| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Byrådet Byrådet Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Anders Buhl-Christensen, Bjarne Overmark, Charlotte Broman Mølbæk, Christian Boldsen, Christian Brøns, Christina Kjærsgaard, Claus Omann Jensen, Daniel Madié, Ellen Petersen, Fatma Cetinkaya, Frank Nørgaard, Helle Dahl Skøtt, Henning Jensen Nyhuus, Iben Sønderup, Jens Laursen, Jens Peter Hansen, Kasper Fuhr-Christensen, Katrine Fruelund, Kim Kristensen, Lars Christian Søgaard, Leif Gade, Louise Høeg Jensen, Mark Pring, Mikael Firlings Mouritsen, Mogens Nyholm, Morten Grosbøl, Ole Skiffard, Steen Bundgaard, Susanne Nielsen, Susanne Ringe Sørensen, Torben Hansen

Møde lokation

Det gamle Rådhus

Dagsorden

DIVERSE SAGER
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS SAGER
BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGETS SAGER
SOCIALUDVALGETS SAGER
BESKÆFTIGELSESUDVALGETS SAGER
ØKONOMIUDVALGETS SAGER
SAGER REJST AF MEDLEMMERNE
LUKKEDE SAGERDIVERSE SAGER
Punkt Titel
236 Indkaldelse af stedfortræder for Iben Sønderup
Resume

Iben Sønderup har meddelt, at hun vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af arbejde.

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldte.

Sagsfremstilling

Iben Sønderup har meddelt, at hun vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af arbejde.

Borgmesteren har derfor foranlediget, at stedfortræder på Socialdemokratiets stedfortræderliste Karen Lagoni er indkaldt til mødet.

Ifølge styrelsesvedtægten indkaldes stedfortræder ved et byrådsmedlems forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har kortere varighed end 1 måned.

Forvaltningen oplyser, at fravær på grund af arbejde er en gyldig forfaldsgrund. Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt.

Økonomi

For en stedfortræders deltagelse i et enkelt byrådsmøde ydes diæter.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

 

at det godkendes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Iben Sønderup er til stede.
Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. Karen Lagoni deltog som stedfortræder.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
237 Indkaldelse af stedfortræder for Jens Laursen
Resume

Jens Laursen har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af arbejde.

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldte.

Sagsfremstilling

Jens Laursen har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af arbejde.

Borgmesteren har derfor foranlediget, at stedfortræder på Beboerlistens stedfortræderliste Helle Nielsen er indkaldt til mødet.

Ifølge styrelsesvedtægten indkaldes stedfortræder ved et byrådsmedlems forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har kortere varighed end 1 måned.

Forvaltningen oplyser, at fravær på grund af arbejde er en gyldig forfaldsgrund. Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt.

Økonomi

For en stedfortræders deltagelse i et enkelt byrådsmøde ydes diæter.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

 

at det godkendes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Jens Laursen er til stede.
Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. Helle Nielsen deltog som stedfortræder.

Endvidere tiltrådt, at Ann Søndergaard Pedersen deltog stedfortræder som Charlotte Broman Mølbæk, og at Malte Larsen deltog som stedfotræder for Famta Cetinkaya.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
238 Udpegning af bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Ladegaarden
Sagsfremstilling

Det beskyttede pensionat Ladegården er en selvejende institution, der har til formål - efter lov om social service - at tilbyde ophold til personer der har behov for støtte. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og sammensættes ifølge institutionens vedtægter således:

 • 2 medlemmer udpeges af Randers Byråd.
 • 5 medlemmer udpeges af KFUM`s sociale arbejde i Danmark.

Medlemmerne udpeges for valgperioden. Der er ikke krav om at medlemmerne er byrådsmedlemmer.

Tonni Olsen har tilkendgivet, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Efter den kommunale styrelseslov skal den valggruppe som udpegede medlemmet, udpege et nyt medlem ved udtræden. Tonni Olsen var udpeget af valggruppe 2 (A og F), som skal udpege et nyt medlem til bestyrelsen.

 

 

 

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet,

at der udpeges et medlem til bestyrelsen for Ladegaarden.
Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt, at Pia Zajkovska udpeges.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
239 Risikostyringsplan 2015-2021. Endelig vedtagelse.
Resume

Forslag til Risikostyringsplan 2015-2021, der fastsætter mål for og prioritering af indsatser til beskyttelse imod oversvømmelse, har været i offentlig høring i 27 uger.

Der er i høringsperioden i alt modtaget 6 høringssvar. Med baggrund i de indkomne høringssvar findes det ikke nødvendigt at foretage ændringer i planforslaget.

Sagsfremstilling

Randers Kommunes ”Forslag til Risikostyringsplan 2015-2021”, der blev vedtaget af byrådet den 17. november 2014, har været i offentlig høring i perioden 24. november 2014 til 1. juni 2015. Forslaget er i bilag 1 (Risikostyringsplan).

Risikostyringsplanen omfatter kyst og byområder langs Randers Fjord og Gudenå ved Randers by. Dette område er udpeget med baggrund i EU’s oversvømmelsesdirektiv som ét af ti områder i Danmark, hvor risikoen for særligt ødelæggende oversvømmelser kan forekomme. Risikostyringsplanen indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og fastsætter mål for indsatsen og prioriteringen af disse.

Planen udpeger fire geografiske indsatsområder med i alt 21 delområder, hvor der er størst risiko for tab af værdier ved oversvømmelse og hvor en beskyttelsesindsats vil have størst værdi. Udover kortlægningen og de udpegede indsatsområder og delområder indeholder risikostyringsplanen et afsnit vedrørende grundlaget for planen, mål for forebyggelses-, sikrings- og beredskabsindsatserne, en screening til miljøvurdering og en handlingsplan med beskrivelse af generelle tiltag og indsatser for de udvalgte områder.

Der er i høringsperioden kommet 6 høringssvar. Svarene vedrører primært sikring af kolonihaver og sommerhuse. Det er forvaltningens vurdering, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse. Forvaltningen vil imødekomme alle ønsker om dialog med drøftelse af ideer og forslag, som fremgår af høringssvarene.

En oversigt over de indkomne bemærkninger og forvaltningens kommentarer hertil er tilknyttet sagen som bilag 2.

Enkelte formuleringer i planforslaget refererer til planen som forslag. Disse vil redaktionelt blive rettet, så planens tekst fremstår som
vedtaget plan.

Økonomi

Planforslaget er screenet i forhold til miljøvurdering. På baggrund af screeningen vurderes planen ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet. Denne afgørelse er ikke blevet påklaget.

