| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
134 Big data om materialestrømme Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Projektet "Big Data om Materialestrømme" har været diskuteret i udvalget d. 11. januar 2016. Her besluttede udvalget at sende sagen tilbage til forvaltningen med et ønske om, at minimum fire virksomheder fra Randers Kommune bekræftede deres deltagelse i projektet. Forvaltningen har nu modtaget bekræftelse på deltagelse fra fire virksomheder og anmoder nu udvalget om at genbehandle bevillingsansøgningen til erhvervspuljen.

 

Projektet har til formål at udvikle en Online Materiale Databank, der indeholder detaljerede oplysninger om de væsentligste materiale- og råvarestrømme, der findes hos virksomheder og institutioner i Randers Kommune. Materiale Data Banken skal synliggøre beskaffenheden og anvendeligheden af de væsentligste materialestrømme til brug for særligt produktionsvirksomheder i Randers Kommune, der enten benytter eller genererer affaldsstrømme. Dette forventes at gavne konkurrencekraften hos produktionsvirksomhederne i Randers Kommune. Økonomiudvalget anmodes således om at bevilge 300.000 kr. fra erhvervspuljen til medfinansiering af projektet "Big Data om Materialestrømme".

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i efteråret 2015 efterlyst kommuner, der i fællesskab med videninstitutioner og lokale virksomheder ønsker at arbejde med metodeudvikling for anvendelse af såkaldte "Big Data" i materialestrømme hos virksomheder. Den ønskede effekt skal være, at virksomheders konkurrenceevne skal forbedres via en intelligent anvendelse af viden om materialestrømme blandt mange virksomheder. Populært sagt gælder det om at få et overblik over hvorvidt eget produktionsaffald kan gøres til et aktiv i andre virksomheder.

Randers Kommune har som leadpartner sammen med tre andre partnere udviklet et projekt, og ansøgning er blevet positivt modtaget i Region Midtjylland. Det betyder, at Region Midtjylland forventeligt bevilger 760.000 kr. til realisering af projekt "Big Data om Materialestrømme i 2016 såfremt Randers Kommune tiltræder projektet og tilvejebringer den fornødne egenfinansiering.

Omdrejningspunktet for projektet er en fælles ambition om at styrke genanvendelse og ressourceoptimering i Randers Kommune ved at udvikle en model for en Online Materiale Data Bank, som kan synliggøre væsentlige materialestrømme, der løber igennem Randers Kommune. Hovedformålet med en Online Materiale Data Bank er at skabe øget lokal og regional genanvendelse, styrke det lokale og regionale erhvervsliv og på sigt at skabe grundlag for såkaldte symbiotiske materialekredsløb i lokalområdet.

Grundmodel for Online Materiale Data Bank

Udviklingen af modellen tager udgangspunkt i anvendelsen af allerede eksisterede data om kommunens og virksomheders materialestrømme, der passerer forskellige sektorer i løbet deres livscyklus. Ved udformning af modellen tages der udgangspunkt i 3-4 helt specifikke materialestrømme og hele deres livscyklus. De materialestrømme der undersøges vil løbe igennem en produktionsvirksomhed, en offentlig virksomhed, et detailled og affalds-/genanvendelsesleddet. I undersøgelsen af materialestrømmenes datasæt undersøges bl.a. temperatur og energiindhold, kemisk sammensætning, mængde, rådighedstidspunkt og lokalitet. I udviklingen af modellen for en Online Materiale Data Bank arbejdes på at fastlægge en metode til indsamling, synliggørelse og præsentation af data på den mest hensigtsmæssige måde. Modellen udvikles og testes med Randers Kommune som testkommune, men modellen opbygges generisk således, at den kan overføres til andre regionale geografiske afgrænsninger. For Region Midtjylland er det således centralt, at den udviklede metode kan kopieres til andre kommuner.

Mål

Projektets hovedmål er at udarbejde en Materiale Data Bank (en central online database). Denne Data Bank skal bidrage til at realisere målsætningen i regeringens ressourceplan om 70 % genanvendelse på plast, pap, papir, metal og glas i 2022.

For at udarbejde en anvendelig og gennemtestet Materiale Data bank opstiller projektet følgende delmål:

- Kortlægning af kategorier af materialestrømme i Randers Kommune

- Udvælgelse af 3-4 repræsentative materialestrømme

- Kortlægning af datastrukturer for de repræsentative materialestrømme

- fastlæggelse af omfang af deklaration på materialestrømme

- Koncept for Materiale Data Bank input og out

- Pilottest af Materiale Data Bank

- Formidling af Materiale Data Banks egenskaber og anvendelighed

Aktører

Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem Affaldskontoret samt Erhverv og Udvikling, Randers Kommune, certificeringsinstituttet EPEA-Aarhus (Environmental Protection and Encouragement Agency) og Teknologisk Institut. I arbejdet med at opbygge modellen for Materiale Data banken skal en række virksomheder og institutioner interviewes vedrørende deres datastrukturer for udvalgte materialestrømme. De deltagende virksomheder tæller:

1. Danish Crown

2. HS Wind

3. Thortrans Randers

4. Dansk Affaldsminimering

Virksomhederne og Randers Kommunes egne institutioner inklusive genbrugspladser deltager med henblik på indsamling af data om storskrald. Endelig inddrages Danmarks Statistik i projektet som dialogpartner i forhold til muligheder for datahåndtering og i forhold til en mulig rolle som vært for data i Materiale Data Banken.

Målgruppe

Materiale Data Banken er tiltænkt som et redskab til

  • primært produktionsvirksomheder, der har brug for råvarer samt
  • virksomheder, der genererer affaldsstrømme og
  • aktører i genanvendelsesindustrien i Randers Kommune.

Adgangen til og synligheden af specifikke materialestrømme og råvarer forventes desuden på sigt at kunne tiltrække virksomheder til Randers Kommune. Det er således forventningen, at Materiale Data Bankens anvendelighed i forhold til kortlægning af lokale brugbare affaldsstrømme og råvarer vil bidrage til at øge konkurrenceevnen blandt virksomhederne i Randers kommune. På længere sigt vil projektet kunne danne grundlag for etablering af flere samarbejder mellem Randers Kommunes virksomheder til gavn for såvel virksomhedernes konkurrenceevne som miljøet.

 

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 1.520.000 kr. Heraf skal Randers Kommune finansiere 760.000 kr. Af disse skal de 300.000 kr. være kontant medfinansiering mens de resterende 460.000 kr. vil blive finansieret med timer fra Erhvervs- og udviklingsafdelingen samt fra affaldskontoret. Region Midtjylland vil medfinansiere projektet med tilsvarende 760.000 kr.

Randers Kommunes kontante medfinansiering på 300.000 kr. forslås finansieres af erhvervspuljen. Der resterer forud for dagens møde 2.606.000 kr. i puljen.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

at der bevilges 300.000 kr. til medfinansiering i projektet "Big Data om Materialestrømme".

 Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 128:

Fremsendes til byrådets behandling. 

Bjarne Overmark indstiller forkastet og begærede sagen i byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 27 stemmer for. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme. 

Et forslag fra Beboerlisten om at sende sagen til behandling i Miljø- og Teknikudvalget blev forkastet med 13 stemmer for og 18 stemmer imod. Imod stemte Venstre, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Claus Ørsted. 

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Bilag Funktioner
Ingen bilag