| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Byrådet Byrådet Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Anders Buhl-Christensen, Bjarne Overmark, Charlotte Broman Mølbæk, Christian Boldsen, Christian Brøns, Christina Kjærsgaard, Claus Omann Jensen, Daniel Madié, Ellen Petersen, Fatma Cetinkaya, Frank Nørgaard, Helle Dahl Skøtt, Henning Jensen Nyhuus, Iben Sønderup, Jens Laursen, Jens Peter Hansen, Kasper Fuhr-Christensen, Katrine Fruelund, Kim Kristensen, Lars Christian Søgaard, Leif Gade, Louise Høeg Jensen, Mark Pring, Mikael Firlings Mouritsen, Mogens Nyholm, Morten Grosbøl, Ole Skiffard, Steen Bundgaard, Susanne Nielsen, Susanne Ringe Sørensen, Torben Hansen

Møde lokation

Det gamle Rådhus

Dagsorden

DIVERSE SAGER
ØKONOMIUDVALGETS SAGER
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS SAGER
BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
SAGER REJST AF MEDLEMMERNE
LUKKEDE SAGERDIVERSE SAGER
Punkt Titel
183 Indkaldelse af stedfortræder for Kim Kristensen
Resume

Kim Kristensen har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af arbejde. 

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldte.

Sagsfremstilling

Kim Kristensen har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af arbejde.

Borgmesteren har derfor foranlediget, at stedfortræder på Beboerlistens stedfortræderliste Øzcan Deveci er indkaldt til mødet.

Ifølge styrelsesvedtægten indkaldes stedfortræder ved et byrådsmedlems forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har kortere varighed end 1 måned.

Forvaltningen oplyser, at fravær på grund af arbejde er en gyldig forfaldsgrund.

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt.

Økonomi

For en stedfortræders deltagelse i et enkelt byrådsmøde ydes diæter.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

 

atdet godkendes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Kim Kristensen er til stede.
Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt, at Ozcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
184 Indkaldelse af stedfortræder for Jens Laursen
Resume

Jens Laursen har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af arbejde. 

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldte.

Sagsfremstilling

Jens Laursen har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af arbejde.

Borgmesteren har derfor foranlediget, at stedfortræder på Beboerlistens stedfortræderliste Helle Nielsen er indkaldt til mødet.

Ifølge styrelsesvedtægten indkaldes stedfortræder ved et byrådsmedlems forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har kortere varighed end 1 måned.

Forvaltningen oplyser, at fravær på grund af arbejde er en gyldig forfaldsgrund.

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt.

Økonomi

For en stedfortræders deltagelse i et enkelt byrådsmøde ydes diæter.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

at det godkendes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Jens Laursen er til stede.

 

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt, at Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Jens Laursen.

Endvidere tiltrådt, at Børge Olsen deltog som stedfortræder for Morten Grosbøl. 

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


ØKONOMIUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
185 Godkendelse af skema B for Randers Boligforening af 1940, afdeling 23
Resume

Randers Boligforening af 1940, afdeling 23, Frejasvej, Ymersvej, Mariagervej har sendt en ansøgning om godkendelse af skema B (anskaffelsessummen) i forbindelse med gennemførelse af nybyggeri. Anskaffelsessummen i det indsendte skema B er mindre end den godkendte anskaffelsessum i skema A. Besparelsen vil indgå i fastsættelsen af det endelige huslejeniveau.

Sagsfremstilling

RandersBolig har på vegne af Randers Boligforening af 1940, afdeling 23, Frejasvej, Ymersvej, Mariagervej indsendt ansøgning om godkendelse af skema B i forbindelse med renovering af garageanlæg.

 

Renoveringen vedrører omfattende renoverings- og ombygningsarbejder af eksisterende underjordisk garageanlæg. Garageanlægget er fra afdelingens opførelse i 1956 og indeholder 36 garager. Der er endvidere inden renoveringen 16 p-pladser i terræn. Efter renovering vil det eksisterende garageanlæg være nedlagt, og der vil være etableret 32 nye carporte samt 30 p-pladser i terræn. Herudover etableres der egen terrasse til 34 stuelejemål samt grønne områder og opholdsarealer, hvor det gamle betondæk til garageanlægget lå.

 

Byrådet har den 31. august 2015 godkendt skema A, herunder at Randers Kommune yder en kommunal garanti for det støttede realkreditlån i det påkrævede omfang, dog maksimalt 4.321.000 kr.

 

Der er afholdt licitation, og licitationsresultatet viser en samlet besparelse på anskaffelsessummen på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til det godkendte skema A.

 

Skema A blev godkendt med en samlet anskaffelsessum på 6.560.000 kr., der bestod af:

 

 • støttede opretnings- og miljøarbejder for 4.321.000 kr.
 • ustøttede forbedringsarbejder for 2.239.000 kr.

 

Efter afholdt licitation er den samlede anskaffelsessum ved skema B på 5.466.229 kr., der består af:

 

 • støttede opretnings- og miljøarbejder for 3.283.004 kr.
 • ustøttede forbedringsarbejder for 2.183.225 kr.

 

Projektet finansieres således:

 

 • egen finansiering på 43.200 kr.
 • støttet realkreditlån på 3.239.804 kr.
 • ustøttet realkreditlån på 2.183.225 kr.

 

I alt 5.466.229 kr.

 

Ved skema A var den beregnede gennemsnitlige husleje for alle beboerne efter renovering på 577 kr. pr. kvm. pr. år., svarende til en stigning på 157 kr. pr. måned for en lejlighed på 70 kvm. Hertil kom et individuelt lejetillæg på 135 kr. pr. måned for de 34 lejemål, hvor der etableres egen terrasse. Den beregnede lejestigning og det individuelle lejetillæg er godkendt af byrådet i forbindelse med behandling af skema A.

 

Besparelsen på ca. 1,1 mio. kr. vil indgå i fastsættelse af det endelige lejeniveau i forbindelse med projektets afslutning.

 

Forvaltningen har i forbindelse med behandling af skema B sikret, at der er overensstemmelse mellem skema B og den givne byggetilladelse, samt at byggeriet er i overensstemmelse med lokalplanen.

Økonomi

Ved godkendelse af skema B påtager kommunen sig ikke yderligere økonomiske forpligtelser end allerede godkendt ved skema A.

 

Byrådet har ved behandling af skema A godkendt at stille kommunal garanti for det støttede realkreditlån på 4.321.000 kr. Efter afholdt licitation og egen finansiering er det støttede realkreditlån reduceret til 3.239.804 kr. Der forventes ikke krav om kommunal garantistillelse, men realkreditinstituttet har ikke mulighed for at give endelig bekræftelse på dette, førend byggeriet er færdigt og endelig ejendomsvurdering er foretaget. Principielt kan garantien således udgøre 100 %, svarende til 3.239.804 kr.

 

Der er ikke kapitaltilførsel i forbindelse med sagens gennemførelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at skema B for renovering/nedrivning af garageanlæg og etablering af nye carporte og p-pladser samt miljøforbedrende foranstaltninger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 5.466.229 kr.
at hjemtagelse af realkreditbelåning i henhold til finansieringsplanen godkendes
at Randers Kommune yder kommunal garanti for det støttede lån i det påkrævede omfang. Garantien kan maksimalt udgøre 3.239.804 kr.Økonomiudvalget, 30. maj 2016, pkt. 178:

Tiltrådt. 

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet. 

Forvaltningen udarbejder notat inden byrådsmødet. 

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. 

Øzcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Jens Laursen.
Børge Olsen deltog som stedfortræder for Morten Grosbøl. 
Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Bilag Funktioner
Spørgsmål fra Beboerlisten Download pdf-dokument


Punkt Titel
186 Afrapportering Visit Randers 2015
Resume

VisitRanders har, i henhold til den gældende samarbejdsaftale, afrapporteret til forvaltningen ved at fremsende redegørelse, årsrapport og godkendt regnskab for foreningen i 2015. Afrapporteringen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og VisitRanders er gældende frem til og med 2017. Aftalen giver dog mulighed for, at en eller begge parter kan udtræde af samarbejdet efter de to første år. En tilsvarende mulighed var der i kontrakten med Erhverv Randers, og her valgte man at foretage en særskilt analyse af effekten af erhvervsfremmeindsatsen, som leveret af Erhverv Randers. Det var muligt inden for rimelige økonomiske rammer, fordi Randers Kommune fik mulighed for at indgå i et tværkommunalt samarbejde med fem andre kommuner om at lave en sådan analyse. Det har ikke været muligt at få lavet en tilsvarende analyse af Visit Randers og turismeindsatsen i samarbejde med andre, hvorfor forvaltningen har vuderet, at de økonomiske omkostninger til noget sådan vil være uforholdsmæssigt store.

VisitRanders har i 2015 arbejdet på en række indsatser, som har til formål at fremme kendskabet til og markedsføring af Randers som destination for turister. I forhold til de kontraktlige forpligtelser kan der gives følgende sammenfatning: (se vedhæftede bilag "Det arbejder vi med" for en mere detaljeret gennemgang af VisitRanders' indsatser).  

Indsatser i henhold til kontrakt 

Løbende koordinering af samarbejde 

I henhold til aftalen skal der afvikles regelmæssige møder mellem Randers Kommune og Visit Randers. Der har været afholdt hyppige koordinerende møder på chefniveau.  

Markedsføring af Randers Kommune 

I henhold til aftalen skal der informeres løbende til interessenter og ske en markedsføring samt udvikling af en turist-app. Der er blevet udviklet en app, den såkaldte "Welcome Randers app", som tager udgangspunkt i Stjerneruten. Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange brugere, der anvender app'en. 

VisitRanders har i 2015 arbejdet med eksponering og markedsføring af Randers som destination. Der er f.eks. foretaget pressebesøg på tysk tv, lavet tryksager med dybdegående historier om destinationen, salgs- og promoveringsarrangementer i Tyskland og deltagelse på Møde- og Eventmesse i Forum. Markedsføringsindsatsen har bl.a. betydet, at turisme i Randers har været omtalt i nationale og internationale medier ca. 90 gange i alt i løbet af 2015. VisitRanders har desuden udsendt regelmæssige nyhedsbreve til deres ca. 700 abonnenter. Ved deltagelse i messer og salgsfremstød har Visit Randers eksponeret sig til estimeret ca. 40.000 interessenter.  

VisitRanders er i dialog med gæster både før, under og efter deres besøg. Især de digitale kommunikationsplatforme bruges til at skabe relationer og fordre kommunikation begge veje. Men også initiativet CITY HOST har fokus på det gode værtskab. Randers City Hosts er et korps af frivillige, der har fokus på servicering af områdets gæster undenfor turistbureauets lokaler. Korpset har eksempelvis taget i mod 800 krydstogsgæster på Memphis Mansion.  

VisitRanders deltager også aktivt i Randers Kommunes brandingproces. VisitRanders har således været en del af arbejdet med at definere de værdier og brands, som kendetegner Randers Kommune.  

Der arbejdes også kontinuerligt med fremme af mødenetværket MeetRanders, der arbejder for at tiltrække flere møder og konferencer til byen. VisitRanders arbejder her med at tiltrække erhvervsarrangementer, årsmøder, personaleevents og teambuilding, og salgsbesøg, nyhedsbreve og direct marketing er et par af de redskaber, der benyttes overfor BtB-segmenterne. Det har været en udfordring i 2015, at hotelkapaciteten har været udfordret pga. brand på Hotel Randers.  

Dokumentation og analyse 

Jf. samarbejdsaftalen med Randers Kommune skal VisitRanders oparbejde og bruge en systematiseret tilgang til turismeindsatsen med henblik på at dokumentere effekter. VisitRanders bruger et såkaldt Scorecard for Destination til at vurdere, måle og kvalificere destinationer. Scorecard anvendes til at registrere attraktioners niveau i forhold til produkt, relationsskabelse mellem gæst og destination, gæstehåndtering, destinationens sammenhængskraft og presse/PR.

I forhold til udviklingen på en række målbare parametre, kan det konstateres, at antallet af hotelovernatninger i Randers Kommune er faldet fra 60.000 i 2014 til ca. 52.000 i 2015. Her er det særligt segmenterne forretningsrejsende og individuelle ferier, der er faldet fra 2014 til 2015, mens forretningsrejsende i grupper og ferierende i grupper er på samme niveau.

Antallet af overnatninger på kommunens campingpladser er stort set uændret fra 2014 til 2015.

I det Kronjyske områdes destinationer kan der konstateres følgende besøgstal:

  

Turistkontor

Efter aftale skal VisitRanders drive lokalt turistkontor. I 2015 har VisitRanders haft til huse på Rådhustorvet 4, 8900 Randers. VisitRanders har i 2015 modtaget 4.757 gæster på turistkontoret. Gæsterne hjælpes med alt fra indkvartering til identifikation af lokale seværdigheder og oplevelser. Kontoret har i 2015 haft 1.864 telefoniske henvendelser og har modtaget 31.179 mails. 