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af vedtagelse af planen, da de konkrete økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i kommunens budgetproces, efterhånden som konkretiseringen af planens tiltag skal realiseres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at Risikostyringsplan 2015-2021 vedtages endeligt.Miljø- og teknikudvalget, 3. september 2015, pkt. 157:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 21. september 2015, pkt. 226:

Indstilles tiltrådt.

Forvaltningen udarbejder uddybende notat til byrådsmødet om økonomi og finansiering af arbejdet med risikostyring.

Afbud: Susanne Ringe Sørensen, Torben Hansen, Anders Buhl-Christensen.
Louise Høeg deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.
Morten Grosbøl deltog som stedfortræder for Anders Buhl Christensen.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Risikostyringsplan Download pdf-dokument
Bilag 2. Høringssvar til Risikostyringsplan 2015_kommenteret Download pdf-dokument
Økonomi vedrørende Klimatilpasningsplan og Risikostyringsplan for Randers Fjord Download pdf-dokument


Punkt Titel
240 Forberedelse af klimatilpasningsprojekter med henblik på aftaler om medfinansiering fra Randers Spildevand A/S
Resume

Som følge af Klimatilpasningsplan, Risikostyringsplan og forundersøgelse for "Byen til Vandet" er der identificeret klimatilpasningsprojekter, som kan være relevante at gennemføre vha. medfinansiering fra Randers Spildevand A/S. Det foreslås, at der igangsættes undersøgelser, som skal belyse mulighederne for klimatilpasningstiltag via medfinansiering fra Randers Spildevand A/S i konkrete områder med henblik på at indgå aftaler herom.

Sagsfremstilling

Som følge af Klimatilpasningsplan, forslag om Risikostyringsplan og forundersøgelse for "Byen til Vandet" er der identificeret klimatilpasningsprojekter, som kan være relevante at gennemføre vha. medfinansiering fra Randers Spildevand A/S. I klimatilpasningsplanen peges der bl.a. på håndtering af regnvand på terræn som mulige tiltag f.eks. i sammenhæng med separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede områder. Risikostyringsplanens indsatsområde Randers By, hvor bl.a. etablering af sluse i ny bro og forhøjelse af terræn er nævnt som mulige indsatser, indgår som en del af forundersøgelsen for "Byen til Vandet".

Klimatilpasningsprojekter, hvor overfladevand håndteres på terræn, kan medfinansieres fra Randers Spildevand A/S. Medfinansieringen kan ske op til hvad en traditionel løsning til håndtering af tag- og overfladevand ville koste for forsyningen. En traditionel løsning vil ofte være anlæg under jorden. Ideen er, at løsninger, der laves på terræn, ofte er billigere og samtidig kan indgå som rekreative elementer i byerne som f.eks. grønnere byrum eller byrum med vandelementer. Medfinansiering fra Randers Spildevand A/S kan derfor være medvirkende ved nogle af de løsninger på klimatilpasning, som "Byen til Vandet" kan resultere i.

Reglerne om forsyningsselskabernes medfinansiering er fastsat i "Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand". Bekendtgørelsen giver mulighed for, at spildevandsselskabet kan medfinansiere 100% i forhold til hvad en traditionel løsning koster. Dette forudsætter, at der er lavet samarbejdsaftaler om gennemførelsen af konkrete spildevandsprojekter mellem Randers Spildevand og kommunen inden udgangen af 2015. Ved aftaler indgået herefter er andelen af medfinansiering maksimalt 75% af spildevandsselskabet og 25% af kommunen. Aftaler om medfinansiering af projekter betyder ikke, at de nødvendigvis skal realiseres. Aftaler om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter skal godkendes i Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, året før projektet ønskes realiseret.

Arbejdet med at forberede klimatilpasningsprojekter sker i tæt og godt samarbejde mellem den daglige ledelse af Randers Spildevand A/S og forvaltningen. De 5 projektområder, som kort er beskrevet i dette dagsordenspunkt, er resultatet af en fælles og enig prioritering mellem forvaltningen og den daglige ledelse af Randers Spildevand A/S. Forvaltningen har igangsat forundersøgelser vedrørende projektet ”Byområder langs Rismøllebæk” og Randers Spildevand A/S har iværksat tilsvarende undersøgelser i projektområderne ”Nordbyen” og Ladegårds bæk”.

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes 2 undersøgelser ved ekstern rådgiver med henblik på at kunne lokalisere og beskrive mulige klimatilpasningsløsninger i området, der omfattes af "Byen til Vandet" samt belyse mulighederne for at disse konkrete klimatilpasningtiltag kan medfinansieres 100% af Randers Spildevand A/S. Konsulenterne skal endvidere udarbejde det nødvendige grundlag til, at der evt. kan indgås aftaler med Randers Spildevand A/S om medfinansiering. Det drejer sig om projekterne "Klimabro/sluse ved havnebassin og regnvand på Østervold" samt "Den nordlige del af Vorup". På grund af behov for særlig viden om og erfaring med klimatilpasningsprojekter, er det nødvendigt at inddrage en konsulent i arbejdet. Konsulentfirmaet Orbicon har hjulpet forvaltningen med forundersøgelsen for "Byen til Vandet", og har derfor allerede har stor viden om det konkrete område i Randers Kommune.

De 5 projekter er:

