| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Byrådet Byrådet Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Anders Buhl-Christensen, Berner Nielsen, Bjarne Overmark, Christian Boldsen, Christian Kirk, Claus Ørsted, Daniel Madié, Ellen Petersen, Erik Poulsen, Fatma Cetinkaya, Frank Nørgaard, Hans Kortbek, Helle Dahl Skøtt, Henning Jensen Nyhuus, Jens Peter Hansen, John Dybdal, Jørgen Bruno Andersen, Karen Lagoni, Kasper Fuhr-Christensen, Lars Christian Søgaard, Leif Gade, Lone Donbæk Jensen, Louise Høeg Jensen, Malte Larsen, Marianne Høj Madsen, Mogens Nyholm, Ole Skiffard, Steen Bundgaard, Susanne Koch, Tanja Lauenborg, Aage Stenz

Møde lokation

Det gamle Rådhus

Dagsorden

DIVERSE SAGER
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS SAGER
BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGETS SAGER
SOCIALUDVALGETS SAGER
ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS SAGER
ØKONOMIUDVALGETS SAGER
SAGER FRA ADMINISTRATIONEN
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
LUKKEDE SAGERDIVERSE SAGER
Punkt Titel
30 Indkaldelse af stedfortræder for Susanne Koch
Resume

Susanne Koch (A) har meddelt, at hun vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af ferie.

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldte.

Sagsfremstilling

Susanne Koch har meddelt, at hun vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af ferie.

Borgmesteren har derfor foranlediget, at 1. stedfortræder på Socialdemokratiens stedfortræderliste Pia Moldt er indkaldt til mødet.

Ifølge styrelsesvedtægten indkaldes stedfortræder ved et byrådsmedlems forfald af de grunde, der er

nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har kortere varighed end 1 måned.

 

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt.
Forvaltningen oplyser, at fravær på grund af ferie er en gyldig forfaldsgrund.

Økonomi

For en stedfortræders deltagelse i enkelte byrådsmøder ydes diæter.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

at det godkendes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Susanne Koch er til stede.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Lars Søgaard deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
31 Indkaldelse af stedfortræder for Berner Nielsen
Resume

Berner Nielsen (A) har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af ferie.

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldte.

Sagsfremstilling

Berner Nielsen har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af ferie.

Borgmesteren har derfor foranlediget, at 2. stedfortræder på Socialdemokratiens stedfortræderliste Joseph Aruliah er indkaldt til mødet.

Ifølge styrelsesvedtægten indkaldes stedfortræder ved et byrådsmedlems forfald af de grunde, der er

nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har kortere varighed end 1 måned.

 

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt.
Forvaltningen oplyser, at fravær på grund af ferie er en gyldig forfaldsgrund.

Økonomi

For en stedfortræders deltagelse i enkelte byrådsmøder ydes diæter.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

at det godkendes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Berner Nielsen er til stede.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Lars Søgaard deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
32 Indkaldelse af stedfortræder for Malte Larsen
Resume

Malte Larsen (A) har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af arbejde.

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldte.

Sagsfremstilling

Malte Larsen har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af arbejde. Borgmesteren har derfor foranlediget, at 3. stedfortræder på Socialdemokratiets stedfortræderliste Hugo Sørensen er indkaldt til mødet.

Ifølge styrelsesvedtægten indkaldes stedfortræder ved et byrådsmedlems forfald af de grunde, der er

nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har kortere varighed end 1 måned.

 

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt.
Forvaltningen oplyser, at arbejde er en gyldig forfaldsgrund.

Økonomi

For en stedfortræders deltagelse i enkelte byrådsmøder ydes diæter.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

at det godkendes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Malte Larsen er til stede.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Lars Søgaard deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
33 Indkaldelse af stedfortræder for Christian Boldsen
Resume

Christian Boldsen (V) har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af deltagelse i bestyrelsesmøde i Energi Midt.

 

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldte.

Sagsfremstilling

Christian Boldsen har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af deltagelse i bestyrelsesmøde i Energi Midt.

Borgmesteren har derfor foranlediget, at 1. stedfortræder på Venstres stedfortræderliste Katrine Høeg er indkaldt til mødet.

Ifølge styrelsesvedtægten indkaldes stedfortræder ved et byrådsmedlems forfald af de grunde, der er

nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har kortere varighed end 1 måned.

 

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt.
Forvaltningen oplyser, at fravær på grund af deltagelse i andet hverv er en gyldig forfaldsgrund.

Økonomi

For en stedfortræders deltagelse i enkelte byrådsmøder ydes diæter.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

at det godkendes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Christian Boldsen er til stede.Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Lars Søgaard deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
34 Ændring af prisstruktur - depositum og pladsleje
Resume

På baggrund af driftserfaringer fra 2012 og den generelle afmatning på bådmarkedet foreslås ændrede takster for depositum og pladsleje i Udbyhøj Lystbådehavn.

Sagsfremstilling

Udbyhøj Lystbådehavn blev indviet og taget i brug 20. maj 2012 og har dermed næsten haft sin første hele sæson.

I foråret før indvielsen og over sommeren er Udbyhøj Lystbådehavn blevet markedsført gennem annoncering, reklamefoldere og informationsbrochurer, Randers Kommunes hjemmeside og andre hjemmesider som bl.a. Marinaguide og Sejlerliv, deltagelse i havnemesser og presseomtale i aviser og tv.

På trods af markedsføring oplever Udbyhøj Lystbådehavn, i lighed med de fleste andre danske havne, mange ledige pladser samtidig med at gæstesejlerne svigter. Dette skyldes den økonomiske krise, følgerne af flere dårlige somre og den konkrete prisstruktur i Udbyhøj Lystbådehavn.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er behov for en ændring af prisstrukturen.

Prisen for bådpladser skal for en kommunal havn være markedskonform, dvs. skal hverken være prisførende eller underbyde andre havne. Efter fornyet indhentning af priser fra andre havne, og efter at have hørt de potentielle køberes reaktioner på prisstrukturen foreslås det, at det samlede prisniveau nedjusteres, og at vægtningen mellem depositum og årsleje ændres, således at depositum hæves og årslejen nedsættes. Forslag til nye takster gældende for 2013 er vedhæftet.

Økonomi

Der foreslås en ændring af taksterne for depositum og leje gældende for 2013.

Forvaltningen oplyser efterfølgende, at mindreindtægten som følge af lejenedsættelsen afholdes inden for budgettets rammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget,

at taksterne for depositum og pladsleje ændres som foreslået gældende for 2013.Kultur- og fritidsudvalget, 28. januar 2013, pkt. 4:

Indstilles tiltrådt.
Louise Høeg Jensen var fraværende.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 25:

Indstilles tiltrådt med 6 stemmer for og 1 imod (Bjarne Overmark (L)). Kasper Fuhr Christensen (U) tog forbehold.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 27 stemmer for og 3 imod (L, Kasper Fuhr Christensen (U)). 1 undlod at stemme (B).

Bilag Funktioner
Prissammensætning Download pdf-dokument


Punkt Titel
35 Frigivelse af anlægsbevilling til idrætsfaciliteter 2013
Resume

Der søges om anlægsbevilling til forbedring af breddeidrættens faciliteter på 2,189 mio. kr. i 2013, jævnfør det afsatte rådighedsbeløb i budget 2013.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2013 er der afsat et beløb på 2,189 mio. kr. til forbedring af faciliteterne for breddeidrætten. Midlerne kan anvendes både til indendørs og udendørs faciliteter for den organiserede og den uorganiserede idræt. Der kan være tale om såvel forbedringer af nuværende som etablering af nye faciliteter. Forslag til anvendelse vil blive indhentet fra idrætsforeninger og idrættens organisationer.

Kultur- og fritidsudvalget vil tage stilling til den konkrete anvendelse af midlerne.

Økonomi

Der er afsat 2.189.000 kr. til formålet i budget 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget,

 

atder gives anlægsbevilling på 2.189.000 kr.til forbedring af idrætsfaciliteter i 2013.Kultur- og fritidsudvalget, 28. januar 2013, pkt. 6:

Indstilles tiltrådt.
Louise Høeg Jensen var fraværende.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 26:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
36 Frigivelse af anlægsbevilling til multiarena
Resume

Byrådet har afsat 9,107 mio. kr. i 2013 og 9,107 mio. kr. i 2014 til opgradering af Skyline Arena hal 1 fra idrætshal til multiarena. Beløbet søges nu frigivet, så arbejdet kan udføres i 2013 og 2014.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat 9,107 mio. kr. i 2013 og 9,107 mio. kr. i 2014 til opgradering af Skyline Arena hal 1 fra idrætshal til multiarena.

Da hallen blev etableret i 1972, blev den godkendt til idræt med indtil 2.500 tilskuere. benyttelse til andre formål som koncerter, udstillinger og møder samt idrætsarrangementer med mere end 2.500 tilskuere har krævet dispensation. I de senere år har dispensationerne været betinget af ekstra udgifter til beredskab og udarbejdelse af konkret brandstrategi til hvert arrangement, og dispensationerne er nu betinget af, at de brand- og sikkerhedsmæssige forhold bringes i orden.

 

En multiarena har så højt niveau vedrørende brandsikkerhed, flugtveje og konstruktioner, at der kan gennemføres alle typer arrangementer uden ansøgning hver gang. Der skal således foretages forstærkninger af dele af tagkonstruktionen, loftet og hovedspærene skal brandisoleres, ventilationsanlægget og -kanalerne skal brandsikres, der etableres yderligere flugtveje fra halgulvet direkte til det fri og der etableres brandmur mellem hallen og cafeteriaområdet. Endelig skal brandalarmeringsanlægget forbedres. I forbindelse med projekteringen kan der opstå behov for yderligere konstruktive eller bygningsmæssige ændringer.

 

Arbejdet søges gennemført i de forholdsvis korte sommerperioder i 2013 og 2014, hvor der ikke er stor aktivitet i hallen.

 

Anlægsbevilling søges derfor frigivet nu. Det forventes på nuværende tidspunkt, at beløbene anvendes ligeligt i 2013 og 2014.

Økonomi

Der er afsat 9,107 mio. kr. i 2013 og 9,107 mio. kr. i 2014 i budget 2013 - 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget,

 

at der gives anlægsbevilling på i alt 18,214 mio. kr.Kultur- og fritidsudvalget, 28. januar 2013, pkt. 7:

Indstilles tiltrådt.
Louise Høeg Jensen var fraværende.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 27:

Indstilles tiltrådt. Bjarne Overmark (L) og Kasper Fuhr Christensen (U) tog forbehold.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 28 stemmer for og 3 imod (L, Kasper Fuhr Christensen (U)).

Bilag Funktioner
Ingen bilag


BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
37 Ansøgning om ændringer i to skoledistrikter i Randers Kommune
Resume

Skoleafdelingen har modtaget en ansøgning fra en forælder, der med virkning fra kommende skoleår ønsker, at der foretages ændringer i Langå Skoles skoledistrikt. Konkret anbefales det, at Værum/Væth området tilføres til Søndermarkskolens eksisterende skoledistrikt, idet afstanden til Søndermarkskolen er kortere for de elever, der er bosat i dette område.

Sagsfremstilling

Skoleafdelingen har modtaget en ansøgning fra en forælder, der med virkning fra kommende skoleår ønsker, at der foretages ændringer i Langå Skoles skoledistrikt. Konkret anbefales det, at Værum/Væth området tilføres til Søndermarkskolens eksisterende skoledistrikt, idet afstanden til Søndermarkskolen er kortere for de elever, der er bosat i dette område.

Baggrund er, at det trods det fri skolevalg kan være vanskeligt for forældrene i dette område at få deres børn indskrevet på Søndermarkskolen, idet optaget for ikke distriktselever er baseret på afstandskriteriet. Det betyder, at elever fra fx Kristrup Skole og Vorup Skoles skoledistrikt, der har kortere afstand til Søndermarkskolen, vil have forrang i forhold til at besætte eventuelle ledige pladser på Søndermarkskolen.

Imødekommes ansøgningen om at ændre i disse to skoledistrikter vil dette medføre en merudgift til elevbefordring for Randers Kommune, idet transporten fra Værum/Væth skal opretholdes for de elever fra området, der fortsat går på Langå Skole, mens der samtidigt skal etableres transport for de elever, der ønsker deres skolegang på Søndermarkskolen. Antages det samtig, at alle elever fra 0. til 9. klasse fra Værum/Væth området indskrives på Søndermarksskolen, vil dette medføre en yderligere merudgift for Randers Kommune, idet der skal oprettes en ekstra klasse på Søndermarksskolen (på 7. årgang), der ikke modsvares af et tilsvarende fald i klassetallet på Langå Skole. Dette strider imod principperne om at sikre et samlet fagligt og økonomisk robust skolevæsen. På denne baggrund kan det ikke anbefales, at der isoleret foretages ændringer i disse to skoledistrikter. Dette vil i stedet kræve, at der ses på de samlede skoledistrikter i Randers Kommune.

Økonomi

Kommunens kørselsafdeling skønner, at den ekstra kørselsudgift minimum udgør 500.000 kr. årligt.  Derudover forventes der en merudgift på 600.000 kr. til etableringen af en ekstra 7. klasse på Søndermarkskolen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

at ansøgningen om at ændre i de to skoledistrikter ikke imødekommes.Børn og skoleudvalget, 22. januar 2013, pkt. 1:

Tiltrådt. Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Pia Moldt deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 28:

Indstilles tiltrådt med 6 stemmer for og 1 imod (Bjarne Overmark (L)). Kasper Fuhr Christensen (U) tog forbehold.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 28 stemmer for og 3 imod (L, Kasper Fuhr Christensen (U)).

