| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
134 Vindmøller ved Binderup. Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 samt lokalplan 574 med VVM og miljøvurdering. Endelig vedtagelse. Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Byrådet har vedtaget forslag til lokalplan 574 med forslag til kommuneplantillæg 5 for etablering af 7 vindmøller med totalhøjde på op til 149,99 meter ved Binderup. Planforslagene har været i høring fra 7. maj til 4. juli 2014, hvor der også er holdt et borgermøde i høringsperioden. I høringsperioden er der kommet 56 individuelle høringssvar og 1005 underskrifter imod projektet. På grund af en indsigelse fra Århus Stift mod lokalplanforslaget og fra Naturstyrelsen, på vegne af Kirkeministeriet, mod forslaget til kommuneplantillæg, er antallet af vindmøller reduceret fra 7 til 5 møller.

Det indstilles, at de miljømæssige fordele ved projektet vejes tungere end indsigelserne, således at planerne for de 5 vindmøller ved Binderup vedtages endeligt
.

Sagsfremstilling

Den 28. april 2014 (punkt 123) vedtog Randers Byråd forslag til lokalplan 574 for vindmøller ved Binderup og forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2013.

På baggrund af en konkret ansøgning fra 4 lokale projektejere, om etablering af 7 nye vindmøller ved Binderup, er planlægningen af vindmølleområdet igangsat. Projektet er siden hen blevet reduceret til 5 vindmøller på grund af en indsigelse, se afsnit ’Indsigelse på grund af Dalbyneder kirke’. Vindmøllerne vil kunne opføres med en rotordiameter på 112-113 meter og en totalhøjde op til 149,99 meter. Den installerede effekt for hver vindmølle vil kunne blive 3 - 3,3 MW.

Området ved Binderup er udpeget til vindmøller i Kommuneplan 2013. I kommuneplantillæg 5 er området specificeret og afgrænset yderligere, så det passer til projektet, hvilket kan ses i Bilag 4.

Projektet forhindrer ikke en udbygning af vindmøller ved Overgaard.

Planforslagene har været i høring fra 7. maj til 4. juli 2014, og der er afholdt et borgermøde 4. juni 2014. I høringsperioden er der kommet 56 individuelle høringssvar og 1005 underskrifter imod projektet. Kopi af høringssvarene kan ses (i deres fulde længde) i Bilag 1.

Indsigelse på grund af Dalbyneder kirke
Der er den 1. juli 2014 modtaget en indsigelse fra Århus Stift mod lokalplanforslaget og fra Naturstyrelsen, på vegne af Kirkeministeriet, mod forslaget til kommuneplantillæg. Indsigelsen er begrundet i hensynet til Dalbyneder kirke, der ligger ca. 2,2 kilometer fra de to nordligste møller i projektet, som efter stiftets og styrelsens vurdering vil gå ud over bevaringsværdigheden af kirken, da møllerne vil forstyrre og skæmme indsigten til, og udsigten fra Dalbyneder kirke. Der er tale om en indsigelse med vetovirkning efter planlovens § 29, stk. 1, og planlægningen har ikke kunnet fortsætte, før der kom en afgørelse af sagen. Randers Kommune har uden virkning først forsøgt at mægle med Århus Stift. Da Århus Stift fastholdt indsigelsen, blev der holdt møde den 30. september 2014 med Naturstyrelsen, Århus Stift og Randers Kommune. Stiftet krævede to ekstra visualiseringer. Stiftet har efter gennemsyn af disse visualiseringer fastholdt indsigelsen.

Naturstyrelsen har den 2. december 2014 truffet afgørelse i sagen. Styrelsen besluttede, at to af de nordligste vindmøllerne skal udtages, så planforslagene reduceres fra 7 til 5 vindmøller. Derfor kan kun de 5 sydøstligste vindmøller etableres. Afgørelsen fra Naturstyrelsen er vedhæftet som Bilag 2.

Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune har den 22. december 2014 sendt en anmodning til miljøministeren om at omgøre afgørelsen vedr. reduktion fra 7 til 5 møller. Miljøministeren har besluttet ikke at gå ind i sagen. Derfor foreslår forvaltningen at lokalplan og kommuneplantillæg reduceres til 5 vindmøller i forbindelse med beslutning om endelige vedtagelse.