 • Klimabro/sluse ved det nordlige havnebassin og håndtering regnvand på Østervold, indgår i nogle af scenarierne i forundersøgelsen "Byen til Vandet". Der er beskrevet en sluseløsning, der gør det muligt at lave et lukket indre havnebassin. Med sluserne kan vandstanden i havnebassinet kontrolleres, hvilket gør det muligt ved højvande at holde vandstanden i havnebassinet lav. Herved kan regnvand fra den østlige del af bymidten ledes ud i havnebassinet og udfordringen med opmagasinering af regnvand og opstigende grundvand kan imødekommes. Sluseløsningen åbner også mulighed for håndtering af regnvand fra Østervold i et åbent forløb og hermed nye perspektiver på afledning af regnvand i middelalderbyen og den skybrudstruede del af byen. Det er sandsynligt at arbejdet med et medfinansieringsgrundlag for klimatilpasning som en del af et sluseprojekt, vil åbne nye perspektiver på medfinansieringsprojekter på de øvrige områder inden for byen til vandet.
 • Den Nordlige del af Vorup indgår i klimatilpasningsplanen som et område med særlig risiko for oversvømmelse og grænser op til området for "Byen til Vandet". Som følge af vedtaget plan om separering af kloakken i den højere liggende del af Vorup og arbejdet med Byen til Vandet, giver det mening at undersøge mulighederne for klimatilpasning i området. Undersøgelserne kan samtidig være med til at udvikle tanker om udformningen af klimatilpasning, bynatur, infrastruktur og byliv i en sammenhængende løsning.
 • Byområder langs Rismølle bæk indgår i klimatilpasningsplanen med risiko for oversvømmelser ved kraftigt skybrud eller tøbrud. Opgaven løses i sammenhæng med separering af kloakken i området. som er på Randers Spildevands investeringsoversigt 2017-2024. I Statens vandplan er der peget på en indsats i Rismølle bæk, for at kunne opnå en god økologisk tilstand i vandløbet. Tiltag til løsninger af områdets udfordringer belyses med henblik på et samarbejde mellem forsyningen og kommunen. Løsninger kan f.eks. være terrænreguleringer eller rekreative anlæg, der kan fungere som bassinanlæg, åbning af rørlagte vandløb, ændring af vandløbets udformning.
 • Nordbyen. Området er et indsatsområde i klimatilpasningsplanen med risiko for oversvømmelser ved kraftigt skybrud eller tøbrud. Randers Spildevand A/S er i gang med at separatkloakere en del af området. Behovet for klimatilpasning i området skal belyses, med henblik på at optimere den igangværende separatkloakering. Der bliver fokuseret på hele regnvandsoplandet til området, ligesom der bliver fokuseret på, hvilke vandveje, der på overfladen kan anvendes til at bortlede regnvandet. Erfaringer fra processen kan anvendes ved separatkloakering og klimatilpasning i andre områder.
 • Ladegårds bæk modtager overfladevand fra både separat- og fælleskloakerede områder ved regn. I takt med, at områderne langs Ladegårdsbækken bliver separatkloakeret, opstår der behov for bl.a. regnvandsbassiner til opsamling af overfladevand. Det skal undersøges, om en ny måde at dimensionere og udforme bassiner på kan opfordre mere til leg og ophold sammen med de tiltag, som kommunen evt. planlægger for området.

Forvaltningen holder løbende udvalget orienteret om sagen. Afhængig af resultatet af undersøgelserne forelægges udvalget i 1. kvartal 2016 en plan for hvilke klimatilpasningsprojekter indenfor ovennævnte 5 områder, der foreslås udført, og en tidsplan herfor. Det er vigtigt at bemærke, at der kan blive tale om økonomisk store projekter, men som så også får en lang tidshorisont.

Økonomi

På baggrund af oplæg til aftaler med konsulenter forventes undersøgelserne at kunne gennemføres for

 • Klimabroen og Østervold mv. 300.000 kr. og Vorup 250.000 kr. Beløbet foreslås finansieret fra "Byen til Vandet". Der er til "Byen til Vandet" på nuværende tidspunkt et restbudget på 1,85 mio. kr. i 2015. Forvaltningen anmoder Randers Spildevand A/S om at finansiere 275.000 kr. af de samlede 550.000 kr.
 • Området ved Rismølle bæk 90.000 kr. Beløbet finansieres via eksisterende budget i Natur og Miljø.

På bestyrelsesmøde hos Randers Spildevand A/S d. 10. september 2015 behandles spørgsmålet om, hvorvidt Randers Spildevand A/S er indstillet på at arbejde frem mod aftaler om medfinansiering af kommunale klimatilpasningsprojekter og vil bidrage økonomisk til undersøgelserne. Forvaltningen foreslår en fordeling af udgifterne mellem kommunen og Randers Spildevand A/S på 50/50.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. til at gennemføre undersøgelser af muligheder for medfinansiering af de to klimatilpasningsprojekter Klimabroen og håndtering af vand på Østervold samt ved Vorup,

at bevillingen i første omgang finansieres med 550.000 kr. fra budgettet til "Byen til Vandet" i 2015,

at dialogen med Randers Spildevand A/S om medfinansieringen fortsætter, med henblik på at selskabet finansierer 275.000 kr. af ovennævnte beløb, og

at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftaler om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter inden for ovennævnte 5 områder med Randers Spildevand A/S. Miljø- og teknikudvalget, 3. september 2015, pkt. 158:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 21. september 2015, pkt. 227:

Sagen videresendes til byrådet.

Afbud: Susanne Ringe Sørensen, Torben Hansen, Anders Buhl-Christensen.
Louise Høeg deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.
Morten Grosbøl deltog som stedfortræder for Anders Buhl Christensen.

 

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
241 Opstart på revision af Klimaplan 2030
Resume

Klimaplan 2030 skal revideres. Forvaltningen fremlægger procesplan for arbejdet og foreslår, at der afholdes et temamøde for miljø- og teknikudvalget i efteråret 2015, hvor mål og temaer i den reviderede klimaplan fastsættes. Forvaltningen vil lægge op til en drøftelse af temamødets indhold.

Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalget besluttede i 2014, at revisionen af Klimaplan 2030 med fordel kunne afvente revision af vindmølleplanen og resultaterne fra et tværkommunalt projekt om strategisk energiplanlægning i den midtjyske region til efteråret 2015. Denne beslutning blev konfirmeret, da byrådet vedtog revisionen af Klima, natur og miljøpolitikken den 23. marts 2015.

Forvaltningen fremlægger en kortfattet procesplan (bilag 1).

Forvaltningen foreslår, at revisionsprocessen af Klimaplan 2030 sættes i gang med et temamøde i miljø og teknikudvalget i efteråret 2015, hvor grundlaget for revisionen fastsættes, så planen fortsat bygger på langsigtede klimamål (mål for CO2-reduktion og mål for vedvarende energiprocent). Formålet med temamødet er at opnå klare politiske tilkendegivelser i forhold til fastsættelse af nye mål og valg af temaer for indsatser. Valg af temaer, indsatser og prioriteringer af disse skal afspejle de muligheder og begrænsninger, der er lokalt og/eller knytter an til nabokommuner, region og land. Resultater og anbefalinger fra det regionale projekt samt kommunens energiregnskab inddrages som datagrundlag i arbejdet med revisionen. 

De temaer, som Klimaplan 2030 har mål og indsatser for, kan med fordel bibeholdes, så det fortsat vil være muligt at følge med i udviklingstendenser indenfor de målsatte temaer. Hvis der er behov for at supplere med nye temaer, så som
industri og håndværk, samarbejde og partnerskaber, information og lignende, er det muligt.

Økonomi

Der inddrages konsulent til dele af opgaven, primært i forhold til analysearbejde, scenarieberegninger og proces. Udgifter til konsulentbistand forventes at udgøre op til 250.000 kr. Udgifter til konsulent m.v. afholdes af Plans driftsbudget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via miljø- og teknikudvalget,

at forvaltningens forslag til procesplan for revision af Klimaplan 2030 godkendes,

at der afholdes et temamøde i miljø- og teknikudvalget, hvor mål og temaer for klimaplanen besluttes, og

at der kan indhentes konsulentbistand op til 250.000 kr.Miljø- og teknikudvalget, 3. september 2015, pkt. 159:

Jens Peter Hansen (V) stillede ændringsforslag om, at byrådet efter det planlagte temamøde i januar/februar skal fastsætte mål og temaer for Energi- og klimaplanen, inden selve planforslaget udarbejdes.

