| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
149 Gensidig forsørgerpligt Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor en (eller begge) modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, blev indført pr. 1. januar 2014, som en del af kontanthjælpsreformen. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i en række sager, hvor borgere har klaget over kommunernes afgørelser i sager om gensidig forsørgelsespligt efter loven om aktiv socialpolitik. I kommunerne har der været stor usikkerhed om rækkevidden og konsekvenserne af Ankestyrelsens afgørelser, især i forhold til afgørelser, som ikke er påklaget til Ankestyrelsen. Det gælder ikke mindst spørgsmålet om, i hvilket omfang kommunerne er forpligtet til at efterbetale et beløb i kontanthjælp. Der redegøres i dette punkt for status på Randers Kommunes sagsbehandling af sager vedrørende afgørelser om gensidig forsørgelsespligt.

Sagsfremstilling

Indledning

Der er tidligere fremsendt et notat den 24. marts 2015 samt 1. april 2015, hvori der er redegjort for lovgivningen vedrørende gensidig forsørgelsespligt samt en beskrivelse af Randers Kommunes retningslinjer for sagsbehandling før og efter principafgørelse 49-14 fra Ankestyrelsen. Notaterne er tidligere drøftet på socialudvalgets møde d. 25. marts 2015 og beskæftigelsesudvalgets møde d. 8. april 2015.

Det skal indledningsvist bemærkes, at det er Ydelseskontorets vurdering, at den generelle praksis, i forbindelse med behandling af afgørelser om gensidig forsørgelsespligt i Randers Kommune, er lovmedholdelig. Dette både i forhold til den faktiske vurdering af, hvorvidt parrene opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt, og i forhold til generel sagsbehandling af sagerne. Det er således Ydelseskontorets vurdering, at alle de borgere, der er blevet pålagt gensidig forsørgelsespligt, er omfattet af målgruppen herfor.

Der er dog desværre sket sagsbehandlingsfejl i form af manglende afgørelsesbrev til samlever i nogle af sagerne.

Herunder følger en aktuel status på Ydelseskontorets sagsbehandling af sagerne.

Status på klagesager, hvor borgeren klagede primo 2014 i forbindelse med afgørelser om gensidig forsørgelsespligt

Der blev kun påklaget 9 af de oprindelige afgørelser om gensidig forsørgelsespligt, som blev truffet primo 2014 i forbindelse med kontanthjælpsreformen:

1 klage              Ansøger har trukket klagen tilbage

3 klager             Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelser

2 klager             Afventer fortsat afgørelse fra Ankestyrelsen

3 klager             Ankestyrelsen har afgjort, at afgørelserne er ugyldige på grund af manglende afgørelsesbrev til samlever.

Der er sket efterbetaling med henholdsvis kr. 15.141, kr. 24.072 samt kr. 29.325 før skat i de 3 sager, hvor afgørelserne var ugyldige. I 2 ud af 3 sager er borgerne efterfølgende overgået til anden ydelse, som ikke er omfattet af gensidig forsørgelsespligt, hvorfor der ikke er grundlag for at træffe nye afgørelser fremadrettet.

Status på klagesager, hvor borgerne har klaget primo 2015 over afgørelser fra primo 2014

Efter opmærksomheden i pressen og de sociale medier er der efterfølgende modtaget 15 klager. Borgerne har primært benyttet et brev, som har været lagt op på de sociale medier. Af dette brev fremgår det, at borgeren mener, at kommunen har foretaget fejlagtig sagsbehandling i deres sag om gensidig forsørgelsespligt, og at borgeren derfor forventer at få efterbetalt tilgodehavende penge. Borgerne anfægter således ikke afgørelsen om, at de er samlevende og omfattet af loven om gensidig forsørgelsespligt, men anfægter sagsbehandlingen i forbindelse med afgørelsen.