Miljørapport
Der er udarbejdet en miljørapport, der har været i høring samtidig med planforslagene. Miljørapporten indeholder vurderinger af 7 vindmøller, men da miljøpåvirkningerne af 5 vindmøller er mindre end af 7 vindmøller, er der ikke lavet ny miljørapport. Miljørapporten er vedtaget den 28. april 2014 (punkt 123) af Randers Byråd og ses i Bilag 5.

Forvaltningen har udarbejdet en sammenfattende redegørelse om miljøvurdering, som er vedhæftet som Bilag 3. Reduktionen til 5 vindmøller indgår i den sammenfattende redegørelse. De individuelle indsigelser er gennemgået heri sammen med forvaltningens forslag til behandling af dem. De individuelle indsigelser i deres fulde længde er desuden vedhæftet som Bilag 1. Af indsigelser kan nævnes at campingpladsens ejer og flere af dem, der anvender pladsen er bekymret for konsekvenserne for turismen, havnen og påvirkningen af campingpladsen. Indsigelserne fra borgerne har hovedsageligt udtrykt bekymring over vindmøllernes støjpåvirkning, sundhedskonsekvenserne heraf, placering andre steder eksempelvis på havet, samt konsekvenser for Naturpark Randers Fjord. På trods af indsigelserne indstiller forvaltningen, at planerne vedtages endeligt på grund af fordelene ved produktionen af vedvarende energi.

Offentliggørelse
Hvis lokalplan 574 og tillæg 5 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt, vil de endelige planer blive offentliggjort sammen med offentliggørelsen af VVM-tilladelsen. Der er mulighed for at påklage sagen til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelsen. Den sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med lokalplanen. Forvaltningen kan foretage redaktionelle ændringer i planforslagene inden offentliggørelse. Der skal efterfølgende også gives en byggetilladelse til vindmøllerne, hvilket skal gives på baggrund af den endelige støjanmeldelse på de aktuelle vindmøller.

Økonomi

Randers Byråd vedtog i 2010 ’Klimaplan 2030’. Vindmøllerne vil i stor grad bidrage til planens opfyldelse. Klimaplanen ligger i god tråd med de statslige målsætninger, hvor Danmark frem mod 2020 skal opføre nye landmøller med en samlet kapacitet på 1.800 MW, og være uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Vindmøllerne vil bidrage med en stor reduktion af CO2-udledningen og øge andelen af vedvarende energi. Endvidere vil vindmøllerne bidrage til at reducere udledningen til atmosfæren af svovl og andre partikler fra f.eks. kulfyrede kraftværker.

Projektet er omfattet af VE-lovens "Grønne ordning". Ordningen er lavet med henblik på, at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Borgerne kan ved kommunen søge om tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier og kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. Randers Kommune ansøger efterfølgende Energinet.dk om frigivelse af midlerne. Tilskudsrammen vil udgøre ca. 1.320.000 kr. for de 5 vindmøller. Konkrete forslag skal godkendes i Randers Kommunes vindmølleråd inden endelig godkendelse af Energinet.dk.

Vindmølleprojektet ved Binderup er med minimum 15 MW installeret effekt et stort projekt, både hvad angår mængden af produceret bæredygtig el, og hvad angår selve anlægget og byggeprojektet. Et anlæg af denne størrelse vil generere arbejdspladser. Både til produktion af vindmøllerne, installationen på projektområdet og efterfølgende service og drift vil der blive skabt arbejdspladser. Der vil blandt andet blive skabt jobs til anlæg af veje, udgravning og binding og støbning af fundamenter samt transport af materialer. Størstedelen af disse jobs, samt arbejdet med service og drift af møllerne, vurderes at gå til arbejdstagere bosiddende i Danmark herunder også lokale virksomheder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget samt økonomiudvalget,

at tillæg 5 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 574 for vindmøller ved Binderup vedtages endeligt og offentliggøres i henhold til reglerne herom i planloven, og

at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

Miljø- og teknikudvalget, 21. maj 2015, pkt. 91:

For forvaltningens indstilling stemte Jens Peter Hansen (V) og Kim Kristensen (L). Imod stemte Frank

Nørgaard (O) og Christian Brøns (V). Iben Sønderup (A) undlod at stemme.

