| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Byrådet Byrådet Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Anders Buhl-Christensen, Berner Nielsen, Bjarne Overmark, Christian Boldsen, Christian Kirk, Claus Ørsted, Daniel Madié, Ellen Petersen, Erik Poulsen, Fatma Cetinkaya, Frank Nørgaard, Hans Kortbek, Helle Dahl Skøtt, Henning Jensen Nyhuus, Jens Peter Hansen, John Dybdal, Jørgen Bruno Andersen, Karen Lagoni, Kasper Fuhr-Christensen, Lars Christian Søgaard, Leif Gade, Lone Donbæk Jensen, Louise Høeg Jensen, Malte Larsen, Marianne Høj Madsen, Mogens Nyholm, Ole Skiffard, Steen Bundgaard, Susanne Koch, Tanja Lauenborg, Aage Stenz

Møde lokation

Det gamle RådhusSAGER FRA ADMINISTRATIONEN
Punkt Titel
251 Forventet regnskab 2013 - budgetopfølgning pr. 30. juni - halvsårsregnskab
Resume

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30. juni 2013, som viser at serviceudgifterne ligger ca. 50 mio. kr. under rammen. Derudover er der pres på indkomstoverførslerne kontanthjælp, seniorjob og aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. I modsat retning trækker udviklingen på førtidspension.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 for serviceudgifter og indkomstoverførsler. Derudover indeholder budgetopfølgningen tillægsbevillingsansøgninger for drift, anlæg og finansiering. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet i vedhæftede notat. Desuden er vedlagt oversigt over tillægsbevillinger. Denne budgetopfølgning danner grundlag for det obligatoriske halvårsregskab, som skal indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet. De obligatoriske bilag i form af regnskabsoversigt til halvårsregnskabet samt regnskabsopgørelse til halvårsregnskabet er ligeledes vedlagt denne sag.

 

Der er følgende hovedbudskaber i budgetopfølgningen:

 

Serviceudgifter: Budgetopfølgningen viser, at serviceudgifterne ligger godt 50 mio. kr. under servicerammen. Der er således ikke noget, som tyder på, at Randers Kommune vil blive ramt af sanktionslovgivningen i 2013. Det skal bemærkes, at byrådet vedtog at indarbejde en ikke-finansieret servicebuffer på 65 mio. kr. i budgettet for 2013. Det forventede regnskabsresultat svarer således stort set til det oprindelige budget, når der ses bort fra denne ikke-finansierede buffer.

 

Indkomstoverførslerne: Budgetopfølgningen viser, at der er et betydeligt pres på indkomstoverførslerne. Det drejer sig særligt om kontanthjælp og seniorjob, som viser merudgifter for samlet 24 mio. kr. I modsat retning trækker udviklingen på førtidspension, som viser mindreudgifter på 11 mio. kr. Dertil kommer udviklingen på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, som viser merudgifter for 10,6 mio. kr.

 

Samlet set er der et bevillingsbehov på 23,8 mio. kr. vedr. indkomstoverførslerne.

 

Finansiering: Bloktilskuddet reduceres med 26,3 mio. kr. Heraf vedrører hovedparten på 24,3 mio.kr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012. Dertil kommer en reduktion af bloktilskuddet som følge af nye lovændringer på 1,6 mio. kr.

 

Renteudgifterne reduceres med 4,7 mio. kr. som følge af det lave renteniveau i 2013.

 

Halvårsregnskabet: I henhold til styrelsesloven skal kommunerne aflægge halvårsregnskab. Indenrigsministeriet fastlægger retningslinierne for aflæggelse af halvårsregnskabet, der blandt andet skal danne grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til budgettet. Halvårsregnskabet skal bestå af 2 elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Begge oversigter fremgår af vedlagte bilag. Halvårsregnskabet er behæftet med stor usikkerhed, især fordi årsbudgettet ikke er periodiseret. En sammenligning med korrigeret budget er derfor vanskelig, og fokus bør i stedet rettes mod det forventede regnskab.

 

Direktionen har drøftet budgetopfølgingen 20. august 2013 og har tiltrådt nedenstående indstilling.

Økonomi

I forbindelse med budgetopfølgningen ansøges om en række tillægsbevillinger, jf. nedenstående tabel:

Bevillingsmæssige ændringer
2013
2014
2015
2016
2017
Skatter og tilskud
26,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Serviceudgifter
-4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Indkomstoverførsler
23,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Renter
-4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Resultat af ordinær drift
41,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Skattefinansieret anlæg
-5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Jordforsyning
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Finansposter
-2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Tillægsbevillinger i alt
33,0
0,0
0,0
0,0
0,0

 

Budgetopfølgningen viser et tillægsbevillingsbehov på 33 mio. kr. inkl. kompenserende besparelser på 9,8 mio. kr. På byrådsmødet den 8. april blev lønbudgetterne reduceret med 23 mio. kr. som følge af lavere frremskrivning end forudsat i budgettet. Økonomiaftalen fra juni 2013 indeholder ingen regulering af bloktilskuddet som følge heraf, og derfor kan de 23 mio. kr. indgå som kompenserende besparelse. Herefter resterer der et finansieringsbehov på 10 mio. kr., som vil blive vurderet igen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september.