Disse 15 klager er indgået for sent i forhold til ankefristen på 4 uger fra afgørelsen. Når en klage indkommer efter klagefristens udløb, skal kommunen straks indsende den til Ankestyrelsen uden at genvurdere sagen. Ankestyrelsen kan kun dispensere fra klagefristen, hvis der foreligger særlige grunde, som berettiger en forlængelse af klagefristen. Samtidig har kommunen en ulovbestemt pligt til at overveje at genoptage sagen, hvis kommunen i forbindelse med klagen bliver opmærksom på, at der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl.

Ydelseskontoret har valgt ikke at videresende de for sent indgivne klager direkte til Ankestyrelsen. Dette med baggrund i, at Ydelseskontoret af egen drift ønsker at genoptage klagesagerne, før en eventuel videresendelse til Ankestyrelsen.

Idet der har været stor usikkerhed omkring hvilke sagsbehandlingsfejl, som vil kunne føre til ugyldighed, har Ydelseskontoret afventet klarere retningslinjer for dette. Ved modtagelsen af de 3 stadfæstede og de 3 omgjorte sager fra Ankestyrelsen vurderer Ydelseskontoret nu, at der er tilstrækkelig grundlag for gennemgang af de 15 sager.

Sagerne gennemgås således for væsentlige sagsbehandlingsfejl.

De 15 klager afgøres således:

5 klager: der vurderes ikke at være tale om væsentlige sagsbehandlingsfejl, som vil føre til ugyldighed. Klagerne videresendes til Ankestyrelsen med oplysning om, at sagen er genvurderet, og afgørelsen fastholdes. Ankestyrelsen vil herefter tage stilling til, hvorvidt der i den konkrete sag kan dispenseres for overskridelse af klagefristen.

10 klager: der er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl i form af manglende afgørelsesbrev til samlever. Afgørelsen annulleres, og borgeren får efterbetalt det beløb, som er blevet trukket i perioden på grund af modregning af samlevers indtægter. Det bliver herefter vurderet, om der er grundlag for at træffe en ny afgørelse om samliv fremadrettet.

Efterbetalingen i de 10 sager er på i alt brutto ca. kr. 400.000.

Det bemærkes, at parrene i alle sagerne vurderes at opfylde betingelserne for afgørelser om gensidig forsørgelsespligt, og at der udelukkende er tale om sagsbehandlingsfejl i form af manglende afgørelsesbrev til samlever.

Genoptagelse af sager af egen drift

Ydelseskontoret har således valgt at genoptage og revurdere sagerne for de borgere, som har klaget på trods af, at deres klager er indkommet efter klagefristens udløb.

Umiddelbart efter modtagelsen af første afgørelse fra Ankestyrelsen, som gøres ugyldig på grund af manglende afgørelsesbrev til samlever, gennemgik sagsbehandlerne løseligt deres sager i forhold til, om der var sendt afgørelsesbreve til begge parter, som proceduren var beskrevet. To sagsbehandlere havde desværre konsekvent lavet denne fejl i deres afgørelser og udelukkende sendt afgørelsesbrev til ansøger. Af de øvrige 12 sagsbehandlere havde enkelte lavet få fejl. I alt forventes, at der er manglende afgørelsesbrev til samlever i ca. 110 sager.

Ingen af disse borgere har rettet henvendelse til Randers Kommune i form af klage i forbindelse med afgørelsen tilbage i 2014 eller i forbindelse med fornyet debat i 2015.

Idet den beskrevne procedure, for håndtering af sagerne om gensidig forsørgelsespligt, har været af en sådan karakter, at afgørelserne generelt ville være gyldige ud fra den praksis, som Ankestyrelsen indtil videre har udmeldt, vurderes der ikke systematisk at være sket væsentlige fejl i sagsbehandlingen.

STAR har rettet henvendelse til landets kommuner og bedt om en redegørelse vedrørende gensidig forsørgelsespligt. STAR anmoder om at få oplysninger om antal afgørelser om gensidig forsørgelsespligt i alt, antal genoptagne afgørelser som følge af fejl, heraf hvor mange der er hhv. fastholdt og ændret, antal klager videresendt til Ankestyrelsen, herunder antal omgjorte og stadfæstede sager, samt et overslag over omfanget af efterbetalte beløb, som følge af ugyldige afgørelser. STAR ønsker denne redegørelse senest den 20. maj 2015.

