vil det separerede spildevand og overfladevand blive samlet i den eksisterende fælleskloak igen ved udløb fra området i Nordbyen. Randers Spildevand og forvaltningen har undersøgt muligheden for at etablere en særskilt udledning af overfladevand udenom det eksisterende fællessystem. Det har resulteret i nærværende forslag.

Planforslaget omfatter, at der etableres en regnvandsledning fra Hobrovej ad Vester Altanvej til Vestergade/Jernbanegade under banearealet til en eksisterende grøft i Hvidemøllevej området. Ledningen forberedes til
, at der kan tilføres yderligere vand fra områder langs ledningen i Vester Altanvej, som ændres fra fælles- til separatkloakering senere. Dette er dog ikke omfattet af dette tillæg. Det forventes at ledningen etableres i 2015.

Ved Hvidemøllevej etableres et regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af overfladevandet. Regnvandsbassinet forventes etableret i perioden 2022-2025 og det forventes at få en størrelse på ca. 3 ha. Indtil da vil der ske en udledning af overfladevand uden forsinkelse og rensning til Gudenå
, via grøft i Hvidemølleområdet. I forbindelse med detailprojekteringen vil det blive undersøgt om udledningen vil kræve en regulering af grøften, i perioden inden etablering af regnvandsbassinet. Det samlede område i Nordbyen vil blive separeret frem til 2025.

Randers Spildevand A/S er i dialog med Randers Regnskov om muligheden for at indarbejde bassinet i udvidelsen af Randers Regnskov. Derfor er der i planforslaget udlagt et større område til mulig placering af regnvandsbassinet end nødvendigt. Tillægget udarbejdes nu med henblik på at reservere areal til regnvandsbassinet og for at opnå mulighed for at etablere regnvandsledningen over private arealer og få tinglyst deklarationer på disse.

Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med grundejer, kan erhvervelse af arealer eller rådighed over arealer ske ved ekspropriation.

Der er udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget. Miljøvurderingen viser, at etablering af regnvandsledning og bassin vil give en reduktion af de udledte mængder af næringsstoffer og organisk stof til vandmiljøet fra 2025. F.eks. reduceres udledning af fosfor med ca. 314 kg pr. år. I perioden fra tilkobling til regnvandsledning (ca. 2018) og indtil etablering af regnvandsbassinet (2022-2025) vil der med det separerede regnvand, som ikke ledes gennem bassin, dog ske en mindre merudledning af næringsstoffer og organisk stof i forhold til nu. Merudledningen svarer til ca. 23 kg fosfor pr. år. På kort sigt vil etablering af regnvandsledning således medføre en mindre merudledning i området men på lang sigt vil etablering af regnvandsledning og bassin medføre en reduktion af udledningen i forhold til nu.

Tillægget skal sammen med miljøvurderingen offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor der er adgang til at kommentere forslaget.

Planen og miljøvurdering kan ikke påklages efter den endelige vedtagelse efter høringsperioden.

Økonomi

Anlægget finansieres af Randers Spildevand. Der er ikke udgifter for private i forbindelse med realisering af projektet. Der er ikke udført anlægsoverslag for det samlede projekt, da det vil afhænge af ledningsdimensioner i forhold til udstrækningen af de forventede fremtidige oplande som skal tilsluttes og den endelige bassinudformning.

Miljømæssige hensyn er indarbejdet i planen. Forvaltningen vurderer på baggrund af miljøvurderingen, at der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser forbundet med tillægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at forslaget om tillæg til spildevandsplanen og miljøvurderingen godkendes og offentliggøres,

at forslaget anses for endeligt godkendt uden fornyet behandling i udvalg og byråd, såfremt der ikke modtages væsentlige kommentarer i offentlighedsfasen, og

at byrådet erklærer, at hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler, er man, med henblik på at gennemføre nærværende plan, indstillet på at foretage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation.Miljø- og teknikudvalget, 2. oktober 2013, pkt. 169:

Indstilles tiltrådt.

Afbud fra Lone Donbæk Jensen (L)Økonomiudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 259:

Indstilles tiltrådt.

 

Henning Jensen Nyhuus og Anders Buhl Christensen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Tillæg 27 Bassin ved Gudenå Download pdf-dokument
Miljørapport Download pdf-dokument


Punkt Titel
293 Lokalplan nr. 557 Boligområde ved Tjærby Diger. Endelig vedtagelse.
Resume

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag for et nyt boligområde med ca. 99 boliger øst for Tjærbyvangsvej i Dronningborg. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra privat developer. 

Forslaget var fremlagt for offentligheden i 8 uger. Der er indkommet to indsigelser/kommentarer.

