| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
133 Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan for sanering af kloaksystemet i Vorup og etablering af regnvandsbassin. Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Forslag om sanering af kloaksystemet i Vorup har været i offentlig høring. Der er kommet enkelte kommentarer. Spildevandsplantillægget indstilles endeligt vedtaget.

Sagsfremstilling

Forslag om tillæg til spildevandsplanen omhandlende sanering af kloakken i Vorup (og en mindre del i Kristrup) med tilhørende bassinanlæg, har været i offentlig høring i 8 uger. Randers Spildevand A/S har afholdt borgermøder i høringsperioden.

Planen fastlægger, at det fælleskloakerede område i Vorup skal ændres til separatkloakeret (to strenget). Overfladevand vil fremover blive udledt vest for jernbanen til Gudenå via en grøft og vådområdet Vorup Enge. Det vil være nødvendigt med regulering af grøften. Inden udledning bliver overfladevandet renset og forsinket i et nyt regnvandsbassin, som Randers Spildevand etablerer. Regnvandsbassinet vil også modtage overfladevand fra en stor del af det allerede separatkloakerede område i Vorup. Områdeafgrænsninger, placering af bassin m.v. fremgår af vedlagte kortbilag. Separatkloakeringen forventes at mindske risikoen for vand på terræn ved store regnhændelser og vandet vil kun bestå af overfladevand og ikke indeholde spildevand, når området er fuldt separeret.

Spildevand fra området vil fortsat blive renset på Randers Centralrenseanlæg, men mængden af regnvand, som skal renses på centralrenseanlægget mindskes.

Der er kommet 3 kommentarer til planen (vedlagt).

1. En grundejer spørger til muligheden for, at der gives tilskud til at etablering af faskiner til regnvand på grunden, så tilslutning til to-strengssystemet undgås. Begrundelsen er, at det er en omkostning uanset og at regnvandet kan håndteres lokalt i stedet for at blive ledt til Gudenå.


Planforslaget giver ikke grundlag for, at der kan ske udtræden af kloakfællesskabet for overfladevand. En forudsætning for at der kan ske udtræden er, at der enighed mellem kommunen/Randers Spildevand og grundejerne om det. Grundejere kan vælge at aflede overfladevand til nedsivning f.eks. i faskiner, men der vil som udgangspunkt ikke blive givet økonomisk kompensation. Muligheden for udtræden kan tages op, hvis der viser sig aktuelt i konkrete områder, hvor det vil være en fordel for både Randers Spildevand og grundejeren. Randers Spildevand vil kontakte grundejeren for at kunne afklare, om det konkret er en mulighed.

Forslag til svar er vedlagt.

2. Banedanmark har kommentarer, som der skal tages hensyn til ved Randers Spildevands detailprojektering. Kommentarerne er foranlediget af, at Banedanmark har et sikkerhedsmæssigt ansvar i forhold til jernbanesporene.

Kommentaren giver ikke anledning til ændringer i spildevandsplanen.

3. Aage V. Jensen Naturfond. Kommentaren indeholder spørgsmål til rensning for olie og miljøfarlige stoffer inden udledning til Vådområde Vorup Enge.

Som reaktion på kommentaren er en tekst svarende til svaret til Aage V. Jensen Naturfond indarbejdet i Miljøvurderingen. Rensning af overfladevand i veldimensionerede våde regnvandsbassiner betragtes som bedste tilgængelige teknik (BAT) inden udledning til vandområder. Forslag til svar til Aage V. Jensens Naturfond er vedlagt. Forvaltningen vurderer, at det ikke giver anledning til ændring i selve plantillægget.

Kommentaren er indarbejdet i en Sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven. Den sammenfattende redegørelse vedtages sammen med tillægget til spildevandsplanen og miljøvurderingen, som alle er vedlagt.

Vedtagelse af spildevandsplanen skal jf. spildevandsbekendtgørelsen offentliggøres og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelsesloven. Offentliggørelse vil ske udelukkende på kommunens hjemmeside. 

