| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
74 Orientering om håndtering af sygedagpengesager på baggrund af Ankestyrelsens principafgørelse 75-15 Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

På baggrund af en dom fra Højesteret har Ankestyrelsen udsendt en principafgørelse, der fastlægger ny praksis i alle landets kommuner, således at afgørelser i sygedagpengesager ikke kan træffes med tilbagevirkende kraft. Den nye praksis er både gældende for fremtidige afgørelser og for afgørelser, der tidligere er blevet truffet efter den tidligere praksis. Randers Kommune skal derfor ligesom alle landets øvrige kommuner vurdere, hvordan kommunen håndterer sager, hvor der har været truffet afgørelse med tilbagevirkende kraft. Forvaltningen har allerede i december 2015 lagt information om muligheden for genoptagelse på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Baggrund

Højesteret har den 10. september 2015 afsagt dom i en sag mod Ankestyrelsen. Dommen afgør, at en kommune ikke kan træffe afgørelse om standsning af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Dommen gør op med Ankestyrelsens hidtidige praksis, og Ankestyrelsen har derfor den 12. november 2015 udsendt en principafgørelse, der fastlægger ny praksis efter dommen.

 

Den nye principafgørelse ændrer praksis i alle landets kommuner. 

 

Ny praksis fra Ankestyrelsen

Udbetalingen af sygedagpenge standses ikke automatisk på eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne.

 

Kommunen skal, forinden udbetalingen af sygedagpenge standses, have vurderet og besluttet, om der er grundlag for at forlænge sygedagpengeperioden eller for at iværksætte revalidering, ressourceforløb, visitere til fleksjob eller tilkende førtidspension.

 

Hvis en kommune ikke inden revurderingstidspunktet eller inden udløbet af en af forlængelsesmulighederne har truffet afgørelse om, at sygedagpengeudbetalingen skal ophøre, fortsætter udbetalingen af sygedagpenge, indtil kommunen har truffet en gyldig afgørelse om standsning af sygedagpenge. Der er ikke hjemmel til at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft efter sygedagpengelovens § 24, stk. 1, jf. § 27, stk. 1.

 

Udbetalingen af sygedagpenge kan dog standses med tilbagevirkende kraft, hvis borgeren f.eks. har raskmeldt sig, genoptaget sit arbejde, stillet sig til rådighed for A-kassen, eller er påbegyndt uddannelse. I disse situationer er betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere til stede. Borgeren vidste eller burde vide dette, og borgeren har derfor ikke haft en berettiget forventning om fortsat at modtage sygedagpenge. Tilsvarende gælder, hvis der foreligger omstændigheder, som kan medføre tilbagebetaling efter sygedagpengelovens § 71, det vil sige at borgeren uberettiget mod bedre vidende har modtaget sygedagpenge.

 

Ankestyrelsen har den 12. november 2015 udsendt en orientering i et brev til KL om at kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Brevet er vedhæftet sagsfremstillingen. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har efterfølgende den 15. november 2015 sendt et brev direkte til kommunerne med orientering om Ankestyrelsens principafgørelse på baggrund af Højesteretsdommen. Brevet er vedhæftet sagsfremstillingen. Endelig har KL den 3. december 2015 sendt en mail til kommunerne om den nye praksis efter Højesteretsdommen. Mailen er vedlagt sagsfremstillingen.

 

Konsekvenser for fremtidige afgørelser

Randers Kommune følger Ankestyrelsens principafgørelse.

 

Konsekvens for tidligere afgørelser

Som konsekvens af dommen og praksisændringen skal Ankestyrelsen og kommunerne tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge efter tidligere praksis er standset med tilbagevirkende kraft ved revurderingstidspunktet (tidligere varighedsbegrænsningens udløb) eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne.

 

Genoptagelse af sager på baggrund af Højesterets dom skal ske på myndighedens eget initiativ, hvis det vurderes ikke at være en betydelig administrativ byrde at skulle identificere sagerne. Ellers skal myndigheden informere offentligt om muligheden for at søge om genoptagelse og vejlede om retningslinjerne herfor.

 

Det er den myndighed, der sidst har truffet afgørelse, som skal se på sagen igen. Hvis kommunen sidst har truffet afgørelse i sagen, er det kommunen, der skal tage stilling til, om sagen skal genoptages og afgøres på ny. Hvis det er Ankestyrelsen eller de tidligere beskæftigelsesankenævn, der sidst har truffet afgørelse, er det Ankestyrelsen, der skal vurdere, om sagen skal genoptages og afgøres på ny.

 

Ankestyrelsen har selv meldt ud, at de ikke har mulighed for selv at finde alle relevante sager, som de eller et af de tidligere nævn har afgjort. Ankestyrelsen opfordrer derfor borgere til at henvende sig til Ankestyrelsen, hvis de mener, at deres sag kan være en af dem, der eventuelt kan genoptages.

 

Ankestyrelsen henleder desuden opmærksomheden på, at det forhold, at en sag er omfattet af forældrelsesfristen betyder, at borgeren kan have ret til sygedagpenge, men at der ikke kan ske udbetaling, fordi kravet på udbetaling af sygedagpenge er forældet.

 

Udsøgning af sager med muligt tilbagebetalingskrav

Det er ikke muligt i Randers Kommunes sagssystem systematisk at fremsøge afgørelser, der er truffet med tilbagevirkende kraft. I Randers Kommune afsluttes der ca. 3.000 sager om året på området. Det betyder, at det vurderes, at der vil skulle gennemgås i størrelsesorden 10.000 sager. Og det vurderes, at det vil tage ca. 15 - 30 min pr. sag at finde ud af, om sagen er en del af målgruppen for sager, som er omfattet af Ankestyrelsens principafgørelse. Det vil således være forbundet med en betydelig administrativ byrde at søge at identificere alle omfattede sager flere år tilbage i tid.