For ændringsforslaget stemte Jens Peter Hanssen (V) og Kim Kristensen (L). Imod forslaget stemte Frank Nørgaard (O), Christian Brøns (V), Leif Gade (A) og Iben Sønderup (A). Lars Søgaard (V) undlod at stemme.

For forvaltningens indstilling stemte Frank Nørgaard (O), Christian Brøns (V), Lars Søgaard (V), Leif Gade (A) og Iben Sønderup (A). Jens Peter Hansen (V) og Kim Kristensen (L) stemte imod. Jens Peter Hansen (V) begærede sagen i byrådet.Økonomiudvalget, 21. september 2015, pkt. 228:

Sagen videresendes til byrådet.

Afbud: Susanne Ringe Sørensen, Torben Hansen, Anders Buhl-Christensen.
Louise Høeg deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.
Morten Grosbøl deltog som stedfortræder for Anders Buhl Christensen.

 

Indstilling:
Beslutning

Sagen sendt tilbage til behandling i miljø- og teknik-udvalget.

Bilag Funktioner
Bilag 1. Notat vedr. forslag til procesplan for revision af Klimaplan 2030 Download pdf-dokument


Punkt Titel
242 Mobilitetsplan 2015-2018
Resume

Forslag til mobilitetsplan 2015-2018 har været i offentlig høring i perioden 15. maj - 1. august 2015. Der er i alt modtaget 15 høringssvar.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte mobilitetspolitikken på mødet den 2. februar 2015.

Mobilitetspolitikken indeholder den overordnede politik og det overordnede grundlag for udarbejdelse/revision af planer indenfor vej- og trafikområdet - infrastrukturplan, stiplan, kollektiv trafikplan, mobilitetsplan m.v. I mobilitetspolitikken er det således fastlagt, at der skal udarbejdes en mobilitetsplan. I planen skal det beskrives hvilke initiativer, der skal igangsættes for at fremme en mere bæredygtig, fleksibel og effektiv transport - både internt i kommunen og til og fra omverdenen.

Udvalget behandlede på mødet den 1. oktober 2014 et baggrundsnotat med kortlægning og udfordringer. Med baggrund i drøftelserne på dette møde udarbejdede forvaltningen et Idekatalog med mobilitetstiltag, som blev drøftet på udvalgsmødet den 5. februar 2015.

På baggrund heraf er der udarbejdet et udkast til en Mobilitetsplan for Randers Kommune. Planen lægger op til, at der igangsættes 10 nye mobilitetstiltag, samtidig med at en række igangværende initiativer fortsættes. Miljø- og teknikudvalget godkendte den 23. april 2015, at planen sendes i offentlig høring i 8 uger. Planen har nu været i offentlig høring i perioden 1. maj – 1. august 2015.

I løbet af høringsperioden er der indkommet 15 høringssvar, som indeholder generelle kommentarer og forslag til konkrete projekter og indsatsområder. Forvaltningen besvarer alle henvendelser jf. vedhæftede notat. Det foreslås, at 2 af høringssvarene – Høringssvar fra Langå miljøgruppe og høringssvar fra Handicaprådet - medfører følgende ændringer af planen:

 • Side 8: Kortet rettes således, at det også fremgår, at der er station i Langå og at rejsetider med tog fra Langå påføres.
 • Side 13: Der tilføjes følgende linje til 1. spalte, 4. afsnit: ”Endelig skal tilgængelighed for alle tænkes ind i indsatsområderne”.

Der er flere gode forslag og ideer i høringssvarende. Fx har Dansk Cyklistforbunds lokale afdeling i Randers en række gode konkrete ideer til indsatser i forhold til cykling. Selvom forvaltningen ikke foreslår at ændre i mobilitetsplanen på baggrund af forslagene vil forvaltningen invitere organisationen til en drøftelse med henblik på om der er nogle af forslagene, der kan realiseres og/eller arbejdes videre med indenfor de nuværende rammer.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at Mobilitetsplan 2015 - 2018 godkendes med de nævnte tilføjelser.Miljø- og teknikudvalget, 3. september 2015, pkt. 164:

Indstilles tiltrådt.

Forvaltningen skal efterfølgende oplyse:
Det er i forslaget til mobilitetsplan 2015-2018 anført, at udgifter til flere cykelstier og cykelparkering kræver, at der bliver afsat yderligere midler i budgettet, hvis målsætningen skal nås. Når det i sagsfremstillingen anføres, at indstillingen ikke har økonomiske konsekvenser, så skyldes det at en vedtagelse af mobilitetsplanen ikke har umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. En realisering af planens målsætninger vil dog som førnævnt forudsætte, at der afsættes de fornødne midler hertil i kommende års budgetlægninger.Økonomiudvalget, 21. september 2015, pkt. 229:

Indstilles tiltrådt.

Forvaltningen udarbejder uddybende notat til byrådsmødet om realisering af projekter i mobilitetsplanen resten af indeværende byrådsperiode.

Afbud: Susanne Ringe Sørensen, Torben Hansen, Anders Buhl-Christensen.
Louise Høeg deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.
Morten Grosbøl deltog som stedfortræder for Anders Buhl Christensen.

 

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt i overensstemmelse med nedenstående ændringer.

Et ændringsforslag fra Beboerlisten om, at der indsættes et femte hovedindsatsområde om at sikre at Randers bliver tilsluttet letbanen til Århus, blev tiltrådt med 27 stemmer for og 4 stemmer imod. Dansk Folkeparti og Jens Peter Hansen stemte imod.

Et ændringsforslag fra Beboerlisten om, at der nedsættes en kommission, der har til mål inden udgangen af indeværende byrådsperiode at fremlægge til vedtagelse en forhandlet plan for tilslutning af Randers til letbanen til Århus, blev forkastet med 7 stemmer for og 16 stemmer imod. 8 undlod at stemme. Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti stemte for. Socialdemokratiet undlod at stemme.

Et ændringsforslag fra Beboerlisten om, at der ind til en tilslutning kan gennemføres, etableres en busbane fra Randers bro til Hammelvej, blev forkastet med 6 stemmer for og 16 stemmer imod. 9 undlod at stemme. Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre stemte for. Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti undlod at stemme.

Et ændringsforslag fra Beboerlisten om, at miljø- og teknikudvalget pålægges at udarbejde en tidsplan for implementering af de enkelte initiativer, som rummes i Mobilitetsplanen, blev tiltrådt med 27 stemmer for og 4 stemmer imod. Dansk Folkeparti og Jens Peter Hansen stemte imod.

