| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
27 Kristrup Børnehus, nybyggeri Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Børn og skoleudvalget og siden Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der skal bygges en ny institution som erstatning for den eksisterende institution på R. Hougårdsvej 44A og 44B, som er ramt af skimmelsvamp. Der søges om anlægsbevilling til opførelse af et nyt byggeri.

Sagsfremstilling

Randers Kommune vil opføre en ny institution med plads til 140 børn, som erstatning for den eksisterende institution på adressen Rasmus Hougårdsvej 44A og 44B, der for øjeblikket er ramt af skimmelsvamp. Det er den selvejende institution, som ejer grund og bygning for Kristrup Børnehus. Det forudsættes, at den selvejende institution vil stille grunden til rådighed for et nyt byggeri.

I forbindelse med nybyggeriet, er det Randers Kommune, som står som bygherre, og har det afgørende ansvar og risiko i forbindelse hermed. Når byggeriet er færdigt overdrages det til den selvejende institution Kristrup Børnehus med henblik på fortsat drift af en selvejende institution. Hvis driftsoverenskomsten opsiges, f.eks. med henblik på anden driftsform, tilhører bygningen Randers Kommune.

Det er Børn og skoleudvalget, som er byggeudvalg i forbindelse med opførelse af den nye institution.

I forbindelse med et kommende udbud af det nye byggeri foreslås nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Børn og skoleudvalget, Kristrup Børnehus og forvaltningen. Denne styregruppe har til opgave at udarbejde forslag til beslutning i Børn og skoleudvalget, samt medvirke til at sikre ejerskabet for den selvejende institution af den nye bygning. Styregruppens opgave er beskrevet i vedhæftede bilag. Fremadrettet kommunikation omkring projektet foregår herefter gennem styregruppen.

Det foreslås, at der gennemføres en omvendt licitation, hvor styregruppen udarbejder et forslag til beslutning i Børn og skoleudvalget om byggeriet, inden for en udgiftsramme på 11 mio. kr. til byggeri og 0,6 mio. kr. til nedrivning af den eksisterende institution.

Projektet foreslås finansieret via de i budgettet afsatte midler i 2016-2018 til erstatning for Nyvang institutionen.

På et møde i Børn og skoleudvalget blev forvaltningen bedt om at komme med et forslag til hvorledes, der kan etableres en midlertidig legeplads i tilknytning til den midlertidige institution i Gudenåcentret.

Bestyrelsen i Kristrup Børnehus har givet udtryk for, at de ikke er interesseret i en midlertidig legeplads, idet børns mulighed for leg og bevægelse i uderummet løses på anden vis. Institutionen udnytter følgende områder i nærområdet, nemlig Vorup Enge, Naturcentret, Tronholmen, Tøjhushaven og Regnskoven. Der er desuden lavet aftaler med beboerforeninger i området om benyttelse af deres legepladser.

Økonomi

Byggeriet af den nye institution finansieres via de i budgettet afsatte midler i 2016-2018 til erstatning for Nyvang institutionen, inden for en udgiftsramme på 11 mio. kr. til byggeri og 0,6 mio. kr. til nedrivning af den eksisterende institution.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og børn og skoleudvalget,

at der gives anlægsbevilling på 11 mio. kr. til bygning af ny institution i tilknytning til Kristrup Børnehus, samt 0,6 mio. kr. til nedrivning af eksisterende institution,
at det kommende byggeri gennemføres som en omvendt licitation,
at projektet finansieres via de aftalte midler i 2016-2018 til erstatning for Nyvang institutionen og
at der ikke etableres en midlertidig legeplads ved Gudenåcentret.Børn og skoleudvalget, 13. januar 2015, pkt. 9:

Indstilles tiltrådt.

Charlotte Broman Mølbæk tog forbehold og ønskede nedenstående ført til referat:

SF gør opmærksom på, at der ud fra den veldokumenterede viden omkring børns trivsel og udvikling i forbindelse med leg i naturen, burde være besluttet at etablere en midlertidig legeplads ved Gudenåcentret, hvor 140 børn fra Kristrup Børnehus pt er genhuset. Således at ture ud af huset slet ikke giver børn de samme muligheder for fordybelse og udeleg, og er desuden sårbar i forhold til sygdom, ferie og lignende, hvor det ikke kan lade sig gøre at komme  på tur, og børnene er tvunget til at være indendørs hele dagen.


Udvalget besluttede at nedsætte en styregruppe i forbindelse med byggeriet, der får deltagelse af følgende udvalgsmedlemmer:
Christian Boldsen (formand)
Morten Grosbøl
Mikael Mouritsen

Økonomiudvalget, 26. januar 2015, pkt: 28:

Indstilles tiltrådt.

Forvaltningen indstiller til Byrådet via Børn og skoleudvalget og Økonomiudvalget
Beslutning

Tiltrådt.

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten (vedlagt sagen) blev forkastet med 4 stemmer for og 27 stemmer imod. For stemte Beboerlisten og Velfærdslisten.

Et ændringsforslag fra SF om at etablere en midlertidig legeplads ved Gudenåcentret blev forkastet med 1 stemme for og 29 stemmer imod. For stemte SF. Velfærdslisten undlod at stemme.

SF bemærkede, at man gør opmærksom på, at der ud fra den veldokumenterede viden omkring børns trivsel og udvikling i forbindelse med leg i naturen, burde være besluttet at etablere en midlertidig legeplads ved Gudenåcentret, hvor 140 børn fra Kristrup Børnehus pt er genhuset. Således at ture ud af huset slet ikke giver børn de samme muligheder for fordybelse og udeleg, og er desuden sårbar i forhold til sygdom, ferie og lignende, hvor det ikke kan lade sig gøre at komme på tur, og børnene er tvunget til at være indendørs hele dagen.

Bilag Funktioner
Styregruppen i forbindelse med nybyggeri af Kristrup Børnehus Download pdf-dokument
Ændringsforslag Download pdf-dokument