Sagsfremstilling

Den 29. april 2013 vedtog Randers Byråd forslag til lokalplan nr. 557 Boligområdet ved Tjærby Diger i Dronningborg. Lokalplanen giver mulighed for udstykning og bebyggelse af et ca. 13 ha stort areal med i alt ca. 99 boliger, heraf flest parcelhuse.

Forslaget var fremlagt for offentligheden i perioden fra den 8. maj 2013 til den 3. juli 2013.

Der er kommet indsigelser og bemærkninger fra:

 1. Erik Bo Andersen

 2. Museum Østjylland

Ad. 1. Erik Bo Andersen

Erik Bo Andersen ønsker den maksimale bygningshøjde i delområde 2 ændret fra 1 etage og 6,5 meter, til 2 etager og 8,5 meter.

Det er forvaltningens vurdering, at dette fint kan lade sig gøre. Delområde 2 ligger midt i den nye udstykning, og ændringen har ingen konsekvenser for grundejere af den eksisterende bebyggelse i området. Forvaltningen foreslår, at ændringen indarbejdes, og lokalplanens § 7.9 rettes i overensstemmelse hermed.

Ad. 2. Museum Østjylland

Museum Østjylland finder at landsbyen Tjærby, som er én af ”De nedre Byer” langs fjorden, fortsat bør kunne opleves med en selvstændig beliggenhed i landskabet, omgivet af dyrkede arealer. Museet mener ikke, at lokalplanforslaget sikrer nok areal imellem den nye udstykning og Tjærby, og de er bekymrede for at udstykningen og Tjærby reelt vokser sammen.

Forvaltningen er enig i, at den nye udstykning kommer forholdsvis tæt på Tjærby, bl.a. fordi det er nødvendigt at placere et regnvandsbassin på det mellemliggende areal. Forvaltningen gør samtidig opmærksom på, at bassinet trods alt bliver udformet svarende til et naturligt vandhul, og uden trådhegn omkring. Forvaltningen har, på baggrund af indsigelsen, haft en dialog med Randers Spildevand og med Erik Bo Andersen om alternative placeringer, herunder en placering nede i engene og en placering tættere ind mod Tjærby, hvor der i dag er to svinestalde. Af tekniske årsager har det dog ikke været muligt at finde en alternativ placering, og der er derfor ikke foretaget ændringer i lokalplanen mht. regnvandsbassinet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at indsigelserne til lokalplanen behandles i overensstemmelse med de af forvaltningen stillede forslag, og

at lokalplanen vedtages endeligt.Miljø- og teknikudvalget, 2. oktober 2013, pkt. 170:

Indstilles tiltrådt.

Afbud fra Lone Donbæk Jensen (L)Økonomiudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 260:

Indstilles tiltrådt.

 

Henning Jensen Nyhuus og Anders Buhl Christensen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Lokalplan 557 Boligområde ved Tjærby Diger Download pdf-dokument


Punkt Titel
294 Anlægsregnskaber for større anlæg, afsluttet 2013
Resume

Under miljø- og teknikudvalgets område er der medio 2013 afsluttet 2 anlægsprojekter – byggemodning af Løvsangervej i Ø. Bjerregrav samt røggasrensningsanlæg på Randers Krematorium. De samlede anlægsudgifter beløber sig til 8,40 mio. kr. Da der er givet anlægsbevillinger for samlet 8,37 mio. kr. er der totalt set et merforbrug på 0,03 mio. kr.

Sagsfremstilling

Under miljø- og teknikudvalgets område er der medio 2013 afsluttet 2 anlægsprojekter med anlægsbevilling på 2 mio. kr. eller derover, hvor der skal aflægges særskilt regnskab.

Anlægsprojekter opdeles i 3 områder: jordforsyning, skattefinansierede anlæg og brugerfinansierede anlæg.

Jordforsyning
Til byggemodning af 8 grunde på Løvsangervej i Ø. Bjerregrav blev der den 23. maj 2011 bevilliget 2,8 mio. kr. I forbindelse med revision af jordforsyningsbudgettet medio 2013 blev færdiggørelsesdelen udskudt til 2017. De 0,65 mio. der er afsat til færdiggørelsen, blev samtidig overført til et nyt projekt, således at der til selve grundbyggemodningen er givet anlægsbevilling for 2,15 mio. kr. Grundbyggemodningsdelen er nu afsluttet og regnskabet viser jf. tabel 1, at udgifterne beløber sig til 2,18 mio. kr., svarende til en merudgift på 0,03 mio. kr. eller 1,6 % af anlægsbevillingen.

Tabel 1 Jordforsyning - Løvsangervej, Ø. Bjerregrav.