Detailhandel 

I henhold til aftale skal VisitRanders lave en særlig indsats for detailhandlen i Randers Kommune. Det har udmøntes sig i forskellige konkrete initiativer, der skal fremme eksponeringen af detailhandlen over for turister. Her kan f.eks. nævnes initiativet "City Host", hvor frivillige former et korps der er til stede på gader og stræder for at hjælpe, guide og informere turister om deres muligheder i Randers by. Af andre initiativer kan nævnes Beerwalk Randers, der har til formål at guide gæster rundt efter gode smagsoplevelser i byen, og initiativet Levende Sommer i Randers, hvor Visit Randers i samarbejde med bl.a. Cityforeningen arbejder med at tiltrække f.eks.børnefamilier til Randers.  

Erhvervsfremme i forhold til turismesektor  

Jf. samarbejdsaftalen skal VisitRanders i samarbejde med ErhvervRanders og Randers Kommune udvikle initiativer, der kan fremme erhvervsservicen over for turisme-iværksættere og turismevirksomheder i området. Der skal årligt gennemføres 25 vejledninger inden for denne indsats. VisitRanders har til og med 2015 gennemført 52 1-1 vejledningsmøder med turismerelevante virksomheder i samarbejde med ErhvervRanders. Her har virksomhederne fået mulighed for at få sparring og hjælp til løsning af udfordringer med f.eks. udviklingsaktiviteter og markedsføring. Der er ultimo maj 2016 registreret 22 gennemførte vejledninger af iværksættere i regi af VisitRanders.  

Siden 2010 har mødenetværket MeetRanders arbejdet på at tiltrække flere møder konferencer til byen. Denne i indsats blev i første omgang svækket med lukningen af Scandic Konges Ege i december måned 2013. I stedet arbejder VisitRanders og byens mødesteder på alternative løsninger. Bl.a. udnyttelsen af mere utraditionelle rammer som dagsmøde på stjernernes scene, i Randers Regnskov eller på Randers Fjord. De korte og effektive kommunikationsveje mellem mødeudbydere, overnatningssteder og MeetRanders-sekretariatet, gør det nemt og bekvemt at placere, afholde og gennemføre møde i Randers.  

Eksterne turistfremmende samarbejdsrelationer 

NaturPark RandersFjord er som pilotpark scene for en række turisme-relaterede oplevelser og aktiviteter. Der har i 2015 været arbejdet med bistand til udvikling af skinnecykelprojekt, og der er etableret relationer til Randers Fjord Ferie Center.  

Udviklingsprojekter 

VisitRanders har været lead-partner i "Vækstprojekt -Gudenåen en strøm af oplevelser", der blev afsluttet d. 30. juni 2015. Projektet er et samarbejde mellem de 7 turismeorganisationer langs Gudenåen og er formaliseret i Foreningen VisitGudenaa med finansiering fra de respektive kommuner og Region Midtjylland. Projektet har haft fokus på branding, markedsføring, salg og presse med det formål at fremme Gudenåen som feriemål. De igangsatte aktiviteter har i 2015 været forankret i turismeorganisationerne langs Gudenåen.  

Yderligere 

Filmen "Comeback" med Anders W. Bertelsen i hovedrollen er optaget med udgangspunkt i Randers, hvor forpremieren også løb af stablen i sommeren 2015. Det samme er tilfældet med filmen "Guldkysten" som er filmet delvist i Randers. Begge filmprojekter er realiseret i samarbejde med og som følge af Randers Kommunes medlemskab af den Vestdanske Filmpulje, hvilket har muliggjort en målrettet markedsføring af Randers som filmlokation over for filmproducenter. VisitRanders har i samarbejde med Filmby Århus bidraget til, at flere steder, i og omkring Randers, nu er at finde i den database, hvor filmproducenter finder deres locations. VisitRanders bidrager med service af filmhold og presseinitiativer med fokus på medieeksponering af Randers.  

Det er forvaltningens samlede vurdering, at de realiserede indsatser i 2015 er i overensstemmelse med kontraktlige forpligtelser, der er formuleret i samarbejdsaftalen mellem Randers Kommune og VisitRanders. 

I forhold til den kontraktlige mulighed for at afbryde samarbejdet anbefaler forvaltningen, at man fastholder samarbejdet i kontraktperioden, samtidig med at området løbende følges, og at kommunen eventuelt justerer omfanget af samarbejdet, hvis behov herfor opstår. Forvaltningen vil endvidere tage initiativ til, at kommunen i starten af 2017 påbegynder arbejdet med at planlægge den næste kontraktperiode efter 2017. 

Årsregnskab 2015 

VisitRanders har fremsendt regnskab for 2015 til orientering til Randers Kommune. Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen og godkendt af VisitRanders' revisor Dansk Revision Randers.  

Første delregnskab vedrører Turistforeningen, som i 2015 har et resultat på 6.688 kr. i overskud på foreningens drift inklusive afskrivninger og finansielle omkostninger.  

Andet delregnskab vedrører aktiviteterne i Turistnetværkssamarbejdet. Resultatet er her et underskud på 25.653 kr. 

Dette giver VisitRanders et samlet nettoresultat på -18.965 kr., der tages fra foreningens egenkapital, der herefter udgør 238.414 kr.  

 

Økonomi

Randers Kommune har i 2015 betalt et tilskud til Visit Randers på 2.094.000 kr. og et særskilt tilskud til markedsføring af Randers på 620.000 kr. Begge beløb svarer til det budgetterede på turismeområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

at orienteringen tages til efterretning, og
at samarbejdsaftalens mulighed for at afbryde samarbejdet efter de første to år ikke anvendes. Økonomiudvalget, 30. maj 2016, pkt. 179:

Tiltrådt.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Forvaltningen udarbejder notat inden byrådsmødet.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Indstilling:
Beslutning

At 1) Taget til efterretning.
At 2) Tiltrådt med 29 stemmer for og 1 stemme imod. Velfærdslisten stemte imod.

Velfærdisten bemærkede følgende: ”Velfærdslisten kan ikke tiltræde 2. at, da vi finder, at kommunen bruger for mange penge på Visit Randers, og at en stor del af pengene i stedet burde bruges på kernevelfærd.”

Øzcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Jens Laursen.
Børge Olsen deltog som stedfortræder for Morten Grosbøl.
Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Bilag Funktioner
ÅrsrapportVisitRanders Download pdf-dokument
DetArbejderViMed_JS2016_optimeret Download pdf-dokument
Notat om besøgende fra Randers Kommune Download pdf-dokument


Punkt Titel
187 Forventet regnskab pr. 31. marts 2016
Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. marts 2016. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering for 2016. 

Sagsfremstilling

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering for 2016. De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver netto 0. Samtidig kan der dog konstateres et betydeligt pres på serviceudgifterne. Merudgifterne til serviceudgifter skal som udgangspunkt finansieres inden for udvalgets eget budget, jf. økonomistyringsreglerne og giver derfor ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer. Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

Servicerammen er under pres, idet fagforvaltningernes samlede indberetninger giver et forventet regnskab for 2016, der ligger ca. 18 mio. kr. over rammen. Det betyder blandt andet, at den ikke-finansierede service-bufferpulje på 41,2 mio. kr. er disponeret fuldt ud. De forventede merudgifter dækker over udfordringer på en række serviceområder. I nedenstående tabel sammenfattes de forventede afvigelser i forhold til det vedtagne budget for 2016:

Familieområdet - konto 5

14

Familieområdet - konto 6

3

Specialundervisning

12

Befordring skoleområdet

5

Integration, jf. bevilling feb. 2016

13

Hjælpemidler

2,2

Området for voksne med særlige behov

3,5

STU, flytning fra indkomst til service

4,3

Skoleområdet - fra drift til anlæg

-14

Øvrige, forbrug af opsparede midler mv.

16

I alt

59

Budgettet på familieområdet er under stort pres. Estimatet ultimo marts viser en samlet overskridelse af budgettet i 2016 på 14 mio. kr. (konto 5). Hertil kommer, at der på familieområdets myndighedsområde (konto 6) er et forventet merforbrug på 3 mio. kr. for 2016.  

Der er udarbejdet en revideret økonomisk plan for stabilisering på familieområdet, som fremlægges til politisk godkendelse inden sommerferien. Handleplanens økonomiske del har som mål at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme. Effekten af handleplanen for 2016 er indregnet i ovenstående skøn. 

Det vurderes, at de iværksatte initiativer i forbindelse med handlingsplanen har den ønskedes effekt således, at forbruget kan bringes i overensstemmelse med budgettet ved udgangen af 2017.

Ud over det forventede merforbrug i 2016 har familieområdet oparbejdet en gæld i regnskab 2015 på 16,7 mio. kr. på myndighedsområdet samt 5 mio.  kr. på konto 6. Det vurderes ikke realistisk, at familieområdet selv kan afvikle en gæld i den størrelsesorden inden for budgetperioden parallelt med, at der opnås balance. I forbindelse med godkendelsen af regnskab 2015 besluttede byrådet derfor, at man vil se på mulighederne for en afvikling af familieafdelingens gæld som en del af budgetoplægget for 2017-20. Heri vil et eventuelt disponibelt overskud vedr. indkomstoverførslerne i regnskab 2015 eventuelt kunne indgå.

På området for specialundervisning forventes merudgiftsniveauet fra 2. halvår 2015 videreført ind i 2016. Byrådet blev orienteret om det stigende udgiftsniveau i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9 i 2015. Merudgifterne skyldes flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne. For 2016 forventes der på den baggrund samlet set merudgifter på 12 mio. kr. Den økonomiske udfordring løses inden for skoleområdets samlede økonomi, jf. den tildelingsmodel der er besluttet på området. Børn og skoleudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med forslag til, hvorledes inklusionsarbejdet kan styrkes på den enkelte skole med henblik på at nedbringe udgifterne til specialundervisning. Der blev tilført 5 mio. kr. ekstra til området i forbindelse med skolestrukturforliget, og der er taget højde herfor i ovenstående skøn.

Byrådet behandlede den 8. februar 2016 sagen om udfordringerne i forbindelse med det stigende antal flygtninge og familiesammenførte. Det blev besluttet at give en tillægsbevilling til serviceområderne på i alt 13 mio. kr. finansieret af mindreudgifter vedr. indkomstoverførsler samt modtaget kompensation fra Ministeriet i form af et ekstraordinært integrationstilskud.

Det blev desuden besluttet, at et eventuelt yderligere tillægsbevillingsbehov skulle afvente resultatet af regeringsaftalen for 2016 og i givet fald medtages ved budgetopfølgningen pr. 30/6 2016. 

Den aktuelle status er, at der ikke er kommet så mange flygtninge ud i kommunerne som forventet ved årsskiftet. Dette gælder generelt for alle landet kommuner og KL oplyser, at der blot er tale om tidsforskydning. Dette vil alt andet lige reducere et eventuelt yderligere tillægsbevillingsbehov i 2016.

Dertil kommer, at der siden byrådets behandling er indgået en såkaldt toparts-aftale mellem regeringen og KL der giver et løft til integrationsindsatsen i form af ekstra tilskud til etablering af boliger, refusion på halvdelen af udgifterne til midlertidig indkvartering samt en forhøjet af integrationstilskuddet. Den konkrete fordeling af beløb mellem kommuner er endnu ikke kendt og derfor er det endnu for tidligt at vurdere den samlede konkrete effekt af toparts-aftalen for Randers Kommune. Et særskilt spørgsmål er endvidere i hvilken grad servicerammen for 2016 bliver ”løftet” på landsplan – indtil videre er der ifølge KL tale om et forventet lille løft, men det bliver et af de vigtige emner til de kommende regeringsforhandlinger.

Ved næste budgetopfølgning (pr. 30/6) kan der således gives et mere præcist billede – både af udgiftssiden og indtægtssiden. På udgiftssiden vil der blive foretaget en fornyet vurdering af udgifterne til boligplacering, sagsbehandling, danskundervisning m.m. og på indtægtssiden vil udmøntningen af topartsaftalen samt resultatet af regeringsaftalen være kendt.

Endelig er området for tilbud til voksne med særlige behov præget af et stigende antal borgere med behov for ydelse. Området har også tidligere år været under pres, men dels har det gennem årene været muligt at sænke gennemsnitpriserne på ydelserne (ved besparelser og effektiviseringer), og dels har der været overskud fra børneområdet, som har kunnet overføres til voksenområdet. Begge disse muligheder vurderes umiddelbart ikke længere at være til stede. Forvaltningen er i gang med at vurdere mulighederne for at bringe udgiftsniveauet i overensstemmelse med budgettet.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Den store refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet er trådt i kraft pr. 1/1 2016. I denne budgetopfølgning er der således kun erfaringer fra 3 måneder, og desuden er der på flere områder stor forsinkelse på relevante data. Dette betyder, at budgetopfølgningen på området er præget af betydelig usikkerhed, og som følge heraf søges der ikke om tillægsbevillinger til området i denne budgetopfølgning.

Anlæg:

For skattefinansieret anlæg udgør det korrigerede budget inklusiv tidsforskudte udgifter fra 2015 i alt 368,2 mio. kr. - heraf forventes på nuværende tidspunkt ca. 195 mio. kr. forbrugt i 2016. Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedrører tidligere besluttede omflytninger af midler fra drift til anlæg vedr. skolerenoveringer samt kantine på kasernen og ombygning af Miljø og Tekniks lokaler på Laksetorvet.