Bilag Funktioner
Udtalelse vedr dispensationsansøgning fra Værum-Væth jan 2013 Download pdf-dokument
Mail fra UV vedr. Skoledistrikt Download pdf-dokument


Punkt Titel
38 Ansøgning om ændring af retningslinjer for indskrivning og elevoptag på Hadsundvejens skole
Resume

Skolebestyrelsen på Hadsundvejens skole har fremsendt ansøgning om dispensation fra styrelsesvedtægtens retningslinjer omhandlende 24 elevers reglen for indskrivning og optag af elever på skolen.

Sagsfremstilling

Ansøgningen er begrundet i, at Hadsundvejens skole af Randers Kommune er udpeget til at være magnetskole for de borgere i Randers, der ønsker, at deres børn skal have en kreativ-musisk læring i folkeskolen. Det er bestyrelsens opfattelse, at Hadsundvejens skole som magnetskole skal tiltrække børn, der har interesse for det, som skolen står for. Skolebestyrelsen begrunder ligeledes ansøgningen om ændring af 24 elevers reglen, at det er skolens vision at være i stand til at vende tilbage til at være en fuldt tosporet skole for alle elever, der ønsker en kreativ-musisk skolegang.

Skolens bestyrelse er overbevist om, at der er grundlag for, at dette kan lade sig gøre blandt borgerne i Randers Kommune, men at 24 elevers reglen begrænser det frie optag, der er vitalt for skolen for at kunne tiltrække kreativt-musisk interesserede elever, der ikke har bopæl eller søskende indskrevet i skolen. 

På den baggrund foreslår skolebestyrelsen, at skolen får dispensation for reglerne for optagelse af elever på skolen således, at det alene er antallet af tilmeldte børn, der afgør, om der skal etableres 1 eller flere klasser med elever fra andre skoledistrikter og ikke ”kun” børn fra skolens eget distrikt.  

Imødekommelse af skolebestyrelsens ansøgning vil i praksis medføre, at Hadsundvejens skoles skoledistrikt udvides til at dække Randers Kommune og dermed også skoledistrikterne for kommunens øvrige folkeskoler. Indskrivning til Hadsundvejens skole vil kræve, at alle børn skal være indstillede på at deltage i den udvidede kreativ-musiske undervisning. Det må forventes, at en del børn fra andre skolers distrikter vil vælge skolen pga. den særlige kreativt-musiske profil, ligesom det må antages, at der ligeledes kan ske fravalg begrundet i netop skolens særlige profil. Det er ikke muligt at vurdere et fremtidigt omfang af til- og fravalg.

Imødekommelse af ansøgningen vil ligeledes betyde, at elevtallet i kommunens øvrige folkeskoler falder, mens elevtallet på Hadsundvejens skole tilsvarende vil stige. Dette vil kunne medføre en merudgift for Randers Kommune, såfremt der oprettes ekstra klasser på Hadsundvejens skole, der ikke modsvares af et heraf afledt fald i klasseantallet i de øvrige folkeskoler.

Dette strider imod principperne om at sikre et samlet fagligt og økonomisk robust skolevæsen. På denne baggrund kan det ikke anbefales, at der isoleret set foretages ændring i retningslinjerne for Hadsundvejens skole. Ændring af retningslinjerne vil i stedet kræve, at der med udgangspunkt i skoleprognosen udarbejdes konsekvensberegning for det samlede skolevæsen i Randers Kommune.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,
at ansøgningen fra Hadsundvejens skole om dispensation fra 24 elevers reglen ikke imødekommes.Børn og skoleudvalget, 22. januar 2013, pkt. 3:

Udvalget besluttede at indstille til byrådet, at Hadsundvejens Skole får dispensation fra 24 børns reglen. Christian Boldsen tog forbehold. Pia Moldt deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 29:

Børn og skole-udvalgets indstilling:

Indstilles tiltrådt. Hans Kortbek (V) og Anders Buhl-Christensen (V) tog forbehold.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 22 stemmer for og 9 imod (V).

Bilag Funktioner
ansøgning dispensation 24 elever Download pdf-dokument


Punkt Titel
39 Ændringer i retningslinjer for elevoptag på kommunens folkeskoler
Resume

Skoleafdelingen modtager årligt et antal henvendelser fra forældre, der trods det fri skolevalg har fået afslag på ønsket om, at deres barn bliver optaget på en anden skole end distriktsskolen. På denne baggrund anbefales det, at retningslinjerne for elevoptag ændres for 2- og 3-sporede skoler, således at der med virkning fra skoleåret 2013/2014 kun skal friholdes 6 ledige pladser pr. årgang til elever, der tilflytter skoledistriktet.

Sagsfremstilling

Skoleafdelingen modtager årligt et antal henvendelser fra forældre, der trods det fri skolevalg har fået afslag på ønsket om, at deres barn bliver optaget på en anden skole end distriktsskolen. Jf. retningslinjerne for optag giver skolen afslag til forældrene i de tilfælde, hvor der er indskrevet 24 elever eller mere i alle klasserne på årgangen. Baggrunden for retningslinjerne er, at det er afgørende, at der friholdes ledige pladser på skolen, herunder den enkelte årgang, til de distriktselever der i løbet af året tilflytter skoledistriktet.

I praksis betyder retningslinjerne, at der på en 1-sporet skole er friholdt 4 ledige pladser pr. årgang til tilflyttere, 8 pladser pr. årgang på en 2-sporet skole samt 12 pladser på en 3-sporet skole.

Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at fastholde retningslinjerne for optaget på en 1-sporet skole, således at der fortsat friholdes 4 ledige pladser pr. årgang. Dog er det ikke nødvendigt fx at friholde 12 ledige pladser til distriktsbørn pr. årgang på en 3-sporet skole.

På denne baggrund anbefales det, at retningslinjerne for optaget fastholdes for 1 sporede skoler, men at retningslinjerne for optag på 2- og 3-sporede skoler ændres således, at der med virkning fra skoleåret 2013/2014 kun skal friholdes 6 ledige pladser pr. årgang (frem for de nuværende retningslinjer med henholdsvis 8 og 12 ledige pladser). Skolechefen har dog mulighed for at fravige reglerne i op- og nedadgående retning fx i de tilfælde, hvor der udstykkes nye grunde, og det derfor vurderes, at der vil flytte en række nye forældre og børn til skoledistriktet.

Ændringerne af reglerne for optag for ikke distriktsbørn vil betyde ændringer i sagen vedr. skoleindskrivning for skoleåret 2013/2014. På denne baggrund udarbejdes der et revideret forslag til elev- og klassedannelsen for Randers Kommunes samlede skolevæsen for skoleåret 2013/2014 (oversigten præsenteres på børn og skoleudvalgsmødet).

Økonomi

Ændringerne i retningslinjerne for elevoptag vil medføre en merudgift for Randers Kommune, idet der fra elev nr. 21 og frem tildeles 0,9 ekstra lektion pr. elev. På børn og skoleudvalgsmødet medbringes et overslag over merudgiften for de elever, der starter i 0. klasse i skoleåret 2013/2014. Udgiften er dermed beregnet på baggrund af merudgiften på én årgang (børnehaveklassen), men det må forventes, at ændringer i reglerne på sigt også slår igennem på de øvrige årgange. Dermed skal den anslåede merudgift betragtes som en minimumsudgift.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

at forslaget til ændringerne for elevoptaget på 2 og 3 sporede skoler godkendes.Børn og skoleudvalget, 22. januar 2013, pkt. 6:

Indstilles tiltrådt. Til byrådsbehandlingen udarbejder forvaltningen et forslag om mere differentierede optag i forhold til klassetrin.
Pia Moldt deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 30:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Bilag vedrørende ændringer i retningslinjer for elevoptag på kommunens folkeskole Download pdf-dokument
Supplerende notat vedr. retningslinjer for elevoptag Download pdf-dokument


Punkt Titel
40 Indeklima på Randers Kommunes skoler
Resume

Børn og skoleudvalget behandlede 18. december 2012 en sag vedrørende indeklimaproblemer på kommunens skoler. På denne baggrund er der udarbejdet en plan for udbedringer af akutte og nødvendige indeklimaproblemer for det samlede skolevæsen. Samtlige indeklimaudbedringer forventes  afsluttet ultimo 2014.  

 

 

Sagsfremstilling

Børn og skoleudvalget behandlede 18. december 2012 en sag vedrørende indeklimaproblemer på kommunens skoler. På denne baggrund er der udarbejdet en plan for udbedringer af akutte og nødvendige indeklimaproblemer for det samlede skolevæsen. Samtlige indeklimaudbedringer ventes afsluttet ultimo 2014.

 

Baggrunden for udbedringerne af indeklimaproblemerne er, at Arbejdstilsynet i 2011 og 2012 haft fokus på indeklimaet på kommunens skoler, hvilket har resulteret i en række konkrete påbud på udvalgte skoler. I den sammenhæng er det hovedsageligt sikringen af tilstrækkelig luft i klasselokalerne (mekanisk ventilation og evt. etablering af solafskærmning), der har påkaldt sig Arbejdstilsynets opmærksomhed.

 

Skoleafdelingen har på nuværende tidspunkt afhjulpet indeklimaproblemerne på følgende skoler, idet Arbejdstilsynet har givet påbud om at få bragt forholdene i orden:

 • Kristrup Skole

 • Vorup Skole

 • Korshøjskolen

Derudover etableres der i foråret 2013 mekanisk ventilation på Assentoftskolen og Tirsdalens Skole, idet der på disse skoler er et påbud fra Arbejdstilsynet med deadline for effektuering d. 1. januar 2013.

På baggrund af hidtidig praksis og vurderinger må det forventes, at Arbejdstilsynet vil give påbud om etablering af mekanisk ventilation og evt. solafskærmning på yderligere 16 skoler. Der er derfor udarbejdet en plan for udbedringerne af indeklimaproblemerne for det samlede skolevæsen jf. bilag.

Skoleafdelingen og bygningsafdelingen i Randers Kommune har, i samarbejde med Cowi som ekstern rådgiver, identificeret aktuelle indeklimaproblemer på kommunens skoler og tilvejebragt det nødvendige beslutningsgrundlag i forhold til at vurdere de udgifter, der er forbundet med at udbedre indeklimaproblemerne.

På baggrund af Cowis kortlægning har skoleafdelingen udarbejdet en oversigt over de skoler, hvor indeklimaproblemerne er akutte (påbud fra Arbejdstilsynet) og af en sådan karakter og omfang, at problemerne skal udbedres i 2013. Derudover er der udarbejdet en oversigt over de skoler, hvor udbedringerne forventes afsluttet i 2014.

Følgende kriterier ligger til grund for vurderingen af indeklimaproblemernes ”akuthed”, omfang og karakter. Det vil sige de skoler, hvor indeklimaproblemerne er af en sådan karakter og omfang, at udbedringerne skal påbegyndes i 2013.

 • Skoler med påbud fra Arbejdstilsynet vedr. indeklima med krav om udbedring i 2013

 • Skoler hvor indeklimaproblemerne (luftkvalitet og evt. temperatur) er af et sådan omfang og karakter, at det vedrører et større antal klasselokaler og dermed elever.

Derudover er det, ud fra et økonomisk perspektiv, hensigtsmæssigt at udbedre indeklimaproblemer i 2013 på de skoler, hvor der i 2013 er påbegyndt eller planlagt renovering, udbygning eller ombygning af skolen (dette omhandler én skole).

I bilag forefindes en oversigt over de skoler, hvor indeklimaproblemerne udbedres i 2013 (jf. ovenstående kriterier) samt de skoler, hvor indeklimaproblemerne udbedres i 2014. Derudover indeholder oversigten en beskrivelse af indeklimaproblemernes karakter og omfang samt et overslag over omkostningerne på skoleniveau.

Økonomi

Det er vurderingen, at det samlet vil koste ca. 50 til 60 mio. kr. at etablere mekanisk ventilationsanlæg på alle 19 skoler (inklusiv Kristrup Skole, Vorup Skole og Korshøjskolen, hvor indeklimaproblemerne er udbedret).Overslagene er udarbejdet i samarbejde med Cowi på baggrund af en konkret gennemgang og vurdering af skolerne - men uden konkrete projektbeskrivelser. På baggrund af begrænsede midler til bygningsvedligehold er det, ifølge oplysninger fra Miljø og Teknik, ikke muligt på nuværende tidspunkt at finansiere ovenstående udbedringer fra de almindelige bygningsvedligeholdelsesmidler. Det anbefales derfor, at midlerne til skoleudbygningsplanen (30 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014) anvendes til at udbedre indeklimaproblemerne på skolerne i 2013 og 2014. Dette har imidlertid den konsekvens, at det er nødvendigt at udsætte anden udbygning og renovering af skolerne i årene 2013 og 2014, indtil indeklimaproblemerne er bragt i orden på samtlige skoler.

 

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

atplanen for indeklimaudbedringerne for det samlede skolevæsen godkendes, og
atudgiften til indeklimaudbedringerne finansieres af midlerne til skoleudbygningsplanen i 2013 til 2014.Børn og skoleudvalget, 22. januar 2013, pkt. 8:

Indstilles tiltrådt dog således, at planen strækkes, så den løber over 3 år. Frank Nørgaard tog forbehold med hensyn til de 3 år.
Pia Moldt deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 31:

Indstilles tiltrådt. Frank Nørgaard (O) tog forbehold ift. at øge perioden til 3 år.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på Randers Kommunes skoler Download pdf-dokument
Udbedringer af indeklimaproblemer på skolerne over en treårig periode.docx Download pdf-dokument


Punkt Titel
41 Visitation til dagtilbud
Resume

Børn og skoleudvalget har tidligere besluttet, at der indføres fortrinsret til børn, der er bosat i skoledistriktet. Forvaltningen er blevet bedt om at tage sagen op igen.