Beboerlistens ændringsforslag er i sin helhed vedlagt sagen.

Bilag Funktioner
Udkast til Mobilitetsplan Download pdf-dokument
Bilag til Mobilitetsplan Download pdf-dokument
Behandling af høringssvar_26-08-20151 Download pdf-dokument
Høringssvar Download pdf-dokument
Mobilitetsplan Randers kommune Download pdf-dokument
Vedr. Mobilitetsplan Download pdf-dokument
Re Kom med input til bæredygtig transportplan Download pdf-dokument
Kom med input til bæredygtig transportplan Download pdf-dokument
Bæredygtig transportplan Download pdf-dokument
VS mobilitetsplan Download pdf-dokument
VS Forslag til Høring om mobilitetsplan Download pdf-dokument
VS Forslag Download pdf-dokument
Høringssvar Download pdf-dokument
Bæredygtig transportplan. Download pdf-dokument
Høringssvar_Vinggaard Download pdf-dokument
Høringssvar_kirsten-lorentzen 1 Download pdf-dokument
Høringssvar_Langå Miljøgruppe Download pdf-dokument
Høringssvar_Cyklistforbundet Download pdf-dokument
Høringssvar_Finn_Rytter Download pdf-dokument
Handicaprådets høringssvar vedr. mobilitetsplan Download pdf-dokument
Ældrerådets høringssvar vedr. mobilitetsplan 1 Download pdf-dokument
Notat til BY om projekter i Mobilitetsplanen Download pdf-dokument
Byrådsmøde 28.9.2015 Ændringsforslag til pkt. 242, Mobilitetsplan Download pdf-dokument


KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
243 Fritids- og idrætspolitik 2015 med indskrevne høringssvar til godkendelse
Resume

Kultur- og fritidsafdelingen har udarbejdet et forslag til en fritids- og idrætspolitik for Randers Kommune for perioden 2015-2017. Høringssvar er indarbejdet, og forslaget fremsendes her til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsafdelingen har udarbejdet et forslag til en fritids- og idrætspolitik for Randers Kommune.

Forslaget er skrevet på baggrund af en bred borgerinddragelse. Herudfra blev skrevet et udkast til en fritids- og idrætspolitik. Dette udkast har nu været i høring.

På baggrund af de fremkomne høringssvar har forvaltningen foretaget ændringer og tilføjelser til politikken. Udover forslag til fritids- og idrætspolitik er vedhæftet en oversigt over indkomne høringssvar og forvaltningens oplæg til behandling heraf.

Økonomi

Der er ikke foretaget økonomiske eller personalemæssige konsekvensberegninger af de enkelte forslag. Forslag til aktiviteter, der har økonomiske og personalemæssige konsekvenser vil blive fremlagt i forbindelse med budgetforhandlinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget,

 

at forslaget til Fritids- og idrætspolitik for Randers Kommune vedtages.Kultur- og fritidsudvalget, 17. august 2015, pkt. 69:

Indstilles tiltrådt med rettelse om, at Randers Kommune skal forbedre sin placering på DIF's undersøgelse.

 Økonomiudvalget, 21. september 2015, pkt. 231:

Indstilles tiltrådt.

Afbud: Susanne Ringe Sørensen, Torben Hansen, Anders Buhl-Christensen.
Louise Høeg deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.
Morten Grosbøl deltog som stedfortræder for Anders Buhl Christensen.

 

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt i overensstemmelse med kultur- og fritidsudvalgets indstilling.

Bilag Funktioner
Høringssvar til fritids- og idrætspolitikken 2015 med forvaltningens bemærkninger Download pdf-dokument
Fritids- og idrætspolitik 2015 Download pdf-dokument


Punkt Titel
244 Oplæg til ny fuglevoliere og naturlegeplads i Doktorparken
Resume

Randers Byråd besluttede på sit møde den 8. juni 2015 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg til modeller for en ny fuglevoliere i Doktorparken, en alternativ løsning på en fremtidig pasning af volieren, afsøgning af muligheder for ekstern finansiering via fonde og sponsorater til voliere og naturlegeplads, samt forslag til formidling om parkens fugle, flora og fauna. Arbejdsgruppen har udarbejdet et oplæg efter at have haft dialog med relevante samarbejdsparter og gennemført en borgerinddragelsesproces.

Sagsfremstilling

Randers Byråd besluttede den 8. juni 2015, at driften til pasning af fuglevoliere i Doktorparken skal fortsætte frem til 1. oktober 2015, mens en arbejdsgruppe i Kultur og Fritid udarbejder et oplæg, der indeholder følgende punkter:

 • Forslag til en renovering af fuglevoliere og toiletbygning, samt forslag til en ny bygning, som skal indeholde et besøgscenter for daginstitutioner.
 • Forslag til, hvordan der kan skaffes eksterne midler til realisering af en ny fuglevoliere og en udvidet naturlegeplads.
 • Forslag til en alternativ løsning på en fremtidig pasning af fuglevolieren ved at inddragelse af offentlige institutioner, private virksomheder og frivillige.
 • Forslag til formidling af volierens fugle, samt øvrig flora og fauna i Doktorparken.

Herudover skal der forud for udarbejdelsen af oplægget gennemføres en borgerinddragelsesproces, samt input fra Doktorparkens 100 års jubilæum skal tænkes ind.

Borgerinddragelse

Henover sommeren har borgere og besøgende i Randers haft mulighed for at komme med input til en ny fuglevoliere og en ny naturlegeplads i Doktorparken. 211 borgere har givet deres mening til kende og tilbagemeldingerne samler sig om følgende:

 • Doktorparken skal bevares i sin nuværende form som en engelsk landsskabshave med fuglevoliere, promenadestier og sø.
 • Aktiviteterne skal være gratis, og fuglevolieren skal nytænkes med ny indretning og fokus på formidling.
 • I forhold til legepladsen skal den være for en bred børnegruppe med fokus på motorik og bevægelse, samt læringsrum for børn. Legepladsen skal være for hele familien og må gerne indrettes, så forældre også kan være en del af aktiviteterne, og gerne med en særskilt afdeling til de mindste.

I forhold til input fra 100 års jubilæet er de i god tråd med ovennævnte. Herudover er der kommet mange forslag til forbedringer i forhold til den øvrige park. Her er det specielt søen, beskæring af træer og stierne, som er i fokus.

Forslag til ny fuglevoliere

Forslagene til en ny fuglevoliere er opstillet som 2 modeller, hvor model A indeholder en totalrenovering af volieren og toiletbygningen på den nuværende sokkel, mens Model B omfatter en ny bygning, der placeres på en akse mellem indgangen og søen, og som kan ses fra det meste af parken og derved fungerer som et samlingssted for forskellige funktioner.