 
1.000 kr.
Bevillinger
Byrådet den 23. maj 2011
2.800
8 grunde, anlægsbevilling
Byrådet den 17. juni 2013
 -650
anlægsbevilling til færdiggørelse udskilles i særskilt projekt
Bevilget i alt
2.150
 
Forbrug iht. regnskab
2.184
 
Merudgift
   34
 


Skattefinansierede anlæg
Til røggasrensningsanlæg på Randers Krematorium blev der den 31. august 2009 givet en anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. til udstyr, der kunne opfylde Miljøstyrelsens skærpede krav i forhold til udledning af miljøfarlige stoffer. I forbindelse med projekteringen af det nye anlæg viste det sig, at der ikke var fysisk plads til det nye anlæg i de eksisterende bygninger og den 22. november 2010 blev der derfor givet en anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. til en tilbygning. Efter arbejdets afslutning udviste regnskabet en mindreudgift på 0,23 mio. kr. Byrådet godkendte 29. april 2013 at de uforbrugte midler anvendes som medfinansiering til kloakrenoveringsprojekt på Nordre Kirkegård. Det endelige regnskab for røggasrensningsanlægget på Randers Krematorium viser jf. tabel 2, at udgifterne beløber sig til 6,22 mio. kr., svarende til anlægsbevillingen.

Tabel 2 Skattefinansieret anlæg - Krematorieovn, røggasrensning.

 
1.000 kr.
Bevillinger
Byrådet den 31. aug. 2009
4.900
etablering af røggasrensning, anlægsbevilling
Byrådet den 22. nov. 2010
1.550
tilbygning, anlægsbevilling
Byrådet den 29. april 2013
-230
kloakrenovering på Nordre Kirkegård, medfinansiering
Bevilget i alt
6.220
 
Forbrug iht. regnskab
6.221
 
Mer- / mindreforbrug
     1
 


Brugerfinansierede anlæg
På det brugerfinansierede område er der ingen afsluttede anlægsprojekter.

Økonomi

De samlede anlægsudgifter beløber sig til 8,40 mio. kr. Da der er givet anlægsbevillinger for samlet 8,37 mio. kr. er der totalt set et merforbrug på 0,03 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at regnskaberne for de 2 anlægsprojekter godkendes.Miljø- og teknikudvalget, 2. oktober 2013, pkt. 177:

Indstilles tiltrådt.

Afbud fra Lone Donbæk Jensen (L)Økonomiudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 261:

Indstilles tiltrådt.

 

Henning Jensen Nyhuus og Anders Buhl Christensen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


SAGER REJST AF MEDLEMMERNE
Punkt Titel
295 Anmodning fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, om status vedrørende Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger administreret af Randers Bolig/DAB samt Lejerbo Randers, Domea m.fl.
Sagsfremstilling

Bjarne Overmark, Beboerlisten, anmoder i mail af 30. september 2013 om følgende:

"Under henvisning til kommunestyrelseslovens § 11 anmodes om optagelse af et punkt på byrådsmødet mandag d. 28.10.2013:

 

”Status på sagerne/situationen vedrørende Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger administreret af Randers Bolig/DAB samt Lejerbo Randers, Domea m.fl.”

 

Byrådet og offentligheden har behov for at der gøres status på skandaler og problemstillinger i den almene boligsektor i Randers Kommune.

 

På baggrund af et eller flere statusnotater udarbejdet af forvaltningen anmodes borgmesteren om at redegøre for situationen i den almene boligsektor i Randers Kommune, herunder bl.a. redegøre for:

 •  status på alle verserende retssager anlagt mod Randers Kommune, mod tidligere afdelinger i Randersegnens Boligforening, mod tidligere forretningsfører og tidligere bestyrelsesmedlemmer i Randersegnens Boligforening m.fl., mod den tidligere midlertidige forretningsfører i Randersegnens Boligforening o.s.v. – herunder resultatet af indgivne politianmeldelser

 • den økonomiske situation i de almene boligforeninger og de underliggende afdelinger i Randers Kommune og hvilke skridt Randers Kommune har taget i den anledning i årene 2011-2012-2013

 • den økonomiske og juridiske situation omkring Randers Sportscollege

 • hvilken opfattelse har borgmesteren af de respektive almene boligforeningers krav på selvstændighed i relation til beslutninger i bestyrelser og repræsentantskab, herunder retten til at vælge administrator

 • hvad Randers Kommune indtil nu har haft af ekstraordinære udgifter i forbindelse med tilsynsopgaven i relation problemerne i de almene boligforeninger i årene 2011-2012-2013 (oplyst år for år)

 • på hvilken måde Randers Kommune har optrappet tilsynsindsatsen i perioden 2006 til 2013 i relation de almene boligforeninger

 • hvordan ser borgmesteren på Randers Kommunes garantiforpligtelser i relation til de almene bolig er i Randers Kommune, herunder hvad er risikoen for at Randers Kommunes økonomiske garantier kommer til udbetaling i løbet af de kommende år. Størrelsen på garantiforpligtelser afdeling for afdeling bedes oplyst.