 

Fraværende: Lars Søgaard (V), Torben Hansen (A)

 

Økonomiudvalget, 1. juni 2015, pkt. 141:

Fremsendes til byrådets behandling.

Bjarne Overmark indstiller sagen tiltrådt.

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen og Morten Grosbøl som stedfortræder for Frank Nørgaard.

 

 

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 10 stemmer for og 17 stemmer imod. 4 undlod at stemme.

For stemte Anders Buhl-Christensen, Marianne Høj Madsen, Louise Høeg, Lars Søgaard, Ole Skiffard, Jens Peter Hansen, Mark Pring, Torben Hansen, Ellen Pedersen og Mikael Mouritsen.

Imod stemte Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten, Claus Omann Jensen, Christian Boldsen, Susanne Ringe Sørensen, Christian Brøns, Helle Skøtt, Christina Kjærsgaard, Henning Jensen Nyhuus, Leif Gade, Steen Bundgaard, Fatma Cetinkaya og Iben Sønderup.

Beboerlisten og Radikale Venstre undlod at stemme.

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten blev forkastet med 5 stemmer for og 26 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti.

Forslaget havde følgende ordlyd:
”Velfærdslisten foreslår, at det konkrete projekt droppes, og at byrådet i stedet principbeslutter at iværksætte en ny demokratisk og strategisk planlægning på energiområdet, herunder en ny vindmølleplan, og at arbejde for stiftelsen af et kommunalt VE-selskab. Begge dele har til formål at sikre, at realiseringen af kommunens klimamål går hånd i hånd med lokaldemokratiske hensyn. Velfærdslisten vil således ikke slække på kommunens klimamål.

Ændringsforslaget består af to elementer:

1) En ny demokratisk og strategisk planlægning
Da vindmølleplanen blev til, anede de færreste borgere i de berørte områder noget som helst om, hvad der var på vej. Det fandt de først ud af, da et færdigt forslag til opstilling af vindmøller blev sendt i høring - næsten som et fait accompli.

At borgerne og lokalområderne ikke har været en del af den overordnede planlægning er en alvorlig mangel, der sætter spørgsmålstegn ved vindmølleprojekternes demokratiske legitimitet.

En anden alvorlig mangel er, at placeringen af vindmølleprojekterne snarere har styret af tilfældige investorers tilfældige projekter end strategiske overvejelser om, hvad der er bedst for både kommunens små og store fællesskaber.

Velfærdslisten insisterer imidlertid på, at grøn energi, herunder vindenergi, og lokaldemokratiske hensyn ikke behøver være hinandens modsætninger. Tværtimod. Men det kræver, at planlægningen foregår på et demokratisk og strategisk grundlag, og at fælles interesser prioriteres over private profitinteresser.

Den demokratiske og strategiske planlægning skal være sikre:

1)     at vindmølleprojekterne forankres lokalt,
2)     store vindmølleparker frem for små, spredte samlinger af vindmøller,
3)     at kommunens klimamål realiseres og
4)     størst mulig afstand til beboelser, hvilket blandt andet skal ske via grundopkøb.

Det skal i den forbindelse undersøges, om kommunen kan forære en andel af vindmøllerne til borgere i et berørt lokalområde.

2) Et kommunalt VE-selskab
Det kommunale VE-selskabs mål er først og fremmest at realisere målsætningerne angivet ovenfor. Derudover skal selskabet sikre:

1) at evt. overskud geninvesteres i lokal udbygning af vedvarende energi, så vi undgår, at en stor del af overskuddet genivesteres i udlandet og på andet end vedvarende energi,
2) at der bliver skabt flere lokale arbejdspladser inden for branchen for vedvarende energi, og
3) at det kommunale energiforbrug reduceres, hvilket frigør ressourcer til kerneydelserne.”

Ozcan Devici deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.

 

Bilag Funktioner
Samlet alle indsigelser Binderup Download pdf-dokument
AfgørelseNaturstyrelsen Download pdf-dokument
Sammenfattende redegørelse Binderup, 13.05.15 Download pdf-dokument
LP574-KPT5, Endelig udkast af 13.05.15, 13.08. til endelig vedt. Download pdf-dokument
Binderup_Miljørapport_print Download pdf-dokument