Sagsfremstilling

Børn og skoleudvalget besluttede 20. november 2012 at give fortrinsret til pladserne i institutionerne for de børn som bor inden for skoledistriktet. Formålet med ændringen var at skabe sammenhæng mellem dagtilbud og skole, med henblik på et bedre samarbejde mellem dagtilbud og skole.

Fordelen ved at der er fortrinsret er, at forældre som bor i skoledistrikterne står bedre på ventelisten, og at muligheden for et samarbejde mellem daginstitution og skole bliver større.

Ulempen er, at med fortrinsret til flere grupper af børn, så kan tildelingen af pladser være mere uigennemskuelig

En fortrinsret for forældre i skoledistriktet gør det desuden vanskeligere for forældre, som kommer fra andre skoledistrikter at få en plads uden for eget distrikt. Der kan være forældre som ønsker udebørnehaver eller andre institutioner med særlige profiler.

Der er ikke i dag tilstrækkelig kapacitet til at kunne tilbyde alle forældre plads inden for skoledistriktet, idet der er områder som har færre pladser, end der efterspørges, og på den anden side er der områder som har tilstrækkelig kapacitet og tomme pladser.

Efter børn og skoleudvalgets behandling af sagen er der vedhæftet 3 bilag.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

 

hvorvidt visitationsreglerne skal være som før 1. januar 2013.Børn og skoleudvalget, 22. januar 2013, pkt. 11:

S og C ønsker visitationsreglerne ændret til reglerne før 1. januar 2013. V og O undlod at stemme. L stemte imod og begærede sagen i byrådet.

Pia Moldt deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 32:

5 stemte for og 2 stemte imod (Bjarne Overmark (L), Kasper Fuhr Christensen (U)). Frank Nørgaard (O) tog forbehold.

Kasper Fuhr Christensen (U) ønskede det særstandpunkt ført til protokol, at han betragter beslutningen som værende i strid med kommunens skolepolitik og klimapolitik.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 25 stemmer for og 6 imod (B, L, O, Jens Peter Hansen (V), Kasper Fuhr Christensen (U)).

Bilag Funktioner
Notat om visitationsregler 1 Download pdf-dokument
Kort 1 1 Download pdf-dokument
Kort 2.pdf Download pdf-dokument


SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
42 Ældreboligplan 2013-17
Resume

Forvaltningen fremsender ældreboligplan til høring i ældreråd, handicapråd forinden behandling i sundheds- og ældreudvalget, økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Den hidtidige ældreboligplan fra 2009 var baseret på en ingeniørgennemgang af alle kommunens pleje- og døgnbemandede boliger, hvor det blev undersøgt, om boligerne var tidssvarende. Planen indeholdt en række anbefalinger om ombygning eller nedlæggelse af konkrete utidssvarende boliger. Planen er i dag stort set effektueret.

 

Byrådet besluttede ved budgetforhandlingerne 2011-2014, at der skulle udarbejdes en ny ældreboligplan for Randers Kommune. Forvaltningen udarbejdede på denne baggrund en status over forholdene på ældreboligområdet. Elementer af denne status indgår i ældreboligplanen.

 

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde d. 24. november 2011 blev det besluttet, at det videre indhold i ældreboligplanen skulle udarbejdes efter en proces med udvalget som omdrejningspunkt. Formålet var at få en bred drøftelse af udfordringerne på ældreboligområdet ud fra de overordnede temaer ”borgeren”, ”boligen” og ”specialisering”. Processen kom til at bestå af tre workshops samt en ekskursion til et demenscenter.

 

Alle fire arrangementer blev afholdt i foråret 2012 med deltagelse af repræsentanter fra Byrådet,

Ældrerådet, fællestillidsrepræsentanter, Visitationsenheden og ældreområdets områdeledere.

Drøftelserne fra denne proces indgår i ældreboligplanens afsnit om udfordringer på ældreområdet.

Udover de tre temaer om borgeren, boligen og specialisering, der handler om udfordringerne på ældreboligområdet i de kommende år, og status på de eksisterende boliger, peger ældreboligplanen på konkrete handlinger, der bør gennemføres i planens løbetid. En del af disse handlinger har karakter af generelle anbefalinger, mens andre er knyttet til konkrete ældreboliger.

 

Forvaltningens indstillinger i forbindelse med ældreboligplanen har været drøftet på et temamøde med byrådet d. 15. november og kommentarerne er indarbejdet i planen.

Økonomi

De økonomiske aspekter af planen vil blive fremsendt som ønsker til budget 2014-17.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds- og ældreudvalget og økonomiudvalget 

atdet principgodkendes, at der ud fra den nuværende efterspørgsel ikke planlægges nye plejeboliger i perioden 2013-2017
at Randers Kommunes plejeboliger bevares i kommunalt regi, idet hovedparten er tidssvarende og i tilfredsstillende stand
at visitationsretten til ældre-/handicapvenlige boliger uden kommunal huslejegaranti tilbagegives til boligforeningerne, så borgerne fremadrettet henvises til at søge boligerne via boligforeningerne
at fremlejemålet af Dragonparken, Thorsgade 24 i Randers, opsiges ved lejekontraktens udløb i 2018, og at der forhandles med ejeren om en anvisningsaftale for en del af boligerne samt eventuelt at fortsætte lejemålet omkring cafe og lokaler til undervisning
atfremlejemålet af Gudenåcenteret, Gl. Stationsvej 11 i Randers, opsiges ved lejekontraktens udløb i 2018, og at der forhandles med ejeren om køb af centeret og efterfølgende ombygning i henhold til den almene boliglov eller alternativt leje af centret for en ny periode til reduceret leje
at der udføres erstatningsbyggeri på en ledig grund på Thors Bakke, såfremt der ikke kan indgås tilfredsstillende aftaler med ejerne af Dragonparken og Gudenåcenteret
at de 17 ældre-/handicapvenlige boliger Bredgade 8 i Langå reserveres til plejeboliger for f.eks. demens, senhjerneskade, psykiatri eller lignende efter behov, og at belægningsgraden på kort sigt søges øget ved at gøre målgruppen større via lempelse af visitationskravene
atde tre ældre-/handicapvenlige boliger på Præstegårdsvej 3a-c i Øster Velling forsøges afhændet
atGjerlevcenteret, Hybenvej 7a-g, forsøges afhændet
atanvisningsretten og dermed huslejeforpligtelsen til de 6 ældre-/handicapvenlige boliger på Kirkevej 1a-f frasiges
at planerne for nedlæggelse/ombygning af 28 plejeboliger på Kollektivhuset, Parkboulevarden 71p i Randers tages til efterretning
at der på investeringsoversigten for 2014-17 afsættes en årlig ramme på 4 mio. til løbende tilpasning af den eksisterende bygningsmasse, f.eks. sammenlægning af et-rumsboliger og afskærmning af demensafsnit
at forvaltningen arbejder videre med oprettelse af fem midlertidige pladser til udadreagerende hjerneskadede/demente på Asferg Ældrecenter
at10 ældreboliger med kald på Svaleparken efter en nærmere analyse omklassificeres til plejeboliger, herunder evt. skærmet enhed til demente eller senhjerneskadede
at de nuværende beboere under 65 års ønsker i relation til boligen analyseres nærmere
at opgørelsen over korttidspladser tages til efterretning, og
at ældreboligplanen godkendes.

 

 

Handicaprådet, 9. januar 2013, pkt. 6:
Vedhæftede høringssvar blev udarbejdet.

Malte Larsen og Karen Lagoni deltog under dele af behandlingen af dette punkt.

Afbud:

Frank Nørgaard

Asger Laustsen deltog som suppleant for Yvonne Gysloff

 

Ældrerådet, 9. januar 2013, pkt. 3:

Det vedhæftede høringssvar blev udarbejdet på mødet.Sundheds- og ældreudvalget, 24. januar 2013, pkt. 2:

Indstilles tiltrådt, med ændring fra handicaprådets høringssvar om at handicapvenlig ændres til handicapegnet.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 33:

Indstilles tiltrådt, idet der ikke dermed er taget stilling til forslaget om at afsætte en årlig investeringsramme på 4 mio. kr. (12. at), men at dette kan indgå i budgetlægningen for 2014-17.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt, idet 4. og 5. ”at” tilbagesendes til udvalget til fornyet behandling.

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Download pdf-dokument
Handicaprådets høringssvar til ældreboligplan 2013-2017 Download pdf-dokument
Høringssvar Ældrerådet Ældreboligplan Download pdf-dokument
Bilag til ældreboligplanen efter høring Download pdf-dokument


Punkt Titel
43 Ældrepolitik
Resume

Den reviderede ældrepolitik har været i høring.

Forvaltningen har behandlet og indskrevet de indkomne høringssvar og indstiller politikken til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ældrepolitikken er én af de 13 visionspolitikker, som udarbejdes på baggrund af Vision 2017 - "Vi vil mulighederne".

Udkastet til ny ældrepolitik blev behandlet på Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 1. november 2012, hvor det blev besluttet at sende Ældrepolitikken i høring i de stående politiske udvalg, Ældrerådet, Integrationsrådet, Handicaprådet, fagforvaltningerne via sekretariatscheferne, MED-udvalg samt i offentlig høring på www.randers.dk.

Udkastet blev desuden præsenteret på byrådets temamøde den 15. november 2012.

Ældrepolitikken indeholder 6 fokusområder:

 • Sundhed og trivsel

 • Et aktivt liv

 • Frivillige

 • IT-kendskab

 • Bolig

 • Medarbejdere

Høringsperioden udløb d. 20. december og forvaltningen har modtaget 11 høringssvar.

HovedMed, OmrådeMED for Sundhed og Ældre, Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget samt Miljø- og Teknikudvalget har alle tiltrådt oplægget uden bemærkninger.

Ældreområdets SektorMEDudvalg:
Politikken tages til efterretning med kommentar om, at politikken bør suppleres med fotos.

Børn og Skoleudvalget:
Udvalget ønsker, at politikken suppleres med et afsnit med fokus på samværet på tværs af generationer.
Høringssvaret vedhæftes.

Ældrerådet:
Rådet tilkendegiver, at der er tale om et udmærket oplæg til den fremtidige ældrepolitik. Rådet har den opfattelse, at der er lagt uforholdsmæssigt meget vægt på, at alle gerne vil klare sig selv.
Høringssvaret vedhæftes.

Handicaprådet:
Rådet tilkendegiver, at det er et fint udkast til ældrepolitik, som vil være et godt udgangspunkt for det videre arbejde inden for ældreområdet. Rådet anbefaler øget fokus på opfølgningen af politikken.
Høringssvaret vedhæftes.

Integrationsrådet:
Politikken tages til efterretning med en bemærkning om, at der er tale om en generel og overordnet politik, der ikke specifikt beskæftiger sig med integrationsområdet, og at udkastet er godt og gennemarbejdet.

Høringssvarene er indarbejdet i politikken.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds- og ældreudvalget og økonomiudvalget

at ældrepolitikken drøftes
atden reviderede ældrepolitik godkendesSundheds- og ældreudvalget, 24. januar 2013, pkt. 3:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 34:

Indstilles tiltrådt. Bjarne Overmark (L) tog forbehold med henvisning til, at der ikke er mulighed for at vælge ældreråd på hvert enkelt ældrecenter.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 28 stemmer for. 2 undlod at stemme (L).

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Handicaprådet høringssvar til ældrepolitik 051212 Download pdf-dokument
Høringssvar til ældrepolitikken fra børn og skoleudvalget Download pdf-dokument
Høringssvar ældrerådet-udkast til ældrepolitik Download pdf-dokument
Ældrepolitik Randers Kommune Download pdf-dokument


Punkt Titel
44 Status for projekt "Hverdagstræning"
Resume

I budgetforliget 2011-14 blev det besluttet, at tilbyde borgerne træning frem for hjælp til rengøring m. v. med henblik på at gøre borgerne helt eller delvist selvhjulpne. Sagen indeholder en status og forslag til fremtidig udvikling. Projektet foreslås implementeret, så der bliver tale om en ny kultur og hverdag, som fortsat udvikles.

Sagsfremstilling

I 2012 er der arbejdet videre med projekt "Hverdagstræning".  Målgruppen for projektet er borgere, der modtager eller søger om hjælp til rengøring, bad eller støttestrømper, og som efter visitationsafdelingens vurdering har et træningspotentiale til, at kunne blive helt eller delvist selvhjulpne.

I løbet af året har der været fokus på kompetenceudvikling og kurser af medarbejdere, således at der nu er "hverdagstrænere" i alle områder. Uddannelsen medvirker til at sikre, at vi har medarbejdere der er rustet til opgaven, og arbejder tværfagligt og målrettet sammen for at sikre, at borgeren bliver helt eller delvis mere selvhjulpen.Udannelse sker i samarbejde med VIA i Randers og i kurset deltager visitator, ergoterapeuter, planlæggere, fysioterapeuter, sosu-hjælpere, assistenter m. fl.

 

Status pr. 1.nov 2012:

314 borgere har været igennem træningsforløb

44 % er afsluttet uden hjælp efterfølgende.