 • Oplysninger borgmesteren i øvrigt måtte finde det relevant at give byrådet vedrørende de almene boligforeninger i Randers Kommune

 • hvilke initiativer borgmesteren i øvrigt har fundet og finder det relevant at tage i relation til den almene boligsektor i Randers Kommune"

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Anmodning besvaret af borgmesteren

 

Steen Bundgaard (A) og Christian Boldsen (V) deltog ikke under behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Sag nr. 295 Notat på åben dagsorden vedr. Status boligforeningerne Download pdf-dokument
Sag nr. 295 og 312 Notat om inhabilitet ved statussag boligforeningerne-pdf Download pdf-dokument


Punkt Titel
296 Forslag fra Lone Donbæk Jensen og Bjarne Overmark, Beboerlisten, om kvalitetsstandarder indenfor ældreområdet
Sagsfremstilling

Lone Donbæk Jensen og Bjarne Overmark, Beboerlisten, har i mail af 6. oktober 2013 fremsendt følgende:

"Følgende beslutningsforslag bedes sat på dagsordenen til byrådsmødet 28.10.13 jvf kommunalstyrelslovens §11

 

Beboerlisten stiller hermed beslutningsforslag om at der skal udarbejdes

kvalitetsstandarder indenfor ældreområdet indholdene nedenstående 10 forslag til basale rettigheder for de ældre.

 

Der er markante ændringer inden for ældreområdet. På den ene side bliver der relativt flere ældre - nogle er mere selvhjulpne end tidligere men der er på den anden side en stor og stadig større del der er mere plejekrævende bl.a. fordi andelen af demente stiger.

 

Vi ser i mange kommuner at den såkaldte velfærds teknologi bliver brugt som argument for nedskæringer. I det aktuelle budgetforlig i Randers vil man spare penge ved at skal de ældre skal træne selv til en video i deres egen bolig i stedet for at komme ud i sociale sammenhænge som f. eks sundheds huset og træne sammen med andre.

 

I Randers er der flere såkaldte kvalitetsstandarder på forskellige ydelser inden for ældreområdet f. eks hjælpemidler.

 

I beboerlisten mener vi det er på tide at der også skal være kvalitet standarder for de ældres forhold i dagligdagen.

Vi vil derfor stille følgende forslag om 10 grundlæggende rettigheder for ældre mennesker i Randers kommune der har brug for hjælp fra kommunen:

 

 1. Ret til hjælp at komme ud hver dag hvis ikke man kan selv. Det er bl.a. vigtigt for den ældres sundhed.

Ifølge undersøgelse fra ældresagen får kun 3 % af alle hjemmehjælpsmodtagere tilbud om ledsagelse.

 

      2)   Hjælp til indkøb, væsentligt for den ældres  indflydelse på egen hverdag.

 

      3)   Hjælp til det daglige bad.

 

      4)   Rengøring af en standard så den ældre vil være bekendt at invitere gæster.

            Mangelfuld rengøring af køkken og toilet øger risiko for sygdomme.

          

      5)  Hverdagstræning sammen med andre for  modvirke ensomhed og det store

           forbrug af antidepressiv medicin blandt ældre.

 

     6)  Jævnlig kritisk gennemgang af medicinforbrug. Sovemedicin og morfika

          kun  efter konkret lægekonsultation.

 

     7)  Tilbud om aktiv medvirken til madlavning og indflydelse på madplan og

           muligheder for at inddrage pårørende

 

   

    8)   Værdighed for den ældre på plejehjem. På mange plejehjem er mere end

          Halvdelen af beboerne ble brugere en andel der øges i takt med dårligere

          normeringer. Der skal være tid til at hjælpe den ældre på toilettet. Ble brug

         skal kun forekomme hvis der ligger en ikke behandlelig sygdom bag.

 

   9)   Ældre på plejehjem har ret til udredning lige som alle andre. Mange sygdomme

         kan forveksles med demens f. eks depression der hyppigt overses blandt ældre.

 

10)   Bedre rammer for sociale aktiviteter for ældre på plejehjem. Det kunne være

        fællesarealer hvor man uforstyrret kan være sammen med besøgende, mulighed

        for at lave mindre måltider sammen med besøgende, mulighed for at deltage i

        aktiviteter i nyttehaver og mulighed for at have kæledyr."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev henvist til sundheds- og ældreudvalget hvor det kan indgå i drøftelserne om fremtidige kvalitetsstandarder primo 2014. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Sag nr. 296 Notat vedr. kvalitetsstandarder på ældreområdet Download pdf-dokument


Punkt Titel
297 Spørgsmål fra Lone Donbæk Jensen, Beboerlisten, vedrørende antal af praktikpladser inden for Randers Kommune
Sagsfremstilling

Lone Donbæk Jensen, Beboerlisten, har i mail af 20. oktober 2013 fremsendt følgende:

 

"Besvarelse af følgende  spørgsmål bedes sat på dagsordenen til byrådsmødet 30.9.2013 jvf kommmunestyrelselovens §11.