Et overslag på model A er 1,5 mio. kr.

Et overslag på model B er 3 mio. kr.

Model B vurderes til kun at kunne gennemføres, hvis der ydes en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Mens model A vurderes til at kunne gennemføres inden for driftsrammen for parker, samt med lokale sponsorater og bidrag.

Begge modeller er baseret på, at de gennemføres i et samarbejde med Randers Produktionsskole og håndværkere.

Mulighed for fondsmidler og sponsorater fra lokale erhvervsdrivende

Vurderingen er, at det er muligt at få fondsmidler og eksterne sponsorater i et mindre omfang og kun mindre beløb. Især fondsmidler kræver, at projektet er vinklet på en bestemt måde, der i sig selv ofte medfører ekstra udgifter. Fondsmidler kræver hovedsageligt en lokal (kommunal) medfinansiering.

Vurderingen er, at det er muligt at få sponsorater i form af engangsbeløb eller eksempelvis byggematerialer fra lokale erhvervsdrivende, men kun i et begrænset omfang og til et konkret projekt.

En mulighed er, at der iværksættes en crowdfunding blandt de lokale erhvervsdrivende, hvor de har mulighed for at give et sponsorat til den nye voliere og naturlegepladsen i Doktorparken.

Formidling af fugle, flora og fauna tænkes sammen med fondsansøgninger, således der skabes en helhed mellem voliere, legeplads, søen og den øvrige park bl.a. via spændende formidlingsplatforme og læringsrum for børn og voksne.

Løsning på en fremtidig drift af fuglevoliere

Efter at have været i dialog med relevante samarbejdsparter er vurderingen, at et samarbejde med Landbrugsproduktionsskolen Mimers Brønd omkring den daglige drift af fuglevoliere er en god og fremtidssikret løsning. Hertil kommer, at det anbefales, at der etableres et netværkssamarbejde med Randers Regnskov, Randers Naturcenter og de lokale fugle- og fjerkræsforeninger.

Prisen for varetagelse af den daglige drift i samarbejde med Landbrugsproduktionsskolen Mimers Brønd er på 150.000 kr. inklusiv vinterdækken, foder, dyrelægekontrol mv. Hidtil har udgiften til drift været ca. 400.000 kr.

Den sidste del af besparelsen på driften af fuglevolieren (150.000 kr.) findes inden for driftsrammen for parker og grønne områder.

Økonomi

Udgiften til den fortsatte drift af fuglevolieren i Doktorparken på 150.000 kr. findes inden for driftsrammen for parker og grønne områder.

Aftalen med driftsafdelingen i Randers Kommune opsiges, og der indgås en aftale med Landbrugsproduktionsskolen Mimers Brønd. Indkøb og Udbud vurderer, at ændringen ikke er omfattet af reglerne om virksomhedsoverdragelse bl.a. fordi det ugentlige timetal er lavt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget

at fuglevolieren renoveres efter model A,
at der iværksættes en crowdfunding, hvor lokale erhvervsdrivende får mulighed for at give et sponsorat, og fondsansøgninger til renovering af fuglevoliere og en udvidet naturlegeplads,
atforvaltningen indgår aftale med Landbrugsproduktionsskolen Mimers Brønd om den fremtidige drift af fuglevolieren.

Kultur- og fritidsudvalget, 8. september 2015, pkt. 82:

Indstilles tiltrådt.
Socialdemokraterne (A) begærede sagen oversendt til budgetforhandlingerne.Økonomiudvalget, 21. september 2015, pkt. 232:

Tiltrådt, idet beslutningspunktet vedrørende crowdfunding ikke afgrænses til at kun omhandle lokale erhvervsdrivende.

Afbud: Susanne Ringe Sørensen, Torben Hansen, Anders Buhl-Christensen.
Louise Høeg deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.
Morten Grosbøl deltog som stedfortræder for Anders Buhl Christensen.

 

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt i overensstemmelse med økonomiudvalgets indstilling med 23 stemmer for og 7 stemmer imod. 1 undlod at stemme. Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti, Ellen Petersen og Steen Bundgaard stemte imod. Jens Peter Hansen undlod at stemme.

Et forslag fra Beboerlisten om at sende sagen tilbage til fornyet behandling i kultur- og fritidsudvalget blev forkastet med 5 stemmer for og 26 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti.

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten om, at forvaltningen ikke indgår aftale med Mimers Brønd om driften af fuglevolieren med deraf følgende nedskæring og således, at driftsafdelingen fortsat tager sig af driften af volieren, blev forkastet med 5 stemmer for og 26 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti.

Velfærdslisten bemærkede følgende: Velfærdslisten stemte imod, idet vi henviser til vores ændringsforslag. Vi finder, at byrådsflertallet begår et klokkeklart aftalebrud, idet Mimers Brønds overtagelse af driften af volieren medfører, at ordinært arbejde fortrænges af frivillig/støttet arbejdskraft.

Bilag Funktioner
Oplæg til ny fuglevoliere og naturlegeplads i Doktorparken Download pdf-dokument
Fra medarbejderne i driftsafdelingen Download pdf-dokument


Punkt Titel
245 Anlægsbevilling til Turbinen
Resume

Værket har fået en donation fra Købmand Herman Sallings Fond til ombygning af Turbinen til et professionelt spillested for rytmisk musik i Randers. Der har været afholdt licitation på byggeriet og i sagen søges om anlægsbevilling til projektet og anvises kompenserende besparelser som følge af fordyrelse af projektet på grund af tekniske forhold.

Sagsfremstilling

Værket fik i november 2014 tilsagn om en donation fra Købmand Herman Sallings Fond på 9,9 mio. kr. til at skabe et professionelt spillested for rytmisk musik i Randers. Dette skal ske ved at gennemrenovere Turbinen, der ligger i tilknytning til Værket. Herved udvides kapaciteten og der skabes et spillested med optimale adgangsforhold, også for handicappede.

Der har nu været gennemført licitation på projektet. Det udbudte projekt svarer, i omfang og udformning, til det projekt, som Salling Fondene bevilgede støtte til, bortset fra én væsentlig ændring; hele den planlagte tilbygning på Turbinens nordside inklusive elevator og flugtvejstrappe måtte opgives, da det viste sig, at der var placeret ikke flytbare elkabler til 16.000 husstande i jorden, hvor tilbygningen skulle udgraves. Elkabler, som vel og mærke ikke var tinglyst eller opført på tegningsmaterialet over området. Kablerne blev først opdaget ved en prøveudgravning langt ind i projekteringsforløbet. Dette medførte en omfattende ændring af projektet med omplacering af de lovomfattede trapper og elevator – nu inde i selve bygningen, samt en alternativ søjlebåret tilbygning på nordfacaden. Fordyrelsen af byggeriet på kr. 3,2 mio. kan overvejende tilskrives dette forhold.

