| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
33 Forslag til lokalplan 611 Kongens Ege og Skovbakken samt forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 - vedtagelse af forslag til offentliggørelse Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Miljø- og teknikudvalget har den 1. oktober 2014 igangsat udarbejdelsen af en lokalplan, der giver mulighed for boliger på det tidligere hotel Kongens Ege i Randers. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan. Planforslaget omfatter området omkring Skovbakken, der sikres som rekreativt område og skov med offentlig adgang. Lokalplanen giver mulighed for at etablere 53 lejligheder, hotel og restaurant. Lokalplanen åbner desuden mulighed for vejudvidelse af rundkørslen ved Udbyhøjvej.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, hvorfor der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 14.

Forslagene skal vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalget har den 1. oktober 2014 (punkt nr. 148) igangsat planlægningen for en ændret anvendelse af det tidligere hotel Kongens Ege på baggrund af ønske fra bygherre og et konkret projekt.

Forslag til lokalplan 611 og forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 er i bilag 1.

Lokalplanforslaget omfatter Kongens Ege og området omkring Skovbakken, i alt ca. 11 hektar nordøst for Randers bykerne. Skovbakken er et af byens centrale rekreative områder, og Kongens Ege ligger midt i skoven, der har fredskovsstatus.

Lokalplanen muliggør ny anvendelse af hotellet, sikrer Skovbakken som rekreativt område og skov med offentlig adgang og udlægger areal til vejudvidelse ved rundkørslen på Udbyhøjvej. Lokalplanen omfatter ligeledes en eksisterende institution i områdets nordligste hjørne.

Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende hotelbygning kan anvendes til boliger og liberale erhverv, hotel og restaurant. Det konkrete projekt omfatter 53 lejligheder, 40 hotelværelser og en restaurant, fordelt på 7 etager og høj kælder. Med lokalplanen kan bygningen udvides med en ekstra etage til en højde på 25 meter (målt fra kote 37). Den maksimale bebyggelsesprocent for hotellets ejendom fastsættes til højst 245.   

Parkering til projektet kan etableres på egen grund i form af parkeringspladser på terræn og i kælder. Der er mulighed for, at parkeringspladsen på terræn nord for bygningen kan udvides med yderligere ca. 20 pladser. Parkeringskravet er lempet i forhold til kommuneplanens parkeringsnorm til 1 P-plads pr. bolig og 1 P-plads pr. 2 hotelværelser. Begrundelsen for dette er, at der er tale om en bynær beliggenhed, at det tidligere større hotel disponerede over væsentligt færre parkeringspladser pr. værelse, og der er mulighed for at benytte den tilstødende offentlige parkeringsplads, når der ikke er arrangementer på Skovbakken.

Bygherre har i forbindelse med dialog om planlægningen tilbudt at overtage halvdelen af de offentlige parkeringspladser på Skovbakken – dog så de fortsat kan bruges ved offentlige aktiviteter -  mod, at han asfalterer vejen fra Hadsundvej til Kongens Ege og parkeringspladserne.

Forvaltningen har meddelt bygherre, at kommunen principielt ikke ønsker af hænde dele af de offentlige parkeringspladser, og at den offentlige vej forventes nedklassificeret til privat fællesvej, hvorefter udgifterne til vejens vedligeholdelse fordeles efter reglerne i vejbidragslovgivningen.

Planforhold

Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til hhv. centerformål, rekreative formål og offentlige formål. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for område 1.02.C.2 (Kongens Ege) hvad angår bebyggelsesprocent og bygningshøjde, ligesom det er hensigtsmæssigt, at anvendelsen ændres fra centerformål til blandet bolig og erhverv. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 14 til kommuneplanen, så kommuneplanens rammebestemmelser om anvendelse, bebyggelsesprocent, højde og etageantal ændres i overensstemmelse med lokalplanforslaget.    

Lokalplan 203 Kongens Ege aflyses i sin helhed ved den endelige vedtagelse af lokalplan 611.

Servitutter

På ejendommen Kongens Ege (matr. nr. 421ez, Randers Markjorder) er der tinglyst to servitutter, som giver Randers Kommune tilbagekøbsret, hvis Kongens Ege overgår til anden anvendelse end hotel. I servitutterne er der desuden bestemmelser om begrænsning af reklamering, forhold omkring parken m.v. Randers Kommune er påtaleberettiget på servitutterne, så de kan aflyses ved byrådets beslutning herom. Hvis tilbagekøbsretten ønskes anvendt, vil Randers Kommune skulle betale et allerede fastlagt beløb for grunden samt et beløb for bygningerne efter særlig vurdering.

Da lokalplanen giver mulighed for ændret anvendelse af bygningen til boliger, skal byrådet tage stilling til, om tilbagekøbsretten ønskes anvendt, eller om servitutterne skal aflyses i forbindelse med ombygningen af hotellet til boliger.

Forvaltningen er blevet kontaktet af ejeren af Restaurant Skovbakken, som er omfattet af en lignende servitut. Han anmoder kommunen om at ophæve servitutten, der medfører, at ejendommen alene kan anvendes til restauration med evt. beboelseslejlighed og logelokaler. Han ønsker at sikre udviklingsmuligheder for ejendommen på lang sigt. Forvaltningen anbefaler, at det tilkendegives over for Restaurant Skovbakken, at byrådet er sindet at ophæve servitutten, hvis der gennemføres et konkret projekt, som kommunen kan godkende.

Servitutterne er i bilag 2 og 3.

Delegation  

Byrådet har den 8. december (punkt 325) besluttet, at vedtagelsen af visse planer kan delegeres. Forvaltningen vurderer, at endelig vedtagelse af plangrundlaget i dette tilfælde ikke skal delegeres til økonomiudvalget men fortsat bør ske i byrådet på grund af bygningens fremtrædende beliggenhed i Randers by samt pga. ovennævnte servitutter.

Økonomi

Planlægningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Det vil have økonomiske konsekvenser, hvis byrådet ønsker at anvende den tinglyste tilbagekøbsret.

Forvaltningen har screenet planforslagene i forhold til bestemmelserne om miljøvurdering. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for lokalplanens område og den fremtidige anvendelse heraf. Begrundelsen for dette er, at planen åbner mulighed for ombygning af en eksisterende ejendom uden inddragelse af nye arealer, hvorfor planens påvirkning vurderes som begrænset. Planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger med væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at forslag til lokalplan 611 og forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 vedtages og offentliggøres i henhold til reglerne herom i planloven,

at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget,

at forvaltningen bemyndiges til at aflyse servitut om tilbagekøbsret, når Kongens Ege er ombygget til boliger, og

at det meddeles Restaurant Skovbakken, at byrådet er indstillet på at aflyse servitut om tilbagekøbsret, hvis der gennemføres et godkendt projekt for ejendommen. 


Miljø- og teknikudvalget, 15. januar 2015, pkt. 8:

Indstilles tiltrådt. 

 

Økonomiudvalget, 26. januar 2015, pkt. 37:

Indstilles tiltrådt.

Bjarne Overmark tog forbehold.  

 

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 27 stemmer for og 4 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten og SF.

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten (vedlagt sagen) indgår i høringsfasen.

Bilag Funktioner
Lokalplan 611 og Kommuneplantillæg 14 - FORSLAG Download pdf-dokument
Servitutter samlet Kongens Ege - bilag 2 Download pdf-dokument
Servitutter Restaurant Skovbakken - bilag 2 b Download pdf-dokument
Ændringsforslag Download pdf-dokument