| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
35 Mobilitetspolitik Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Byrådet har vedtaget Vision 2021. På baggrund heraf skal den gældende mobilitetspolitik revideres

Sagsfremstilling

Den 2. september 2013 vedtog byrådet en mobilitetspolitik for Randers Kommune. Det er denne politik, der er gældende i dag.

Byrådet godkendte den 16. juni 2014 Vision 2021 sammen med de overordnede linjer for, hvordan der skal arbejdes videre med at realisere visionerne.

På baggrund af Vision 2021 skal det vurderes, om der skal udarbejdes nye politikker eller de eksisterende (herunder mobilitetspolitikken) skal revideres. Samtidigt skal det vurderes, om der er andre forhold eller vilkår, der er ændret eller om der er faktuelle forhold, der skal opdateres. Forvaltningen har vurderet at der på den baggrund er behov for mindre tilpasninger af den eksisterende mobilitetspolitik for at den bliver helt i overensstemmelse med Vision 2021.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en ny Mobilitetspolitik. Forslaget til ny Mobilitetspolitik, som er vedlagt sagen, er rent teknisk lavet som en revision af den gældende mobilitetspolitik med udgangspunkt i nedennævnte punkter fra Vision 2021, som er medtaget og erstatter den tidligere vision i mobilitetspolitikken, side 3. Under hvert punkt er nedenfor anført, hvilke rettelser punktet har medført i mobilitetspolitikken Forslagene til ændringer er vist med rødt i det sagen vedlagte forslag til mobilitetspolitik. Der er desuden foretaget enkelte opdateringer/rettelser i teksten, som også er vist med rødt.

Punkter fra Vision 2021 og deres behandling i forslaget til ny Mobilitetspolitik:

 • Randers Kommune arbejder offensivt for godt vejnet og optimale busforbindelser for borgerne i de mindre samfund.
  (Det er forvaltningens opfattelse at punktet i princippet er inkluderet under indsatsområderne 3 og 5. Under punkt 3 er dog tilføjet en hensigtserklæring vedr. busforbindelser til de mindre samfund)
 • Randers Kommune sikrer trygge transportløsninger for borgere i udsatte positioner.
  (Der er indsat et afsnit om borgere i udsatte positioner under indsatsområde 1)
 • Borgerne i lokalområderne etablerer fællesskaber/smartløsninger, der sikrer fælles transportmuligheder på alle måder. Randers er eksperimentarium på området.
  (Under indsatsområde 2 er der foretaget en uddybning af afsnittet om samkørsel og tilføjet en hensigtserklæring om emnet.)
 • Det kommunale cykelstinet (udbygget med 100 km i forhold til 2014) er suppleret af 50 km nyt cykelnet mellem landsbyerne.
  (Punktet er tilføjet under indsatsområde 4)
 • Østbroen som betalingsbro er etableret.
  (Ingen ændringer. Punktet er medtaget under indsatsområde 5)
 • Borgere og gæster, der kommer med kollektiv trafik oplever, at der er en let og smidig sammenhæng til bycentrum og boligområder.
  (Ingen ændringer. Det er forvaltningens opfattelse at punktet er inkluderet under indsatsområde 2)
 • Letbanen til Randers indgår i den statslige/regionale planlægning.
  (Ingen ændringer, idet det dog er præciseret, at der er alternativer til en letbane. Punktet er medtaget under indsatsområde 3)
 • Randers Kommune er en offensiv aktør i sikring af en bæredygtig Aarhus Lufthavn.
  (Der er indføjet et afsnit og en hensigtserklæring om Aarhus lufthavn under indsatsområde 5)
 • Randers Kommune er en offensiv aktør i forhold til den Kattegatbro, der er på det nationale investeringsprogram. 
  (Ingen ændringer. Punktet er medtaget under indsatsområde 5)

Ud over ovenstående punkter har forvaltningen vurderet følgende fire punkter fra Vision 2021. Fælles for disse punkter er, at de primært behandles i andre politikker, men samtidigt vurderes at have betydning for mobilitetspolitikken. Under hvert punkt er det anført, hvordan punktet foreslås behandlet i forbindelse med revisionen af mobilitetspolitikken. 

 • Bycentrum er blevet udvidet med forbindelse til overdækket center fra busterminalen over Slotscentret.
  (Punktet er medtaget under indsatsområde 1)
 • Sløjfen er bilfri
  (Punktet er indføjet som et selvstændigt punkt under indsatsområde 1)
 • Randers Kommune ligger i den øverste tredjedel i regionens folkesundhedsundersøgelse.
  (Punktet er medtaget under indsatsområde 1)
 • I Randers er det attraktivt at drive virksomhed.
  (Punktet er medtaget under indsatsområde 2)

Det skal understreges, at Byrådet har besluttet, at der på baggrund af mobilitetspolitikken skal udarbejdes en mobilitetsplan i efteråret 2014. Udarbejdelse af Mobilitetplanen vil blive foretaget med udgangspunkt i den reviderede mobilitetspolitik.Udarbejdelse af Mobilitetsplanen foregår for øjeblikket.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via direktionen, miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at den reviderede mobilitetspolitik godkendes,

at den reviderede mobilitetspolitik ikke sendes i offentlig høring,

at den reviderede mobilitetspolitik offentliggøres på kommunens hjemmeside, og

at den reviderede mobilitetspolitik lægges til grund for udarbejdelse af mobilitetsplanen.Direktionen, 27. november 2014, pkt. 205:

Tiltrådt. Miljø- og teknikudvalget, 11. december 2014, pkt. 216:

Udsat.Miljø- og teknikudvalget, 15. januar 2015, pkt. 13:

Indstilles tiltrådt. 


Økonomiudvalget, 26. januar 2015, pkt. 39:

Indstilles tiltrådt med den bemærkning, at udvalget tillægger det stor betydning at Randers Kommune sammen med de øvrige kommuner i Business Region Aarhus og Region Midt fortsat prioriterer arbejdet for en udvidelse af E45 til 6 spor på strækningen syd for Randers.

Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.  

 

 

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling med 27 stemmer for og 4 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten og Velfærdslisten.

Ændringsforslag fra Velfærdslisten, Beboerlisten og SF (vedlagt sagen) henvises til Miljø- og Teknik-udvalgets videre arbejde.

Bilag Funktioner
Mobilitetspolitik2015 Download pdf-dokument
Ændringsforslag Download pdf-dokument
Ændringsforslag SF Download pdf-dokument
Tilføjelse til ændringsforslag til dagsordenspunkt 35 Download pdf-dokument
Ændringsforslag vedr. dagsordenspunkt 35 Download pdf-dokument