Samlet set kan licitationsresultatet sammenlignet med det forventede budget opstilles således:

Mio. kr.

Budgetoverslag

Licitationsbud

Forskel

Anlægsudgifter i alt

9,9

13,1

3,2

Løst inventar

1,0

1,0

0,0

TOTAL

10,9

14,1

3,2


Efter licitationen har Værket og byggeriets rådgivere (Rådgivende Ingeniører Stokvad og Rum Arkitekter) gennemgået hele projektet for mulige besparelser. Dette arbejde pågår stadig i forhandling med entreprenør.  Det er bygherrens forventning, at der her kan findes ca. 0,5 mio. kr. Værket vurderer samtidig, at de kan bidrage med op til 0,5 mio. kr. til byggeriet i 2015, afholdt af egne midler, ved en omprioritering af Værkets drifts- og vedligeholdelsesbudgetter.

Forvaltningen har gennemgået en række konti og peger på følgende finansiering af den forøgede byggeudgift:

  

 

Budgetoverslag

Forventet realiseret

Forskel

Samlet anskaffelsessum

10,9

14,1

3,2

 

 

 

 

FINANSIERING

 

 

 

Salling-fondene

9,9

9,9

0,0

Værket til løst inventar

1,0

1,0

0,0

Mulige besparelser på byggeriet og bidrag fra Værket i 2015 ved omprioritering af drifts- og vedligeholdelsesbudgetter

 

0,0

 

1,0

 

1,0

Værket lån 500.000 kr. i kommune-kassen, som afdrages med 100.000 kr. over 5 år

 

 

0,0

 

 

0,5

 

 

0,5

Reduktion af overførte midler vedr. Eventpuljen fra 2014 til 2015

 

0,0

 

0,2

 

0,2

Musikskolen finansierer af sit overførte beløb fra 2014 til 2015 et beløb med aftale om at kunne anvende Turbinen i et vist omfang

 

 

 

0,0

 

 

 

0,4

 

 

 

0,4

Der henstår et restbeløb på anlægsprojektet Randers Sundhedscenter, som kan anvendes til formålet

 

 

 

0,0

 

 

 

0,4

 

 

 

0,4

Forvaltningen for Miljø og Teknik kan af sin ramme til anlæg anvise et beløb til projektet

 

 

0,0

 

 

0,7

 

 

0,7

Samlet finansiering

10,9

14,1

3,2

 

Tidsplanen for byggeriet er – under forudsætning af Byrådets godkendelse i mødet den 28. september - at første spadestik foretages af Karin Salling på Værkets 25-års jubilæumsdag den 1. oktober og at byggeriet indvies i Randers Ugen 2016.

Økonomi

Der søges om et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 12,6 mio. kr., idet det forudsættes at der ved gennemgang af licitationsresultatet kan findes besparelser for 500.000 kr. Samtidig anvendes der på driften ca. 1 mio. kr. til løst inventar, finansieret af Værket

Der gives endvidere en anlægsindtægtsbevilling på 9,9 mio. kr. Den øvrige finansiering fremgår af tabellen herover.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget og økonomiudvalget

at der gives en anlægsudgiftsbevilling med tilførende rådighedsbeløb på 12,6 mio. kr. til ombygning af Turbinen og at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 9,9 mio. kr. Det foreslås at de øvrige bevillinger tilrettes endeligt ved 3. budgetopfølgning 2015 pr. 30. september, når de endelige beløb for projektet er kendt (inden for de her skitserede rammer).Kultur- og fritidsudvalget, 8. september 2015, pkt. 85:

Indstilles tiltrådt.

 

Forvaltningen kan efterfølgende oplyse, at der aktuelt udestår ikke forbrugte anlægsbeløb på ca 1,3 mio. kr. til anden etape af Hospitalsgade og 3,2 mio. kr. til en eventuel fortsættelse af projektet ”Storegade, fornyet belægning”. Det indstilles, at der reserveres 0,7 mio. kr fra et af disse to anlægsprojekter. Tages beløbet fra Hospitalsgade, vil det betyde, at projektdelen planlagt ved Regnskoven ikke gennemføres. Tages beløbet fra Storegade vil det betyde, at der er færre midler til en eventuel fortsættelse af renoveringen i Søndergade henholdsvis Middelgade. Renoveringen af Søndergade og Middelgade forventes ud fra erfaringstal at kunne realiseres for et beløb i størrelsesorden 7- 8 mio. kr.Økonomiudvalget, 21. september 2015, pkt. 233:

Indstilles tiltrådt.
Bjarne Overmark tog forbehold.

Afbud: Susanne Ringe Sørensen, Torben Hansen, Anders Buhl-Christensen.
Louise Høeg deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.
Morten Grosbøl deltog som stedfortræder for Anders Buhl Christensen.

 

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 28 stemmer for med den ændring, at der reserveres 0,7 mio. kr. fra projektet i Storegade til restfinansieringen, men således, at byrådet skal søge at finde tilsvarende midler til projektet i Storegade i forbindelse med budgetbehandlingen for 2017-2020.

Beboerlisten undlod at stemme.

Bilag Funktioner
vis_gade_NAT2.jpg Download pdf-dokument
vis_gade_DAG2.jpg Download pdf-dokument
vis_entre1a.jpg Download pdf-dokument


BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
246 Udvikling i sygefravær i folkeskolen skoleåret 2013/14 og skoleåret 2014/15
Resume

Børn og skoleudvalget har i efteråret 2014 behandlet sag vedr. status på folkeskolelæreres fravær i perioden august 2014 – november 2014. Sagen er desuden behandlet i byrådets møde den 12. januar 2015. I denne sag er vist fravær for lærere, skolepædagoger og pædagogmedhjælpere inden for skoleområdet for skoleårene 2013/2014 og 2014/2015.

Sagsfremstilling

Børn og skoleudvalget har i efteråret 2014 behandlet sag vedr. status på folkeskolelæreres fravær i perioden august 2014 – november 2014. Sagen er desuden behandlet i byrådets møde den 12. januar 2015.

 

Forvaltningen har udarbejdet en opgørelse for sygefraværet for henholdsvis folkeskolelærere, skolepædagog og pædagogmedhjælpere skoleåret 2013/2014 og 2014/2015. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet notat, der er vedlagt dagsordenen.

Som det fremgår af notatet, vil forvaltningen udarbejde en handleplan for nedbringelse af sygefraværet inden for folkeskoleområdet. Denne handleplan udarbejdes med udgangspunkt og inspiration fra en samlet indsats til nedbringelse af sygefraværet inden for alle forvaltninger i Randes Kommune. Denne samlede forventes igangsat i løbet af efteråret 2015.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 1. september 2015, pkt 153:
Taget til efterretning.