I lighed med tidligere år, skal det understreges, at det forventede regnskab pr. 31/3 – herunder størrelsen af de forventede overførsler til 2017 – er forbundet med betydelig usikkerhed. Det faktiske forbrug pr. 31. marts indikerer, at det ovennævnte forbrug på service kan være et forsigtigt skøn. Regnskabet vil typisk vise et forbrug som ligger under summen af de indberettede skøn fra fagforvaltningerne. Samlet set vurderes det således, at forbruget vil ligge snævert omkring kommunens serviceramme. Forvaltningen har netop indberettet forventet regnskab til KL, og i denne indberetning er der foretaget en prognose- og erfaringsbaseret korrektion til de indberettede skøn fra fagforvaltninger på både service og på anlæg.

På bagrund af de samlede indberetninger fra landets kommuner, har KL vurderet, at servicerammen i 2016 meget vel kan komme under pres. Dette er ikke overraskende, idet regnskabsresultat og budget har nærmet sig hinanden over de seneste år på landsplan. Samtidigt viser regnskabstallene for 2015, at afvigelserne i forhold til budgetterne er meget ulige fordelt mellem landets kommuner, ligesom en meget stor andel af det samlede mindreforbrug på landsplan i 2015 er samlet på en håndfuld store kommuner.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettounderskud på 29,3 mio. kr. i 2016, og et nettounderskud på 2,4 mio. kr. i 2017, samt et nettooverskud på -24,3 mio. kr. i 2018 og -7,4 mio. kr. i 2019.

Bevillingsansøgninger pr. 31. marts 2016

Mio. kr.

2016

2017

2018

2019

Skatter og tilskud

0,0

 

 

 

Serviceudgifter

1,1

4,0

4,0

4,3

Bufferpulje

-41,2

-41,2

-41,2

-41,2

Indkomstoverførsler

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

Skattefinansieret anlæg

22,3

2,7

-24,0

-7,4

Ældreboliger

7,1

-3,0

-3,0

-3,0

Finansposter

41,2

41,2

41,2

41,2

I alt

29,3

2,4

-24,3

-7,4

I alt, netto 2016-19

0,0

 

 

 

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytningerne fra drift til anlæg samt omflytninger mellem service og indkomstoverførsler. Bevillingsændringerne med merudgifter berører alene indkomstoverførsler.

Mio. kr.

2016

2017

2018

2019

Enkeltydelser til børn med handicap

1,5

1,5

1,5

1,5

Tilbud til voksne, merudgiftskompensation

1,5

1,5

1,5

1,5

Merindtægter ældre- og handicapboliger, tilpasning til R2015 niveau

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

Netto

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Der er således tale om et bevillingsmæssigt behov på 3 mio. kr. årligt vedr. merudgifts-kompensationer på det sociale område samt enkeltydelser til børn med handicap, hvor bevillingerne ved en fejl ikke blev indarbejdet i budget 2016. Modsat foreslås indtægtsbudgettet vedr. husleje til ældre- og handicapboliger tilpasset de faktisk forventede indtægter. Dette giver en bevillingsmæssig ændring på -3 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Netto er der således tale om et nettobevillingsbehov på 0 kr. For så vidt angår merudgifterne, er der som ovenfor nævnte tale om indkomstoverførsler, hvorfor forbruget ikke påvirker servicerammen.

Desuden foretages der omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. bilag, som netto giver 0.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på 1,1 mio. kr. i 2016, 4 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 4,3 mio. kr. i 2019,
at der gives tillægsbevilling på -41,2 mio. kr. årligt til eliminering af servicebufferpuljen.
at der gives tillægsbevilling på -1,3 mio. kr. årligt til indkomstoverførsler.
at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på 22,3 mio. kr. i 2016, 2,7 mio. kr. i 2017, -24,0 mio. kr. i 2018 og -7,4 mio. kr. i 2019,
at der gives tillægsbevilling til ældreboliger på 7,1 mio. kr. i 2016, -3,0 mio. kr. i 2017-19.
at der gives tillægsbevilling til finansposter på 41,2 mio. kr. årligt som modpost til eliminering af servicebufferpuljen.
at der foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0,
at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.


Socialudvalget, 18. maj 2016, pkt. 65:

Indstilles tiltrådt. 

Fraværende: Mikael Firlings Mouritsen.

 

 

Landdistriktsudvalget, 18. maj 2016, pkt. 39:

Tiltrådt.

Daniel Madié deltog ikke i behandlingen af sagen.  

 

 

Sundhed- og omsorgsudvalget, 18. maj 2016, pkt. 56:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Steen Bundgaard

 

 

Miljø- og teknikudvalget, 19, maj 2016, pkt. 104:

Indstilles tiltrådt.
Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V). 

 

 

Kultur- og fritidsudvalget, 23. maj 2016, pkt. 44:

Indstilles tiltrådt.

 

 

Børn og skoleudvalget, 24. maj 2016, pkt. 86:

Indstilles tiltrådt.

Bjarne Overmark tog forbehold.

Charlotte Broman Mølbæk og Mikael Firlings Mouritsen var fraværende.

 

 

Beskæftigelsesudvalget, 25. maj 2016. pkt. 64:


Indstilles tiltrådt.

 Økonomiudvalget, 30. maj 2016, pkt. 180:

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Bjarne Overmark stemte imod og bemærkede, at det ikke er muligt dække merudgifterne til specialundervisningsområdet og skolekørsel inden for skoleforvaltningens eksisterende budget.

Sagerne 180 og 198 blev behandlet sammen.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 25 stemmer for og 4 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten og Velfærdslisten. Socialistisk Folkeparti undlod at stemme. 

Velfærdslisten bemærkede følgende: ”Velfærdslisten stemmer imod, da vi finder, at rammebelægningen på socialområdet, udsatte børn og unge, specialundervisning og skoleområdet er gift for fagligheden, medarbejderne og de borgere, der har brug for og ret til hjælp. Velfærdslisten finder derfor, at fastholdelsen af rammebelægningen vil føre til lovbrud. Det er Velfærdslistens opfattelse, at overskridelsen på socialområdet er en følge af, at området ikke får flere penge, selv om der påviseligt kommer flere sårbare borgere og borgere med handicap, der har brug for og ret til hjælp.”

Sagerne 187 og 204 blev behandlet sammen. 

Øzcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Jens Laursen.
Børge Olsen deltog som stedfortræder for Morten Grosbøl.
Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Bilag Funktioner
Forventet regnskab 2016 - budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Download pdf-dokument
Notatskabelon ØU Download pdf-dokument
Notatskabelon ØU erhverv Download pdf-dokument
Notatskabelon BS Download pdf-dokument
Notatskabelon BU Download pdf-dokument
Notatskabelon SU Download pdf-dokument
Notatskabelon KF Download pdf-dokument
Notatskabelon SO Download pdf-dokument
Notatskabelon ELU Download pdf-dokument
Notatskabelon MT.docx Download pdf-dokument
Kopi af Tillægsbevillingsansøgninger Download pdf-dokument


MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
188 Indsamling af dagrenovationslignende affald fra erhverv ændres til en ikke tvungen kommunal ordning.
Resume

Regulativet for erhvervsaffald ændres således, at det lovliggøres, at virksomheder anvender andre indsamlere end den kommunale dagrenovationsordning.

Sagsfremstilling

Regulativet for erhvervsaffald ændres således, at det lovliggøres, at virksomheder anvender andre indsamlere end den kommunale dagrenovationsordning.

I regulativet for erhvervsaffald er der beskrevet, at virksomheder i Randers Kommune skal være tilsluttet den kommunale ordning for indsamling af dagrenovation, hvis virksomhederne producerer dagrenovationslignende affald. Kravet blev i sin tid indført for at sikre at brændbart erhvervsaffald og det uhygiejniske dagrenovationslignende affald ikke blev sammenblandet på Randers Affaldsterminal, hvor det brændbare erhvervsaffald typisk henlå i mellemdepot i en kortere eller længere periode.

I de senere år har forvaltningen modtaget flere og flere henvendelser fra virksomheder, som gerne vil anvende en anden renovatør end den kommunale ordning. De væsentligste argumenter er:

 • Mange kædevirksomheder, bl.a. supermarkeder tilbydes centrale ordninger for alle affaldstyper herunder også dagrenovationslignende affald.
 • Flere virksomheder har nogle ønsker og behov, som den kommunale dagrenovationsordning ikke kan tilgodese, fx containerstørrelse og tilkaldetømninger.
 • I 2010 skete der en ny organisering af affaldsområdet, hvor nationale krav forbød kommunerne at indsamle en række affaldstyper hos virksomhederne. Dog ikke dagrenovationslignende affald, men mange virksomheder har svært ved at forstå, at det ikke kan være den samme renovatør, der afhenter alle virksomhedernes affaldstyper.

På baggrund af henvendelserne finder forvaltningen det hensigtsmæssigt at ændre regulativet for erhvervsaffald, så det bliver muligt for andre end den kommunale dagrenovationsordning af indsamle dagrenovationslignende affald fra virksomheder, med følgende betingelser:

 • Affaldet skal opbevares i indsamlingsmateriel der er egnede til formålet og materiel skal være i hel stand.
 • Affaldet skal indsamles at godkendt transportør eller indsamler, jævnfør Affaldsbekendtgørelsen
 • Affaldet skal indsamles med en tømningsinterval på maksimalt 14. dage.
 • Affaldet må ikke omlastes og skal fragtes direkte til forbrændingsanlæg, som Randers kommune har indgået aftale med, f.eks. forbrændingsanlægget i Århus.
 • Affaldet skal indvejes på anlægget som affald indsamlet i Randers Kommune.


Det gældende regulativ i uddrag (kun §10, hvor der er ændringer) og forslag til nyt regulativ er vedhæftet sagen.

Økonomi

For Randers Kommune er det udgiftsneutral, da ordningen skal hvile i sig selv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at forslaget til ændring af regulativ for erhvervsaffald vedtages.Miljø- og teknikudvalget, 19. maj 2016, pkt. 89:

Indstilles tiltrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V). Økonomiudvalget, 30. maj 2016, pkt. 182:

Indstilles tiltrådt. 

Regulativet for husstande vedlægges sagen inden byrådsmødet. 

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. 

Øzcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Jens Laursen.
Børge Olsen deltog som stedfortræder for Morten Grosbøl.
Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Bilag Funktioner
Regulativ for erhvervsaffald FORSLAG Download pdf-dokument
Regulativ for erhvervsaffald §10 gældende Download pdf-dokument
regulativ-for-husholdningsaffald-2015.pdf Download pdf-dokument


Punkt Titel
189 Forslag til kommuneplantillæg 26 – Afgrænsning af Naturpark Randers Fjord
Resume

Naturpark Randers Fjord skal afgrænses i kommuneplanen for at blive godkendt som Naturpark efter Friluftsrådets mærkningsordning. Dette forslag til kommuneplantillæg nr. 26 fastlægger afgrænsningen ved retningslinjer.

Kommuneplantillægget ændrer ikke på mulighederne for nuværende eller fremtidig anvendelse inden for afgrænsningen af naturpark.

Forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 skal vedtages til offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Udviklingen af Naturpark Randers Fjord startede i 2009 som et samarbejde mellem Randers Kommune, Norddjurs Kommune, VisitRanders, Destination Djursland, LAG Djursland og daværende LAG Randers. Formålet var at få skabt fokus og opmærksomhed på Randers Fjord og landarealerne langs med Randers Fjord. Naturpark Randers Fjord var med i Friluftsrådets pilotperiode fra 2009-2012, og da certificeringsordningen åbnede i 2014, ansøgte Naturpark Randers Fjord om at blive optaget i ordningen som pilotpark. Denne ansøgning blev imødekommet.

For at blive endelig certificeret og opnå status som naturpark under Danske Naturparker skal 10 kriterier opfyldes. Disse ses af bilag 1. Naturpark Randers Fjord mangler at udarbejde en naturparkplan, og at afgrænsningen af Naturpark Randers Fjord indarbejdes i kommuneplanen. Dette forslag til kommuneplantillæg nr. 26 fastlægger afgrænsningen og ses af bilag 2.

Forslaget til afgrænsningen af Naturpark Randers Fjord er udarbejdet i samarbejde mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Forslaget er kvalificeret af Naturparkrådet, og afgrænsningen er herefter politisk behandlet i Norddjurs Kommune af kultur- og udviklingsudvalget og i Randers Kommune af landdistriktsudvalget på møde den 20. januar 2016, punkt 5.

Kronjyllands Landboforening og Djursland Landboforening er løbende orienteret om naturparkprojektet og projektets fremdrift. Der har bl.a. været afholdt dialogmøder, hvor landbruget har været inviteret og i forbindelse med arbejdet med naturparkplanen har landboforeningerne udarbejdet et fælles brev om naturparken og dennes afgrænsning. Brevet er vedlagt til orientering som bilag 3. Udpegningen af Naturpark Randers Fjord har ingen lovmæssige konsekvenser for driften af arealerne og inddragelse af arealer til stier eller faciliteter vil skulle ske på frivillig basis.

