| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
235 Demografireguleringer i basisbudget 2017-20 Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Der er udarbejdet demografireguleringer til basisbudget 2017-2020 på de sædvanlige 4 områder: småbørn, skole, social og ældreområdet. Beregningerne viser merudgifter i forhold til budget 2016-19 som følge af en større vækst i folketallet end tidligere forventet. Den samlede betydning for kommunens økonomi kan dog først vurderes, når kommunens indtægtsside kendes i løbet af august måned 2016. Det samlede resultat vil blive præsenteret på byrådets budgetseminar primo september 2016.

Sagsfremstilling

Kommunens befolkningsprognose for 2017-29 er udarbejdet og nærmere beskrevet i vedhæftede notat. Prognosen viser, at folketallet forventes at stige fra 97.511 pr. 1/1 2016 til 107.564 personer pr. 1/1 2029. I løbet af 2018 forventes Randers at runde de 100.000 indbyggere. Den nye befolkningsprognose indeholder en højere vækst end tidligere prognose - primært som følge af forventning om et stigende antal flygtninge/familiesammenførte.

Kommunens befolkningsprognose bruges både på udgiftssiden (demografi) og på indtægtssiden (skatter og tilskud/udligning). Befolkningsprognosens konsekvenser for indtægtssiden kan først beregnes i august måned. De samlede økonomiske konsekvenser kan derfor ikke opgøres endnu, men vil blive præsenteret på byrådets budgetseminar primo september 2016.

De beregnede demografireguleringer inkl. efterreguleringer ser ud som følger:

Tabellen viser, at der i 2016 vil være en tilbagebetaling fra demografiområderne på i alt 9,3 mio. kr. som følge af efterreguleringer. Disse beløb vil blive medtaget til budgetopfølgningen pr. 30/6 2016.

I 2017 vil der være stigende udgifter på 18,6 mio. kr. i forhold til 2016. Og i 2020 forventes stigende udgifter på 101,2 mio. kr. i forhold til 2016. Det ses, at det primært er ældreområdet der bidrager til denne stigning.

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i de nuværende modeller på området. Det vil sige, at der ikke er foretaget ændringer i forudsætninger - herunder principperne for opgørelse af enhedsbeløb.

Det er vigtigt at bemærke, at der allerede i budget 2016-19 var indregnet demografireguleringer - der er således fx. ikke tale om merudgifter i 2017 på 18,6 mio. kr. idet der allerede i forvejen var indregnet en stigning på 13,4 mio. kr. Dette beskrives nærmere nedenfor under de økonomiske konsekvenser.

Demografireguleringerne har været på dagsordenen i de respektive fagudvalg - i sundheds- og omsorgsudvalget (18. maj) og børn- og skoleudvalget (7. juni) som en del af det af den samlede budgetsag for 2017-20. I socialudvalget behandles demografisagen som et særskilt punkt på møde den 8. juni. Beslutning herfra vil foreligge til møde i økonomiudvalget. Herudover har demografireguleringerne på socialområdet været til høring i handicaprådet (høringssvar er vedlagt som bilag).

 

Økonomi

I budget 2016-19 er der allerede indregnet demografireguleringer på ovennævnte områder. I budget 2016-19 var der således indregnet en demografiregulering på 13,4 mio. kr. fra 2016 til 2017. De nye beregninger viser nu en stigning på 18,6 mio. kr. Merudgifterne kan således opgøres til 5,2 mio. kr. For 2018 og 2019 kan merudgifterne på tilsvarende vis opgøres til hhv. 16,1 mio. kr. og 20,9 mio. kr.

Det må forventes at disse merudgifter helt eller delvist vil blive modsvaret af merindtægter fra indtægtssiden - bl.a. i form af øget udligning (som følge af stigning i det aldersbestemte udgiftsbehov). Det samlede økonomiske billede kan dog først opgøres i august måned, og vil blive præsenteret for byrådet på budgetseminar primo september 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget, 

atde beregnede demografireguleringer på småbørnsområdet, skoleområdet, socialområdet og ældreområdet indarbejdes i basisbudget 2017-20.

Socialudvalget, 8. juni 2016, pkt. 79:

 Taget til efterretning.

 

Kasper Fuhr Christensen og Mikael Firlings Mouritsen fremsatte forslag om, at der udarbejdes halvårlige demografireguleringer, som bygger på den faktiske udvikling i antallet af borgere, som har ret til hjælp.

 

Forslaget blev forkastet med 2 stemmer for, 2 stemmer imod og 2, som undlod at stemme.

 

For stemte: Kasper Fuhr Christensen og Mikael Firlings Mouritsen.

 

Imod stemte: Mark Pring og Morten Grosbøl.

 

Undlod at stemme: Christian Brøns og Louise Høeg.

 

Kasper Fuhr Christensen og Mikael Firlings Mouritsen begærede sagen i byrådet.

 

Fraværende: Charlotte Broman Mølbæk.

 

 

 Økonomiudvalget, 13. juni 2016, pkt. 224:

Indstilles tiltrådt med 7 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold. 

Et forslag fra Bjarne Overmark om, at der udarbejdes halvårlige demografireguleringer, som bygger på den faktiske udvikling i antallet af borgere, som har ret til hjælp, blev forkastet med 1 stemme for og 7 stemmer imod. Bjarne Overmark stemte for. 

Torben Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling:
Bilag Funktioner
Høringssvar til demografiregulering på socialområdet budget 2017-2020 - handicaprådet Download pdf-dokument
Demografireguleringer 2017-20 (samlet notat til ØU/BY) Download pdf-dokument
Befolkningsprognose - Endelig udgave Download pdf-dokument