| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
31 Ydelse af driftsstøtte og investeringsstøtte til Aarhus Lufthavn A/S Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Aarhus Lufthavn A/S (herefter ”Aarhus Lufthavn”) har udarbejdet en ny forretningsplan for at give Østjylland de bedste forudsætninger for at vokse, opretholde og videreudvikle sin rolle som et af Danmarks to markante vækstcentre. Forretningsplanen viser, at med en tilførsel af kapital fra ejerkommunerne, er det fortsat muligt at drive og udvikle Aarhus Lufthavn.

Sagsfremstilling

Aarhus Lufthavn realiserede i 2013 et underskud på 14,6 mio. kr. Ejerkommunerne besluttede at dække underskuddet forud for regnskabsaflæggelsen for 2013. Efterfølgende indtrådte borgmestrene for de fem ejerkommuner i bestyrelsen for Aarhus Lufthavn og erhvervsrepræsentanten Jan Nordstrøm blev valgt til formand for bestyrelsen.

Forud for den ordinære generalforsamling i 2014, havde de fem ejerkommuner fået udarbejdet en rapport indeholdende fem overordnede scenarier for Aarhus Lufthavns fremtid (Atkins Rapporten). Atkins Rapporten blev overgivet til bestyrelsen, der fik til opgave at udarbejde en forretningsplan for fortsat drift og udvikling af Aarhus Lufthavn.

Bestyrelsen for Aarhus Lufthavn har efterfølgende i samarbejde med Dragsted Development udarbejdet en forretningsplan for Aarhus Lufthavn. Forretningsplanen viser, at med en tilførsel af kapital fra ejerkommunerne, er det fortsat muligt at drive Aarhus Lufthavn samt, at forvente at opnå rentabel drift.

Investeringer i Aarhus Lufthavn

En fortsat eksistens af Aarhus Lufthavn forudsætter, at der investeres i udviklingen af Aarhus Lufthavn, for at tiltrække både flyruter og rejsende.

Det indgår i Aarhus Lufthavns mission, at lufthavnen skal sikre Østjyllands erhvervsvirksomheder hurtig og nem flytransport - både direkte og via København – til og fra deres kunder og forretningsforbindelser i Europa og videre ud i en globaliseret verden.

Realiseringen heraf forudsætter målrettede investeringer i faciliteter og passagerservice og en effektiv markedsføring.

For at give Østjylland de bedste forudsætninger for at vokse, opretholde og videreudvikle sin rolle som et af Danmarks to markante vækstcentre, er det afgørende, at have en attraktiv og fremtidssikret infrastruktur, som ikke mindst tilgodeser områdets erhvervsliv. Infrastruktur har alle dage skabt udvikling. Alene af den grund er Aarhus Lufthavn en vigtig infrastrukturkomponent.

Af hensyn til primært erhvervs- og uddannelsesmiljøet i Østjylland er det vigtigt, at man kan komme hurtigt til Københavns Lufthavn og dermed videre ud i verden. Selvfølgelig skal der også gerne være forbindelser til vigtige europæiske lufthavne direkte fra Aarhus Lufthavn.

Fravær af en lufthavn vil for de lokale virksomheder betyde, at de vil søge tættere på en anden infrastruktur, og dermed begrænses Østjyllands vækstmuligheder.

Aarhus Lufthavn har med ca. 900.000 indbyggere indenfor 60 minutter, Vestdanmarks næststørste catchment area, som er betegnelsen for det antal borgere, der bor inden for en given transporttid.

Demografisk er Aarhus-regionen nu og fremadrettet Jyllands største vækstområde. Aarhus Lufthavn har dermed også en forventet større befolkningstilvækst i sit catchmentarea, end både Billund og Aalborg Lufthavne.

Investering i Aarhus Lufthavn er en forudsætning for at sikre fortsat vækst i Østjylland.

Udmøntning af støtte til Aarhus Lufthavn

Ejerkommunerne har behandlet spørgsmålet om støtte til Aarhus Lufthavn i forbindelse med de respektive kommuners budgetforhandlinger for 2015. Aarhus Kommune vedtog i december 2014 at yde deres del af støtten for perioden 2015-2017, og de øvrige ejerkommuner behandler tilsvarende sager om udmøntning af støtte til Aarhus Lufthavn i januar 2015.

Økonomi

Bestyrelsen har anmodet ejerkommunerne om at tilføre Aarhus Lufthavn 30 mio. kr i 2015. Randers Kommunes andel heraf udgør kr. 5,55 mio. Der blev ved budget 2015 med overslagsårene 2016-2018 besluttet, at den del af de kr. 5,55 mio., der angår underskuddet i 2014 skal tilføres lufthavnen. Det indgik endvidere, at Randers Kommunes øvrige andel, som vedrører nødvendige vedligeholdelses- og anlægsinvestering på kr. 3,7 mio. for 2015 kr. skal placeres på en særlig konto, der udmøntes, når der foreligger en strategi eller forretningsplan for lufthavnens fremtidige udvikling.

Randers Kommunes andel af underskudsdækningen svarer til kommunens ejerandel af Aarhus Lufthavn. Der er ikke i Randers Kommunes budget taget stilling til finansieringen for 2016 og 2017, og spørgsmålet om Randers Kommunes yderligere finansiering i 2016 og 2017 henvises til budgetforhandlingerne for 2016. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Aarhus Byråds drøftelser om en fremtidig placering af en lufthavn forventes afsluttet inden budgetlægningen for 2016 er tilendebragt.

Indstilling

Der henvises til den lukkede dagsorden.     

 

Økonomiudvalget, 26. januar 2015, pkt. 33:

Indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 2 stemmer imod. Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark stemte imod. 

 

Kasper Fuhr Christensen bemærkede, at han finder, at det er socialt og økonomisk uansvarligt at hælde flere penge i Danmarks dyreste dødsbo, Aarhus Lufthavn, mens der skæres på børn, skoler, ældre og udsatte.

 

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 27 stemmer for og 4 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten og Velfærdslisten.

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten (vedlagt sagen) blev forkastet med 4 stemmer for og 27 stemmer imod. For stemte Beboerlisten og Velfærdslisten.

Bilag Funktioner
Forslag om, at Randers trækker sig ud af Aarhus Lufhavn Download pdf-dokument