| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
173 Endelig vedtagelse af skiltepolitik og administrationsgrundlag Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning for Randers Kommune blev på økonomiudvalgets møde den 17. marts 2015 tilbagesendt til miljø- og teknikudvalget til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 17. marts 2015 (pkt. 83) blev den endelige vedtagelse af skiltepolitik og administrationsgrundlag sendt tilbage til miljø- og teknikudvalget til fornyet behandling. 

Forvaltningen har efterfølgende undersøgt, hvilke konsekvenser det har, at skiltepolitikken indeholder anbefalinger om indhold på skilte, herunder at skiltning for produktnavne/mærkevarer bør undgås.

Skiltepolitikken er byrådets politik for skiltningen i Randers Kommune, og den har blandt andet til formål at begrænse mængden af skilte. Skiltepolitikken og administrationsgrundlaget indeholder en række retningslinjer for skiltning, og heri er der indarbejdet nogle hensigtserklæringer i forhold til, hvordan byrådet ønsker skiltning i Randers Kommune. Hensigtserklæringerne drejer sig bl.a. om indholdet på skilte og i særdeleshed formålet med skiltningen. Hensigten med at minimere reklameskiltning skal således ses i sammenhæng med formålet om at minimere antallet af skilte. Skilte bør som udgangspunkt etableres i tilknytning til den enkelte virksomhed.

Juridisk giver lovgivningen ikke en præcis hjemmel til at regulere indholdet på skilte, herunder digitale skilte. Men der er mulighed for at regulere antallet af skilte og derved begrænse dette til de skilte, der er nødvendige for virksomhedens drift. Dette kan evt. præciseres i en lokalplan.

For at der ikke skal være tvivl herom, anbefaler forvaltningen, at skiltepolitikken tilpasses, så det er tydeligt, at der er tale om anbefalinger om indhold på skiltning, og så dele, hvor dette kan forstås som et egentligt forbud mod reklamer, ændres. Det skal understreges, at det fortsat vil kræve en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om skiltet kræver tilladelse, og i så fald om der ønskes meddelt tilladelse.

Forvaltningens forslag til ændringer er markeret i skiltepolitikken, der er i bilag 2. Slettede passager er markeret med rød gennemstreget tekst og tilføjelser fremgår med blå tekst i skiltepolitikken. Derudover kan der være mindre redaktionelle ændringer.

Tidligere sagsfremstilling fremgår her:

”Miljø- og teknikudvalget vedtog på mødet den 30. oktober 2014 (punkt 174) forslag til ny skiltepolitik for Randers Kommune.

Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring, og der er kommet 3 bemærkninger til forslaget. Høringssvar fremgår af bilag 1. Bemærkningerne er fra 3 skiltefirmaer i byen:

  • Bn-skilte A/S
  • Skiltedesign
  • William Skilte

Alle 3 bemærkninger omhandler foto på side 44, der viser facaden på et konkurrerende skiltefirma. Forvaltningen foreslår, at fotoet skiftes ud med et andet billede af en virksomhed i Randers Kommune. 

For at få en mere fleksibel retningslinje i forhold til gavlreklamer foreslår forvaltningen som den eneste indholdsmæssige ændring i forhold til forslaget, at teksten til Generelle retningslinjer, Skilte på facader og gavle, punkt 6, side 33 ændres.

Nuværende formulering:

Skilte på gavle tillades som udgangspunkt ikke. I særlige tilfælde kan skilte på gavle dog tillades, når skiltet kan indgå i et samspil med facaden og det omkringliggende miljø. Skiltet bør tilpasses bygningens arkitektur og skala samt følge opdeling af vinduer, døre, porte og lign. Skilte bør ikke dække døre, vinduer og bygningsdetaljer.

Forslag til ny formulering:

Skilte på gavle tillades som udgangspunkt ikke. I områder, hvor skiltet kan indpasses og ikke er til gene for omkringboende, kan skilte på gavle dog tillades. Skiltet bør indgå i et samspil med facaden og det omkringliggende miljø. Skiltet bør tilpasses bygningens arkitektur og skala samt følge opdeling af vinduer, døre, porte og lign. Skilte bør ikke dække døre, vinduer og bygningsdetaljer.

Forslag til ændringer i skiltepolitikken fremgår af bilag 2. (Er erstattet med nyt bilag 2)

Forvaltningen vil på mødet drøfte konsekvenserne af skiltepolitikken i forhold til et par konkrete sager bl.a. om gavlreklamer."

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at skiltepolitikken og administrationsgrundlaget vedtages endeligt med de i bilag 2 viste ændringer, og

at indsigelserne behandles som foreslået.Miljø- og teknikudvalget, 11. juni 2015, pkt. 121:

Indstilles tiltrådt.

Jens Laursen (L) tog forbehold.

Jens Laursen (L) deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Christian Brøns.

Helle Skøtt (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen.Økonomiudvalget, 15. juni 2015, pkt. 173:

Indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 2 stemmer imod. Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark stemte i mod.

Behandlet sammen med sag 174.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 26 stemmer for og 4 stemmer imod. Beboerlisten og Velfærdslisten stemte imod. Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

Et ændringsforslag fra Velfærdlisten blev forkastet med 4 stemmer for og 26 stemmer imod. Beboerlisten og Velfærdslisten stemte for. Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

Velfærdslistens ændringsforslag var sålydende: "Velfærdslisten finder, at borgmesterens forslag i alt for høj grad tilgodeser snævre kommercielle interesser på bekostning af det store folkeflertal og risikerer at reducere byrummet til en stor reklamesøjle. Velfærdslisten er af den opfattelse, at borgmesteren forfølger et “bare tegnedrengen er i orden, kan man få det, som man vil”-princip i kommunens planlægning. Velfærdslisten mener også, det er håbløst, at borgmesteren ikke lægger op til, at reglerne skal indskrives i lokalplanerne, da det medfører, at den retlige værdi af reglerne er mindre værd end det papir, de er trykt på.

Derfor foreslår Velfærdslisten:

1)     at borgmesterens forslag til ny skiltepolitik forkastes,

2)     at forvaltningen får til opgave at udarbejde et nyt forslag til skiltepolitik, der i langt højere inddrager og tilgodeser kommunens borgere, og

3)     at byrådet principbeslutter, at reglerne efterfølgende skal skrives ind i de relevante lokalplaner."

Behandlet sammen med sag 174

Bilag Funktioner
Bilag 1: Indsigelser skiltepolitik samlet Download pdf-dokument
Bilag 2: Skiltepolitik 2014 til endelig vedtagelse med forvaltningens rettelser Download pdf-dokument