Formålet med udpegningen af Randers Fjord til Naturpark er ikke at sætte begrænsninger for de fremtidige arealanvendelser, men i stedet at skabe muligheder for udvikling og vækst på turistområdet bl.a. ved at skabe bedre adgangsforhold og ved at skabe bedre muligheder for at søge tilskud til relevante faciliteter. Den nye retningslinje i kommuneplanen er derfor udelukkende formuleret, så den fastlægger en afgrænsning af naturparken. Det betyder, at kommuneplantillægget ikke ændrer på mulighederne for nuværende eller fremtidig arealanvendelse inden for afgrænsningen af naturpark, og at forvaltningen af arealerne inden for afgrænsningen fortsat sker via den til en hver tid gældende lovgivning. Retningslinjen får således ikke betydning i forhold til mulighederne for at etablere anlæg eller byggeri i området.

Delegation
Byrådet har den 8. december 2014 besluttet, at vedtagelsen af visse planer kan delegeres.

Forvaltningen vurderer, at vedtagelse af planforslagene og endelig vedtagelse af plangrundlaget kan delegeres til økonomiudvalget, da der er tale om en mindre ændring af kommuneplanen, og da planlægningen ikke har principiel betydning.

Miljøvurdering

Det er vurderet, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke fastlægger rammer for fremtidig anlæg eller arealanvendelser.  

Økonomi

Vedtagelse af planforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via miljø- og teknikudvalget,

at forslag til tillæg 26 til Kommuneplan 2013 vedtages til offentlig høring i 8 uger.Miljø- og teknikudvalget, 19. maj 2016, pkt. 91:

Indstilles tiltrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V). Økonomiudvalget, 30. maj 2016, pkt. 183:

Tiltrådt. 

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet. 

Forvaltningen angiver på et kort, hvilke områder, der er beskyttet naturområde. 

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. 

Øzcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Jens Laursen.
Børge Olsen deltog som stedfortræder for Morten Grosbøl.
Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

 

Bilag Funktioner
Bilag 1 Kriterier for danske naturparker Download pdf-dokument
Bilag 2 Udkast til Kommuneplantillæg 26 Naturpark Randers Fjord Download pdf-dokument
Bilag 3 Bemærkninger vedr afgrænsning mv af Naturpark Randers Fjord_20151006 Download pdf-dokument
Bilag 4 Kort_NPRF_ beskyttet natur Download pdf-dokument


Punkt Titel
190 Forslag til lokalplan 636 Hobrovejens skole - vedtagelse af forslag til offentliggørelse
Resume

I henhold til Budget 2015-2018 er der behov for at bygge en ny idræts- og motorikhal ved Hobrovejens Skole.

Idræts- og motorikhallen ønskes placeret som et enkelt fritliggende bygningsanlæg i forbindelse med skolegården, hvor skolens retiradebygninger ligger. Hobrovejens Skole og tilhørende anlæg er registreret som bevaringsværdigt med høj bevaringsværdi.

For at den nye halbebyggelse kan opføres, skal retiradebygningerne og enkelte træer fjernes. Lokalplanen fastsætter bestemmelser til bevaring af skolens hovedbygning og alléen, der fører ind til skolen.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2013,

Forslaget skal vedtages til offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalget har den 11. februar 2016 (punkt 28) igangsat planlægningen for området ved Hobrovejens Skole, på baggrund af byrådets ønske om at etablere en ny multihal.

Idræts- og motorikhallen ønskes placeret som et fritliggende bygningsanlæg i forbindelse med skolegården, hvor skolens retiradebygninger ligger. Hobrovejens Skole er tegnet af arkitekt Johannes Mynster i 1922, og hele anlægget er registreret som bevaringsværdigt med høj bevaringsværdi (SAVE-værdi 2). For at den nye halbebyggelse kan opføres, skal de bevaringsværdige retiradebygninger nedrives, og enkelte træer i skolegården samt en del af alléen fjernes. Samtidig vil den nye hal få indvirkning på oplevelsen af skolegården og den bevaringsværdige hovedbygning som et samlet arkitektonisk anlæg. Pga. skolens bevaringsværdi og nedrivningen af en bevaringsværdig bygning forudsætter placeringen af den nye hal, at der vedtages en ny lokalplan. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan, der er i bilag 1.

Lokalplanforslaget omfatter arealet ved Hobrovejens Skole samt de tilstødende arealer ved børnehaven Minimax.

Området kan med lokalplanen fortsat anvendes til offentlige formål som skole, børne- og ungdomsinstitutioner, kultur- og fritidstilbud og lignende med tilhørende anlæg. Lokalplanen giver mulighed for at nedrive de bevaringsværdige retiradebygninger, etablere en ny multihal og etablere en støjvold mod Rådmands Boulevard og Nyvangsvej. Lokalplanen sikrer, at hovedbygningen og alléen ind til skolen bevares. Området har vejadgang fra Nyvangsvej, Skolevej og Gethersvej.

I lokalplanen fastsættes bebyggelsesregulerende bestemmelser om bevaring af hovedbygningens udvendige udseende.

Der udlægges tre byggefelter i området med en bebyggelsesprocent på 40:

 • Byggefelt A: Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med en højde på op til 10 meter.
 • Byggefelt B: Bebyggelse kan opføres i op til 3,5 etager med en højde på op til 15 meter.
 • Byggefelt C: Bebyggelse kan opføres i 2 etager med en højde på op til 8,5 meter.

Planforhold
Området ligger i byzone og er i Kommuneplan 2013 udlagt til offentlige formål – rammeområde 1.02.O.19. Der er ikke vedtaget en lokalplan for området.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

Delegation
Forvaltningen vurderer, at vedtagelse af lokalplanforslaget og endelig vedtagelse af lokalplanen kan delegeres til miljø- og teknikudvalget, da der er tale om en lokalplan uden principiel betydning. Planlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og byrådet har i forbindelse med budgettet afsat midler til hallen.

Hvis der ikke kommer høringssvar i den offentlige høring, vil forvaltningen kunne vedtage lokalplanen endeligt.

Økonomi

Planlægningen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, men etablering af en ny hal kræver kommunal finansiering. Der er i budget 2015-2018 afsat 12 mio. kr. til hallen.

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslagene vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og anses derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

 • Udstykningens primære vejadgang bliver fra Nyvangsvej. Antallet af elever på skolen ændres ikke og er ikke påvirket af planlægningen. Derfor øges trafikmængden til området ikke.
 • Der findes ikke beskyttet eller sårbar natur i området.
 • Planen giver bedre muligheder for fysisk aktivitet og idræt for eleverne på skolen og dermed giver planen mulighed for anlæg, der fremmer befolkningens sundhed.
 • Nedrivning af den bevaringsværdige retiradebygning med SAVE værdi på 3 vurderes at have mindre negativ indvirkning på miljøet, da bygningen ligger bagved selve hovedbygningen og dermed ikke er særlig synlig og da der er foretaget ombygning på bygningen. Det vurderes ikke at dette i sig selv har så væsentlig betydning at det kan medføre krav om miljøvurdering.
Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og miljø- og teknikudvalget,

at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen, og

at forslag til lokalplan nr. 636 vedtages og offentliggøres i 8 uger.Miljø- og teknikudvalget, 19. maj 2016, pkt. 92:

Indstilles tiltrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

 Økonomiudvalget, 30. maj 2016, pkt. 184:

Indstilles tiltrådt. 

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. 

Øzcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Jens Laursen.
Børge Olsen deltog som stedfortræder for Morten Grosbøl.
Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

 

Bilag Funktioner
Forslag til lokalplan 636 for Hobrovejens skole - bilag 1 Download pdf-dokument


Punkt Titel
191 Stillingtagen til overordnet disponering af området ved Kærsmindebadet
Resume

Kærsmindebadet lukkede i 2015, og området, der ejes af kommunen, ønskes omdannet til boligområde. Ændret anvendelse af området forudsætter, at der vedtages en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Da der er tale om en større ændring af kommuneplanen, er der gennemført fordebat i 2015.

Der skal tages stilling til, hvordan området skal disponeres, inden der udarbejdes en helhedsplan som grundlag for lokalplanlægning. Jf. budgetforliget for budget 2011-2014 er der en forventet indtægt på ca. 10,9 mio. kr. for salg af Kærsmindebadet og de omkringliggende arealer. Salgsindtægten afhænger af, hvilket scenarie der skal planlægges for, og hvordan området disponeres inden for scenariet.

Sagen sendes i fornyet politisk behandling efter afklaring af forhold vedrørende daghaverne og muligheden for andre byggeformer.

Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 at indstille, at planlægningen skal tage udgangspunkt i scenarie D, og at der udelukkende planlægges for tæt-lav boligbebyggelse. For dette stemte Christian Brøns (V), Torben Hansen (A), Karen Lagoni (A), Kim Kristensen (L) og Frank Nørgaard (O). Lars Søgaard (V) stemte imod, idet han ønsker en planlægning, der udnytter arealet mere intensivt end scenarie D og en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Jens Peter Hansen (V) undlod at stemme.

Økonomiudvalget behandlede sagen på mødet den 29. marts 2016 og tilbagesendte sagen til fornyet behandling i miljø- og teknikudvalget ”med henblik på at undersøge, hvilke grupper af borgere, der ejer kolonihaverne (er det parcelhus- eller lejlighedsbeboere) og muligheden for alternative placeringer af kolonihaver i området”. Udvalget er tillige blevet bedt om at forholde sig til mulighederne for andre byggeformer, herunder højere byggeri. Sagsfremstillingen er tilpasset økonomiudvalgets beslutning.

Kærsmindebadet er lukket, og området, der ejes af kommunen, ønskes omdannet til boligområde. I budgetforliget for budget 2011-2014 fremgår en forventet salgsindtægt på ca. 10,9 mio. kr. ved salg af Kærsmindebadet med omkringliggende arealer. Inden området kan sælges, skal der foreligge et nyt plangrundlag, der sikrer ændret anvendelse af området.

Området omfatter selve Kærsmindebadet og de omkringliggende arealer, herunder Kærsmindeparken og Pensionisthaverne, i alt ca. 8,8 hektar i landzone. Hele området ejes af Randers Kommune. Området ligger i den nordvestlige del af Randers by ved Gørrilds allé og afgrænses af eksisterende parcelhusområder mod nord, syd og øst samt ubebygget landområde mod vest, herunder § 3-natur og drikkevandsboringer.

Miljø- og teknikudvalget igangsatte den 11. juni 2015 planlægning og fordebat for området.

Planforhold
Området er ikke omfattet af en lokalplan. I kommuneplanen er det udlagt til offentlige og rekreative formål.

Da omdannelse fra offentligt og rekreativt område til boligområde er en større ændring af kommuneplanen, er der gennemført fordebat fra den 3. august til den 7. september 2015. Der blev afholdt borgermøde den 25. august 2015, hvor ca. 100 borgere deltog og debatterede områdets fremtid. I løbet af fordebatten kom der 14 høringssvar fra borgere og foreninger, som omfatter en række konkrete idéer og ønsker til områdets anvendelse. Materiale fra fordebatten og høringssvarene er i bilag 1. Forvaltningens opsamling af borgermødet er i bilag 2. I forbindelse med presseomtale om Pensionisthaverne har forvaltningen desuden modtaget nye indlæg fra hhv. Pensionisthaveforeningen og beboere i området. Disse er vedlagt som bilag 6.

Bindinger
Umiddelbart vest for området ligger drikkevandsboringerne, der udgør Oust Mølle kildeplads. Den vestlige del af Kærsmindeområdet er omfattet af 300 m beskyttelseszonen omkring boringerne. Hele området er desuden indvindingsopland for almen vandforsyning og har dermed status som OSD, område med særlige drikkevandsinteresser. Som hovedregel skal OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger friholdes for ny byudvikling og ændret arealanvendelse til mere grundvandsbelastende aktiviteter. Fravigelse af hovedreglen forudsætter, at der udarbejdes en redegørelse, som skal godkendes af Naturstyrelsen. Boligområder er som udgangspunkt ikke en grundvandstruende aktivitet, og da der samtidig ikke er tale om ny byudvikling men omdannelse af et eksisterende byområde, og da et boligområde er mindre grundvandstruende end et svømmebad, vurderes det, at der kan planlægges for boliger i området. Der vil dog skulle redegøres nærmere for dette i forbindelse med planlægningen.


I området er der tinglyst forsyningsledninger, og ledningerne, der løber igennem Kærsmindeparken og arealet vest for de eksisterende bygninger, har betydning for disponering af området.  

