| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
178 Anvendelse af 3 nedlagte folkeskoler Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til omdannelse af Gjerlev Enslev Skole, Vorup Skole samt Nyvangsskolen i overensstemmelse med byrådets vedtagelse af ny skolestruktur samt beslutning om placering af Fremtidens Plejehjem. I sagen redegøres tillige for økonomien forbundet med omdannelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelsen af forliget om skolerne af den 12. januar 2015 blev det besluttet, at de 3 overskydende skoler, Vorup Skole, Gjerlev Enslev Skole samt Nyvangsskolen skal søges omdannet til boligformål. Det fremgår således af skoleforliget at:

"For Vorup Skole er partierne enige om, at den nyeste bygning på Vorup Skole samt gymnastiksalen tilbydes lokalsamfundet til kulturelle- og idrætsformål. Overdragelsen vil være vederlagsfri og uden fremtidige driftsudgifter for kommunen. De resterende bygninger rives ned og området omdannes til boligformål.

For Nyvangskolen foreslås bygningen revet ned eller solgt med henblik på omdannelse til boligformål.

For Gjerlev– Enslev skole tilbydes gymnastiksalen overdraget til kulturelle- og idrætsformål i lokalsamfundet. Som Vorup skole er overdragelsen vederlagsfri og uden fremtidige driftsudgifter for kommunen. De øvrige bygninger foreslås revet ned eller solgt med henblik på omdannelse til boligformål."

I sagen vedlagte notat redegøres for forvaltningens forslag til, hvordan de 3 skoler konkret omdannes.

Gjerlev Enslev Skole
Forvaltningen foreslår, at der planlægges for boliger i et område på ca. 2 ha i form af 12 tæt/lav boliger og 8 åben/lav boliger og at det resterende areal på ca. 1,5 ha, der i dag anvendes til boldbane, krolf og grønt område fastholdes som rekreativt område. Forvaltningen har afholdt dialogmøder i Gjerlev-Enslev med henblik på at afklare, hvorvidt lokalsamfundet ønsker at overtage gymnastiksalen. Konklusionen er, at lokalsamfundet ønsker at overtage gymnastiksalen, men ikke kan finansiere driften, som det er forudsat i skoleforliget. Der blev derfor udtrykt ønske om, at kommunen helt eller delvis betaler de årlige driftsudgifter, der anslås til 0,2 mio. kr. For at kunne igangsætte planlægningen for omdannelse til boligformål er det nødvendigt at der også tages stilling til, hvorvidt gymnastiksalen skal bestå eller ej. Forvaltningen foreslår at spørgsmålet drøftes i forbindelse med byrådets budgetforhandlinger.

Vorup Skole
Forvaltningen foreslår, at området udstykkes til delvist åben/lav bebyggelse og delvis til etageboliger. Åben/lav boligområde foreslås etableret på en del af skolens rekreative areal, som er nabo til områdets eksisterende villabebyggelse. De rekreative områder er attraktive til åben/lave boliger eller til tæt/lave boliger, f.eks. byhuse. Arealet udgør ca. 1,7 ha. Skolens nuværende hovedbygning er nabo til eksisterende etagebyggeri og det foreslås derfor at denne del af skolen udbydes som projektejendom med henblik på boligformål. Arealet udgør ca. 0,7 ha. Forvaltningen har afholdt dialogmøder med lokalsamfundet i Vorup. Konklusionen er, at lokalsamfundet ikke er interesseret i at overtage gymnastiksalen og SFO bygningen på de af byrådet fastsatte vilkår, idet lokalsamfundet ikke har økonomi til at betale for driften. Lokalsamfundet har derimod i en fælles henvendelse til kommunen foreslået at kommunen fortsat afholder de årlige driftsudgifter til bygningerne, som anslås til 0,6 mio. kr. For at kunne igangsætte planarbejdet er det imidlertid nødvendigt at der også tages stilling til, hvorvidt SFO-bygning og gymnastiksal fortsat skal bestå eller ej. Forvaltningen foreslår at spørgsmålet drøftes i forbindelse med byrådets budgetforhandlinger. Såfremt kommunen ikke ønsker at finansiere drift af gymnastiksalen og SFO-bygningen, foreslås de nedrevet og arealet tilstykket de fremtidige boligområder som grønt rekreativt område.