På byrådsmødet i september stillede beboerlisten spørgsmål  vedrørende antal af praktikpladser inden for Randers kommune. I besvarelsen opgav man år får år antal elever, hvor en elev formentlig kan tælle flere år afhængigt af uddannelseslængden. Hvis dette er korrekt forstået betyder det at en vurdering af ændringer i antal af nyoprettede uddannelseskontrakter/ praktikpladser ikke  er mulig ud fra de oplyste tal.

 

Jeg vil derfor gerne ha tallene for nyoprettede praktikpladser uddannelseskontrakter/ praktikpladser for Randers kommune  i 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 opgjort som i tabel 1. fra den tidligere besvarelse."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål besvaret af borgmesteren.

 

Mogens Nyholm deltog ikke under behandlingen af dette punkt. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Sag nr. 297 Notat vedr. elev og praktikpladser Download pdf-dokument


Punkt Titel
298 Forslag fra Lone Donbæk Jensen, Beboerlisten, vedrørende løntilskudsjob
Sagsfremstilling

Lone Donbæk Jensen, Beboerlisten, har i mail af 20. oktober 2013 fremsendt følgende:

 

"Hver 20 job inden for Randers kommune er et løntilskudsjob hvor det efter vores viden er meget få personer der efter et løntilskudsjob kommer i et almindeligt job på overenskomstmæssige vilkår  det pågældende sted. For at begrænse muligheden for udnyttelse af personer  i løntilskudsjob  på både det offentlige og private arbejdsmarked stiller vi følgende beslutningsforslag:

 

I forbindelse ansættelse af løntilskudspersoner og gratis praktikanter  på kommunale og private arbejdspladser, kan arbejdspladsen kunne have op til 2 ansat på disse ordninger indenfor 6 mdr. – herefter skal der være en karensperiode 6 måneder, hvis ingen af praktikanterne/løntilskudspersonerne har fået en regulær ansættelse på den pågældende arbejdsplads." 

 

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

2 stemte for Beboerlisten og 28 stemte imod.

 

Forslaget forkastet.

 

Mogens Nyholm deltog ikke under behandlingen af dette punkt. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Sag nr. 298 Notat vedr. brugen af løntilskud og virksomhedspraktik-pdf Download pdf-dokument


Punkt Titel
299 Spørgsmål fra Mogens Nyholm, Radikale Venstre, vedrørende folkeskolereformen
Sagsfremstilling

Mogens Nyholm, Radikale Venstre, har i mail af 16. oktober 2013 fremsendt følgende:
 

"Borgmesterens anmodes om en præcis redegørelse for de økonomiske forudsætninger for folkeskolereformens implementering i Randers Kommune.

 

Borgmesteren anmodes herunder om at redegøre for resultatet af sine bestræbelser på at få forøget det særtilskud, som tildeles de enkelte kommuner.

 

Besvarelsen skal omfatte hvert af årene 2014 til og med 2018.

 

Det bør af redegørelsen fremgå, hvorvidt der i de enkelte budgetår er budgetteret med de fornødne midler til implementering af reformen og i bekræftende fald under hvilke forudsætninger. Med forudsætninger tænkes f.eks. på omfanget af lærernes undervisning, antal af børn i SFO samt takster for disse samt andre relevante forhold.

 

Jeg har noteret mig at der i det indgåede budgetforlis er afsat en pulje på 10 mio. kr. til formålet. Hvad forestiller man sig at denne pulje skal bruges til ? Da puljen jo er en engangsforestilling må man antage at den også skal bruges til at finansiere engangsudgifter? Hvilke?

 

Da  anmodningen fremsendes i god tid, skal jeg anmode om at der i god tid inden byrådsmødet udsendes en skriftlig besvarelse af de stillede spørgsmål, således at alle byrådets medlemmer har mulighed for at forholde sig til dette væsentlige emne.