 

Derudover foretages der omplaceringer mellem bevillingsområder, jf. vedlagte oversigt. Disse omflytninger har netto ingen økonomiske konsekvenser.

 

Konsekvenserne for 2014-17 vedr. indkomstoverførslerne er indarbejdet i basisbudget 2014-17.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

atr> At Der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud på 26,3 mio. kr. i 2013
at der gives tillægsbevilling til serviceudgifterne på -4,2 mio. kr. i 2013
at der gives tillægsbevilling til indkomstoverførslerne på 23,8 mio. kr. i 2013
at der gives tillægsbevilling til renter på -4,7 mio. kr. i 2013
at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på -5,7 mio. kr. i 2013
at der gives tillægsbevilling til afdrag på -2,4 mio. kr.
at tillægsbevillingerne finansieres af de sparede lønmidler på 23 mio. kr.
at det resterende bevillingsbehov på 10 mio. kr. vurderes igen pr. 30. september
at der foretages omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. bilag, som netto giver 0
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.
at halvårsregnskabet godkendes.
Børn og skoleudvalget, 3. september 2013, pkt. 100:
Indstilles tiltrådt. Bjarne Overmark tog forbehold.

Forvaltningen udarbejder til byrådsmødet notat vedr. det tidligere opståede overskud på bevillingsområde børn.


Socialudvalget, 4. september 2013, pkt. 81:
Indstilles tiltrådt.Erhvervsudvalget , 5. september 2013, pkt. 72:
Indstilles tiltrådtMiljø- og teknikudvalget, 5. september 2013, pkt. 151:


Indstilles tiltrådt for så vidt angår miljø- og teknikudvalgets område.

John Dybdahl Madsen (C) deltog ikke i sagens behandling.


Kultur- og fritidsudvalget, 10. september 2013, pkt. 66:
Indstilles tiltrådt.

 

Aage Stenz var fraværende.
Arbejdsmarkedsudvalget, 17. september 2013, pkt. 85:Økonomiudvalget, 9. september 2013, pkt. 223:

Indstilles tiltrådt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

 

Pia Moldt deltog som stedfortræder for Ellen Petersen.

Bilag Funktioner
Notatskabelon ØU 1 Download pdf-dokument
Notatskabelon SÆ Download pdf-dokument
Notatskabelon SU Download pdf-dokument
Notatskabelon MT_30-6-13 Download pdf-dokument
Notatskabelon KF Download pdf-dokument
Notatskabelon EU Download pdf-dokument
Notatskabelon BS Download pdf-dokument
Notatskabelon AU Download pdf-dokument
FIE - halvårsregnskab 2013 (ny) Download pdf-dokument
Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 (220813) Download pdf-dokument
Bilag TB 2. budgetopfølgning 2013 Download pdf-dokument
Den kommunale medfinansiering Download pdf-dokument


Punkt Titel
252 1. behandling af budgetforslag 2014-17
Resume

På byrådets budgetseminar den 30. august blev forslag til budget 2014-17 gennemgået. I budgetforslaget er der indarbejdet rammereduktioner samt mindreudgifter som følge af innovation fra 2015 og frem. Desuden er der indregnet særtilskud og lånedispensationer. Hvis byrådet vælger at anvende rådighedspuljen på 16 mio. kr. i hvert af årene 2014-17 vil den gennemsnitlige kassebeholdning i 2017 være ca 150 mio. kr.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 11.marts 2013 blev det besluttet, at der i basisbudgettet for 2014-17 skulle indarbejdes rammereduktioner på ca 40 mio. kr. om året samt mindreudgifter på 20 mio. kr. som følge af innovation. Det blev samtidig besluttet, at det skulle være muligt at tage stilling til budgettet både inklusive og eksklusive de foreslåede rammereduktioner. I praksis betyder det, at det (via de politiske ændringsforslag) vil være muligt at tilbagekøbe nogle af de rammereduktioner, der ikke ønskes indregnet i budgettet.

På byrådets konference den 30. august blev forslag til budget 2014-17 gennemgået herunder de i forslaget indarbejdede rammereduktioner. Konsekvenserne for kassebeholdningen blev belyst både med og uden rammereduktionerne.

 

Hvis rammereduktionerne ikke indarbejdes vil den gennemsnitlige kassebeholdning i 2017 udgøre ca 70 mio. kr., hvilket er under minimumsgrænsen for en kommune som Randers. Hvis alle rammereduktioner realiseres, vil den gennemsnitlige kassebeholdning i 2017 være godt 200 mio. kr.  Hvis en gennemsnitlig kassebeholdning på ca 150 mio. kr. i 2017 anses for tilfredsstillende, er der plads til en rådighedspulje for byrådet på 16 mio. kr. hvert af årene 2014-17. Rådighedspuljen kan anvendes til tilbagekøb af indarbejdede rammereduktioner eller til nye tiltag på drifts- eller anlægssiden.

