| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
126 Demografireguleringer i budget 2016-19 Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Der er nu udarbejdet demografireguleringer til basisbudget 2016-19 på de sædvanlige 4 områder: småbørn, skolebørn, ældre og handicapområdet. Desuden er der lavet forslag til en række alternative modeller på ældreområdet til drøftelse i direktionen

Sagsfremstilling

Kommunens befolkningsprognose for 2016-28 er nu udarbejdet og nærmere beskrevet i vedhæftede notat. Prognosen viser, at folketallet vil stige fra 96.800 pr. 1/1 2015 til 105.519 pr 1/1 2028. I løbet af 2020 forventes Randers at have rundet de 100.000 indbyggere.

 

Kommunens befolkningsprognose bruges både på udgiftssiden (demografi) og på indtægtssiden (skatter og tilskud/udligning). Befolkningsprognosens konsekvenser for indtægtssiden kan først beregnes primo august måned. Udgiftssiden i form af demografireguleringer kan dog beregnes nu og resultatet er som følger (hvor minus angiver mindreudgift):

 

 

Tabeller viser merudgifter/mindreudgifter i forhold til 2015. På småbørnsområdet er der således en beregnet mindreudgift på 5,6 mio. kr. fra 2015 til 2016 som følge af faldet i antal småbørn. På skoleområdet forventes stort set ingen ændring fra 2015-2016, mens der på ældreområdet kan beregnes merudgifter på 11,5 mio. kr. fra 2015-2016, idet dette beløb dog afhænger af den model der besluttes anvendt for fremtidige reguleringer af området, jf nedenfor. Endelig viser beregningen merudgifter på handicapområdet på 3,2 mio. kr. fra 2015-2016. Sammenlagt er der merudgifter fra 2015-2016 på 9,5 mio. kr. stigende til 61,4 mio. kr. i 2019.

 

Ved budgetlægningen for 2014 blev det besluttet, at der i foråret 2015 skulle fortages en evaluering af demografimodellen på ældreområdet. I vedhæftede notat er derfor beskrevet forslag til en række mulige modeller på området og de økonomiske konsekvenser heraf er beskrevet. Der er opstillet 5 modeller, hvor model 2 er den gældende model, som foreslås indarbejdet i basisbudgettet for 2016-19. Det er således denne model, der er lagt til grund for sammenfatningen af beløbene i tabellen ovenfor.

 

I model 2 forudsættes at enhedsbeløbene for de 2 tilbageværende aldersgrupper ikke reduceres (altså 100% enhedsbeløb), mens model 1 forudsætter 75% enhedsbeløb fremover. Model 3 indebærer overgang til en delvis aktivitetsafhængig model, mens model 4 og 5 indarbejder effekten af sund aldring med forskelligt gennemslag. Det foreslås, at byrådet i forbindelse med budgetlægningen for budget 2016-19 tager stilling til fremtidig demografimodel på ældreområdet.

 

 

Økonomi

I budget 2015-18 er der allerede indregnet demografireguleringer på ovennævnte områder. Fra 2015-16 var der samlet set indregnet en merudgift på 6,8 mio. kr. fra 2015-16. De nye beregninger viser en merudgift på 9,5 mio. kr. I forhold til det allerede indregnede er der således tale om en merudgift på 2,7 mio. kr. De tilsvarende tal for 2017 og 2018 er på hhv. 2,1 mio. kr. og 4,0 mio. kr.

Befolkningsprognosen har også konsekvenser for kommunens indtægtsside - her tænkes på skatteindtægter samt indtægter fra tilskud/udligning. Disse konsekvenser kan dog først beregnes primo august måned, når konsekvenserne af regeringsaftalen for 2016 er indarbejdet i KL´s skatte- og tilskudsmodel.   

     

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

atde beregnede demografireguleringer på småbørnsområdet, skoleområdet og handicapområdet indarbejdes i basisbudget 2016-19, og
at nugældende model på ældreområdet (model 2) indarbejdes i basisbudget 2016-19 og at byrådet i forbindelse med budgetlægningen for budget 2016-19 tager stilling til fremtidig demografimodel på ældreområdet.   Direktionen, 21. maj 2015, pkt. 87:

Tiltrådt.Økonomiudvalget, 1. juni 2015, pkt. 133:

Indstilles tiltrådt. Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark stemte imod indstillingens punkt om demografireguleringer på handicapområdet.

Et ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen blev forkastet med 2 stemmer for og 7 stemmer imod. Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark. Ændringsforslaget havde følgende ordlyd:

1)     at der skal udarbejdes en retfærdig og retvisende demografimodel for handicapområdet, der bygger på en erfaringsbaseret forventning om, at andelen af borgere med handicap vil stige,

2)     at arbejdet skal tage udgangspunkt i den alternative model for handicapområdet foreslået i økonomiforvaltningens notat af 21. maj 2014 (se http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/EnclosureFile.ashx?id=1782133)

3)     at der foretages en løbende regulering efter det faktiske antal borgere med handicap, således pengeposen altid passer til det antal borgere, der har brug for støtte og hjæp, og

4)     at forvaltningen i forbindelse med arbejdet med budgettet for 2017-20 fremlægger et forslag til en retfærdig og retvisende demografimodel for indsatsen for udsatte borgere.

Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen og Morten Grosbøl som stedfortræder for Frank Nørgaard.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 27 stemmer for og 4 stemmer imod. Beboerlisten og Velfærdslisten stemte imod.

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten blev forkastet med 5 stemmer for og 25 stemmer imod. Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti og Velfærdslisten stemte for. Radikale Venstre undlod at stemme.

Ændringsforslaget havde følgende ordlyd:

1)     at der skal udarbejdes en retfærdig og retvisende demografimodel for handicapområdet, der bygger på en erfaringsbaseret forventning om, at andelen af borgere med handicap vil stige,
2)     at arbejdet skal tage udgangspunkt i den alternative model for handicapområdet foreslået i økonomiforvaltningens notat af 21. maj 2014 (se
http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/EnclosureFile.ashx?id=1782133)
3)     at der foretages en løbende regulering efter det faktiske antal borgere med handicap, således pengeposen altid passer til det antal borgere, der har brug for støtte og hjæp, og
4)     at forvaltningen i forbindelse med arbejdet med budgettet for 2017-20 fremlægger et forslag til en retfærdig og retvisende demografimodel for indsatsen for udsatte borgere.

Velfærdslisten bemærkede, at man stemmer imod den del af sagen, der handler om den misvisende og uretfærdige demografimodel på handicapormådet. Velfærdslisten finder, at økonomiudvalget burde have vedtaget en retfærdig og retvisende demografimodel, der bygger på en erfaringsbaseret forventning om, at andelen af borgere med handicap vil stige. Vi finder det ekstremt bekymrende, at et flertal i byrådet ønsker at holde fast i en budgetpraksis, der diskriminerer borgere med handicap og siden 2007 løbende har udhulet kvaliteten af den kommunale indsats for at hjælpe og støtte borgere med handicap. Vi finder det udemokratisk, at et flertal i byrådet forsøger at skjule den indirekte nedskæring i basisbudgettet.

 

Ozcan Devici deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.

Bilag Funktioner
Befolkningsprognose 2016-2028 Download pdf-dokument
Demografireguleringer i budget 2016-19 (notat ØU) Download pdf-dokument