| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
93 Rekruttering af Direktør til Børn, Skole og Kultur Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Nuværende Direktør for Børn, Skole og Kultur har fået anden ansættelse pr. 1. april 2015. Der indstilles beslutning om proces for ansættelse af en ny forvaltningsdirektør, herunder nedsættelse af et ansættelsesudvalg, med henblik på besættelse af stillingen pr. den 1. august 2015. Det indstilles, at konsulentfirmaet KLK forestår rekrutteringsprocessen, og at den nye forvaltningsdirektør tilbydes ansættelse på kontrakt. Det indstilles samtidigt, at Kulturområdet overflyttes til Forvaltningen for Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Rekrutteringsproces
Med henblik på rekruttering af en ny forvaltningsdirektør til Børn og Skole er tre rekrutteringsfirmaer blevet bedt om at afgive tilbud på opgaven. De tre firmaer er Lundgaard Konsulenterne, KLK (KLs Konsulentvirksomhed) og Mercuri Urval.

 

På baggrund af en samlet vurdering af de tre tilbud, hvor særligt prisen har været afgørende, indstilles det, at KLK  antages til at forestå rekrutteringen af en ny forvaltningsdirektør.

 

I tilbuddet indgår blandt andet:

 

  • Indledende interviewrunder
  • Udarbejdelse af stillingsopslag samt job og personprofil
  • Håndtering af ansøgere
  • To samtalerunder
  • Test og vurdering af relevante ansøgere
  • Indhentelse af referencer

 

Det samlede honorar til KLK udgør 90.000 kr. eksklusiv moms. Hertil kommer udgifter til annoncering, godtgørelse af ansøgernes rejseudgifter og mødeudgifter.

 

Det forventes, at stillingen kan besættes pr. 1. august 2015.

 

Ansættelsesudvalget, som skal sikre en gennemsigtig proces og en klar indstilling til byrådet, foreslås i lighed med tidligere ansættelsesforløb, at bestå af følgende:

 

  • Økonomiudvalget
  • Kommunaldirektøren
  • En chef fra Børn- og Skoleområdet
  • To medarbejderrepræsentanter udpeget af Hovedudvalget

 

Personale & HR chefen deltager som sekretær for ansættelsesudvalget.

 

Det indstilles, at Kommunaldirektøren, på baggrund af udkast fra KLK, bemyndiges til på ansættelsesudvalgets vegne at godkende stillingsopslag samt job og personprofil.

 

Det indstilles, at den nye direktør tilbydes ansættelse på kontraktvilkår.

 

Efter byrådets beslutning om ansættelsesprocessen, fremsendes en detaljeret tidsplan til deltagerne i ansættelsesudvalget.

 

Efter ansættelsesforløbet er afsluttet, foretager økonoimudvalget en evaluering af forløbet, herunder om processen med den eksterne konsulent har forløbet hensigtsmæssigt, og om ansættelsesudvalget var sammensat på en hensigtsmæssig måde, med henblik på at være forberedt på fremtidige ansættelsesforløb.


Overførelse af Kulturområdet til Sundhed og Ældre forvaltningen
Som led i besættelse af Direktørstillingen foreslås det, at Kulturområdet overføres til Forvaltningen for Sundhed og Ældre. Kulturområdet blev pr. 1. januar 2011, som led i administrative besparelser og nedlæggelse af to direktørstillinger, overført til Børn og Skole forvaltningen, som herefter blev til Børn, Skole og Kultur. Opgavefordelingen blev fastlagt ud fra forskellige kriterier herunder sammenhæng i opgaverne, synergi mellem opgaveområderne og de respektive direktørers kompetencer.