 

Budgetforslaget for 2014-17 er budgetteret med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsmeddelelser og vejledninger fra KL. En undtagelse er dog, at der i 2015 og frem er forudsat et ekstraordinært balancetilskud på 1,5 mia. kr. svarende til 25,7 mio. kr. for Randers. Fra centralt hold forudsættes intet ekstraordinært balancetilskud i overslagsårene.  

 

I budgetforslaget er anvendt KL´s pris- og lønskøn. Desuden er indarbejdet konsekvenser af byrådsbeslutninger, lovændringer, demografi samt regnskabserfaringer på de ikke-rammebelagte områder.

Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:

  • Rammereduktioner er indarbejdet med 29,1 mio. kr. i 2014 stigende til 45,2 mio. kr. i 2017(jf byrådsbeslutning af 11. marts 2013)

  • Der er indarbejdet en mindreudgift som følge af innovation på 20 mio. kr. fra og med 2015 samt merudgifter til innovationspulje på 5 mio. kr. fra 2014 og frem.

  • Der er indarbejdet et ekstraordinært balancetilskud på 25,7 mio. kr. fra 2015 og frem.

  • Der er indarbejdet særtilskud (vanskeligt stillede kommuner samt den bysociale pulje) på 22 mio. kr. i 2014, hvilket svarer til de netop udmeldte tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  • Der er indarbejdet en lånedispensation (fra puljen til kommuner med lav likviditet) på 25 mio. kr., hvilket svarer til det netop udmeldte beløb fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.  

  • Det er forudsat, at folkeskolereformen "går i 0" for Randers Kommune.

  • Der er forudsat uændrede skattesatser/promiller bortset fra dækningsafgift af forretningsejendomme, hvor promillen falder fra 5,0 i 2013 til 4,5 i 2014 (jf budgetforlig fra sidste år).

  • Der er forudsat valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt udligningsbeløb i 2014 (endeligt valg skal foretages i forbindelse med byrådets 2. behandling)

Det skal bemærkes, at 1. behandlingsbudgettet er grundlaget for den videre budgetlægning, og at kun de ændringsforslag, som vedtages ved 2. behandlingen, vil ændre på forslaget. De politiske ændringsforslag kan bla. indeholde tilbagekøb af eventuelt uønskede rammereduktioner (jf byrådsbeslutning af 11. marts 2013). Den 25. september er sidste frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet.

MED-systemet er blevet orienteret om budgetforslaget på møde den 2. september 2013. Herefter er budgetmaterialet sendt i høring i perioden 2.september til 13. september.

Økonomiudvalget har 2. behandling af budgettet den 3. oktober og byrådet har 2. behandling den 10. oktober.  

Økonomi

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser afhænger af resultatet af de politiske forhandlinger om budget 2014-17

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

 

at forslag til budget 2014-17 fremsendes til byrådets 1. behandling.Økonomiudvalget, 9. september 2013, pkt. 225:

Tiltrådt med udgangspunkt i et basisbudget uden rammekorrektioner, idet rammereduktionerne overgår til særskilt drøftelse i den videre budgetlægning med henblik på fortsat at bidrage til realisering af kommunens økonomiske mål, herunder at sikre det fornødne overskud på den ordinære drift og en ansvarlig kassebeholdning. Borgmester Henning Jensen Nyhus,  Leif Gade, Steen Bundgaard, Daniel Madie, Frank Nørgaard, Anders Buhl Christensen og Hans Kortbæk stemte for dette forslag .

 

Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte imod med forslag om i stedet at tage udgangspunkt i et basisbudget, hvor den økonomiske effekt fra 2015 og frem som følge af arbejdet med innovation tages ud, således der er tale om et normalt basisbudget. Ændringsforslaget blev nedstemt med beslutningen ovenfor.

Indstilling:
Beslutning

Beboerlisten og Kasper Fuhr Christensen genfremsatte ændringsforslaget fra økonomiudvalgsmødet hvor der tages udgangspunkt i et basisbudget, hvor den økonomiske effekt fra 2015 og frem som følge af arbejdet med innovation tages ud, således der er tale om et normalt basisbudget.

 

27 stemte imod og 4 stemte for. Beboerlisten, de radikale og Kasper Fuhr Christensen stemte for. Forslaget hermed forkastet.

 

Sagen oversendt til 2. behandling.


Pia Moldt deltog som stedfortræder for Ellen Petersen.

Bilag Funktioner
Notat om basisbudget 2014-17 Download pdf-dokument
Takstoversigt 2014 Basisbudget Download pdf-dokument
Bevillingsoversigt Drift og anlæg 2014 Basisbudget Download pdf-dokument