 

Jeg vil foreslå at du udsender kopi af forespørgslen til hele byrådet og evt. også til pressen."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål besvaret af borgmesteren. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Sag nr. 299 Notat vedr. økonomiske forudsætninger for folkeskolereformen-pdf Download pdf-dokument


Punkt Titel
300 Spørgsmål fra Mogens Nyholm, Radikale Venstre, vedrørende skolestrukturarbejdet
Sagsfremstilling

Mogens Nyholm, Radikale Venstre, har i mail af 16. oktober 2013 fremsendt følgende:

 

"Henning Jensen Nyhuus har fornylig til en lokal avis udtalt at partierne har besluttet at beregningerne fra skolestrukturarbejdet vedr. provenu ved forskellige strukturmodeller ikke skulle offentliggøres.

 

Henning Jensen Nyhuus  bedes oplyse hvornår, af hvem og med hvilken hjemmel en sådan beslutning er truffet?

 

Henning Jensen Nyhuus bedes endvidere oplyse om beslutningen efter Henning Jensen Nyhuus` opfattelse er i overensstemmelse med princippet om offentlighed i forvaltningen og med den erklærede værdi om åbenhed, der indgår i ledelsesgrundlag, personalepolitik og mange andre steder i Randers Kommune?

 

Endelig skal Radikale Venstre bede Henning Jensen Nyhuus bekræfte, at det omhandlede materiale (nemlig de foreliggende beregninger vedr. provenu ved forskellige strukturmodeller) snarest vil blive offentliggjort. Og naturligvis inden kommunalvalget, så vælgerne får et kvalificeret beslutningsgrundlag af materialets kvalitet og indhold inden de skal sætte deres kryds.

I modsat fald vil Radikale Venstre overveje selv at offentliggøre materialet."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål besvaret af borgmesteren. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
301 Forslag fra Hans Kortbek, Venstre, vedrørende skolekvalitetsundersøgelsen
Sagsfremstilling

Hans Kortbek, Venstre, har i mail af 18. oktober 2013 fremsendt følgende:

 

"Venstres byrådsgruppe foreslår at de 3 løsningsmodeller, som skoleforvaltningen udarbejdede i forbindelse med afslutningen af skole kvalitets undersøgelsen, offentliggøres. De 3 modeller, der indebar forskellige sammenlægninger af overbygningsklasserne og sammenlægninger/lukning af skoler, gav provenuer til kvalitetsforbedringer på ca. 12 mill., ca. 40 mill. Og over 50 mill. Kr. Ved offentliggørelsen undlades alle navne og andet, som identificerer skolerne i forvaltningens 3 forslag.
Formålet med offentliggørelsen er at få en mere kvalificeret debat om mulighederne for kvalitetsforbedringer i folkeskolen i Randers Kommune."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget bortfaldt. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
302 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, vedrørende implementering af folkeskolereformen
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, har i mail af 18. oktober 2013 fremsendt følgende:

"Velfærdslisten har tillid til kommunens medarbejdere og håber, at byrådet har det samme. 

 

Derfor foreslår vi, at byrådet træffer følgende principbeslutning:

 

Det er ikke et mål i sig selv for den kommende implementering af folkeskolereformen, at der indføres tidsregistrering og fuld tilstedeværelse til lærernes individuelle forberedelse i skolevæsenet i Randers Kommune."

Indstilling

Sagen forelæggse byrådet.

Indstilling:
Beslutning

4 stemte for (Beboerlisten og Kasper Fuhr Christensen (U) og Jens Peter Hansen (V)) og 26 stemte imod.

 

Forslaget forkastet.

 

Mogens Nyholm deltog ikke under behandlingen af dette punkt. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
303 Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, vedrørende hjemløse
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velværdslisten, har i mail af 20. oktober 2013 fremsendt følgende:


"
Spørgsmål om hjemløse

 

1. Kan borgmesteren oplyse, hvor mange personer der var indskrevet på Hjørnestenen fra 2011 til dags dato, og som havde ophold på forsorgshjemmet i mere end 3 måneder?

2. Kan borgmesteren oplyse, hvor mange af disse mennesker det vurderes kunne have klaret sig i egen lejlighed, eventuelt med bostøtte?

3. Kan borgmesteren oplyse, hvor mange unge under 25 år der har været tilknyttet Hjørnestenen i perioden 2011 til dags dato?

4. Har alle disse unge været tilknyttet ungetilbuddet, eller har der været eksempler på, at de unge har boet på selve forsorgshjemmet, og i givet fald hvor mange?

5. Er det ikke korrekt opfattet, at i henhold til hjemløsestrategien bør unge under 25 år ikke bo på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven?

6. Mener borgmesteren at Randers Kommune har levet op til det?

 

7. Er det ikke korrekt opfattet, at i henhold til hjemløsestrategien bør ophold på et forsorgshjem eller herberg ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parat til at flytte i en bolig med den fornødne støtte?

 

8. Mener borgmesteren, at Randers Kommune har levet op til det?"

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål besvaret af borgmesteren.