Nyvangsskolen
Forvaltningen foreslår at Nyvangsskolen nedrives hurtigst muligt med henblik på at kunne opføre Fremtidens Plejehjem, som byrådet tidligere har besluttet skal placeres på skolens areal. Udover placering af Fremtidens Plejehjem reserveres plads til en ny daginstitution. Nedrivningen forudsætter lokalplan, hvorfor nedrivningen først vil kunne ske, når lokalplanen for Fremtidens Plejehjem er vedtaget.

Økonomi

Gjerlev Enslev Skole
Nedrivning af de eksisterende skolebygninger ekskl. gymnastiksal anslås at koste 0,9 mio. kr. En eventuel nedrivning af gymnastiksalen forventes at udgøre yderligere 0,5 mio. kr. Nettoprovenuet ved salg af arealer til 12 tæt/lav boliger forventes at være 0,5 mio. kr. mens nettoprovenuet for arealet til 8 åben/lav bebyggelse forventes at være 0,9 mio. kr.

Såfremt kommunen vælger at bevare gymnastiksalen og afholde driftsudgifterne vil der skulle påregnes en mindre udgift på 0,1 mio. kr. til udskillelse af teknisk forsyning til gymnastiksalen fra skolen. De årlige driftsudgifter til gymnastiksalen udgør 0,2 mio. kr. Dog vil der ikke skulle afholdes udgift til nedrivning af gymnastiksal på 0,5 mio. kr.

Vorup Skole
Forvaltningen vurderer, at udbud af hovedbygningen med tilhørende areal på 0,7 ha. som projektejendom til boligformål vil give kommunen et provenu på 7,5 mio. kr. Provenuet er dog forbundet med en hvis økonomisk usikkerhed idet bygningsreglementets aktuelle krav til ombygning har betydning for køberens udgifter til ombygning. Forvaltningen har således lagt til grund at prisen for ombygning og nybyg vil være ens. Byggemodning og efterfølgende salg af de nuværende rekreative arealer til åben/lave boliger eller til tæt/lave boliger på 1,7 ha. forventes at give et nettoprovenu på 8,0 mio. kr. I alt giver det et forventet nettoprovenu på 15,5 mio. kr.

Såfremt hovedbygningen ikke ønskes bevaret anslås udgiften til nedrivning at være 5,0 mio. kr. alene til nedrivning af hovedbygningen Udgiften kan enten afholdes af kommunen selv eller af køber. Hvis køber skal nedrive ejendommen, må det forventede provenu forventes at være tilsvarende lavere.

Hvis kommunen vælger at bevare gymnastiksalen og SFO-bygningen samt afholde driftsudgifterne vil der skulle påregnes en udgift på 1-2 mio. kr. til etablering af teknisk forsyning til gymnastiksalen og SFO-bygningen, som i dag forsynes via skolen. Dog vil der ikke skulle afholdes yderligere udgift til nedrivning af bygningerne på ca. 1 mio. kr. De årlige driftsudgifter til gymnastiksal og SFO-bygning udgør 0,6 mio. kr.

Nyvangsskolen
Forvaltningen har gennemgået bygningerne og anslår på den baggrund at nedrivningen koster 6 mio. kr. Der skal dog tages forbehold for ukendte faktorer som f.eks. forurening og ekstraordinære materialer der kræver deponering.

Tabel med samlet økonomi forudsat at gymnastiksal og SFO på Vorup Skole samt gymnastiksal på Gjerlev Enslev Skole nedrives

 Aktivitet

Udgift

Indtægt

Gjerlev Enslev

 

 

Nedrivning af skole

0,9

 

Nedrivning af gymnastiksal

0,5

 

Byggemodning og salg af grund til 12 tæt/lav boliger, netto

 

0,5

Byggemodning og salg af 8 grunde til åben/lav

 

0,9

Vorup Skole

 

 

Nedrivning af gymnastiksal

1,0

 

Salg af hovedbygning som projektejendom

 

7,5

Byggemodning og efterfølgende salg af grunde til tæt/lav og åben/lav, netto

 

8,0

Nyvangsskolen

 

 

Nedrivning af skole

6,0

 

Total

8,4

16,4

Forvaltningen foreslår, at økonomien for omdannelsen af de 3 skoler ses under et, hvilket ovenstående tabel er et udtryk for. Der vil imidlertid være tidsforskydninger i mellem udgifter og indtægter, hvorfor der i en periode vil skulle ske træk på kommunens likviditet.