53 % får mindre hjælp efter at have modtaget et hverdagstræningstilbud.

23 borgere svarende til 8 % får hjælp eller samme hjælp som tidligere.

83 borgere svarende til 29 % får mere hjælp efter hverdagstræningens afslutning.

 

Fremtiden:

Styregruppen arbejder videre med at implementere og udbrede hverdagstræningstilbuddene. Der sker hele tiden en udvikling og projektet breder sig. Det kræver stor opmærksomhed i organisationen at ændre kulturen og arbejde i et nyt paradigme.

Det foreslås at projektet gøres permanent. Borgere som har valgt privat leverandør er med i projektet ved revisitation. De private leverandørers medarbejdere tilbydes fremover at deltage i undervisningen af "hverdagstrænere".

 

Det har vist sig, at det giver gode resultater (se det netop afsluttede ABT projekt) at inddrage forskellige remedier/hjælpmidler i træningen. Det foreslås derfor at disse remedier/hjælpemidler udlånes i forbindelse med træningen af borgerne. Udlånet vil ske, der hvor det vurderes, at borgeren kan blive helt eller delvis selvhjulpen, og medarbejderne kan få et bedre arbejdsmiljø, og en nemmere hverdag, og den ønskede budgetpåvirkning sikres.Nærmere aftaler om udlån og bevilling skal afklares i forhold til fremtiden.
Der er tale om mindre hjælpemidler, som faktisk giver en stor selvhjulenhed, når den rette instruktion er givet og hjælpemidlet bliver benyttet. Der er dog behov for en ændret visitationspraksis og et ændret serviceniveau. Lovgivning omkring hjælpemidler er kendetegnet ved, at finde bedst og billigst egnet hjælpemiddel, men udelukkende ved varig lidelse. Ligeledes kan der være forbrugsgoder, som er forbundet med egenbetaling for borgerne. Såfremt borger ikke vil anskaffe dette, kan det hindre at hverdagstræningen kommer i gang.  

 

Nye kvalitetsstandarder og muligheder for at sammensætte andre ydelsespakker kan således være relevant. Det foreslås at styregruppen arbejder videre med dette og præsentere udvalget for et innovationsprojekt i efteråret 2013.

 

Ligeledes viser erfaringerne,at flest borgere bliver selvhjulpne, når teamet omkring hjælpemidler og træning arbejder tæt sammen i et fælles mål med borgeren. Hverdagstræningsteams bør derfor bredes ud og implementeres.

 

Borgernes motivation er fremover et fokus område. Det er vigtigt at medarbejderne fokusere på de ressourcer som borgeren har, så der fokuseres mere på løsninger og muligheder i stedet for begrænsninger og problemer.

 

I forbindelse med indførsel af nyt edb system i ældreområdet, er der mulighed for at ændre arbejdsredskaber så dette kommer mere i fokus i femtiden. ( Overgang til Fællessprog ll og lll) En motiverende samtale bliver udgangspunktet, når borgere ønsker træning og hjælp til selvhjælp.

I projektet har det vist sig at nogle borgere vanskeligt kan undvære deres faste kontaktpersoner. Det foreslås derfor, at der arbejdes videre med nye muligheder for social kontakt for de borgere, som føler sig ensomme.

Økonomi

Følger budget 2013- 16. Der har været følgende besparelser.

 

Budgetforliget 2013-2016 

Rehabilitering af plejekrævende ældre (træning som hjælp)
-2.000
-4.100
-4.100
-4.000

Forslaget indebærer, at det eksisterende tilbud om hverdagstræning udbygges og intensiveres. Målgruppen udvides til også at omfatte borgere, som gennem en årrække har modtaget både praktisk hjælp og pleje.Sparerammen på 4 mill.kr. i overslagsårene betyder, at hjemmehjælpen skal reduceres med ca. 225 timer pr. uge.  

 

Budgetforlig 2011-2014

Træning i stedet for hjælp til rengøring og strammere visitationskrav
-1.000
-1.800
-1.800
-1.800

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- og ældreudvalget

atprojektet bredes ud og gøres permanent.
at orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering i ældrerådet og handicaprådet.
at styregruppen kobler hverdagstræning og hjælpemidler sammen i et nyt innovationsprojekt som præsenteres for udvalget i efteråret 2013.Sundheds- og ældreudvalget, 24. januar 2013, pkt. 6:

Tiltrådt.

Sundheds- og ældreudvalget begærede sagen i byrådet til orientering.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


SOCIALUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
45 Aftale med Ladegården 2013 og 2014
Resume

Der er udarbejdet forslag til aftale mellem byrådet og den selvejende boform Ladegården.
Aftalen fremlægges for socialudvalget med deltagelse af aftaleenhedens ledelse, bestyrelse samt eventuelt medarbejder- og brugerrepræsentanter.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til aftale mellem byrådet og den selvejende boform Ladegården. Aftalen gælder for 2013 og 2014, og aftalen indgås med den selvejende boform Ladegården, der er organiseret i KFUM Socialt Arbejde i Danmark. Ladegården er som et botilbud efter servicelovens § 108 en del af området Voksen Bo. Indsatsen på Ladegården vedrører pædagogisk støtte, pleje og omsorg til borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Aftalerne på socialområdet er et element i Randersmodellen. Hensigten med aftalesystemet er at få en tættere sammenhæng mellem budgetlægningen og den politiske målprioritering. Gennem dialog fastlægges det, hvilke politiske mål og opgaver aftaleenheden skal forfølge i den kommende aftaleperiode, der er 2-årig.

Aftalerne indeholder to elementer:

 

 • Rammerne for indgåelse af aftalerne, herunder politiske visioner, mål og krav.

 • Aftaleenhedens udviklingsmål for 2013 og 2014, herunder opfølgning på målene.

 

Aftalerne er opbygget således, at de aftalemål, der er fælles for alle enhederne på socialområdet, beskrives først. Herefter beskrives de mål, som de lokale enheder selv har valgt at arbejde med i den 2-årige periode.

Aftalerne er opbygget således, at de aftalemål, der er fælles for alle enhederne på socialområdet,

beskrives først. Herefter beskrives de mål, som de lokale enheder selv har valgt at arbejde med i den 2-årige periode.

Aftalen fremlægges for socialudvalget og Ladegården repræsenteres af leder, bestyrelse samt eventuelt bruger- og medarbejderrepræsentanter.

Aftalerne med de øvrige områder og enheder på socialområdet blev vedtaget på byrådesmødet den 17. december 2012.

Økonomi

Aftalerne holdes inden for socialområdets budgetramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget, 

at aftalen med Ladegården godkendes.Socialudvalget, 23. januar 2013, pkt. 1:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud: Christian Boldsen

 

Pia Moldt deltog som stedfortræder for Fatma Cetinkaya.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 35:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Aftale for Voksen Bo området - Ladegården 2013 og 2014 Download pdf-dokument


ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
46 Uddannelsespakker til sygedagpengemodtagere og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere
Resume

Jobcenteret ønsker i samarbejde med Tradium og Randers Social- og Sundhedsskole at udvikle og etablere uddannelsesaktivering for en gruppe på 100 sygedagpengemodtagere og 100 ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Uddannelsespakkerne vil bestå af 2-4 timers undervisning om ugen i 10-18 uger.
Formålet med uddannelsesaktiveringen er at styrke deltagernes mulighed for at blive selvforsørgende.

Sagsfremstilling

Jobcenteret ønsker i samarbejde med Tradium og Randers Social- og Sundhedsskole at udvikle og etablere uddannelsesaktivering for en gruppe på 100 sygedagpengemodtagere og 100 ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Uddannelsespakkerne vil bestå af 2-4 timers undervisning om ugen i 10-18 uger. Forløbene vil indeholde fag som:

 • Salg og service, Erhvervsøkonomi, Informationsteknologi og Forberende Voksenundervisning i dansk og matematik på Tradium og

 • Læring og kommunikation, Psykologi, Sundhed og Førstehjælp på Randers Social- og Sundhedsskole.

 

Formålet med uddannelsesaktiveringen er at styrke deltagernes mulighed for at blive selvforsørgende.


Derudover skal uddannelsespakkerne knytte disse borgere tættere til uddannelsesmiljøerne for derigennem at anspore dem til at påbegynde en kompetencegivende uddannelse, der på længere sigt vil forbedre deres muligheder for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet. 

Uddannelsespakkerne etableres som ordinær uddannelse efter de respektive skolers uddannelsesbekendtgørelser, så deltagerne kan få merit for de gennemførte forløb, hvis de efterfølgende påbegynder en fuld uddannelse inden for samme område. Uddannelsespakkerne vil være åbne for andre borgere, der måtte have interesse i at deltage.

Forvaltningen ønsker en trinvis implementering af indsatsen, således at der kan gøres erfaringer med et mindre antal hold og deltagere, inden uddannelsespakkerne skaleres op, så de kan tilbydes til de 100 sygedagpengemodtagere og 100 ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Der skal etableres to hold med samlet 40 sygedagpengemodtagere med opstart 1. april 2012.

Forud for opstarten skal Erhvervsskolerne beskrive indholdet af de enkelte uddannelsespakker og introducere uddannelsespakkerne, for de jobcentermedarbejdere, der skal visitere til forløbene. Derefter skal jobcentermedarbejderne identificere borgere, der kunne have gavn af uddannelsespakkerne og på bagrund af en individuel samtale visitere de relevante borgere til forløbene. Målet er, at der med udgangen af 2013 er etableret forløb med uddannelsespakker med plads til 200 borgere løbende.

Når sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere deltager i virksomhedspraktik eller ordinære uddannelsesforløb øges den statslige refusion af den kommunale forsørgelsesudgift fra 30 til 50 %. Det forventes (jævnfør den nedenstående tabel), at den øgede refusion, som følger af igangsættelsen af disse ordinære uddannelsesforløb, vil kunne finansiere såvel udgifterne til selve undervisningen, de administrative følgeomkostninger samt udgifter til mentorer og jobkonsulenter, som skal følge op på uddannelsesaktiveringen og bidrage til at sikre, at uddannelsen fører frem mod job eller færdiggørelsen af en kompetencegivende uddannelse.

Udgifter og indtægter på årsbasis, når uddannelsespakkerne er fuldt implementeret

 

 
Årspris –
uddannelsespakker 
Kr.
Årspris
2 administra-
tive medar-
bejdere
Kr.
Årspris
4 mentorer (netto) 
Kr.
Årspris
2 jobkonsulen-
ter 
Kr.
Øget statslig refusion årligt 
 
Kr.
Årlig balance 
 
Kr.
Kontanthjælpsmodtagere
960.000
350.000
450.000
450.000
1.850.000
 
Sygedagpenge-
modtagere
960.000
350.000
450.000
450.000
2.550.000
 
 
I alt
 
1.920.000
 
700.000
 
900.000
 
900.000
 
4.400.000
 
-20.000


Det er forudsat, at den enkelte borger deltager i undervisning 2 lektioner om ugen, og at der løbende er 100 kontanthjælps- og 100 sygedagpengemodtagere, der deltager i forløbet. Det er forudsat at der løbende kører 10 hold, og at der undervises 40 uger om året.

Økonomi

Etableringen af uddannelsespakkerne og den øgede aktivering forventes i 2013 at øge jobcentrets indtægter med godt 2 mio. kr. og fra 2014 og frem med ca. 4,4 mio. kr. Disse midler tilføres jobcenterets konto 5 og anvendes til køb af uddannelsespakker på Tradium og Randers Social- og Sundhedsskole, ansættelse af administrative medarbejdere til indsatsen samt til mentorer og jobkonsulenter, der skal støtte op om deltagernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

 

Ordningen vil således være udgiftsneutral for kommunekassen, idet udgifterne til jobkonsulenter, mentorer, administrativt personale samt køb af uddannelserpakker vil dækkes fuldt ud af de øgede refusionsindtægter. Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen vil løbende følge økonomien i ordningen med henblik på at sikre at ordningen mindst vil ”gå i 0”. Hvis de øgede refusionsindtægter bliver lavere end forventet vil omkostningerne blive reduceret tilsvarende.


Det bemærkes, at modellen har været drøftet med revisionen (BDO), som ikke havde indvendinger til modellen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via direktionen og arbejdsmarkedsudvalget,

 

at
forvaltningen etablerer uddannelsespakker til ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagere
at
den øgede statslige refusion som følger af uddannelsesaktiveringen anvendes til finansiering af uddannelsespakkerne, administrationen af indsatsen samt til mentorer og jobkonsulenter til en opfølgende indsats.Arbejdsmarkedsudvalget, 29. januar 2013, pkt. 9:

Indstilles tiltrådt.

Afbud: Lars Søgaard
Pia Moldt deltog som stedfortræder for Fatma Cetinkaya.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 37:

Tiltrådt. Bjarne Overmark (L) begærede sagen i byrådet.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


ØKONOMIUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
47 Finansiel strategi 2013-17
Resume

Forvaltningen har revideret den finansielle strategi, som fastlægger rammerne for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld for den kommende 4 årige periode. Strategien er tilpasset som følge af de seneste ændringer i lånebekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Den finansielle strategi har til formål at fastlægge rammerne for en aktiv styring af kommunens finansielle portefølje, dvs. en effektiv håndtering af den langfristede gæld og de likvide midler. Strategien har endvidere til formål at sikre, at Randers Kommune til enhver tid har det fulde overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje og kassebeholdning.