 

Forvaltningen vurderer umiddelbart i lighed med Ankestyrelsen, at det ikke er muligt at finde alle relevante sager, da der ikke er sikkerhed for, at alle sager kan identificeres. Dette hænger sammen med, at der ved behandling af en sag om genoptagelse skal tages stilling til, om der er indtrådt forældelse, og at eventuelle forældelsesspørgsmål skal afgøres konkret. Forvaltningen vil således ikke kunne nøjes med at gennemgå de sager, som er blevet afgjort inden for de seneste tre år, da forældelsesfristen kan afbrydes.

 

Forvaltningen har drøftet sagen med de øvrige 6-byer for at høre, hvordan de griber problemstillingen an. På møde i direktørkredsen den 29. januar 2016 oplyste de øvrige 6-byer, at de følger Ankestyrelsens model og informerer offentligt om muligheden for genoptagelse. Forvaltningen har også på møde den 4. februar 2016 med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) drøftet problemstillingen. Her oplyste STARs direktør, at STAR ikke vil gøre yderligere i sagen og henviste til det brev, STAR tidligere har udsendt, samt til Ankestyrelsens udmeldinger om, at Ankestyrelsen ikke har mulighed for at finde alle relevante sager. Forvaltningen har desuden rettet henvendelse til Ankestyrelsen vedrørende forældelsesspørgsmålet. Ankestyrelsen har oplyst, at de vil ikke udtale sig herom, førend de modtager en konkret sag, hvor de skal træffe konkret afgørelse herom.

 

På mødet i beskæftigelsesudvalget den 26. januar 2016 blev der spurgt ind til, hvad ombudsmanden udtalte i forbindelse med førtidspensionssagerne i 1998. Forvaltningen har undersøgt dette: "På baggrund af det Ankestyrelsen havde anført om, at det ikke ville være muligt ud fra generelle kriterier at udskille de tidligere afgjorte sager, hvor dommene kunne have betydning, havde ombudsmanden ikke bemærkninger til, at myndighederne ikke af egen drift havde genoptaget de relevante sager. Ombudsmanden lagde vægt på, at Ankestyrelsen havde underrettet kommunerne og offentligheden om borgernes mulighed for at få genoptaget tidligere afgjorte sager."

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at man ikke af egen drift fremsøger omfattede sager, men i lighed med Ankestyrelsen og de øvrige kommuner i 6-by-samarbejdet informerer offentligt om muligheden for at søge om genoptagelse og vejleder om retningslinjerne herfor.

 

Orientering af offentligheden

Den 17. december 2015 fremsendte KL tekstforslag til alle kommuner med information til borgerne vedrørende borgernes muligheder for at få genoptaget sygedagpengesager. KL anbefalede kommunerne at lægge teksten op på hjemmesiden og annoncere i relevante, lokale medier. Formålet er at nå alle de borgere, der har ret til at få genoptaget deres sygedagpengesager.

 

På baggrund af KL’s anbefaling lagde forvaltningen informationen på Randers Kommunes hjemmeside den 21. december 2015.

 

Forvaltningen foreslår orienteringen om muligheden for genoptagelse udvides til ud over informationen på hjemmesiden også at omfatte annoncering i lokale medier herunder i Randers Amtsavis, RandersiDag og Lokalavisen, og at der sendes informationsbreve med oplysninger om muligheden for genoptagelse til de faglige organisationer.

 

Behandling af indkomne henvendelser fra borgere

Sygedagpengeafdelingen har udarbejdet en procedure for borgerhenvendelser i sagen, og der er afsat ressourcer til at gennemgå og genoptage sager. Der vil løbende blive udarbejdet statistik over, hvor mange sager, der er omfattet, samt hvor mange penge, der efterudbetales. Pr. 4/2 2016 er der sagsbehandlet og afgjort syv sager. I fire af disse sager er borger berettiget til udbetaling, hvilket er effektueret. I tre sager er borger ikke berettiget til udbetaling. Yderligere en sag behandles i Ankestyrelsen.

Økonomi

Med det foreslåede forventes udgifterne til sagsbehandlingen at kunne klares inden for de eksisterende ressourcer. Afdelingen har i første omgang afsat en deltidskonsulent til opgaven, og anslår at sagsbehandlingsopgaven samlet set vil svare til 1/4 årsværk i 2016.

 

Det er ikke muligt, at anslå udgifterne til tilbagebetaling i de genoptagede sygedagpengesager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget,

 

at Randers Kommune genoptager alle sager ved henvendelse fra borgerne,
atinformationen på hjemmesiden suppleres med annoncering i lokale medier samt informationsbrev til de faglige organisationer.Beskæftigelsesudvalget, 23. februar 2016, pkt. 17:

Taget til efterretning.

 

Jens Laursen (L) stemte imod og begærede sagen i byrådet.

 

Per Damgaard Petersen, afdelingsleder i sygedagpenge, deltog under punktet.

 

Jens Laursen (L) deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr Christensen (Å).

 Økonomiudvalget, 29. februar 2016, pkt. 71:

Indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 1 stemme imod. Bjarne Overmark stemte imod.

Sagerne 71 og 72 blev behandlet sammen.

Louise Høeg deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen.

Claus Omann Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling:
Bilag Funktioner
Ankestyrelsens brev til KL.pdf Download pdf-dokument
STARs brev af 15.11.2015 til kommunerne Download pdf-dokument
VS: Ankestyrelsens principafgørelse 75-15 om standsning af sygedagpenge - ny praksis efter dom i Højesteret + Opsigelse af it-løsninger vedr. medfinansiering af a-dagpenge Download pdf-dokument