Økonomi

Projektet påregnes gennemført og finansieret af Randers Spildevand A/S.

De berørte grundejere skal selv gennemføre og betale separering af regn- og spildevand på egen grund indenfor en nærmere fastsat periode. Det vil blive meddelt i et påbud til grundejerne. Der vil være stor variation i udgifterne til separering på egen grund.

Kommunalt ejede ejendomme og grunde i området i Vorup, som pt. er fælleskloakeret og planlægges kloaksepareret, er kort beskrevet:

  • Søndermarkskolen. En del af skolen er fælleskloakeret, den øvrige del er separatkloakeret. Separering forventes i 2020.
  • Vorup skole og transformerstation forventes at skulle separeres i 2021.
  • Vorup Plejehjem. En del af plejehjemmet ligger i fælleskloakeret område, den øvrige del i separatkloakeret område. Separering forventes i 2022.
  • Beboelsesejendomme langs Århusvej, 12 stk. Separering forventes i 2023 for 7 ejendomme. 5 ejendomme forventes separeret i 2026.
  • Derudover er der en række ubebyggede grunde og vejarealer som separeres i perioden 2020 – 2026.

Udgifterne til separering på de enkelte ejendomme afhænger i høj grad af forholdene på den enkelte grund, og er derfor ikke mulige at give et bud på på nuværende tidspunkt. Erfaringstal fra kommunens separering af kloak viser, at udgiften til separering af Havndal Skole forventes at løbe op i ca. 800.000 kr., udgiften til separering på Havndal Plejehjem var ca. 50.000 kr. og ca. 150.000 kr. på børnehaven i Havndal. Beløbene er ekskl. moms.

Der er ikke særskilt afsat midler i budgettet til finansiering af separering på grundene, og indtil videre er udgifterne finansieret via vedligeholdelsesmidlerne. Forvaltningen vil afklare de forventede udgifter til de enkelte projekter, og afhængig af hvad dette viser, vil forvaltningen enten fortsat finansiere udgifterne via vedligeholdelsesmidlerne, eller også skal der tages politisk stilling til en anden mulig finansiering.

Miljømæssige hensyn er indarbejdet i planen. Forvaltningen vurderer på baggrund af miljøvurderingen, at der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser forbundet med tillægget.  

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at tillæg til spildevandsplanen om Sanering af afløbssystemet i Vorup inkl. bassinanlæg vedtages,

at Miljørapporten vedtages med den foreslåede tilføjelse,

at den sammenfattende redegørelse vedtages,

at de indkomne kommentarer ved den offentlige høring besvares som foreslået, og

at vedtagelsen annonceres på kommunens hjemmeside.

Miljø- og teknikudvalget, 21. maj 2015, pkt. 86:

Indstilles tiltrådt.

 

Fraværende: Lars Søgaard (V), Torben Hansen (A)

 

 Økonomiudvalget, 1. juni 2015, pkt. 140:

Indstilles tiltrådt.

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen og Morten Grosbøl som stedfortræder for Frank Nørgaard.

 

Indstilling:
Bilag Funktioner
Aage V. Jensen Naturfond. Udtalelse til Spildevandsplan Download pdf-dokument
VS Banedanmarks bemærkninger til etablering af ledningsanlæg på din ejendom – orientering om ændring Download pdf-dokument
Kommentar RE Bøsbrovej 38,8940 Randers SV - spildevandsplan - ændring for kloark til 2 strengssystem Download pdf-dokument
Kortbilag. Områdeafgrænsning, placering af bassin mv.v Download pdf-dokument
Sammenfattende redegørelse Download pdf-dokument
Svar til borger Bøsbrovej 38 Download pdf-dokument
Svar Aage V. Jensen Naturfond Download pdf-dokument
Tillæg 31_Spildevandsplan_Vorup_vedtaget med bilag Download pdf-dokument
Miljørapport_spv-tillæg_31_Vorup_20150128_vedtaget Download pdf-dokument