 

Strategien fastlægger såvel renterisikogrænser og valutariskogrænser ved låneoptagelse som ved likviditetsanbringelse. Den fastforrentede andel af porteføljen skal som minimum udgøre 30 %, og den variabelt forrentede andel af porteføljen skal ligeledes som minimum udgøre 30 %. Maksimalt halvdelen af porteføljen kan optages i EUR. CHF kan ikke længere benyttes som valuta for nye lån.

 

Formuen kan placeres i danske obligationer, udenlandske obligationer og virksomhedsobligationer. Placeringen i danske obligationer kan ske direkte eller via investeringsforening. Placering i udenlandske obligationer eller virksomhedsobligationer uanset om der er tale om investeringer i vestlige lande eller i højrentelande/emerging markets kan det kun ske via investeringsforeninger og i overensstemmelse med Randers Kommunes etiske retningslinjer.

 

Strategien fastlægger endvidere ansvar og beføjelser for administrationen samt beskriver regler for rapportering til det politiske niveau.

 

Strategien gælder for en 4 årig periode.

 

Der henvises til strategien for en uddybende beskrivelse af de finansielle rammer.

Økonomi

De aktuelle forventninger til renteniveauet for 2013 svarer til det niveau, som er indarbejdet i budget 2013-16. Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen i forbindelse med budgetopfølgningerne for 2013.  

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at den finansielle strategi godkendes.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 38:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Finansiel Strategi 2013 Download pdf-dokument


Punkt Titel
48 Forslag til valgregler for ældrerådsvalget 2013
Resume

Der forelægges et af ældrerådet anbefalet forslag til valgregler for ældrerådsvalget for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017. 

Efter forslaget anbefales, at valget afholdes som brevstemmevalg.

Sagsfremstilling

Byrådet har efter retssikkerhedsloven ansvaret for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år. Ældrerådets valgperiode udløber 31. december 2013, hvorfor der skal afholdes valg til ældrerådet i 2013.

Reglerne for valgets afholdelse og den praktiske tilrettelæggelse skal fastlægges i et samarbejde mellem byrådet og ældrerådet.

I 2009 blev ældrerådsvalget i Randers Kommune afholdt som et brevstemmevalg.

Ved valget var stemmeprocenten 49,3 %, hvilket omtrent svarer til landsgennemsnittet  på 52% ved brevstemmevalg. Der var ca. 21.000 stemmeberettigede borgere til ældrerådsvalget. Siden valget i 2009 er der i Randers Kommune sket en stigning i antallet af personer på 60 år eller derover, idet det på nuværende tidspunkt anslås, at der vil være ca. 23.000 stemmeberettigede borgere til ældrerådsvalget i 2013.

Medlemmerne af ældrerådet skal efter retssikkerhedsloven vælges ved direkte valg.

Ældrerådet har på rådets møde den 9. januar 2013 vedtaget at anbefale de i bilag vedhæftede valgregler. Ældrerådet foreslår, at valg til ældrerådet i 2013 afholdes som et brevstemmevalg som ved valget i 2009. Brevstemmevalg betyder, at de stemmeberettigede får tilsendt en stemmeseddel og en svarkuvert til brug for afstemningen.

Herudover indeholder valgreglerne følgende hovedpunkter:

 • Der føres ikke valgliste ved stemmeoptælling, dvs. kontrol af navnet på den, der har afgivet stemmen, idet stemmesedlerne forudsættes udarbejdet på en måde, der kun vanskeligt lader sig kopiere, og risikoen for svindel ved valget dermed er meget beskeden.

 • Stemmesedlerne udsendes i uge 35 og skal være modtaget på Laksetorvet den 24. september 2013.

 • Valget gælder for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017.

 • Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af ældrerådets medlemmer.

 • Optællingen foretages under overværelse af maksimalt tre medlemmer af ældrerådet.

 • I henhold til retssikkerhedslovens § 32, stk. 4 er der nu mulighed for at aflyse afstemningen, såfremt der ikke fire uger før valgdagen er opstillet det nødvendige antal kandidater. Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt.

 • I valgreglerne er anført, at Randers Kommune og ældrerådet arbejder digitalt, hvorfor al skriftlig kommunikation omkring rådsarbejdet foregår digitalt.

Tidsplanen i valgreglerne er vejledende. Der tages forbehold for mindre justeringer af tidplanen på baggrund af kontraktindgåelse med ekstern leverandør om udarbejdelse af valgmateriale.

 

Der er i forlængelse af økonomiudvalgets behandling vedhæftet et notat fra forvaltningen om oprettelse af ældreråd.

Økonomi

Udgifterne til afholdelse af Ældrerådsvalg i 2009 blev opgjort til ca. 370.000 kr. Derudover skal der tages højde for, at der er sket en stigning i antallet af stemmeberettigede borgere. På den baggrund anslås udgiften til afholdelse af ældrerådsvalg i 2013 til ca. 450.000 kr. Der er i budgettet for 2013 afsat 526.000 kr. til afholdelse af ældrerådsvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via ældrerådet og økonomiudvalget,

at forslaget til valgregler for ældrerådsvalget 2013 godkendes, og 

atudgifterne i forbindelse med ældrerådsvalget afholdes af det afsatte budget til ældrerådsvalg.Direktionen, 24. januar 2013, pkt. 18:

Tiltrådt.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 40:

Indstilles tiltrådt. Bjarne Overmark (L) tog forbehold – med henvisning til forbehold i sag 34. Kasper Fuhr Christensen (U) tog forbehold.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 28 stemmer. 2 undlod at stemme (L).

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Valgregler for Ældrerådsvalg 2013 Download pdf-dokument
Notat om oprettelse af flere ældreråd Download pdf-dokument


Punkt Titel
49 Ændring af vedtægter for ældrerådet 2013
Resume

Der forelægges et af ældrerådet anbefalet forslag om ændring af ældrerådets vedtægter. Ændringen omfatter nedsættelse af antallet af ældrerådsmedlemmer samt en ændring af reglerne for beslutningsdygtighed.

Sagsfremstilling

Ældrerådet består aktuelt af 15 medlemmer.Ældrerådet skal efter retssikkerhedsloven bestå af minimum 5 medlemmer. Loven fastsætter ikke en øvre grænse.

 

Med henblik på ældrerådsvalget i 2013 har ældrerådet taget stilling til rådets medlemsantal. På baggrund af drøftelser i rådet har ældrerådet grundet rådets arbejdsform fundet det hensigtsmæssigt, at foreslå en ændring af antallet af ældrerådsmedlemmer til 11 medlemmer.

 

Herudover indeholder vedtægtsændringerne en ændring af reglerne for beslutningsdygtighed således, at rådet er beslutningsdygtigt når 6 medlemmer er til stede. Aktuelt kræver beslutningsdygtighed, at 10 medlemmer er til stede. Kravene til beslutningsdygtighed nedsættes forholdsmæssigt mere end antallet af medlemmer. Dette sker for at sikre kontinuitet i rådets arbejde.

 

Ældrerådet har på rådets møde den 9. januar 2013 vedtaget at anbefale de i bilaget foreslåede vedtægtsændringer.

Økonomi

Ændringen vil betyde en mindre besparelse til diæter og kørselsgodtgørelse. Besparelsen anslås til ca. 25.000 for så vidt angår de ordinære møder. Besparelsen indarbejdes i forbindelse med Budget 2014-17.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

 

atforslag til ændring af ældrerådets vedtægter vedtages.

   Direktionen, 24. januar 2013, pkt. 19:

Tiltrådt.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 41:

Indstilles tiltrådt. Bjarne Overmark (L) tog forbehold – med henvisning til forbehold i sag 34. Kasper Fuhr Christensen (U) tog forbehold.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 28 stemmer for. 2 undlod at stemme (L).

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Vedtægter for ældrerådet vedtaget 21. februar 2011 Download pdf-dokument
Forslag til ændring af vedtægter for ældrerådet Download pdf-dokument


Punkt Titel
50 Randersegnens Boligforening under konkurs - afsættelse af midlertidige forretningsførere
Resume

Forvaltningen indstiller at kuratorerne i Randersegnens Boligforening advokat Christian Jul Madsen og advokat Poul Resen Stenstrup afsættes fra hvervet som midlertidig forretningsfører og at DAB i stedet indsættes som midlertidig forretningsfører i afdelingerne.

Sagsfremstilling

Siden konkursen i Randersegnens Boligforening i december 2011 har kuratorerne advokat Christian Jul Madsen og advokat Poul Resen Steenstrup varetaget administrationen og ledelsen af afdelingerne i Randersegnens Boligforening.

Kuratorerne agter at sagsøge Randers Kommune for tilsidesættelse af tilsynspligten med Randersegnens Boligforening med krav om, at underskuddet i konkursboet dækkes af Randers Kommune. Kuratorerne har ikke indgivet stævning endnu, men har ved flere lejligheder tilkendegivet, at det sker. Således har advokat Christian Jul Madsen senest oplyst på møde med kreditorerne den 18. januar 2013, at stævningen vil blive indleveret til retten i slutningen af januar eller begyndelsen af februar 2013. På samme møde oplyste advokat Poul Resen Steenstrup at kuratorerme tilsvarende agter at stævne RandersBolig, idet kuratorerne mener, at RandersBolig har handlet ansvarspådragende overfor Randersegnens Boligforening.

 

Kommunens advokat og forvaltningen finder, at stævningerne medfører en interessekonflikt mellem Randers Kommune og kuratorerne. Kommunen skal fortsat føre tilsyn med kuratorernes arbejde for afdelingerne, ligesom kommunen fortsat vil skulle samarbejde med kuratorerne om afdelingernes overgang til nye boligorganisationer og helhedsplaner. I den situation vil der ikke være den fornødne gensidige tillid, som gør det muligt at kuratorerne kan varetager kreditorernes interesser i en retssag samtidig med, at de skal varetage afdelingernes og lejernes interesser.

Ønsket om at afsætte kuratorerne bunder endvidere i, at kuratorerne fortsat ikke har endeligt accepteret kommunens tilbagekaldelse af afdelingssammenlægninger, at kuratorerne ikke har ønsket at medvirke til at lovliggøre Randers Sportscollege samt, at kuratorerne arbejde vurderes at være for dyrt hvorfor kuratorerne gentagne gange er rykket for oplysninger om deres honorarer for administration af afdelingerne.

Landsbyggefonden har tilkendegivet gentagne gange overfor såvel kuratorerne som kreditorerne, at Landsbyggefonden ikke mener, at kuratorerne kan administrere afdelingerne samtidig med, at de fører retssag med Randers Kommune om tilsynsvigt.

DAB har tilkendegivet, at boligselskabet er villig til at påtage sig opgaven som midlertidig forretningsfører for afdelingerne. Det ligger i naturlig forlængelse af, at RandersBolig allerede samarbejder med DAB om ledelse og drift af RandersBolig. DAB har meddelt, at de kan indtræde som midlertidig forretningsfører pr. 1. marts 2013. Kommunens advokat har udarbejdet udkast til kommissorium.

Kommunens advokat finder, at almenboliglovens betingelser for indsættelse af midlertidig forretningsfører er opfyldt. Forud for beslutning om at afsætte kuratorerne skal der gennemføres partshøring af kuratorerne. Forvaltningen har sammen med kommunens advokat igangsat partshøring med henblik på at resultat af denne kan foreligge til byrådets behandling af sagen den 18. februar 2013.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at Randers Kommune træffer beslutning om at afsætte kuratorerne i Randersegnens Boligforening advokat Christian Jul Madsen og advokat Poul Resen Steenstrup fra hvervet som midlertidig forretningsfører, 
at Randers kommune træffer beslutning om at indsætte DAB som midlertidig forretningsfører for de enkelte afdelinger i Randersegnens Boligforening under konkurs i h. t. almenboligloven, pr. 1. marts 2013 og indtil afdelingerne er overflyttet til nye almene boligorganisationer, og  
at kommissorium for midlertidig foretningsfører godkendes.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 42:

Indstilles tiltrådt.

Steen Bundgaard (A) deltog ikke under dette punkt (pga. inhabilitet)

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Byrådet finder det uforståeligt, at kuratorerne ikke har rejst stævning mod det revisionsfirma, der har revideret regnskaberne.

Steen Bundgaard (A) deltog ikke under dette punkt (pga. inhabilitet).

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Notat om tvangsadministration.pdf Download pdf-dokument
Kommissorium forretningsfører.pdf Download pdf-dokument


SAGER FRA ADMINISTRATIONEN
Punkt Titel
51 Styrelsesvedtægtsændring, tilsyn med almene boliger
Resume

Efter Randers Kommunes styrelsesvedtægt henhører den umiddelbare forvaltning af støttet boligbyggeri under miljø- og teknikudvalget.

 

Det foreslås, at styrelsesvedtægten ændres, således at økonomiudvalget fremover varetager den umiddelbare forvaltning af støttet boligbyggeri.

 

Sagsfremstilling

Efter Randers Kommunes styrelsesvedtægt henhører den umiddelbare forvaltning af støttet boligbyggeri under miljø- og teknikudvalget.

 

Det foreslås, at styrelsesvedtægten ændres, således at økonomiudvalget fremover varetager den umiddelbare forvaltning af støttet boligbyggeri.

 

Forslaget fremsættes med henblik på at løfte tilsynet med støttet boligbyggeri op på et politisk strukturelt højere niveau. Ændringen kan bidrage til sikring af, at der opnås større mulighed for tæt økonomisk koordinering, orientering og opfølgning i relation til sager af væsentlig betydning på forvaltningsområdet tilsyn med almene boliger.