Pensionisthaverne
Områdets sydøstlige del, i alt ca. 1,7 hektar, udlejes af kommunen som daghaver til Pensionisthaveforeningen med ca. 110 medlemmer. Haverne blev oprindelig oprettet som skolehaver andetsteds i byen, og i 1961 blev haverne flyttet til den nuværende placering på Gørrilds allé. Foruden enkelte småskure fra denne tid og et fælleshus er området ubebygget. Siden 1973 har kommunen stillet arealet til rådighed som pensionisthaver. Det er forvaltningens vurdering, at daghaverne ikke er kolonihaver i kolonihavelovens forstand, da de ikke kan bebygges, hvormed haverne lovligt kan nedlægges, og arealet udlægges til boliger.

På baggrund af Økonomiudvalgets bemærkninger har forvaltningen udarbejdet et notat om daghaverne samt oversigtskort der viser, hvor daghavernes brugere er bosat. Se bilag 5. Af notatet fremgår forslag til alternative placeringer af daghaverne.

Scenarier for mulig disponering af området og overslag over økonomi
Forvaltningen har udarbejdet fire principscenarier, som illustrerer mulig disponering af området. Scenarierne udpeger - med udgangspunkt i kvarterets nuværende bebyggelse og anbefalinger om boligtyper i fordebatten - områder til boliger i 1-2 etager i form af tæt-lav og i nogle scenarier åben-lav bebyggelse. Det skal understreges, at det er overordnede principper for disponering, der viser forskellige muligheder. Der er således ikke taget stilling til den præcise disponering og afgrænsning af områderne, ligesom det kan være muligt at kombinere scenarierne. I samtlige scenarier sikres områdets sammenhængende stisystem og rekreative forbindelse mod N-NV. Scenarierne er i bilag 3.

Da der indgår en forventet salgsindtægt i budgettet, er der til hvert scenarie udarbejdet et overslag over økonomien, som er i bilag 4. Der er estimeret et antal grunde ud fra områdernes omfang, men det præcise antal boliger/grunde vil afhænge af disponering, afgrænsning, vejarealer mv. Økonomien er den forventede ved en kommunal byggemodning og efterfølgende salg. Nedrivning af Kærsmindebadet og rydning af grunden anslås til en udgift på ca. 3 mio. kr.

Når der er valgt, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med, vil der blive udarbejdet en helhedsplan som grundlag for planlægning, hvorved der kan beregnes en mere præcis økonomi. Helhedsplan med økonomi forventes forelagt til politisk stillingtagen inden lokalplanlægning.

Scenarie A - maksimal arealudnyttelse:
Scenarie A illustrerer en intensiv arealudnyttelse, hvor størstedelen af området, dvs. både Kærsmindeparken og daghaverne inddrages til boligbebyggelse. Området kan udlægges til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i 1-2 etager. Boligområderne udgør i alt ca. 50.000 m², svarende til ca. 60 boliger til tæt-lav og ca. 20 boliger til åben-lav bebyggelse. Salg af arealet på 20.500 m² til åben-lav forventes at indbringe ca. 12 mio. kr. Salg af arealet på 29.500 m² til tæt-lav forventes at indbringe ca. 10,5 mio. kr. Fratrukket udgifter til nedrivning anslås det samlede provenu ved scenarie A til max. ca. 19,5 mio. kr.

Scenarie B - tæt-lav haveby:
Scenarie B illustrerer en disponering, hvor den sydlige del af Kærsmindeparken inddrages, og daghaverne bevares. Derved imødekommes ønsket om at bevare en del Kærsmindeparken som rekreativt område og daghaverne. Områder udlægges til tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager. Bebyggelsen er centreret i området, og der sikres større sammenhængende rekreative arealer. Boligområderne udgør i alt ca. 30.000 m², svarende til ca. 60 boliger. Grundprisen i scenarie B er estimeret højere end i scenarie A pga. de store rekreative værdier. Fratrukket udgifter til byggemodning og nedrivning anslås det samlede provenu ved scenarie B til max. ca. 9 mio. kr.

Scenarie C - tæt-lav og åben-lav:
Scenarie C illustrerer en disponering, hvor den sydlige del af Kærsmindeparken inddrages, og størstedelen af daghaverne bevares. I forhold til scenarie B inddrages mere af Kærsmindeparken og en mindre del af daghaverne til bebyggelse. Der er skitseret en mulig anvendelse til åben-lav og tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager. Bebyggelsen er centreret i området med omkringliggende større rekreative arealer. Boligområderne udgør i alt ca. 30.000 m², svarende til ca. 20 boliger til tæt-lav og 20 boliger til åben-lav. Salg af arealet på 10.500 m² til tæt-lav bebyggelse forventes at indbringe ca. 4 mio. kr.  Salg af arealet på 19.500 m² til åben-lav forventes at indbringe et provenu på ca. 12 mio. kr. Fratrukket udgifter til byggemodning og nedrivning anslås det samlede provenu ved scenarie C til max. ca. 13 mio. kr.  

Scenarie D - tæt-lav ved parken:
Scenarie D illustrerer en disponering, hvor Kærsmindeparken bevares med sin nuværende udstrækning, men daghaverne inddrages til boligområder. Der er skitseret mulighed for tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager. Bebyggelsen er koncentreret i områdets sydlige del og arealet ved Kærsmindebadets eksisterende bygninger, anlæg og parkeringsplads. Hele parkområdet er friholdt for bebyggelse, og der sikres større sammenhængende rekreative arealer.
Boligområderne udgør i alt ca. 36.000 m², svarende til ca. 70 tæt-lav boliger. Fratrukket udgifter til byggemodning og nedrivning anslås provenuet ved Scenarie D til max. ca. 11 mio. kr. Hvis en del af områderne udlægges til åben-lav, vil provenuet kunne øges.


Mulighed for andre byggeformer  

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning har forvaltningen vurderet muligheden for højere byggeri i området. Det er forvaltningens vurdering, at en bebyggelse alene med etageboliger fx. i form af punkthuse byarkitektonisk og skalamæssigt ikke vil hænge sammen med den eksisterende bebyggelse i området, som overvejende består af etplans parcelhuse. Der er desuden en del andre projekter for etageboliger i nordbyen, bl.a. ved Randers Kaserne og Falbegrunden, og det er tvivlsomt, om der inden for et kort perspektiv er den fornødne efterspørgsel efter flere etageboliger. Samtidig vil forvaltningen anbefale, at nye etageboliger placeres nærmere Randers midtby. Forvaltningen oplever en efterspørgsel på grunde til mindre boliger, herunder til rækkehuse, og der har været konkrete henvendelser om netop Kærsmindeområdet. Forvaltningen er bekendt med, at lokale ejendomsmæglere ligeledes oplever efterspørgsel efter bl.a. rækkehuse.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen tæt-lav boligbebyggelse på højst op til 2 etager, som skalamæssigt kan indpasses i området under hensyntagen til de omgivende parcelhuse og Kærsmindeparken. Det kan overvejes at give mulighed for få etageboliger eller rækkehuse i op til tre etager centralt i området. Det vil indebære en vis fortætning og sikre mulighed for variation i bebyggelsen, uden at det adskiller sig væsentligt fra den omkringliggende bebyggelse. Planlægningen vil således også kunne muliggøre, at der fx. kan etableres en sammenhængende bebyggelse til alternative boformer eller bebyggelser for fx. seniorer.


Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i scenarie D, hvormed Kærsmindeparken eller størstedelen heraf bevares, og en del af området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, dvs. rækkehuse, klyngehuse o. lign. sammenbyggede boligtyper. Hvis der skal planlægges for åben-lav bebyggelse (parcelhuse), anbefaler forvaltningen, at der alene udstykkes til mindre grunde på max. 500-600 m². Da de omkringliggende kvarterer primært består af parcelhuse med grunde på ca. 700-900 m², vil det sikre en bred variation af boliger i området, herunder fx ældrevenlige mindre boliger. Jf. ovennævnte kan det undersøges, om der kan gives mulighed for få etageboliger eller rækkehuse i op til tre etager centralt i området. Dette vurderes kun marginalt at ville påvirke provenuet.

Kærsmindeparken er et vigtigt grønt åndehul i en forholdsvis tæt bebygget bydel med mange parcelhuse. Parken har stor rekreativ betydning for områdets eksisterende beboere og vil højne attraktionen for nye boliger og bør derfor i videst muligt omfang bevares.

Hvis daghaverne inddrages i planlægningen, foreslår forvaltningen, at det sideløbende med udarbejdelse af en helhedsplan undersøges, om der kan anvises et andet kommunalt areal til daghaver. Det skal understreges, at selvom planlægning omfatter daghaverne og udlægger dem til boliger, så er det op til kommunen som ejer, hvornår planlægningen ønskes realiseret. Daghaverne kan i så fald bebygges som sidste etape, og der kan være mulighed for en lang opsigelse på lejemål. Der vil dog ikke være en indtægt fra salg, før området byggemodnes og sælges.

Forvaltningen vurderer, at planlægningen bør have særligt fokus på:

 • At bevare et større sammenhængende offentligt tilgængeligt rekreativt område,
 • At sikre den eksisterende grønne, rekreative forbindelse og sammenhængende stisystem igennem området,
 • At ny boligbebyggelse fortættes, tilpasses terrænet og stedets landskabelige værdier og sikres opholdsarealer med høj rekreativ værdi,
 • At sikre grønne bufferzoner mellem ny bebyggelse og eksisterende boliger, og
 • At sikre optimal vejforsyning af området

 

Økonomi

Planlægningen vil ikke i sig selv medføre udgifter for kommunen.

Realisering af planlægningen vil medføre udgifter for kommunen i form af nedrivning af Kærsmindebadet og byggemodning samt indtægter i forbindelse med grundsalg. Alternativt kan området sælges til private, der kan varetage byggemodning. Nedrivning af Kærsmindebadet og rydning af grunden anslås til en udgift på ca. 3 mio. kr. Hvis vandledningerne i området skal flyttes, vil det ligeledes medføre udgifter for kommunen.

Jf. budgetforliget for budget 2011-2014 er der en forventet indtægt på ca. 10,9 mio. kr. for salg af Kærsmindebadet og de omkringliggende arealer. Salgsindtægten afhænger af, hvilket scenarie, der skal planlægges for, hvordan området disponeres inden for scenariet samt om der skal indgå udgifter til ny placering af daghaver.

Planlægningen skal screenes i forhold til miljøvurdering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og miljø- og teknikudvalget,

at planlægningen tager udgangspunkt i scenarie D,

at der tages stilling til, om der skal planlægges alene for tæt-lav eller tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse,

at der tages stilling til, om der skal gives mulighed for tæt-lav og etageboliger i op til tre etager centralt i området, og

at der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med en ny placering af daghaverne sideløbende med planlægningen.Miljø- og teknikudvalget, 19. maj 2016, pkt. 93:

Udvalget besluttede at indstille scenarie D. For stemte Kim Kristensen (L), Frank Nørgaard (O), Torben Hansen (A), Christian Brøns (V) og Iben Sønderup (A).

Lars Søgaard (V) og Mark Pring (V) stemte imod, idet de ønsker en planlægning, der udnytter arealet mere intensivt end scenarie D.

Udvalget besluttede at indstille, at der planlægges for en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. For stemte Frank Nørgaard (O), Kim Kristensen (L), Christian Brøns (V), Lars Søgaard (V) og Mark Pring (V). Torben Hansen (A) og Iben Sønderup (A) tog forbehold.

Udvalget besluttede at indstille, at der ikke gives mulighed for etageboliger centralt i området. For stemte Frank Nørgaard (O), Kim Kristensen (L), Torben Hansen (A), Iben Sønderup (A), Christian Brøns (V), Lars Søgaard (V). Imod stemte Mark Pring (V).

Udvalget besluttede at indstille, at der arbejdes videre med en ny placering af daghaverne.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).Økonomiudvalget, 30. maj 2016, pkt. 185:

at 1) indstilles tiltrådt.

Vedr. at 2) indstilles med 8 stemmer for, at der planlægges for en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Jens Peter Hanen tog forbehold.

Vedr. at 3) indstilles med 8 stemmer for, at der ikke gives mulighed for etageboliger centralt i området. Jens Peter Hansen finder, at der skal være mulighed for etageboliger i op til 3 etager.

Vedr. at 4) indstilles, at der arbejdes videre med en ny placering af daghaverne.

Forvaltningen udarbejder notat inden byrådsmødet.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Indstilling:
Beslutning

At 1). Tiltrådt.

At 2). Tiltrådt med 29 stemmer for, at der planlægges for en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Jens Peter Hanen undlod at stemme.

At 3). Tiltrådt med 29 stemmer for, at der ikke gives mulighed for etageboliger centralt i området. Jens Peter Hansen stemte imod og finder, at der skal være mulighed for etageboliger i op til 3 etager.

At 4). Tiltrådt, at der arbejdes videre med en ny placering af daghaverne.

Øzcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Jens Laursen.
Børge Olsen deltog som stedfortræder for Morten Grosbøl.
Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

 

Bilag Funktioner
Bilag 1 Fordebat, høringssvar og behandling af høringssvar Download pdf-dokument
Bilag 2 Opsamling af borgermøde Download pdf-dokument
Bilag 3 Principscenarier for disponering af Kærsmindeområdet Download pdf-dokument
Bilag 4 Økonomiske beregninger for scenarier Download pdf-dokument
Bilag 5 Notat om daghaverne ved Kærsmindebadet Download pdf-dokument
Bilag 6 Nye indlæg vedr. Pensionisthaverne Download pdf-dokument
Bilag 7 - Afklaring af spørgsmål vedr. daghaver og planlægning af Kærsmindeområdet Download pdf-dokument


Punkt Titel
192 Byen til Vandet – forslag om midlertidig event i RandersUgen
Resume

Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med den 40. udgave af RandersUgen etableres et midlertidig byrum på den sydlige del af Østervold med en delvis lukning af Havnegade for at skabe en direkte grøn forbindelse fra byen til vandet.

Formålet er at sætte fokus på Byen til Vandet ved midlertidigt at fredeliggøre af en del af Havnegade som er en mulighed i alle scenarier, som byrådet har udvalgt til videre konkretisering.

Forvaltningen foreslår, at økonomiudvalget tager stilling til forslaget og bevilliger midler til afholdelse af den midlertidige event.

 

Der foreligger endvidere ønske om etablering af midlertidige aktiviteter til synliggørelse af potentialer for havnebad.

Sagsfremstilling

I byudviklingsprojektet Byen til Vandet har byrådet udvalgt, at der arbejdes videre med tre scenarier, som alle giver muligheden for en fremtidig fredeliggørelse af arealet på Havnegade ud for Østervold. En fredeliggørelse af området er også et af potentialerne i en aftale om et medfinansieringsprojekt mellem kommunen og Randers Spildevand med klimatilpasning af Randers Midtby i det nordlige Havnebassin og på Østervold, som her foreslås omdannet til en kanal til opsamling af regnvand fra midtbyen med åbning til det nordlige havnebassin.

I borgerinddragelsesprocessen ORDET ER DIT – BYEN TIL VANDET var der i efteråret 2015 idéer til og opbakning til at afprøve en delvis lukning af Havnegade som en slags forløber til realiseringen af byudviklingsprojektet Byen til Vandet.

Idéen er derfor at skabe et byrumseksperiment i form af en direkte, grøn forbindelse mellem Østervold og det nordlige havnebassin – mellem byen og vandet. Illustration af mulig udformning fremgår af bilag 1

Målet med det midlertidige byrum er:

 • At sikre fortsat bevågenhed omkring Byen til Vandet og orientere om status for processen
 • At give borgerne oplevelse af, at byen midlertidig kommer til vandet i et område ved Havnegade, der har meget trafik og begrænset opholdskvalitet til dagligt
 • At skabe et rum for byliv, socialt liv og forskellige former for udendørs aktiviteter, der spiller sammen med RandersUgens aktiviteter i øvrigt
 • At undersøge borgernes oplevelse af en direkte forbindelse mellem byen og vandet.

Forvaltningen foreslår, at der igennem hele RandersUgen etableres grønne byrum dels på den nederste del af Østervold og dels på havnearealerne ud for Østervold, som vist i bilag 2. Om lørdagen bindes arealerne sammen ved at etablere en grøn forbindelse på tværs af Havnegade med rullegræs og transportable træer, madboder, scene, infostandere samt klapstole og store træstolper at sidde på.

En direkte forbindelse kræver en delvis lukning af Havnegade. Forvaltningen foreslår, at den midlertidige lukning sker den sidste lørdag i RandersUgen, hvor der er mest aktivitet på havnearealerne, og hvor der i forvejen er mange gående i byen og på tværs af Havnegade.

Der vil blive friholdt ét spor til rednings- og udrykningskøretøjer, og jernbanesporet vil alene blive belagt med materialer, som køretøjerne kan køre hen over.

For at afprøve borgernes oplevelser og reaktioner på muligheden for at kunne opholde sig på et areal, der normalt er forbeholdt ca. 20.000 køretøjer i døgnet, foreslår forvaltningen, at der på selve dagen for aktiviteten foretages en kortfattet spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen vil indgå ved byrådets endelige beslutning om Byen til Vandet.

Beredskab og Politi har givet tilsagn om tilladelse til lukning af Havnegade. Den delvise og midlertidige lukning af Havnegade ud for Østervold skal også ses som en slags generalprøve på det planlagte og finansierede kulturarrangement WATERMUSIC, der i september 2017 forventes at tiltrække op mod 200.000 tilskuere til et storslået lysshow og musikdramatisk event i det nordlige havnebassin med op mod 600 medvirkende fra ind- og udland.

Kommunikation
Det er vigtigt, at borgere og interessenter bliver bekendt med og kan forholde sig til den delvise lukning af Havnegade. Aktiviteten skal derfor kommunikeres i god tid til byens borgere – både for at orientere om selve lukningen af vejarealet den 20. august 2016, men også for at fortælle baggrunden for eventen samt forbindelsen til Byen til Vandet. Kommunikationen skal dels være i form af skiltning på kommunens digitale infotavler ved indfaldsvejene, på kommunens hjemmeside og facebookside, i avisen og dels i selve RandersUgen, hvor arealerne på Østervold og Havnen i umiddelbar nærhed til vejarealet omformes med aktiviteter mv.

Der skal i god tid være et stort fokus på kommunikation og information af den midlertidige lukning samt de midlertidige ændringer af trafikforholdene til borgere, aktører og interessenter, herunder erhverv og BaneDanmark.

Havnebad
En gruppe randrusianere har nedsat en styregruppe, der arbejder for at etablere et flodbad/havnebad og har fået udarbejdet skitser for placering i det nordlige havnebassin.

Styregruppen har forespurgt, om Randers Kommune vil bidrage til midlertidige aktiviteter, der kan synliggøre potentialerne ved et flodbad. Der bliver forventeligt tale om containere, der kan rumme visualiseringer af flodbadet samt udendørs anlæg i form af sti, område med sand, træer og græs nord for havnebassinet. Skitse fremgår af bilag 3.

Forvaltningen vurderer, at de midlertidige aktiviteter vil kunne opleves i sammenhæng med de midlertidige byrum ved Havnegade og samtidig vil bidrage til at synliggøre potentialerne i Byen til Vandet, som fx kunne være et havnebad. Det er dog vigtigt, at styregruppen udarbejder tegningsmateriale, der viser de midlertidige anlæg, og at disse sammentænkes med øvrige planer i området. Styregruppen ønsker, at de midlertidige aktiviteter kan etableres i løbet af sommeren.

Forvaltningen foreslår derfor, at der bevilges 50.000 kr. af midler fra Byen til vandet til indkøb af materialer og leje af containere i forbindelse med midlertidige aktiviteter til synliggørelse af potentialer ved havnebad under forudsætning af, at styregruppen selv indhenter de fornødne tilladelser, etablerer, drifter og afvikler anlæg mv. Styregruppen skal udarbejde en tegning af de midlertidige anlæg, så de kan koordineres med det midlertidige byrum ved Havnegade. Det skal undersøges om de midlertidige aktiviteter nord for bassinet samt containere kan etableres, så de er der i længere tid før Randers Ugen. Det skal endvidere undersøges, om containere også kan indeholde informationsmateriale om Byen til Vandet.

Økonomi

Der er i alt afsat et budget vedrørende projekt Byen til Vandet på 32,5 mio. kr. i 2015-2019. Der er et restbudget for projekt Byen til Vandet på 6 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017, 7 mio. kr. i 2018 og 12 mio. kr. i 2019. Budgettet kan anvendes til infrastruktur, byrum, ombygninger og midlertidige aktiviteter som en del af omdannelsen, men også til borgerinddragelse og projektudvikling med henblik på at opfylde byrådets vision om at forbinde byen med vandet.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. af budgettet vedrørende Byen til Vandet til midlertidigt byrum i RandersUgen på den nederste del af Østervold og havnearealerne ud for Østervold samt til en delvis, midlertidig lukning af Havnegade. Beløbet kan anvendes til anlæg, events, konsulentbistand og kommunikation.

Forvaltningen foreslår, at der bevilges 50.000 kr. af midler fra Byen til Vandet til indkøb af materialer og leje af containere i forbindelse med midlertidige aktiviteter til synliggørelse af potentialer ved havnebad.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og miljø- og teknikudvalget,

at
der etableres en grøn forbindelse mellem byen og vandet i RandersUgen 2016 med en delvis, midlertidig lukning af Havnegade lørdag den 20. august,

at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til etablering af midlertidig event i RandersUgen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Byen til Vandet i 2016, og

at der gives en anlægsbevilling på 50.000 kr. til etablering af midlertidige aktiviteter til synliggørelse af muligheder for havnebad.Miljø- og teknikudvalget, 19. maj 2016, pkt. 94:

Indstilles tiltrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

 

Økonomiudvalget, 30. maj 2016, pkt. 186:


Indstilles tiltrådt.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

 

 

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. 

Øzcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Jens Laursen.
Børge Olsen deltog som stedfortræder for Morten Grosbøl.
Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

 

Bilag Funktioner
Bilag 1 Download pdf-dokument
Bilag 2 Download pdf-dokument
Bilag 3 Download pdf-dokument


KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
193 Anvendelse af breddeidrætsbevillinger 2016 - 17
Resume

Der fremlægges forslag til anvendelse af breddeidrætsmidlerne 2016 og 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2016 og i overslagsårene afsat yderligere midler til breddeidrætten. Der er budgetteret både med yderligere anlægsmidler og yderligere driftsmidler. I indeværende byrådsperiode er der således i gamle og nye midler i 2016 og 2017 budgetteret med 8,8 mio. kr., eller i alt 17,6 mio. kr. Anvendelsen af disse midler har været drøftet i kultur- og fritidsudvalget, på idrætskonferencen den 9. marts 2016 og med SIKR, og på den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til anvendelse af midlerne. Dette forslag har været sendt til udtalelse hos SIKR. SIKR's udtalelse vedlægges sagen (bilag 2) og i forvaltningens forslag (bilag 1) er redegjort for, hvor det oprindelige forslag er ændret på baggrund af udtalelsen.

Der vedlægges endvidere baggrundsmateriale til og referat fra idrætskonferencen (bilag 3 og 4).

Hovedpunkterne i forvaltningens forslag er:

 

1. At bevillingen til renovering af kommunale idrætsanlæg anvendes til fortsat renovering af kommunale omklædningsrum og bygninger bortset fra de år, hvor der skal udskiftes kunstgræsbelægning. Heraf anvendes i år 510.000 kr. til omklædningsrum i Helsted.

2. At det besluttes at opgive at støtte etableringen af Kraftcenter Korshøj og flytningen fra Langå Stadion til Langå Idræts Center og i konsekvens heraf at renovere/nybygge omklædningsbygningerne i Albæk og Langå i 2016 og 2017 for i alt 5 mio. kr.

3. At meddele Assentofthallerne og Kristrup Boldklub, at Projekt Columbus og Projekt Tirsdalens Kultur- og Idrætscenter ikke nyder fremme i denne byrådsperiode. Vedrørende Projekt Tirsdalen foreslås, at der gennemføres en nærmere planmæssig og økonomisk undersøgelse af projektet.

4. At der igangsættes en proces til afklaring af, om Randers skal have et større street/skateranlæg, hvor ambitiøst projektet i givet fald skal være, og hvor det skal placeres.

5. At afgørelse om renovering af Dronningborghallen afventer de nærmere tekniske undersøgelser og overvejelser om renovering eller nybyggeri er mest hensigtsmæssig, herunder hvor længe nuværende bygninger kan benyttes uden større udgifter. Der foreslås ikke afsat midler fra breddeidrætsmidlerne i denne byrådsperiode, men der skal udarbejdes planer for enten renovering eller helt ny hal.

6. At der afsættes midler til at gennemføre renoveringsopgaver i de selvejende haller inden for en samlet pulje på 4,5 mio. kr. Renoveringsopgaverne udføres blandt de opgaver, der ifølge den gennemførte undersøgelse bør gennemføres inden for 0 - 3 år (kategori 1 og 2). Gennemførelsen forudsætter en vis medfinansiering fra idrætshallerne.

7. At der anvendes 1,4 mio. kr. til nedsættelse af egenbetalingen i idrætshaller- og svømmehaller, så timelejen nedsættes fra 97 kr./t til 60 kr./t.

8. At begrænsningen i lokaletilskuddet som følge af antallet af aktivitetstimer ophæves, og at dette finansieres dels ved et gebyr på 100 kr. pr. m2 på kommunale klublokaler, der anvendes af en enkelt forening, og dels af lokaletilskudskontoen (færre nye lejemål kan godkendes i kommende år).

9. At der reserveres et tilskud på 1,25 mio. kr. til etablering af yderligere en kunstgræsbane (Dronningborg), og at der etableres yderligere en fuldt brugerfinansieret bane til Randers Stadion, samtidig med at der afsættes et forøget driftstilskud til idrætsområdet på 0,4 mio. kr. til medfinansiering af driften af alle fem kunstgræsbaner (Helsted, Stadion 1, Stadion 2, Ulvehøj, Dronningborg). En særskilt, principiel sag om etablering og drift af kunstgræsbaner forelægges kultur- og fritidsudvalget og byrådet senere.