Forvaltningen vil i takt med at aktiviteterne igangsættes ansøge om tilhørende bevillinger og rådighedsbeløb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at økonomien for omdannelsen af de 3 skoler ses under et, og

For Gjerlev Enslev Skole:

at Gjerlev Enslev Skole nedrives snarest muligt,

at planlægning igangsættes med henblik på at udvikle området til boliger,

at et areal på 2 ha planlægges for tæt/lav og åben/lav boligområde,

at restarealet på 1,5 ha udlægges til idræt og rekreativt område, og

at spørgsmålet om kommunen vil påtage sig driften af gymnastiksalen og etablering af separat teknikforsyning med henblik på at bevare den, eller om gymnastiksalen skal nedrives med henblik på at arealet indgår i planlægningen for boliger og rekreative formål indgår i byrådets kommende budgetdrøftelser,

For Vorup Skole:

at planlægning for Vorup skole igangsættes, med henblik på at skolen og de nuværende rekreative arealer omdannes til boligformål som beskrevet og at selve skolebygningen udbydes som projektejendom med henblik på ombygning til boliger,

at spørgsmålet om kommunen vil påtage sig driften af gymnastiksalen og SFO-bygningen samt etablering af separat teknikforsyning med henblik på at bevare bygningerne, eller om gymnastiksalen og SFO-bygningen skal nedrives med henblik på at arealet indgår i planlægningen for boliger indgår i byrådets kommende budgetdrøftelser, og

at der igangsætte en undersøgelse af, om den nuværende hovedbygning med fordel kan benyttes til alternative kommunale formål med henblik på at give en samlet økonomisk besparelse førend hovedbygningen udbydes til salg.

For Nyvangsskolen:

at nedrivning af skolen finansieres via det samlede provenu for omdannelse af Vorup Skole til boligformål.Miljø- og teknikudvalget, 11. juni 2015, pkt. 130:

Sagen sendes videre uden indstilling.

Jens Laursen (L) deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Christian Brøns.

Helle Skøtt (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen.Økonomiudvalget, 15. juni 2015, pkt. 178:

Fremsendes til byrådets behandling. Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark stemte imod forvaltningens indstilling.

Kasper Fuhr Christensen fremsatte et ændringsforslag, der er vedlagt beslutningen. Ændringsforslaget indstilles forkastet med 2 stemmer for og 7 stemmer imod. Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark stemte for.

Ændringsforslaget var sålydende: ”Velfærdslisten foreslår, at skolerne tilbydes til evt. forældregrupper, der ønsker at bevare den lokale skole i form af en friskole som erstatning for den folkeskole, som et flertal i byrådet har besluttet at lukke. Hvis ikke der findes en forældregruppe, der ønsker at overtage skolen, skal lokalsamfundet være drivkraften i planlægningen. Forvaltningen skal i så fald fremlægge en plan for, hvordan det kan ske.” 

Indstilling:
Beslutning

Forslag fra Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti (vedlagt sagen) tiltrådt med 28 stemmer for. Beboerlisten undlod at stemme.

Behandlet sammen med sag 186.

Bilag Funktioner
Anvendelse af 3 overskydende folkeskoler Download pdf-dokument
Svar til Byrådet vedr. idrætssal i Gjerlev.doc Download pdf-dokument
Gjerlev Enslev Skole_ notat 03062015 Download pdf-dokument
Henvendelse vedr Vorup Skole Download pdf-dokument
Vorup skole_ notat 03062015 Download pdf-dokument
Tillægsaftale til skoleforliget 22 juni.pdf Download pdf-dokument