 

Dette vil indebære, at styrelsesvedtægtens § 10 om økonomiudvalget og § 13 om miljø- og teknikudvalget
ændres som anført i bilag vedhæftet sagsfremstillingen.  

 

Økonomiudvalget har behandlet sagen den 4. februar 2013 og har indstillet tiltrådt, idet forvaltningen udarbejder en arbejdsgangsbeskrivelse, der sikrer, at de planlægningsmæssige aspekter vedrørende almene boliger forberedes i miljø- og teknikudvalget og herefter fremsendes til økonomiudvalget.

 

Der henvises til forvaltningens bemærkninger i notat vedhæftet sagen, hvoraf ses, at økonomiudvalget skal forhandle med miljø- og teknikudvaget inden iværksættelse af foranstaltninger, der er af væsentlig betydning for miljø- og teknikudvalget. Dette følger af styrelseslovens § 21, og vil omfatte sager der vedrører planlægningsmæssige aspekter. Borgmesteren skal således formelt set sikre, at sager som er af væsentlig betydning for miljø- og teknikudvalget starter i dette udvalg med indstilling til økonomiudvalget.

 

Ændringer af styrelsesvedtægten skal godkendes på 2 byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum. Ændringen træder i kraft umiddelbart efter byrådets 2. behandling af styrelsesvedtægtsændringen.

Økonomi

Styrelsesvedtægtsændringen medfører ikke administrative eller økonomiske ændringer.  

Administrativt henhører området fortsat under miljø- og teknikforvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet, 

 

atstyrelsesvedtægten ændres som anført i det til sagen vedhæftede notat.


Indstilling:
Beslutning

Oversendt til 2. behandling.

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Notat om styrelsesvedtægtsændring Download pdf-dokument


MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
52 Forslag til "Kommuneplan 2013" - vedtagelse og offentliggørelse
Resume

Randers Kommune skal  vedtage en kommuneplan inden udgangen af 2013.
Med vedtagelsen af dette forslag forventes det, at kommuneplanen kan vedtages endeligt i juni 2013.
Offentlighedsfasen løber fra den 20. februar – 17. april 2013.

Sagsfremstilling

Indholdet i kommuneplanen bygger på byrådets deltagelse gennem en række processer, som definerer kommunens samlede planlægning og fysiske udvikling.

De vigtigste temaer har været behandlet i forbindelse med følgende proceser:

 • Planstrategien, der blev vedtaget af byrådet 26. juni 2010, og tillæg til planstrategi vedr. store udvalgsvarebutikker.

 • Detailhandelstema. (Byrådsdrøftelser og temaplanlægning i 2012)

 • Biogasplanlægning (Kommuneplantillæg i 2012)

 • Klimaplan 2030 (temaplanlægning 2010)

 • Temaplan for vindmøller (Kommuneplantillæg i 2010)

 • Skovstrategi (temaplanlægning 2012)

 • Ønsker til byvækst (off. proces om private byudviklingsønsker kommuneplanen 2012, temadagen "Spillet om Randers")

 • Visionspolitikker (Byrådets visionspolitikker indgår som fundament for planen 2009-2012)

Med kommuneplan 2013 er Randers gået fra en kommuneplan på papir til en fuldt digital kommuneplan. Dette indebærer at planen ikke bliver trykt, og kan læses på www.kommuneplan.randers.dk.

Dette indebærer bl.a., at al tekst i kommuneplanen er skrevet om, således at den passer til det digitale format, og at der generelt er sket en omskrivning af teksten, så den er blevet kortere, mere præcis og lettere tilgængelig rent sprogligt.

Hovedstrukturen og Retningslinjerne er omskrevet fuldstændigt i forhold til tidligere kommuneplaner med henblik på forenkling, og på at skabe større synergi mellem de bærende principper i planen.

I forhold til rammerne for lokalplanlægning er der foretaget små justeringer og mindre redaktionelle ændringer, herunder standardisering af rammebestemmelser og rettelse af fejl. Bydelsbeskrivelserne er revideret, og der er indarbejdet beskrivelser af landskabs- og bevaringsværdier i landsbyerne.

Endvidere er kortdelen integreret i kommuneplanen, således at man er i stand til at bevæge sig mellem relevante principper, bestemmelser og de geografiske udpegninger.

Kommuneplanen er et vigtigt udviklingsværktøj for kommunen. Kommuneplanen fastlægger rammerne for kommunens udvikling i de næste 12 år og er det centrale værktøj for forvaltningens administration af f.eks. plan- og byggelovgivning.

Byrådet er i øvrigt forpligtet til at arbejde for kommuneplanens gennemførelse gennem sit virke.

Når planen er vedtaget, kan byrådet udstede forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse som strider mod planen.

Offentlighedsperiode og den videre proces 

Forslag til kommuneplan 2013 er i offentlig høring fra den 20. februar til den 17. april 2013. I den periode er der mulighed for at komme med bemærkninger og ændringsforslag.

Sideløbende med denne proces, vil der være mulighed for, at forvaltningerne kan gennemgå forslaget og komme med forslag til eventuelle kommentarer/ændringer, som behandles i forbindelse med planens endelige vedtagelse.

Kommunen afholder et stort borgermøde, hvor kommuneplanen præsenteres i sin helhed.

Borgerforeninger mv. er blevet opfordret til at afholde lokale møder i samarbejde med kommunen. Det er intentionen, at fordele møderne så de dækker hele kommunens område. Der er afsat 4 mulige datoer til sådanne møder, hvor kommuneplanens indhold drøftes med embedsmænd og politikere. Borgmester og/eller formand for miljø- og teknikudvalget deltager i møderne.
Byrådets øvrige medlemmer inviteres til at deltage i møderne.

Borgermøderne er fastsat til:

 • 4/3 Fårup Skole

 • 5/3 på Laksetorvet

 • 7/3 Assentoft medborgerhus

 • 20/3 Stevnstrup Forsamlingshus

 • 4/4 Albæk Forsamlingshus


Derudover vil der i løbet af offentlighedsfasen blive offentliggjort en række artikler / nyhedsindslag, der relaterer sig til kommuneplanens indhold.

Efter offentlighedsfasen skal eventuelle indsigelser behandles. Kommuneplanen forventes at blive vedtaget endeligt på byrådsmødet den 17. juni 2013.

Vedlagte bilag giver et resume over hovedprincipper og ændringer i Kommuneplan13

Økonomi

Kommuneplanen er blevet miljøvurderet. Det er den overordnede vurdering, at ændringerne i kommuneplan 2013 har begrænset indflydelse på miljøet. Overordnet vurderes ændringerne at være positive.

Derudover har kommuneplanen i sig selv ikke konsekvenser for økonomi, personale m.v. Planen sætter dog rammerne for den fysiske planlægning og udvikling, hvilket i de konkrete projekter kan have konsekvenser, som skal vurderes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervsudvalget, miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at ”Forslag til Kommuneplan 2013” vedtages i sin helhed til offentliggørelse i perioden 20. februar – 17. april 2013, og

at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer i Kommuneplan 2013.Miljø- og teknikudvalget, 24. januar 2013, pkt. 3:

Indstilles tiltrådt.

Lone Donbæk Jensen (L) tager forbehold.

Afbud: Malte Larsen


Erhvervsudvalget, 24. januar 2013, pkt. 189:

Tiltrådt.Økonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 44:

Indstilles tiltrådt. Bjarne Overmark (L) tog forbehold.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 28 stemmer for. 2 undlod at stemme (L).

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Ændringshæfte rev 25 januar 2013 Download pdf-dokument
hovedstruktur Download pdf-dokument
retningslinjer Download pdf-dokument


Punkt Titel
53 Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.
Resume

Byrådet skal tage stilling til, om projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. skal godkendes.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet 18. juni 2012 er det besluttet, at forvaltningen skal udarbejde projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk. Projektforslaget omfatter alle ejendomme inden for det eksisterende forsyningsområde.

Randers Kommune har efterfølgende udarbejdet et projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup kraftvarmeværk. Projektforslaget har efter en forhåndsgodkendelse i miljø- og teknikudvalget 6. september 2012, været i høring hos ejere af de 284 berørte ejendomme.

Kort om Mellerup Kraftvarmeværk
Værket er opført som et barmarksværk i 1992 og drives efter ”hvile-i-sig-selv” princippet, hvor årets over- eller underskud skal indregnes i det kommende års varmepris.

Den 1. januar 2013 udløb den gældende binding for forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk. For at undgå en situation, hvor det er uvist hvor mange af de nuværende 181 forbrugere, der forbliver tilsluttet, har forvaltningen udarbejdet et projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt til varmeværket. Projektet har opsættende virkning for de tilsluttede i den periode, hvor sagen behandles – og er efterfølgende bindende, hvis byrådet godkender projektforslaget.

Projektforslaget skal medvirke til at sikre det fornødne økonomiske råderum for en fremtidig planlægning af investeringer i fx vedvarende energi. Mellerup Kraftvarmeværk er blandt de 35 værker, der via en lempelse i lovgivningen har mulighed for at etablere biomassebaseret kedelanlæg op til 1MW, som erstatning for den nuværende naturgas.

Værket er i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et halmfyret anlæg i tilknytning til det eksisterende anlæg. Værket forventer at ansøge byrådet om godkendelse af et projektforslag for anlægget i 2013. Etablering af en halmkedel vil straks medvirke til en lavere varmepris. Der er ikke kendskab til større reparationer eller anlægsarbejder, der kan bidrage negativt til varmeprisen.

Verdo som medspiller
I forbindelse med den politiske behandling af projektforslaget for Værum-Ørum Kraftvarmeværk har forvaltningen undersøgt muligheden for at udligne varmepriserne - sådan at alle fjernvarmeforbrugere i hele Randers Kommune får de samme varmepriser. Samme varmepris i alle forsyningsområder kan opnås ved at sammenlægge de eksisterende selskaber i et stort selskab. Forvaltningen har rettet henvendelse til Verdo og bedt om at få en beskrivelse af, hvordan en sådan proces eventuelt kan gennemføres. Tilslutnings- og forblivelsespligt er en betingelse for, at Verdo vil arbejde videre med en afklaring af mulighederne for en fusion, hvorved forbrugerne på sigt får de samme priser, som Verdos øvrige forbrugere. Begrundelsen herfor er, at Verdo vil have den bedst mulige betingelse for økonomi og drift af den kollektive fjernvarmeforsyning, som opnås ved en størst mulig tilslutning til det eksisterende fjernvarmenet.

Projektforslag
Projektforslaget omfatter alle ejendomme inden for varmeværkets forsyningsområde – med de forskellige retsvirkninger for den enkelte ejendom, som loven foreskriver. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

Projektforslaget har været i høring i oktober-november 2012 hos ejere af 284 ejendomme, hvoraf 181 er tilsluttet fjernvarme. I høringsperioden på 4 uger har forvaltningen modtaget 9 høringssvar, hvoraf 2 ejendomme er tilsluttet, 2 ejendomme er elopvarmede, 1 har oliefyr og 4 har fastbrændsel-/træpillefyr. Af disse er det kun den ene ejendom med oliefyr, der kan kræves tilsluttet med en frist på 9 år, mens de 2 ejendomme, der er tilsluttet, kan pålægges forblivelsespligt. Huse med elvarme kan ikke kræves tilsluttet, før ejer selv har besluttet sig for at installere et vandbåret varmesystem i huset. Folkepensionister kan få dispensation fra tilslutningspligt.

Henvendelserne drejer sig primært om modstand mod tvang og for høje varmepriser samt en forventning om kommende større reparationsarbejder på ledningsnettet, varmetab i ledningsnettet og tvivl om miljøgevinster. En samlet oversigt over bemærkninger er vedlagt i bilag.

Økonomi

Ændringer i varmeforsyningen er et vigtigt redskab til at regulere energiforbrug og dermed nå målet i Klimaplan 2030 for reduktion af CO2-udledning.

Ved at fastholde og udbygge den kollektive varmeforsyning kan en omstilling til vedvarende energi ske på én gang i hele området.

Tilslutnings- og forblivelsespligt til varmeværket er af afgørende betydning for værkets drift og økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at der træffes beslutning om at godkende projektforslaget for tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.Miljø- og teknikudvalget, 24. januar 2013, pkt. 6:

For forvaltningens indstilling stemte Kasper Fuhr Christensen (U), Jørgen Bruno Andersen (A) og John Dybdal Madsen (C). Imod stemte Lone Donbæk Jensen (L), Lars Søgaard (V) og Jens Peter Hansen (V).

Kasper Fuhr Christensen (U) begærede sagen i byrådet.

Afbud: Malte LarsenØkonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 45:

5 stemte for og 3 stemte imod (Hans Kortbek (V), Anders Buhl-Christensen (V), Bjarne Overmark (L)).

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 17 stemmer for og 13 stemmer imod (B, L, O, V)

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Projektforslag - Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Karftvarmeværk a.m.b.a. Download pdf-dokument
Notat - opsamling på høringssvar til projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvermeværk Download pdf-dokument


Punkt Titel
54 Handleplan 2013 for bekæmpelse af rotter
Resume

Ifølge den ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26. juni 2012 skal kommunen udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Forvaltningen fremlægger et forslag til Handlingsplan 2013 for rottebekæmpelse, som har til formål at reducere antallet af rotter i Randers Kommune gennem fortsat fokus på forebyggelse og bekæmpelse. Aktiviteterne i 2013 skal have det primære formål at skabe et solidt grundlag for udarbejdelse af en mere omfattende og målrettet handlingsplan for 2014 og fremefter.

