| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
147 Kvalitetsstandarder høringssvar Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Sundheds- og ældreudvalget har sendt forslag til kvalitetsstandarder i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet samt Sektor MED for ældreområdet. Høringssvarene præsenteres. Endvidere er indkommet et forslag om at ændre én af kvalitetsstandarderne.

Sagsfremstilling

De indkomne høringssvar tager positivt imod oplægget om ændringer i kvalitetsstandarderne, her nævnes især ændringerne vedrørende fleksibilitet og dialog.

Handicaprådet finder det glædeligt, at der er fokus på at borgeren er med til at styre indsatsen, og der skal tages hensyn til borgerens behov og ønsker.

Udsatterådet finder at kvalitetsstandarderne samlet set rammer et passende niveau mellem fleksibilitet, inddragelse af borgeren og pårørende og det forhold at nogle borgere har behov for mere støtte i den praktiske tilrettelæggelse af støtte og hjælp.

Både Ældrerådet og Handicaprådet udtrykker forhåbning om at der er ressourcer til at leve op til kvalitetsstandarderne.

Begge råd peger endvidere på, at fleksibilitet og selvbestemmelse ikke bør stå i vejen for at borgeren modtager "nødvendige ydelser".

Udsatterådet synes overordnet, at det er positivt at der er fokus på rehabilitering. Udsatterådet ønsker dog også at påpege, at ikke alle borgere, herunder særligt indenfor udsatteområdet, har mulighed for rehabilitering. Tilsvarende påpeger ældrerådet, at fx. demente og borgere med alternativ livsstil ikke magter at deltage i rehabilitering.

Sektor MED for ældreområdet udtrykker bekymring for om opgaver og ressourcer i plejeboliger hænger sammen. Kvalitetsstandarden for plejeboliger ønskes tilpasset, så det står tydeligt, at kogeplader, ADL træning samt ernæringsmæssig screening kun gives, hvis bestemte forudsætninger er opfyldt. Sektor MED ønsker det understreget at kravet om "grøn rengøring" (med få kemiske midler) også gælder for private leverandører. Endvidere gives udtryk for, at kvalitetsstandarden for "træning før hjælp" er for omfattende. 

Ud over høringssvarene er der fra ældreområdet indkommet et ønske om at rette i en af kvalitetsstandarderne for personlige hjælpemidler, den der har titlen "bleer og bind". Ændringsønskerne præciserer hvilken hjælp der faktisk ydes som følge af udviklingen i behandlingen af inkontinens. Herunder fjernes henvisning til blebukser og stofunderbukser, som kun meget sjældent ydes som hjælpemidler. Endvidere nævnes, at træning er en væsentlig del af indsatsen ved inkontinens.

Økonomi

Kvalitetsstandarderne regulerer ydelser og har derfor betydning for ressourceforbruget i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds- og ældreudvalget,

at der i afsnittet om fleksibel hjælp indsættes et forbehold om, at ydelser kun kan byttes hvis det er forsvarligt.
at de 3 konkrete ændringsforslag fra Sektor MED vedrørende kvalitetsstandarden for plejeboliger og kravet om "grøn rengøring" indarbejdes.
at forslaget til ændringer om kontinenshjælpemidler indarbejdes og sendes til orientering i råd og MED.
at kvalitetsstandarderne for sundhed og ældre anbefales godkendt af byrådet.Sundheds- og ældreudvalget, 21. maj 2015, pkt. 56:

Indstilles tiltrådt.

Velfærdslisten stemmer imod den del af kvalitetsstandarderne, der indfører rehabilitering med tvang, idet vi finder, at en rehabiliteringsindsats efter § 83 a i serviceloven skal bygge på borgerens motivation, og at borgerens værdighed og ret til selvbestemmelse krænkes, når der indføres tvang.

Ole Skiffard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.Økonomiudvalget, 1. juni 2015, pkt. 158:

Indstilles tiltrådt.

Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark stemte imod den del af kvalitetsstandarderne, der indfører rehabilitering med tvang med den bemærkning, at en rehabiliteringsindsats efter § 83 a i serviceloven skal bygge på borgerens motivation, og at borgerens værdighed og ret til selvbestemmelse krænkes, når der indføres tvang.

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen og Morten Grosbøl som stedfortræder for Frank Nørgaard.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 25 stemmer for. 5 undlod at stemme. Beboerlisten, Velfærdslisten, og Radikale Venstre undlod at stemme.

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten blev forkastet med 5 stemmer for og 24 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti. Radikale Venstre undlod at stemme.

Ændringsforsalget havde følgende ordlyd:
"Velfærdslisten foreslår, at den del af kvalitetsstandarderne, der indfører rehabilitering med tvang, udgår, idet vi finder, at en rehabiliteringsindsats efter § 83 a i serviceloven skal bygge på borgerens motivation, og at borgerens værdighed og ret til selvbestemmelse krænkes, når der indføres tvang."

Morten Grosbøl var fraværende under punktet.

Ozcan Devici deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.

 

Bilag Funktioner
Kontinenshjælpemidler 230415 Download pdf-dokument
Oplæg til præsentation af ændringer 260315 Download pdf-dokument
Kvalitetsstandard Træning i stedet for hjælp 190315.docx Download pdf-dokument
Genbrugshjælpemidler 190315 Download pdf-dokument
Rengøring 190315 Download pdf-dokument
Høringssvar fra Udsatterådet Download pdf-dokument
Høringssvar fra Handicaprådet Download pdf-dokument
Høringssvar vedr. kvalitetsstandarder 2015 Download pdf-dokument
Kvalitetsstandard for plejeboliger 280415 Download pdf-dokument