 

Mogens Nyholm deltog ikke under behandlingen af dette punkt. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Sag nr. 303 Notat vedr. hjemløse-pdf Download pdf-dokument


Punkt Titel
304 Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, vedrørende socialt udsatte
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, har i mail af 20. oktober 2013 fremsendt følgende:

 

"Spørgsmål om socialt udsatte

  

I Rådet for Socialt Udsattes nøgletalsrapport fremgår det skræmmende tydeligt, hvor brutalt Randers Kommune har beskåret hjælpen til socialt udsatte og psykisk syge. Ifølge rapporten er der - målt i udgifter pr. indbygger  - sket et samlet fald på på 33% i perioden 2010-13.

 

Derfor vil Velfærdslisten stille borgmesteren følgende spørgsmål:

 

1. Har Randers Kommune beregnet, hvad de langsigtede merudgifter vil være som konsekvens af den voldsomme nedskæring, for eksempel i form af hospitalsindlæggelser, kriminalitet, misbrug, øgede udgifter til overførselsindkomst m.m.?

2. Mener borgmesteren, at en så brutal besparelse på de svageste borgere i vores kommune er ansvarlig?

3. Mener borgmesteren, at de socialt udsatte og psykisk syge i Randers Kommune får den nødvendige hjælp, der skal sikre dem et liv så tæt på det normale som muligt?

4. Mener borgmesteren, at de enorme nedskæringer på misbrugsområdet hænger sammen med den politisk vedtagne misbrugspolitik, der har som mål at halvere antallet af misbrugere inden 2016?

5. Den nye psykiatriplan blev lanceret som en ”ikke-spareøvelse” over for brugere, ansatte, interesseorganisationer m.fl. Kan borgmesteren bekræfte, at den nye psykiatriplan ikke vil medføre nogen former for forringelser og nedskæringer inden for psykiatriområdet?"

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål besvaret af borgmesteren.

 

Mogens Nyholm deltog ikke under behandlingen af dette punkt. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Sag nr. 304 Notat om socialt udsatte Download pdf-dokument


Punkt Titel
305 Anmodning fra Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, om oversigt over løn og lønudvikling
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, har i mail af 17. oktober 2013 fremsendt følgende spørgsmål:

 

"Jeg anmoder hermed om en oversigt over løn og lønudvikling for alle kommunale leder siden 2007." 

Kasper Fuhr Christensen har i mail af 20. oktober 2013 anmodet om at sagen behandles på byrådsmødet den 28. oktober 2013.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Anmodning besvaret af borgmesteren.

 

Mogens Nyholm deltog ikke under behandlingen af dette punkt. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Sag nr. 305 Notat om udviklingen i lederlønninger-pdf Download pdf-dokument


Punkt Titel
306 Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, vedrørende normeringen i børnehaver og vuggestuer m.v.
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, har i mail af 20. oktober 2013 fremsendt følgende:

"Velfærdslisten anmoder om, at nedenstående optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde. Endvidere anmoder Velfærdslisten om, at den omtalte artikel (se http://www.information.dk/191159) vedlægges dagsordenen.

I en artikel bragt i Information den 15. maj 2009 (se http://www.information.dk/191159) slår en række førende forskere alarm: forringelser af normeringen (antallet af pædagoger og medhjælpere pr. barn) og for lidt plads pr. barn truer børnehave- og vuggestuebørnenes sociale, sproglige, motoriske og psykologiske udvikling. 

Siden 2009 er normeringen i børnehaver og vuggestuer faldet yderligere, og Randers Kommune er en af de danske kommuner, der bruger færrest penge på børn i vuggestuer og børnehaver. 

På baggrund af artiklen stiller Velfærdslisten følgende spørgsmål:

 1. Har Randers Kommune regnet på de i henhold til forskningen forventelige merudgifter, som Randers Kommunes lave normeringer (antallet af pædagoger og medhjælpere pr. barn) vil føre til, for eksempel peger forskning på, at lave normeringer fører til, at færre får en uddannelse, flere bliver arbejdsløse, flere får personlige og psykologiske problemer, m.m.?

 2. Hvis sådan nogle beregninger ikke er lavet, mener borgmesteren så, at sådanne beregninger skal laves?

 3. Tror borgmesteren på den pædagogiske forskning?

 4. Tror borgmesteren på, at det betyder noget, hvor meget voksenkontakt det enkelte barn får?

 5. Vil borgmesteren fortsætte nedskæringerne eller arbejde for, at vi i fremtiden tager os bedre af kommunens yngste borgere? "

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål besvaret af borgmesteren.