Sagsfremstilling

Kommunerne har i mange år haft til opgave at sørge for, at der foretages en effektiv bekæmpelse af rotter. I Randers Kommune udføres den praktiske rottebekæmpelse af firmaet Mortalin A/S. Opgaven var i EU-udbud såvel i 2011 som i 2012. Den sidste gang blev udbuddet gennemført sammen med 6 andre kommuner, og der er indgået aftale med et nyt firma gældende fra 2014. Den samlede årlige udgift har ligget rimeligt stabilt på 1-1,2 mio. kr. Fra 2013 kan opstå større udsving i udgiftens størrelse afhængig af hvor mange rottetilfælde der konstateres det enkelte år.

Den ny bekendtgørelse om rottebekæmpelse fra 2012 indebærer tre væsentlige ændringer af rottebekæmpelsen. De to årlige kampagnebesøg på alle ejendomme i landzone ændres til dels ét besøg hvert andet år på ejendomme uden spor af rotter og dels opfølgende besøg med 6 måneders mellemrum på ejendomme, hvor der konstateres spor af rotter. Desuden skal der monteres rottespærre i kloakken ved eksisterende og nye børne- og ældreinstitutioner samt hospitaler, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Endelig skal kommunerne udarbejde handleplan med henblik på at målrette og kvalificere indsatsen for at forebygge og bekæmpe forekomst af rotter.

Forslaget til handlingsplan har det overordnede formål, at reducere antallet af rotter i Randers Kommune gennem fortsat fokus på forebyggelse og bekæmpelse.

For 2013 er der opstillet forslag til tre målsætninger:

 • At skabe det bedst mulige grundlag for udarbejdelse af fremtidige handleplaner,

 • at udarbejde oplysningsmateriale til private grundejere for at begrænse spredning af dyrefoder, som kan føre til rottetilhold, samt

 • at etablere grundlag for eventuel opsætning af rottespærrer ved nye institutioner m.v.

For at leve op til de opstillede målsætninger foreslås det, at der foretages en kortlægning af forekomsten af rotter og årsagerne hertil samt effekten af den gennemførte bekæmpelse, og at der indsamles oplysninger om andre kommuners erfaringer med målrettet forebyggelse og bekæmpelse. På dette grundlag udarbejdes en handlingsplan for de følgende år.

I forbindelse med den hidtidige rottebekæmpelse er der konstateret et særligt problem med rottetilhold på grund af en uhensigtsmæssig håndtering af dyrefoder (fuglefodring, hønsehold etc.). Handlingsplanen indeholder derfor forslag til aktiviteter til at motivere borgerne til at forbedre håndtering af dyrefoder.

Forslag til handlingsplan 2013 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Udgifterne til rottebekæmpelse er brugerfinansieret. Gebyr for rottebekæmpelse opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter og udgør 1,77 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi for 2013. Beløbets størrelse fastsættes i forbindelse med den kommunale budgetlægning og reguleres ud fra den forventede udgift det kommende år og med henblik på at udligne eventuelle ubalancer mellem indtægter og udgifter i tidligere år. Der opkræves et administrationsbidrag på 4 % af den samlede udgift til den praktiske rottebekæmpelse.

Administrationsbidraget har de sidste år udgjort ca. 40.000 kr. årligt, som har skullet dække udgifterne til administration og planlægning af ordningen. Fra 2013 skal administrationsbidraget også dække udgifter til udarbejdelse og realisering af handleplan, herunder montering af rottespærrer i kloakken.  

Forvaltningen vil i forbindelse med implementeringen af Handlingsplan 2013 og udarbejdelse af handlingsplan for de følgende år vurdere behovet for at ændre på gebyrets størrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at forslaget til Handlingsplan 2013 for rottebekæmpelse godkendes.Miljø- og teknikudvalget, 24. januar 2013, pkt. 8:

Indstilles tiltrådt.

Lone Donbæk Jensen (L) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Malte LarsenØkonomiudvalget, 4. februar 2013, pkt. 46:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Handleplan 2013 rottebekæmpelse - forslag Download pdf-dokument


Punkt Titel
55 Orientering om boligorganisationernes regnskaber og styringsdialog.
Resume

Forvaltningen har afholdt dialogmøder med boligorganisationerne i Randers Kommune. Dialogmøderne har taget udgangspunkt i boligorganisationernes regnskaber. Nogle boligorganisationer har en fornuftig økonomi, mens økonomien i andre boligorganisationer skal forbedres væsentligt.

Sagsfremstilling

Randers Kommune skal som tilsynskommune foretage en kritisk gennemgang af boligorganisationernes regnskaber med henblik på at påse, om boligorganisationerne og deres afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Tilsynet med almene boliger skal hvert år afholde dialogmøder med boligorganisationerne som led i den årlige styringsdialog. 

Byrådet tog i januar 2011 årsregnskaberne for 2007/08 og 2008/09 for boligorganisationerne i Randers til efterretning, dog med forbehold. Randers Kommune indgik i februar 2012 aftale med Aarhus Kommune om gennemgang af boligorganisationernes regnskaber for 2009/10 og 2010/11, hvorefter Aarhus Kommune i maj 2012 afgav en rapport om regnskaberne for boligorganisationerne i Randers, dog ikke for Randersegnens Boligforening. Denne rapport blev fremlagt for miljø- og teknikudvalget på møde den 12. juni 2012. Miljø- og teknikudvalget godkendte på dette møde, at styringsdialogen skulle afholdes, inden regnskaberne blev taget endeligt til efterretning. Med udgangspunkt i rapportens konklusioner har forvaltningen i efteråret gennemført dialogmøder med boligorganisationerne. Denne sag er således den endelige sag, hvor regnskaberne, orienteringen om de afholdte dialogmøder med de heri indgåede aftaler tages til efterretning. 

Ved dialogmøderne kunne forvaltningen konstatere, at boligorganisationerne havde taget hånd om nogle af problemerne. Andre problemer var imidlertid ikke løst, hvorfor tilsynet med almene boliger finder det nødvendigt at sikre, at boligforeningerne tager tilstrækkeligt hånd om problemerne. Derfor har tilsynet med almene boliger indkaldt flere boligorganisationer til opfølgende dialogmøder.

Boligorganisationernes regnskaber, styringsdialogen og den foreløbige opfølgning herpå har efterladt tilsynet med den opfattelse, at der er boligforeninger, der har været administreret og drevet på ikke tilfredsstillende vis. Det har resulteret i, at nogle boligorganisationer har store økonomiske vanskeligheder.

Forholdene i administrationsselskabet RandersBolig har været kritisable. Tilsynet er dog af den opfattelse, at RandersBoligs samarbejdsaftale med DAB om daglig ledelse, indgået i marts 2012, er afgørende for at rette op på økonomien og sikre en forsvarlig administration af boligorganisationerne på længere sigt. Tilsvarende har tilsynet gennem dialogmødet og øvrig korrespondance fået et positivt indtryk af den ny forretningsfører i Lejerbo og tilsynet mener, forretningsføreren vil være til gavn for afdelingerne i Lejerbo Randers.

Der tegner sig et billede af, at boligorganisationerne gennem årene har undladt at hæve huslejen tilstrækkeligt, til trods for at der er gennemført flere forbedringer og vedligeholdelsesarbejder. Da boligorganisationerne ikke har sørget for tilstrækkelige henlæggelser til forbedringer og vedligehold i afdelingerne, har boligorganisationen stillet midlerne til rådighed for afdelingerne. På den måde har afdelingerne undgået de huslejestigninger, der skulle finansiere vedligeholdelse og forbedringer. Det har belastet likviditeten i boligorganisationerne. Det er nødvendigt at øge henlæggelserne og derfor gennemføre huslejestigninger i flere afdelinger for at sikre likviditeten i boligorganisationerne. Lejeniveauet må forventes at skulle stige de kommende år, for at økonomien generelt kan forbedres i sektoren.

Tilsynet vil i den kommende tid afholde opfølgende dialogmøder med flere boligorganisationer. Udgangspunktet for møderne er problemerne beskrevet i referaterne fra efterårets dialogmøder, som nu følges op. Dagsordenerne til de opfølgende dialogmøder er vedlagt som bilag. Referaterne fra efterårets dialogmøder er ligeledes vedlagt som bilag og kan desuden findes på kommunens hjemmeside. Forud for de opfølgende dialogmøder skal boligforeningerne indsende redegørelser, tidsplaner og handleplaner og på møderne fremlægge status for bestemte forhold. En nærmere gennemgang af de forhold, der gør sig gældende for hver boligorganisation, kan ses af vedlagte notat.

Tilsynet med almene boliger vil tage initiativ til at orientere ministeriet om udfordringerne vedrørende boligorganisationerne i Randers Kommune.

Økonomi

Forholdene i boligorganisationerne har ingen konsekvenser for kommunens økonomi på nuværende tidspunkt. Det kan dog forventes, at genopretning af økonomien i nogle afdelinger kan medføre udgifter til kapitaltilførsel som led i helhedsplaner. Som led i den igangværende opfølgning arbejder tilsynet på at få et overblik over omfanget af eventuelle helhedsplaner og tilhørende økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet, via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at regnskaberne og orienteringen om de afholdte dialogmøder med de heri indgåede aftaler tages til efterretning, og

at forvaltningen orienterer byrådet, når der er afholdt opfølgende dialogmøder.Miljø- og teknikudvalget, 18. februar 2013, pkt. 14:

Indstilles tiltrådt.

Afbud: Lone Donbæk Jensen (L), Malte Larsen (A) og Lars Søgaard (V).


Økonomiudvalget, 18. februar 2013, pkt. 51:

Indstilles tiltrådt, idet sagsfremstillingen suppleres således: ”Da boligorganisationerne ikke har sørget for tilstrækkelige henlæggelser til forbedringer og vedligehold i afdelingerne, har boligorganisation
en/nogle afdelinger stillet midlerne til rådighed for afdelingerne.”

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune Download pdf-dokument
Notat vedrørende forhold drøftet under styringsdialogen Download pdf-dokument
referater og indkaldelser dialogmøder Download pdf-dokument


Punkt Titel
56 Kommunegaranti og kapitaltilførsel til Møllevænget & Storgaarden i forbindelse med omdannelse af afdeling 30, Flyvervej 5 til afdeling 56
Resume

Møllevænget & Storgaarden har færdiggjort ombygningen af Flyvervej 5, afdeling 30 og skal hjemtage realkreditlån. Randers Kommune skal yde garanti for lånet, og BRFKredit kræver 100 % garanti. Derudover indstiller Landsbyggefonden, at Randers Kommune yder 835.000 kr. i kapitaltilførsel til afdelingen som led i 1/5-delsordning.

Sagsfremstilling

I 2009 vedtog byrådet skema A for ombygning af Møllevænget & Storgaarden, afdeling 30, Flyvervej 5. Baggrunden var, at de døgnbemandede plejeboliger i bygningen ønskedes nedlagt, og efter drøftelse med Møllevænget & Storgaarden blev det besluttet at indrette Flyvervej 5 til familieboliger – ny afdeling 56. Byrådet havde forud i 2008 i forbindelse med beslutningen om nedlæggelse af de døgnbemandede boliger besluttet at bevilge 3 mio. kr. til kapitaltilførsel med henblik på at indfri den gamle gæld i afdelingen, som led i en 1/5-delsordning.

Ved behandling af skema A godkendes et kommunalt grundkapitaltilskud på 3,1 mio. kr. samt en anlægsbyggesum på ca. 45 mio. kr., hvoraf kommunen yder en garanti i henhold til gældende regler som på tidspunktet for beslutningen forventes at være 12,1 mio. kr.

Skema B godkendes af forvaltningen i sommeren 2010.

Garanti
Forvaltningen bliver under styringsdialogmødet med Møllevænget & Storgaarden i efteråret 2012 opmærksom på, at boligforeningen ikke har hjemtaget byggekredit til ombygningen, men i stedet har valgt at finansiere arbejdet via foreningens dispositionsfond – i alt ca. 40 mio. kr.

Forvaltningen har overfor Møllevænget & Storgaarden og RandersBolig givet udtryk for, at kommunen finder det yderst uacceptabelt, at der ikke er optaget byggekredit forud for igangsætningen af ombygningen.

RandersBolig, som administrerer Møllevænget & Storgaarden, er på tidspunktet for styringsdialogen i gang med at hjemtage lånetilbud fra BRFkredit for at få bragt tingene i orden. BRF’s kreditvurdering af ejendommen medfører krav fra BRFkredit om 100 % kommunegaranti, idet BRFKredit vurderer at ejendommens handelsværdi er faldet siden 2009.

Kommunen er efter loven forpligtet til at yde garanti, når skema A og B er godkendt. Garantien beregnes som den del af lånebeløbet, som ligger udover 60 % af ejendommens handelsvurdering fratrukket beboerindskud og grundkapital. Handelsvurderingen fastsættes af kreditforeningen på tidspunktet for lånoptagelse. Sagen er omfattet af de nye regler om offentlig støtte til almennyttige boliger. Hvor staten før lovændringen i 2008 medvirkede til at yde garanti gennem statsgaranterede realkreditlån, er det nu alene kommunen, som stiller garanti for realkreditbelåningen.

Forvaltningen og kommunens advokat har siden afholdelse af dialogmødet med Møllevænget & Storgaarden forholdt BRFkredit, at det er usædvanligt at der kræves 100 % kommunegaranti og har i den forbindelse stillet spørgsmålstegn ved BRFkredit's garantiberegning. BRFKredit’s begrundelse for den høje garanti skyldes, at ombygningsudgiften på 40 mio. kr. er væsentlig højere end den aktuelle handelsvurdering af ejendommen, hvilket medfører, at den andel af lånet, som kommunen normalt skal garantere for, kommer til at udgøre 100 %. Det gælder også, selv om den eksisterende gæld, som BRFkredit allerede har kommunalgaranti på, fradrages.