10. Vedrørende booking afventes lanceringen i 2016 af KMD’s nye system. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt brugervenligt, indkøbes et andet system (hvilket medfører øget administrativt arbejde i kultur- og fritidsafdelingen, men en forventet besparelse til licensafgift til systemet).

11. Udbygningen af Idrætscenter Vest med omklædningsrum og tre nye fodboldbaner kan rummes inden for økonomien i Hornbæk, og der træffes senere selvstændig beslutning om, hvorvidt projektet skal gennemføres. Der afsættes derfor ikke midler til dette projekt af breddeidrætsmidlerne.

Som nævnt er breddeidrætsmidlerne givet både som anlægsbevillinger og som driftsbevillinger. Byrådet ansøges samtidig med beslutning om anvendelsen af midlerne om at frigive anlægsbevillingerne.

Der vedlægges følgende bilag:

Forvaltningens forslag til anvendelse af breddeidrætsmidlerne

Udtalelse fra SIKR til oplæg til anvendelse af breddeidrætsmidlerne

Baggrundsmateriale til idrætskonferencen 8. marts 2016

Referat af idrætskonferencen 8. marts 2016

Økonomi

Ved udarbejdelsen af forslaget er der taget udgangspunkt i budgettet for 2016 og budgetoverslaget for 2017.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget, kultur- og fritidsudvalget og folkeoplysningsudvalget,

atforslaget til anvendelse af midlerne tiltrædes
at de omtalte anlægsbevillinger for 2016 og 2017 frigives.


Folkeoplysningsudvalget, 2. maj 2016, pkt. 24:

Indstilles tiltrådt.

Mikael Bach var fraværende.

 

 
Kultur- og fritidsudvalget, 2. maj 2016, pkt. 38:

Udsat

Socialdemokraterne, Konservative og Radikale Venstre kan følge indstillingen

Venstre og Dansk Folkeparti udsætter sagen.Kultur- og fritidsudvalget, 23. maj 2016, pkt. 42:

Indstilles tiltrådt, således at punkt 2 og 3 udgår og erstattes med følgende:

 

2. At der i 2016 og 2017 afsættes i alt 5 mio.kr. til at renovere/nybygge omklædningsbygninger i Albæk og Langå.

 

3. At meddele Assentofthallerne, Kristrup Boldklub, Kraftcenter Korshøj og Langå Idrætscenter at projekterne ikke nyder fremme i deres nuværende udformning og i denne byrådsperiode. Udvalget tager dermed ikke stilling til medfinansiering. Vedrørende Projekt Tirsdalen foreslås, at der gennemføres en nærmere planmæssig og økonomisk undersøgelse af projektet.Økonomiudvalget, 30. maj 2016, pkt. 188:

Indstilles tiltrådt i overensstemmelse med Kultur- og fritidsudvalgets indstilling. 

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt i overensstemmelse med Kultur- og fritidsudvalgets indstilling. 

Øzcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Jens Laursen.
Børge Olsen deltog som stedfortræder for Morten Grosbøl.
Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Bilag Funktioner
Baggrundsmateriale_0.pdf Download pdf-dokument
Referat fra konference.pdf Download pdf-dokument
20160424 SIKR-bemærkninger til Anvendelse af idrætsbevillinger vers. 1.1....pdf Download pdf-dokument
Indstilling om anvendelse af idrætsbevillinger 2016.docx Download pdf-dokument
Idrætsforeninger medlemsstatistik Download pdf-dokument


Punkt Titel
194 Forslag til procedure ved ønske fra enkelt kommune om besparelse i Museum Østjyllands samarbejde
Resume

Præsidiet for Museum Østjylland har drøftet konsekvenserne for det samlede budget for Museum Østjylland, hvis ikke alle kommuner er enige om en besparelse eller udvidelse af budgettet.

Sagsfremstilling

På præsidiemødet i Museum Østjylland den 8. marts drøftede præsidiet procedurerne i forbindelse med kommunernes budgetlægning i forhold til museumssamarbejdet.

Årsagen er at der i samdriftsaftalen er følgende passus: ”Museets hovedtilskudsydere er Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Fra disse tre kommuner modtager museet et tilskud, der efter tidligere kommunalbestyrelsesbeslutninger tilnærmelsesvis er det samme pr. indbygger i de tre kommuner”.

Dette binder mere eller mindre kommunerne til uændret bidrag, men der er et ønske om at fastlægge proceduren, hvis én eller flere kommuner ønsker at reducere sit tilskud.

På præsidiets møde blev det besluttet at anbefale følgende:

 • At såfremt de 3 kommuner er enige om en besparelse i relation til museumssamarbejdet vil dette kunne udmøntes i forbindelse med den løbende budgetlægning – dette kunne fx være hvis alle kommuner er enige om at omprioriteringsbidraget også skal gælde museumssamarbejdet
 • At hvis en enkelt eller to kommuner ønsker ændringer skal gives et varsel på 14 måneder til en 1. januar (idet budgettet vedtages senest 15. oktober og det derfor kan meddeles inden 1. november). Dette vil betyde at en ændring først kan gennemføres i det første budgetoverslagsår og at håndteringen heraf sker som beskrevet i samdriftsaftalen – og dermed sikrer større kontinuitet i arbejdet.
 • Endvidere anbefales det at såfremt der ønskes tilført nye opgaver fra en enkelte kommune til museumssamarbejdet, sker en drøftelse i præsidiet heraf – alternativt at sådanne opgaver bogføres ”uden for” det regnskab, som aflægges for museumssamarbejdet eller at det bogføres som ”indtægtsdækket virksomhed”.


Såfremt ovenstående besluttes vil proceduren skulle indskrives i samdriftsaftalen, som senest er godkendt af Byrådet 7. december 2015.

Økonomi

Konsekvensen af en beslutning som anbefalet er at et ensidig ønske om ændringer i budgettet først vil kunne implementeres senere end det følgende budgetår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget,

at ovennævnte forslag til procedure drøftes og der tages stilling til forslaget.


Kultur- og fritidsudvalget, 23. maj 2016, pkt. 49:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 30. maj 2016, pkt. 189:

Indstilles tiltrådt.        

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. 

Øzcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Jens Laursen.
Børge Olsen deltog som stedfortræder for Morten Grosbøl.
Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

 

Bilag Funktioner
Ingen bilag


BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
195 Handlingsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet
Resume

Byrådet godkendte 22. juni 2015 Handlingsplan for økonomisk stabilisering af Familieområdet. Samtidig tilføjede Byrådet, at Familieafdelingen har mulighed for inden for Randers-modellen at fordele ekstraordinære udgifter mellem årene. Byrådet vil endvidere være fleksibel ift Randers-modellens rammer for afvikling af underskud mellem årene, når regnskabet for 2015 foreligger

Trods gennemførelse af en række initiativer endte området med et merforbrug på kr. 17 mio. i 2015. Det lykkedes området at reducere forbruget i eksisterende sager med 10-11 mio., men samtidig kom der nye sager og udgifter i andre sager til, der medførte merforbruget på kr. 17 mio.

Den første prognose for området for 2016 viser et forventet merforbrug på kr. 23 mio. På den baggrund er der udarbejdet en ny Handlingsplan, der redegør for de initiativer, der skal medvirke til budgetoverholdelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af et forventet merforbrug på kr. 23 mio. i 2016 er der udarbejdet en Handlingsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet. Handlingsplanen bygger videre på de initiativer, der er blevet arbejdet med i regi af den foregående plan, suppleret med yderligere tiltag. 

Byrådet godkendte 22. juni 2015 Handlingsplan for økonomisk stabilisering af Familieområdet. Samtidig tilføjede Byrådet, at Familieafdelingen har mulighed for inden for Randers-modellen at fordele ekstraordinære udgifter mellem årene. Byrådet vil endvidere være fleksibel ift Randers-modellens rammer for afvikling af underskud mellem årene, når regnskabet for 2015 foreligger”.

Forvaltningen har løbende orienteret om udviklingen i afdelingens økonomi:

 • På fælles møde for Økonomiudvalget og Børn og Skoleudvalget 7. september 2015 tog udvalgene orientering om den samlede genopretning af Familieafdelingen til efterretning.
 • Byrådet besluttede 8. oktober 2015 Budget 2016-2019. I budgetforliget bakkede forligspartierne op om Familieafdelingens genopretningsplan og ”lægger stor vægt på at afdelingen får ro til at arbejde med denne de kommende år. Genopretningsplanen er en forudsætning for, at udsatte børn og familier i Randers kan få den støtte og omsorg, som de har krav på og behov for. Med planen skal det sikres, at både arbejdsmiljø og den faglige kvalitet forbedres samtidig med, at der genskabes balance i afdelingens økonomi”. Samtidig afsatte byrådet ekstraordinært 2 mio. kroner i 2016 og 2017 til gennemførelse af det planlagte kompetenceløft og til foranstaltninger på området.
 • På fælles møde for Økonomiudvalget og Børn og Skoleudvalget den 18. april 2016 orienterede forvaltningen for status på den samlede genopretning af Familieafdelingen.
 • Byrådet behandler 25. april 2016 Randers Kommunes årsregnskab for 2015. Af sagsfremstillingen fremgår: ”Forvaltningen vil inden sommerferien 2016 udarbejde en sagsfremstilling med en opdateret plan for sikring af balance i familieafdelingens økonomi i løbet af 2016 og 2017. Herudover vil forvaltningen på baggrund af byrådets godkendelse af regnskabet - og under forudsætning af en godkendelse af førnævnte plan - fremlægge mulighederne for en afvikling af familieafdelingens gæld som en del af budgetoplægget for 2017-2020. Heri vil et eventuelt. disponibelt overskud vedr. indkomstoverførslerne kunne indgå som finansiering”. Det er den sagsfremstilling, som forelægges her.

 

Den økonomiske udfordring på Familieområdet skal ses i sammenhæng med de betydelige udfordringer med den socialfaglige kvalitet samt udfordringerne med arbejdsmiljøet.

 

Handlingsplanen, der er vedlagt som bilag, redegør for baggrunden samt de initiativer forvaltningen nu sætter i værk med det formål at opnå budgetoverholdelse i 2017. Det er ikke muligt at opnå budgetoverholdelse i 2016. Handlingsplanen vil kun få begrænset økonomisk effekt i 2016 på grund af høringer, opsigelsesperioder m.v. På den baggrund forventes der underskud i 2016 på konto 5 på 14 mio. kroner. I Handlingsplanen er endvidere redegjort for de forudsætninger, der skal være til stede for at planen kan realiseres samt de særlige forhold, der skal iagttages.

 

De nye initativer er:

 

 • Overgang til ny honoreringsmodel for plejefamilier
 • Lukning af døgninstitutionen Egehøjvej 34
 • Screening af alle sager
 • Nedbringelse af antal anbragte
 • Styrkelse af den tidligt forebyggende indsats

 

Lukning af Egehøjvej 34:

 

Som det fregår af sagsfremstillingen og bilaget ønsker forvaltningen at lukke døginstitutionen Egehøjvej 34. Egehøjvej 34 er en institution til kortere anbringelser med henblik på, at børnene enten skal hjem igen eller placeres i en plejefamilie. De børn, der midlertidigt bor på Egehøjvej 34, skal under alle omstændigheder flytte inden udgangen af 2016.  Der har de seneste 3 år været en relativt lav og faldende belægningsprocent, og der har været forsøgt forskellige tiltag for at kompensere for den manglende belægning. Der er ikke længere efterspørgsel efter de korterevarende anbringelser med henblik på udredning til de mindre børn, der er Egehøvej 34's målgruppe. Institutionen har således genereret underskud de senere år, og står også til i år at komme ud med et betydeligt underskud, da belægningsprocenten er så lav, at det ikke er muligt at indhente underskuddet i løbet af året.

 

Forvaltningen har derfor efter grundige drøftelser og mange overvejelser besluttet, at bede om politisk godkendelse af at lukke institutionen.

 

Personalet, der er tilknyttet Egehøjvej 34 er orienteret om forvaltningens indstilling på et møde mandag den 18. april, og torsdag den 21. april er MED-udvalget i Børn og Familie udførerområdet orienteret.

 

 

 

Økonomi

Se bilag.

 

Medarbejderne på Egehøjvej 34 er 18. april 2016 orienteret om forvaltningens forslag om lukning af institutionen. MED-udvalget for området høres 21. april om forvaltningens forslag og drøfter principperne for håndtering af overtallige medarbejdere. Ledelsen vurderer, at det ikke vil være muligt at omplacere alle overtallige medarbejdere. Referat af MED-udvalgets behandling eftersendes til Børn og Skoleudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

at Handlingsplanen tages til efterretning, og
at der træffes beslutning om lukning af døgninstitutionen Egehøjvej 34.Børn og skoleudvalget, 26. april 2016, pkt. 71:

Anders Buhl-Christensen, Christina Kjærsgaard, Christian Boldsen, Mark Pring, Morten Grosbøl, Mikael F. Mouritsen og Fatma Cetinkaya fremsender sagen til byrådet uden indstilling.

Bjarne Overmark og Charlotte B. Mølbæk stemte imod.