KL har, i forlængelse af anmodningen fra STAR, i et brev til Ydelsescheferne oplyst, at anmodningen ikke i sig selv giver anledning til at gennemgå alle sager om gensidig forsørgelsespligt for samlevende. KL anbefaler, at kommunerne udelukkende sender de oplysninger, der foreligger i kommunen, og hvis kommunen ikke har lavet systematiske fejl i sagerne, så er det alene dét, som kommunen skal svare STAR.

Øvrige kommuners sagsbehandling

Hverken i Ålborg, Odense, Århus eller Esbjerg kommuner er det truffet afgørelse om at gennemgå alle sager for eventuelle sagsbehandlingsfejl. Blandt andet Kalundborg, Skive og Norddjurs kommuner har valgt at kompensere i et vist omfang.

 

Økonomi

Anslået ressourceforbrug ved beslutning om genoptagelse af sager af egen drift

Ydelseskontoret har som nævnt gennemgået og genvurderet de sager, som er gjort ugyldige af Ankestyrelsen og de klager, som er indgået for sent. Såfremt der træffes beslutning om at genoptage samtlige sager mht. vurdering af eventuelle sagsbehandlingsfejl, vurderes der at være et ressourceforbrug til sagsbehandling svarende til 2 medarbejdere, på fuld tid, i ca. 2 måneder svarende til 135.000 kr. Den tid vil fragå andre opgaver.

Anslået udgift ved beslutning om gennemgang af samtlige sager

En gennemgang af samtlige sager, hvor der ikke er klaget, vil antageligt afdække et antal sager, hvor afgørelsen vil blive vurderet ugyldig på grund af manglende afgørelsesbrev til samlever.

En gennemgang af 10 klagersager har medført en efterbetaling på ialt ca. 400.000 kr.

Det anslås, at evt. sager med ugyldige afgørelser vil medføre en udgift på ca.110 sager x ca. 40.000 kr. =  ca. brutto 4,4 mil kr., ca. netto 2,2 mil kr. efter statsrefusion

 

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via socialudvalget og beskæftigelsesudvalget,

- at tage stilling til hvorvidt Randers Kommune:

  Af egen drift skal gennemgå samtlige sager for at identificere samt genoptage sager med eventuelle sagsbehandlingsfejl, som vurderes at føre til ugyldighed.

  Eller

Alene skal genoptage sager ved eventuelle klager fra borgerne vedrørende gensidig forsørgelsespligt på trods af overskridelsen af ankefristen.

Beskæftigelsesudvalget, 27. maj 2015, pkt. 56:
Et enigt udvalg besluttede, at sagerne kun genoptages på baggrund af klage fra borger vedrørende gensidig forsørgerpligt.

Afbud: Steen Bundgaard Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere, 20. maj 2015, pkt. 83:

Et flertal af udvalget bestående af Kasper Fuhr Christensen, Jens Laursen, Charlotte B. Mølbæk og Mikael Firling Mouritsen besluttede, at forvaltningen af egen drift gennemgår samtlige sager.

Et mindretal bestående af Christian Brøns, Christina Kjærsgaard og Susanne Ringe Sørensen undlod at stemme.

 Økonomiudvalget, 1. juni 2015, pkt. 160:

Sagen fremsendes til byrådets behandling.

Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark indstiller, at forvaltningen af egen drift skal gennemgå samtlige sager.

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen og Morten Grosbøl som stedfortræder for Frank Nørgaard.

Indstilling:
Beslutning

Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt med 25 stemmer for og 6 stemmer imod, således at der alene genoptages sager på baggrund af eventuelle klager fra borgere vedr. gensidig forsørgelsespligt. Beboerlisten, Velfærdslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. imod.

Ozcan Devici deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.

 

Bilag Funktioner
Ingen bilag