Kapitaltilførsel
Sideløbende med ombygningen indstiller Landsbyggefonden i 2009, at der indgås aftale om en 1/5-delsordning med henblik på at afvikle gammel gæld i afdeling 30/56. Landsbyggefonden indstiller, at Randers Kommune og BRFkredit hver skal betale 1/5 svarende til 3 mio. kr., mens Landsbyggefonden bidrager med 2/5 og Møllevænget & Storgaarden selv betaler 1/5. Ved afviklingen af den gamle gæld ville den tilknyttede kommunegaranti på 9,5 mio. kroner tilsvarende være bortfaldet. Imidlertid afviser BRFkredit Landsbyggefondens indstilling.

Landsbyggefonden har løbende søgt at finde frem til en ny indstilling, som kommunen nu har modtaget i december 2012. Heri indstilles, at Randers Kommune skal yde en kapitaltilførsel på 835.000 kr. Med den reducerede kapitaltilførsel afvikles den eksisterende gæld med kommunegaranti imidlertid ikke. BRF har tilkendegivet, at de godkender indstillingen fra Landsbyggefonden.

Møllevænget & Storgaarden økonomi
Møllevænget & Storgaarden’s økonomiske situation er kritisk, som forvaltningen har redegjort for i sagen vedrørende gennemgangen af boligforeningernes regnskaber. En væsentlig årsag til den kritiske økonomiske situation er, at ombygningen af Flyvervej 5 er finansieret via dispositionsfonden, hvorved en væsentlig del af hovedforeningens likvide midler er bundet i den ny afdeling 56. Revisionen stiller således spørgsmålstegn ved, om der er god og uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes midler, og om disse er likvide.

Møllevænget & Storgaarden har kort før jul 2012 måttet øge sin kassekredit fra 5 til 10 mio. kr. for at sikre den fortsatte likviditet. Trækket på kassekreditten er nu steget til et niveau, der modsvarer obligationsbeholdningens værdi, hvorfor kassekreditten ikke kan øges yderligere. Opstår der et yderligere behov for træk på kassekreditten, vurderer RandersBolig, at der er betydelig risiko for, at banken ikke fortsat vil tilstille yderligere likviditet, hvorved risikoen for konkurs opstår. RandersBolig vil derfor være nødsaget til at bede finansielle kreditorer om henstand for betaling af terminsydelser senest midt i februar for at beskytte hovedforeningen og afdelingen mod en konkurs. Aktuelt vil hovedforeningen i normalsituation skulle have en likviditet på ca. 89 mio. kr.

Med finansieringen af de 40 mio. kr. vil hovedforeningens likviditet herefter udgøre ca. 55 mio. kr. og vil i højere grad opfylde revisors bemærkning om, hvorvidt der er god og uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes midler, og om disse er likvide.

RandersBolig har iværksat nødvendige tiltag i Møllevænget & Storgaarden med henblik på at forhindre et yderligere træk på likviditeten i hovedforeningen og genoprette økonomien. Tilsynet er forelagt tiltagene og følger løbende op på at tiltagene gennemføres.

Afdeling 56
I forhold til afdeling 56 udviser afdelingens regnskab et fornuftigt driftsresultat, når der tages højde for den nødvendige kapitaltilførsel. Udlejningen af boliger i afdelingen er stabil og tilfredsstillende, om end der er enkelte boliger i nederste etage, som er svære at leje ud og genererer et lejetab. RandersBolig har her udarbejdet plan for, hvordan lejetabet på de konkrete boliger begrænses.

Forvaltningen har i samarbejde med kommunens advokat undersøgt, hvorvidt der er sket fejl i forbindelse med behandlingen af skema A og B, ligesom det er undersøgt, om der er begået handlinger eller mangel på samme i Møllevænget & Storgaarden, som kan være ansvarspådragende.

Afklaringen af finansieringen samt størrelsen af kommunens garantiforpligtelse burde som udgangspunkt være afklaret umiddelbart efter behandlingen af skema B i sommeren 2010, da kommunen ved godkendelsen af skema B samtidig forpligter sig til at yde garanti for belåningen. Det er imidlertid ikke sket, idet BRFkredit forkastede Landsbyggefondens indstilling til oprindelig 1/5-delsordning, som indgik i byrådets behandling af skema A i 2009. Landsbyggefondens manglende afklaring af 1/5-delsordningen har efterfølgende afholdt Møllevænget & Storgaarden i at indhente lånetilbud fra BRF, eftersom Møllevænget & Storgaarden har afventet afklaring af 1/5-delsordningen.

Kommunens advokat vurderer, at den udviste passivitet i hjemtagelse af lånetilbud og endelige afklaring af finansiering indtil nu ikke er ansvarspådragende for Møllevænget & Storgaarden.

Økonomi

På det tidspunkt hvor skema A behandles i Byrådet i marts 2009 forventes kommunegarantien at udgøre 12,1 mio. kr., men endelig omfang af garantien vil først være kendt på tidspunktet for endelig hjemtagelse af lån.

Med BRFKredits krav om 100 % kommunegaranti vil kommunens samlede garantistillelse herefter beløbe sig til 49,5 mio. kr., da der udover det nye lån på 40 mio. kr. er eksisterende garanti for tidligere lån i afdelingen på 9,5 mio. kr.

Landsbyggefonden indstiller, at der samlet tilføres 4,2 mio. kr. til afdeling 56, hvoraf kommunen betaler 1/5 svarende til 835.000 kr. Kapitaltilførslen foreslås finansieret af de 3 mio. kr., som byrådet har bevilget i 2008, hvor beslutningen om nedlægning af de døgnbemandede boliger blev taget.

De 3 mio. kr. blev i den forbindelse besluttet finansieret ved overførsel af 2 mio. kr. fra sundhed og ældreudvalgets budget til socialudvalgets samt via en kompenserende besparelse på 1 mio. kr. på fremtidens forsamlingshus.

På grund af den manglende afklaring af 1/5-delsordningen er beløbene ikke blevet overflyttet til socialudvalgets budget, hvorfor de indgår i indefrosne overførsler på sundhed og ældreudvalgets område. Forvaltningen foreslår derfor, at udgiften på 835.000 i første omgang finansieres af rammen til almene boliger, og at tilsvarende beløb efterfølgende flyttes fra sundhed og ældreudvalgets budget til miljø og teknikudvalgets budget ved behandling af sag om frigivelse af indefrosne midler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at Randers Kommune stiller 100 % garanti for realkreditlån fra BRFkredit på 40 mio. kr. optaget af Møllevænget & Storgaarden med henblik på endelig finansiering af ombygning af afdeling 56, Flyvervej 5,

at Randers Kommune yder kapitaltilskud på 835.000 kr. til afdeling 56 som indstillet af Landsbyggefonden,

at udgiften på 835.000 kr. i første omgang finansieres rammen til almene boliger, og

at tilsvarende beløb efterfølgende flyttes fra sundhed og ældreudvalgets budget til miljø og teknikudvalgets budget ved behandling af sag om frigivelse af indefrosne midler.Miljø- og teknikudvalget, 18. februar 2013, pkt. 15:

Indstilles tiltrådt, dog således at garantiprocenten evt. reduceres fra 100% til 89,52% af lånet.

Forvaltningen oplyser, at BRF Kredit telefonisk har oplyst, at de vil ændre garantikravet fra 100% til 89,52%, men oplysningen er endnu ikke bekræftet skriftligt.

Jørgen Bruno Andersen (A) tog forbehold.

Afbud: Lone Donbæk Jensen (L), Malte Larsen (A) og Lars Søgaard (V).


Økonomiudvalget, 18. februar 2013, pkt. 52:

Indstilles tiltrådt, idet sagsfremstillingen suppleres således: ”…men i stedet har valgt at finansiere arbejdet via foreningens dispositionsfond
/nogle afdelinger – i alt ca. 40 mio. kr.”

Der anmodes om en redegørelse fra forvaltningen om, hvad revisionen har bemærket om Flyvervejsprojektet undervejs i forløbet

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. 

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
6 - Genopretningsplan for MS og økonomi og budget for afd 56.pdf Download pdf-dokument


Punkt Titel
57 Boligforeninger - ansøgning om tillægsbevilling
Resume

Der ansøges om tillægsbevilling til dækning af udgifter forbundet med sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs samt tilsynet med almene boliger. Der forventes udgifter i 2013 til fortsat ekstern bistand i sagen samt dækning af merforbrug til ekstern bistand i 2012. Endvidere ansøges om tillægsbevilling til finansiering af en ekstra medarbejder i tilsynet med almene boliger for en 3 årig periode.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at udrede sagen om Randeregnens Boligforening under konkurs forventes at fortsætte i 2013 med udgifter til ekstern advokatbistand til følge. Aktuelt mangler konkursboet fortsat at klargøre de berørte afdelinger til overdragelse til nye boligforeninger, ligesom der fortsat mangler udarbejdelse af regnskab for 2011. Endvidere mangler der at blive fundet en løsning for lovliggørelse af Sportscollege. Senest har kuratorerne tillige meddelt, at de vil rejse retssag mod Randers Kommune for svigtende tilsyn. På den baggrund vil det fortsat være nødvendigt at afholde udgifter til ekstern advokatbistand i sagen vedrørende Randersegnens Boligforening under konkurs. Det er vanskeligt at vurdere, hvor store udgifter der må forventes i 2013, men på baggrund af forbruget i 2012 foreslås afsat 3 mio. kr. til ekstern bistand i 2013. Udgiften foreslås finansieret af rammen til almene boliger.

I alt er der anvendt 3,4 mio. kr. til ekstern bistand i 2011 og 2012 i forbindelse med sagen. Der er givet bevilling til udgifter på i alt 3 mio. kr. i 2011 og 2012. Derfor mangler bevilling til dækning af 420.000 kr. Årsagen er en ekstraordinær høj regning i december 2012 fra kommunens advokat, dels som følge af sagen om Sportscollege, dels som følge af at kuratorernes arbejde med at klargøre afdelingerne til overdragelse trækker ud. Forvaltningen foreslår at 420.000 kr. finansieres af rammen for almene boliger i 2013.

Tilsynets arbejde med boligforeningerne i Randers har afdækket en række økonomiske udfordringer i flere af boligforeningerne. Generelt er der tale om udfordringer, som både kræver tiltag her og nu, men som i lige så høj grad vil kræve en stram økonomisk styring i boligforeningerne i en årrække. For at sikre, at de nødvendige tiltag besluttes og gennemføres i boligforeningerne er der behov for at forstærke tilsynet med økonomisk og regnskabsmæssig kompetence, som kan varetage det tætte og vedvarende tilsyn med at boligforeningerne gennemfører de nødvendige tiltag. Forvaltningen foreslår derfor, at der bevilges midler til ansættelse af en ekstra medarbejder i tilsynet for en 3-årig periode. Udgiften hertil er 540.000 kr. pr. år.

Økonomi

Rammen for almene boliger udgør 8 mio. kr. årligt i perioden i 2013-16. I 2012 er der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som foreslås overført til 2013. Der er således i 2013 en samlet ramme til almene boliger på 12,5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives tillægsbevillinger til dækning af ikke bevilget forbrug i 2012 til ekstern

advokatbistand på 0,4 mio., udgift til ekstern advokatbistand i 2013 på 3,0 mio. kr. og til opnormering af tilsynet i en 3-årig periode på 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-15, det vil sige i alt 3,9 mio. kr. i 2013. Tillægsbevillingerne foreslås finansieret af rammen for almene boliger.

Der resterer herefter 8,6 mio. kr. af budgettet til almene boliger i 2013. Heraf må det forventes, at der skal anvendes midler til retssager og driftsstøtte. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt overblik over udgifterne hertil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at der gives tillægsbevilling til dækning af udgifter til ekstern bistand på 3,0 mio. kr. i 2013,

at der gives tillægsbevilling til styrkelse af tilsynet med almene boliger på 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-15,

at der gives tillægsbevilling til dækning af merforbrug til ekstern bistand i 2012 på 0,4 mio. kr. i 2013, og

at
mindreforbruget af rammen for 2012 på 4,5 mio. kr. overføres til rammen for 2013.Miljø- og teknikudvalget, 18. februar 2013, pkt. 16:

For forvaltningens indstilling stemte John Dybdal Madsen (C) og Jens Peter Hansen (V).

Kasper Fuhr Christensen (U) stemte imod, idet han ikke kan tiltræde at rammen til nye almene boliger anvendes til finansiering af tillægsbevillingen.

Jørgen Bruno Andersen (A) tog forbehold.

Afbud: Lone Donbæk Jensen (L), Malte Larsen (A) og Lars Søgaard (V).


Økonomiudvalget, 18. februar 2013, pkt. 53:

Indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 2 stemmer imod ( Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark). Kasper Fuhr Christensen stemte imod, idet han ikke kan tiltræde, at rammen til nye almene boliger anvendes til finansiering af tillægsbevillingen.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 27 stemmer for og 3 imod (L, Kasper Fuhr Christensen (U)).

Daniel Madie (C) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


LUKKEDE SAGER
Punkt Titel
58 Salg af 8 grunde på Løvsangervej i Øster Bjerregrav
Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
59
Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
60 Retssag
Bilag Funktioner
Ingen bilag