| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
139 Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt Beskæftigelsesudvalget Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Folketingets ombudsmand har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd om kommunens håndtering af sager om gensidig forsørgerpligt jfr. lov om social aktivpolitik Kapitel 1a om forsørgerpligt for samlevende. Baggrunden for henvendelsen beskrives i sagsfremstillingen. Til brug for byrådets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat. Konklusionen er, at forvaltningen anbefaler, at kommunen genoptager de tidligere afgjorte sager, som er behæftet med sagsbehandlingsfejl, som efter en konkret væsentlighedsvurdering må medføre, at afgørelsen er ugyldig. Det anbefales, at byrådet i sit svar til Ombudsmanden henholder sig til det udarbejdede notat.

Sagsfremstilling

Ombudsmanden har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd om kommunens håndtering af sager om gensidig forsørgerpligt jfr. lov om social aktivpolitik Kapitel 1a om Forsørgerpligt for samlevende.

Til brug for byrådets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat. Sagens baggrund, regelgrundlag og vurdering er nærmere uddybet i notatet. Det anbefales, at byrådet i sit svar til Ombudsmanden henholder sig til det udarbejdede notat.

I relation til genoptagelsesvurderingen forelå på tidspunktet for byrådets beslutning brev til kommunerne af 26. marts 2015 fra KL om kommunernes afgørelser om gensidig forsørgelsespligt vedhæftet sagen. I relation til spørgsmålet om kommuneres pligt til generelt at genoptage sager om gensidig forsørgelsespligt forelå ikke en anbefaling hertil. KL henviste til Ankestyrelsens oplysninger på styrelsens hjemmeside om, hvad kommunerne skal gøre i tilfælde af, at kommunen modtager klager over afgørelser om gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor klagefristen er overskredet, og hvor borgeren mener, at der er begået sagsbehandlingsfejl. Ankestyrelsen havde beskrevet, at kommunerne har pligt til at overveje at genoptage sagen, hvis kommunen i forbindelse med klagen bliver opmærksom på, at der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl. Kommunen har fulgt Ankestyrelsens henstilling og har genoptaget sager som er påklaget indenfor eller efter klagefristens udløb.

Af sagsfremstillingen den 8. juni 2015 fremgår, at kommunen har fulgt Ankestyrelsens henstilling og har genoptaget sager, for så vidt angår sager som er påklaget indenfor eller efter klagefristens udløb. Kommunen har således ved byrådets behandling af sagen taget de tilkendegivelser Ankestyrelsen var fremkommet med på det pågældende tidspunkt til efterretning.

Efter byrådets beslutning 8. juni 2015 har Ankestyrelsen truffet principafgørelser vedrørende virkninger af manglende partshøring og meddelelse af afgørelse til såvel ansøger samt dennes samlever.

På baggrund af disse principafgørelser anbefaler forvaltningen jfr. notatet vedhæftet, at byrådet ændrer beslutningen af 8. juni 2015 og beslutter at genoptage de allerede identificerede ca. 110 sager af egen drift, hvor afgørelsen ikke er meddelt begge parter, og omgør afgørelserne, hvis der er sagsbehandlingsfejl af nævnte karakter, som vurderes at medføre at afgørelsen er ugyldig. 

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at en fornyet sagsbehandling vil medføre merudgifter i størrelsesordnen 135.000 kr. til administration samt merudgifter til kontanthjælp svarende til godt 4. mio. kr. før statsrefusion (2 – 3 mio. kr. afhængig af refusions procenten) . Det må understreges, at der er tale om et skøn med en vis usikkerhed, da indholdet i de enkelte sager ikke kendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via beskæftigelsesudvalget og økonomiudvalget,

atbyrådet i sit svar til Ombudsmanden henholder sig til det udarbejdede notat, der er vedlagt sagen og
at byrådet ændrer beslutningen af 8. juni 2015 og beslutter at genoptage de allerede identificerede ca. 110 sager af egen drift, hvor afgørelsen ikke er meddelt begge parter, og omgør afgørelserne, hvis der er sagsbehandlingsfejl af nævnte karakter, som vurderes at medføre at afgørelsen er ugyldig.
Indstilling:
Bilag Funktioner
Ombudsmandens høring af Randers Kommune af 4.11.2015 med bilag Download pdf-dokument
Brev fra KL af 26. marts 2015 Download pdf-dokument
Notat om håndtering af sager om gensidig forsørgelsespligt jfr. lov om social aktivpolitik Download pdf-dokument