I forbindelse med, at direktørstillingen nu er blevet ledig, har kommunaldirektøren fundet det relevant at genvurdere opgavefordelingen mellem fagforvaltningerne. Med den nuværende organisering tegner Børn-, Skole- og Kulturafdelingen sig for en meget stor del af de kommunale driftsopgaver. Hertil kommer, at opgaveporteføljen indholdsmæssig dækker meget bredt, samtidig med at der i de kommende år er behov for ledelsesmæssigt fokus på at gennemføre folkeskolereformen, en ny skolestruktur og sikre en effektiv inklusionsindsat indenfor skole- og børneområdet. Kulturområdet udgør samtidigt et væsentligt indsatsområde i Randers Kommune, og det er væsentligt at området også fremadrettet er tildelt ledelsesmæssig fokus. Disse forhold taler for at overføre kulturområdet til et af de øvrige direktørområder.

Direktøren for Sundhed og Ældre har en række ledelsesmæssige kompetencer samt et lokalkendskab og en interesse for kulturområdet som i høj grad kvalificerer direktøren til også at have ansvaret for kulturområdet.

På den baggrund indstilles det, at Kulturområdet pr. den 1. august 2015 overføres til Forvaltningen for Sundhed og Ældre. 

Økonomi

90.000 kr. eksklusiv moms til KLK plus annoncerings-, møde- og rejseudgifter cirka 75.000 kr. eksklusiv moms.

Udgifterne afholdes af Børn, Skole og Kultur.

Overførslen mellem forvaltningsområderne har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet overførslen finder sted indenfor den afsatte ramme til administration. Der ændres ikke på bevillingerne til serviceområderne - henholdsvis kulturområdet og børn- og skoleområdet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til byrådet via økonomiudvalget

 

atKLK antages til at forestå rekruttering af en ny forvaltningsdirektør jf. ovenstående beskrivelse
atder nedsættes et ansættelsesudvalg i overensstemmelse med ovenstående
atden nye forvaltningsdirektør tilbydes ansættelse på kontrakt
atkulturområdet pr. den 1. august 2015 overføres til forvaltningen for Sundhed og ÆldreMED Hovedudvalg, 9. april 2015, pkt. 82:

Orientering blev taget til efterretning. Det er efterfølgende aftalt med de berørte tillidsrepræsentanter, at der i samarbejde med ledelsen iværksættes den relevante proces overfor de berørte medarbejdere i administrationen.

Økonomiudvalget, 13. april 2015, pkt. 101:

Indstilles tiltrådt med bemærkning, at det skal fremgå i stillingsopslaget, at udgangspunktet for stillingen er ansættelse på kontrakt. I det omfang, det er tidsmæssigt og praktisk muligt, orienteres ansættelsesudvalget om stillingsopslag samt job- og personprofil, inden det offentliggøres.

Et forslag fra Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen om, at ansættelsesudvalget suppleres med de partier, der ikke har sæde i økonomiudvalget, blev forkastet med 2 stemmer for og 7 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte for.

Et forslag om, at de partier, der ikke har sæde i økonomiudvalget, får observatørstatus i ansættelsesudvalget, blev forkastet med 2 stemmer for og 6 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte for. Torben Hansen undlod at stemme.

Et forslag fra Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen om, at lokalt kendskab indgår som kriterium i stillingsopslag, blev forkastet med 2 stemmer for og 7 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte for.

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen.  

 

 

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling.

Et forslag fra Beboerlisten og Velfærdslisten om, at ansættelsesudvalget suppleres med de partier, der ikke har sæde i økonomiudvalget, blev forkastet med 6 stemmer for og 24 stemmer imod. Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre stemte for. Det Konservative Folkeparti undlod at stemme.

Et forslag fra Beboerlisten og Velfærdslisten om, at de partier, der ikke har sæde i økonomiudvalget, får observatørstatus i ansættelsesudvalget, blev forkastet med 6 stemmer for og 24 stemmer imod. Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre stemte for. Det Konservative Folkeparti undlod at stemme.

Et forslag fra Beboerlisten og Velfærdslisten om, at lokalt kendskab indgår som kriterium i stillingsopslag, blev forkastet med 6 stemmer for og 25 stemmer imod. Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre stemte for.  

Bilag Funktioner
Tidsplan Download pdf-dokument