 

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

 

 Økonomiudvalget, 21. september 2015, pkt. 234:

Taget til efterretning.

Afbud: Susanne Ringe Sørensen, Torben Hansen, Anders Buhl-Christensen.
Louise Høeg deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.
Morten Grosbøl deltog som stedfortræder for Anders Buhl Christensen.

 

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag Funktioner
Udvikling i sygefravær på folkeskolerne i skoleåret 201314 og 201415 Download pdf-dokument


SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
247 Godkendelse af ældrepolitikken
Resume

Et udkast til en ny ældrepolitik blev behandlet af sundheds- og ældreudvalget d. 26. marts 2015 og besluttet sendt i høring. Høringsperioden er afsluttet og politikken er revideret med input fra høringsvarerne. Det reviderede udkast samt høringsvarerne er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Høringsudkastet er udarbejdet på baggrund af byrådets vision2021, visionsmål fra sundheds- og omsorgsudvalget, aftaleenhedernes aftaler, samt forslag fra borgere, pårørende, medarbejdere og ledere fra sundhed- og omsorgsområdet og fra de øvrige forvaltninger i Randers Kommune.

Høringsudkastet har været sendt til høring ved kultur- og fritidsudvalget, beskæftigelsesudvalget, børn og skoleudvalget, socialudvalget, inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate, erhvervs og landdistriktsudvalget, miljø og teknik udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet, sektor- MED for ældreområdet , Hoved MED samt annonceret i lokale aviser og på kommunens hjemmeside.

Høringsperioden har været fra d. 26. marts til d. 1. juni.

Her et kort resume af høringssvarerne.

Høringssvar fra:

Et kort resume:                      (bilag er vedhæftet dagsordenssag)

Tiltag jf. Politikken.

Ældrerådet

Rådet finder intentionerne gode og sætter fokus på om der midler til at udføre planerne.

 

Handicaprådet

Rådet finder intentionerne relevante og sætter fokus på at senhjerneskadede og psykisk syge ofte har samme problematikker som demente borgere.   

Fokus på denne målgruppe er indskrevet

Udsatterådet

Rådet synes at politikkens 3 hovedområder er sammenhængende og ambitiøse, men påpeger at ikke alle borgere har mulighed for rehabilitering.

Dette er indskrevet i politikkens initiativer og kvalitetsstandard

HovedMEDudvalg

Udvalget tager politikken til efterretning, og påpeger der skal være sammenhæng mellem mål og ressourcer.

 

SektorMEDudvalg

Udvalget påpeger at borgere som kan rehabiliteres allerede modtager denne hjælp, at kommunen har en frivillighedspolitik, og at målet for fravær skal konkretiseres yderligere.

Dette er indskrevet i politikken.

Ældresagen Randers

Ældresagen udtrykker indledningsvis tilfredshed med de tanker og mål som ligger i udkastet. Ældresagen sætter bl.a. fokus på rehabilitering, ældreområdets økonomi, tildeling af midler til foreninger, de frivilliges opgaver, forholdet mellem borger og medarbejder, vigtigheden af tilbud umiddelbart efter udskrivning fra hospital, at beboerne behandles med værdighed og tages på råd, og foreslår  at der udarbejdes en pårørendepolitik. Ældresagen tilbyder sig med øget aktivitet på frivillighedsområdet.

Konkrete forslag som medtages i det videre arbejde med udmøntningen af ældrepolitikken.

Kirsten Lorentzen

Høringsvar som tilkendegiver enighed, men pointerer, at høringsudkastet er kortfattet og ikke særlig konkret, hvorfor der foreslås at der udarbejdes pjecer og brochurer inden for de enkelte områder. Høringsvaret indeholder referencer og henvisninger til bl.a. anbefalingerne fra ældrekommissionens fem værdier; indflydelse på eget liv, respekt for forskellighed, medmenneskeligheden i fokus, gode oplevelser hver dag og en værdig død, giver høringsvaret forslag til yderligere konkretiseringer og overvejelser.

Fokus på alle livets faser er indskrevet i politikken. Høringsvaret giver i øvrigt yderligere inspiration til udmøntning af ældrepolitikken.

Finn Rytter Larsen

Høringsvar med fokus på bl.a. fjernelse af vakuummad, flere nattevagter, forebyggelse af ensomhed og skabe netværk, at bad gives efter ønske, at sengetøj skiftes efter ønske, tilbud og hjælp til oplevelser, genoptræningsplaner, smertefri og værdig død, fokus på værdighed, og ønske om at et fremtidens plejehjem også bygges på landet. Det pointeres at det er nødvendigt at politikerne følger området nøje, og tager ansvar.   

Nogle af forslagene er nuværende praksis, andre beskrevet under initiativer, og andre er kommende politiske prioriteringer.

Beskæftigelsesudvalget

Tiltrådte udkastet

 

Miljø og teknik udvalget

Havde ingen bemærkninger til udkastet

 

Børn og skole udvalget

Udkastet blev taget til efterretning

 

Socialudvalget inkl.

de ikke arbejdsmarked

parate borgere

Tiltrådte udkastet

 

Erhvervs og landdistriktsudvalget

Havde ingen bemærkninger til udkastet

 

Kultur og fritidsudvalget

Havde ingen bemærkninger til udkastet

 

 

De modtagne høringssvar er forsøgt indarbejdet i den reviderede politik, i mente at ældrepolitikken har fokus på initiativer og på de mere overordnede linjer, og at yderligere information om omsorgsområdets ydelser, kontaktoplysninger og udarbejdede pjecer skal være lettilgængelige på kommunens hjemmesider.

Den videre proces:
Forvaltningen foreslår, at sundheds- og omsorgsudvalget godkender det reviderede udkast, og at udkastet sendes til endelig godkendelse i byrådet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds- og omsorgsudvalget og økonomiudvalget:

at den reviderede ældrepolitik godkendes.

Sundhed- og omsorgsudvalget, 18. august 2015, pkt. 73:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 21. september 2015, pkt. 235:

Indstilles tiltrådt.

Afbud: Susanne Ringe Sørensen, Torben Hansen, Anders Buhl-Christensen.
Louise Høeg deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.
Morten Grosbøl deltog som stedfortræder for Anders Buhl Christensen.

 

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ældrepolitik august 2015.pdf Download pdf-dokument
Høring i miljø og teknik udvalg.pdf Download pdf-dokument
Høring i Beskæftigelsesudvalg.pdf Download pdf-dokument
Høringsvar fra Finn Rytter.pdf Download pdf-dokument
Høringsvar fra Kirsten Lorentzen.pdf Download pdf-dokument
Høring i MED hovedudvalg.pdf