Bjarne Overmark anmodede om notat vedr. konsekvenser for børn og de ansatte ved de foreslåede besparelser til byrådsbehandlingen.

Charlotte B. Mølbæk anmodede om notat vedr. sammenbrud i anbringelser.Økonomiudvalget, 9. maj 2016, pkt. 172:

Fremsendes til byrådets behandling uden indstilling.

Bjarne Overmark stemte imod indstillingen.Byrådet, 17. maj 2016, pkt. 176:

Sagen udsat med henblik på forvaltningens bemærkninger om de retlige rammer for de forslag, der indgår i handlingsplanen. 

Karsten Ulstrup Kristensen deltog som stedfortræder for Daniel Madié.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt sammen med ændringsforslag fra Venstre og Dansk Folkeparti med 16 stemmer for og 15 stemmer imod. For stemte Venstre og Dansk Folkeparti. Ændringsforslaget er vedlagt sagen. 

Et procedureforslag fra Velfærdslisten om at afvise at behandle sagen, blev forkastet med 5 stemmer for og 23 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti. Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre undlod at stemme. 

Et procedureforslag fra Velfærdslisten om at udsætte at behandle sagen med henblik på at indhente en vurdering af handlingsplanens lovlighed fra en uafhængig juridisk ekspert på området, blev forkastet med 14 stemmer for og 16 stemmer imod. Imod stemte Venstre og Dansk Folkeparti.

Velfærdlistens begrundelse for forslagene vedlagt sagen. Velfærdslisten bemærkede yderligere følgende: ”Velfærdslisten stemmer imod, idet vi finder, at spareplanen indeholder flere ulovlige tiltag, jf. vedhæftede notat af 17. maj 2016, og at den vil være gift for kommunens udsatte børn og unge. Velfærdslisten vil derfor med det samme sende vedhæftede notat af 17. maj 2016 til Folketingets Ombudsmand.” 

Øzcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Jens Laursen.
Børge Olsen deltog som stedfortræder for Morten Grosbøl.
Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling for så vidt angår de proceduremæssige forslag.

Bilag Funktioner
Økonomisk handlingsplan 2 0 Download pdf-dokument
Til Byrådet - SL og DSF - 25. april 2016 Download pdf-dokument
Bilag til henvendelse fra SL og DSR - Tidslinje Familieafdelingen de sidste 24 måneder Download pdf-dokument
Kvittering for henvendelse til SL og DSR Download pdf-dokument
Svar til Bjarne Overmark - konsekvenser af økonomisk handleplan.docx Download pdf-dokument
Svar til Mogens Nyholm.docx Download pdf-dokument
Notat om spareplan - samlet.pdf Download pdf-dokument
Bemærkninger til Kasper Fuhr Christensens notat af 17. maj 2016 Download pdf-dokument
Ro til arbejdet med arbejdsmiljø Download pdf-dokument
Ekspert: Randers Kommunes nedskæringer på udsatte børn vil med stor sandsynlighed føre til lovbrud Download pdf-dokument


Punkt Titel
196 Driftsoverenskomst med Tradium vedr. EUD10 - 2016/17 og 2017/18
Resume

Byrådet godkendte i januar 2015 en driftsoverenskomst med Tradium om drift af den erhvervsrettede 10. kl. (EUD10) for Randers Kommune fra skoleåret 2015/16.
Overenskomsten er netop genforhandlet for to år med en række justeringer. Overenskomsten med justeringer fremlægges hermed med henblik på godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte i januar 2015 en driftsoverenskomst med Tradium om drift af den erhvervsrettede 10. klasse (EUD10) for Randers Kommune i skoleåret 2015/16.
Overenskomsten er netop genforhandlet for to år med en række justeringer, se nedenfor (mindre og formuleringsmæssige justeringer gennemgås ikke). Overenskomsten er vedlagt som bilag.

 

Indledningsvis beskrives antallet af elever i EUD10 i år og det forventede tal for 2016/17.  

 

Antal elever i EUD10 i år og optag for det kommende skoleår

Pr. maj 2016 er der indskrevet 89 elever fra Randers Kommune i EUD10 for skoleåret 2015/2016, mens der foreløbig er optaget 121 børn fra Randers Kommune for skoleåret 2016/17.

 

Takster pr. elev og estimat for samlet merudgift til EUD10
Jf. eksisterende overenskomst er der følgende takster pr. elev: 57.000 kr. ex. moms for antallet 1-50 og 55. 000 kr. ex. moms pr. elev for antallet fra elev nr. 51 og højere. Et EUD10-forløb strækker sig over 40 ugers undervisning. Taksten pr. elev er fastsat på baggrund af 34 ugers undervisning, mens de resterende seks ugers undervisning finansieres af brobygningstaxameteret fra staten.

 

Jf. ny overenskomst med Tradium er den forhandlede takst pr. elev i de kommende to skoleår følgende: 57.000 kr. ex. moms for antallet 1-50 elever, 55.000 kr. ex. moms pr. elev for antallet 51-75 og 53.000 kr. ex. moms pr. elev fra elev nr. 76 og højere.

 

På baggrund af foreløbige tal for næste års optag på EUD10 forventes en merudgift for næste år sammenholdt med den forventede udgift i dette skoleår på ca. 1,8 mio. kr.

 

Optagelseskriterier

Som et led i godkendelsen af udliciteringen af EUD10 til Tradium blev det besluttet, at alle elever, der ønsker optagelse på EUD10, skal optages. Samtidig blev besluttet, at Tradium også skal optage elever, der ønsker at starte i løbet af året.

 

På baggrund af den store søgning til EUD10, både i år og i 2016/17, anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes optagelseskriterier for skoleåret 2017/18. Desuden anbefales det, at Tradium fortsat skal optage de elever fra Randers Kommune, der ønsker at starte i løbet af skoleåret, dog kun efter dialog med Randers Kommune.

 

Mål og succeskriterier samt indhold og mål for EUD10s seks linjer

Mål og succeskriterier for EUD10 i Randers Kommune for skoleåret 2016/17 og 2018 er vedlagt i bilag 1 til overenskomsten. Sammenholdt med den nuværende overenskomst er der tale om en forenkling af og reduktion i antallet af mål.


Beskrivelsen af indhold og mål for EUD10 seks linjer (skoleåret 2016/17) er vedlagt som bilag 2 til overenskomsten. Mål for 2017/18 besluttes i foråret 2017.


Bilag 3 i den eksisterende overenskomst udgår. Det er aftalt, at elevfravær skal opgøres på samme måde som på folkeskolerne, og at Tradium følger op, hvis man finder anledning til bekymring ift. elevfraværet.

 

Styregruppe

Jf. eksisterende overenskomst er der nedsat en følgegruppe med medlemmer fra Randers Kommune og Tradium, herunder Randers Social og Sundhedsskole med henblik på at evaluere og videreudvikle EUD10.

I den kommende periode etableres en styregruppe bestående af medlemmer fra Randers Kommune og Tradium, herunder Randers Social og Sundhedsskole. Styregruppen skal dels medvirke ved fastlæggelse af mål og succeskriterier, dels følge den løbende målopfyldelse og kvalitetsudvikling. Konkret drøftes mål og succeskriterier, jf. bilag 1 til overenskomsten. Som nævnt skal styregruppen derudover beslutte mål for linjerne for 2017/18, jf. bilag 2 til overenskomsten.  

  

 

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Grundet stigningen i antallet af unge der er optaget på EUD10 i både dette og det kommende skoleår, må der forventes en merudgift til dette særlige 10.-klasse-tilbud.

Det forventes, at den samlede udgift til EUD10 i år vil blive 4.841.750 kr., mens udgiften for 2016/17 på baggrund af foreløbige tal for elevoptag og justerede takster forventes at blive 6.663.000 kr.


Den samlede forventede merudgift til EUD10 i det kommende skoleår er således 1.821.250 kr.

 

Udgiften afholdes inden for det samlede bevillingsområde skole.     

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

at den genforhandlede driftsoverenskomst vedr. EUD10 for skoleårene 2016/17 og 2017/18 godkendesBørn og skoleudvalget, 24. maj 2016, pkt. 82:

Børn og skoleudvalget indstiller til byrådet,

at den genforhandlede driftsoverenskomst vedr. EUD10 godkendes for skoleåret 2016/2017.

Bjarne Overmark stemte imod, idet Bjarne Overmark finder det kritisabelt, at sagen først kommer til politisk behandling på dette tidspunkt.

Charlotte Bromann Mølbæk var fraværende.Økonomiudvalget, 30. maj 2016, pkt. 190:

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for og 1 stemme imod, at den genforhandlede driftsoverenskomst vedr. EUD10 godkendes for skoleåret 2016/2017.

Bjarne Overmark stemte imod med bemærkning om, at det er kritisabelt, at sagen først kommer til politisk behandling på dette tidspunkt.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt i overensstemmelse med børn- og skoleudvalgets indstilling med 27 stemmer og 4 stemmer imod. Beboerlisten og Velfærdslisten stemte imod. 

Velfærdslisten bemærkede følgende: ”Velfærdslisten stemmer imod, idet vi finder, at det er unfair, at Tradium får langt flere penge pr. elev end kommunens eget tilbud på Nørrevangsskolen. Vi finder, at de to tilbud bør behandles lige.” 

Øzcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Jens Laursen.
Børge Olsen deltog som stedfortræder for Morten Grosbøl.

Bilag Funktioner
Bilag 2 Erhvervsfagsbeskrivelser (de seks linjer) 2016-17 Download pdf-dokument
Bilag 3 Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger som behandles for den offentlige forvaltning Download pdf-dokument
EUD10 - aftale for 2016-17 som fremsendt til behandling Download pdf-dokument


Punkt Titel
197 Anlægsregnskab vedr. etablering af lærerarbejdspladser
Resume

Byrådet har den 29. april 2014 godkendt en anlægsbevilling til etablering af lærerarbejdspladser. Anlægsarbejdet er nu afsluttet og det endelige anlægsregnskab foreligger og fremsendes til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye folkeskolereform i 2014 skulle der på skolerne etableres arbejdspladser til undervisningspersonalet. Byrådet har til dette formål givet en anlægsbevilling på i alt 10.000.000 kr.

Anlægsregnskabet udviser en samlet udgift på i alt 9.737.756 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 262.244 kr.

Økonomi

Anlægsregnskabets mindreforbrug på 262.244 kr. svarer til en afvigelse på 2,6 pct. af bevillingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

at anlægsregnskabet godkendes.Børn og skoleudvalget, 24. maj 2016, pkt. 85:

Indstilles tiltrådt.

Charlotte Broman Mølbæk og Mikael Firlings Mouritsen var fraværende.Økonomiudvalget, 30. maj 2016, pkt. 191:

Indstilles tiltrådt.   

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. 

Øzcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Jens Laursen.
Børge Olsen deltog som stedfortræder for Morten Grosbøl.

Bilag Funktioner
Anlægsregnskab - etablering af lærerarbejdspladser Download pdf-dokument
Proces i forbidnelse med kommende APV Download pdf-dokument


Punkt Titel
198 Kvalitetsrapport 2015
Resume

Kvalitetsrapporten 2015 er 9. udgave af Randers Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet. Rapporten omhandler det samlede skolevæsen i kommunen, det vil sige 24 folkeskoler og 3 specialskoler med reference til skoleåret 2014/15. Bemærk at kvalitetsrapporten dermed omhandler perioden før skolestrukturomlægningen i Randers Kommune.
I forbindelse med folkeskolereformen 2014 er der kommet ny lovgivning for udformningen af kvalitetsrapporter og dette er anden rapport i dette format.

 

Sagen blev udsat på børn og skoleudvalgets møde den 8. marts 2016 med henblik på at forvaltningen skulle udarbejde en vurdering af kvalitetsrapport 2015.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten 2015 er 9. udgave af Randers Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet.

Kvalitetsrapporten omhandler det samlede skolevæsen i kommunen med reference til skoleåret 2014/15. Bemærk at kvalitetsrapporten dermed behandler skoleåret inden skolestrukturomlægningen i kommunen. Sigtet med rapporten er at sikre kvalificeret viden og dokumentation om det kommunale skolevæsen til brug for den enkelte skole, forvaltningen og byrådet med henblik på en fremadrettet udvikling af kommunens skolevæsen.  

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse på skolerne. Der er indkommet 21 udtalelser, som er vedlagt som bilag. Opsamlingen af udtalelser samt forvaltningens kommentarer fremgår af afsnit 13 i rapporten. Forvaltningen har desuden udarbejdet et supplerende notat, der opsummerer hvilke udfordringer, der fremgår af kvalitetsrapporten og hvilke tiltag, der igangsættes eller er i gang for at imødekomme disse. 

Behandlingen af sagen blev på Børn og Skoleudvalgets møde 8. marts 2016 udsat med henblik på at supplere sagsfremstillingen med forvaltningens vurdering af rapportens status. Denne vurdering fremgår af vedlagte "Kvalitetsrapport 2015 – forvaltningens vurdering".

Vedlagt sagen er desuden resultater af trivselsmålingen 2015/2016 for Randers Kommune.

 

 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til