Mogens Nyholm deltog ikke under behandlingen af dette punkt. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Information.dk-191159 Download pdf-dokument
Sag 306 Notat vedr. normeringen i børnehaver m.v. Download pdf-dokument


Punkt Titel
307 Genfremsættelse af spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, vedrørende nedskæringer på ældreområdet
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, har i mail af 20. oktober fremsendt følgende: 

"Ønsker at genfremsætte spørgsmålene om ældreområdet fra sidste møde, idet jeg håber, at der denne gang vil foreligge svar på spørgsmålene om demens. Sagen er som følger:

 

I forbindelse med de nedskæringer, som Socialdemokraterne og Konservative i forbindelse med budgetforliget har offentliggjort, at de vil udsætte kommunens ældre for, ønsker Velfærdslisten at stille en række spørgsmål til borgmesteren:

 1. I Randers Kommunes pressemeddelelse om massakren på ældreområdet (se http://randersidag.dk/?Id=7970) bliver der jongleret med tal på en måde, der næsten får det skandaløse illusionsmageri i filmen “Wag the Dog” (på dansk “Når halen logrer med hunden”) til at fremstå hæderligt. Derfor: Vil borgmesteren oplyse, hvor meget der er blevet skåret på ældreområdet i budgetterne for 2011, 2012, 2013 og 2014 (det endnu ikke vedtagne budgetforlig) i forhold til de respektive basisbudgetter?

 2. Vil borgmesteren oplyse summen af besparelser i forhold til basisbudgetterne, hvis vi medregner budgetternes overslagsår (2011-budgettet har overslagsårene 2012, 2013 og 2014 osv.) for de samme budgetter (dvs. 2011, 2012, 2013 og 2014 (det endnu ikke vedtagne budgetforlig))?

 3. Se tabel 1 i nedenstående (vedhæftet). I KL’s debatoplæg om det nære sundhedsvæsen (se http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_41032/ImageVaultHandler.aspx) står: “Der er meget fokus på sundhedsvæsenet i disse år. Og med god grund. For flere danskere bliver kronisk syge, der opstår flere og nye behandlingsmuligheder, og der bliver flere ældre. I takt med udviklingen vokser behovet for behandling, pleje og omsorg.” Hvordan mener borgmesteren, at det stemmer overens med budgetforligets nedskæringer på ældreområdet?

 4. “To af tre ældre på landets plejehjem lider af demens. Andelen vil stige yderligere, men kun hver syvende plejebolig er bygget til demente.” Sådan lød hovedhistorien i Jyllands-Posten den 21. september 2013 (se http://jyllands-posten.dk/indland/ECE5990395/mangel-pa-plejehjem-til-boelge-af-demente?ref=lokalavisen). Kan borgmesteren oplyse, hvor stor andelen af demente er på plejehjemmene i Randers Kommune?

 5. I samme artikel står: “Kun ca. 6.000 af landets 46.000 plejeboliger er i dag bygget som en egentlig demensbolig med sikring af udgangene, klare farveadskillelser mellem afdelingerne og haveanlæg med stier i sløjfer, så de ældre kan komme ud og samtidig være i sikkerhed.” Kan borgmesteren oplyse antallet af demensboliger i Randers Kommune?

 6. I samme artikel står: “4 af 10 plejehjemsledere siger i en rundspørge, som Jyllands-Posten har foretaget, at deres plejehjem fysisk set ikke er tilfredsstillende indrettet til demente beboere.” Mener borgmesteren, at plejehjemmene i Randers er tilfredsstillende indrettet til demente beboere?

 7. Kan borgmesteren oplyse, om der i dag er demente beboere på plejehjem, der ikke er tilfredsstillende indrettet til demente beboere, i Randers Kommune?

 8. Velfærdslisten mener, at demente borgere skal visiteres til demensafdelinger, som har de rammer og kompetencer, der er nødvendige for at yde pleje til og omsorg for demente borgere. Er borgmesteren enig i dette?

 9. Når borgmesteren tager ovenstående i betragtning, mener han så fortsat, at budgetforligets nedskæringer er forsvarlige?

 10. Hvordan vil borgmesteren sikre et ordentligt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere inden for ældreområdet, når antallet af plejekrævende ældre vokser, og der ikke kommer flere til at tage sig af opgaverne?"

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål besvaret af borgmesteren.

Mogens Nyholm deltog ikke under behandlingen af dette punkt. 

Jeppe Egelund Jacobsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Bilag Funktioner
Notat i sag Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen vedr. kommunens ældre Download pdf-dokument


LUKKEDE SAGER
Punkt Titel
308 Tildeling af bevilling
Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
309 Salg af ejendom
Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
310 Salg af ejendom
Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
311 Køb af engarealer til Randers Havn
Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
312 Anmodning fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, om status vedrørende Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger administreret af Randers Bolig/DAB samt Lejerbo Randers, Domea m.fl.
Bilag Funktioner
Ingen bilag