| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
20 Spørgsmål fra Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Mogens Nyholm om korrespondance med Ernst og Young Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Bjarne Overmark, Bebeoerlisten, Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten og Mogens Nyholm, Radikale Venstre har i mail af 28. december 2014 anmodet om følgende:

"Forvaltningen anmodes om en skriftlige redegørelse i relation til følgende punkter inden forannævnte møder d. 5.1.2015 og 12.1.2015: 

a. Diana Lübbert Pedersen anmoder om at få en mail fra EY med henblik på at skjule de beregningsformler, der er lagt til grund for skolestrukturrapporten samt meddelelse fra DLP om at det hele skal males så sort som muligt, herunder også fra kommunaldirektør Hans Nikolaisens anmodning om det samme. Se mail af 5.2.2013 fra DLP til EY, svar af 6.2.2013 fra EY til DLP, mail 22.2.2013 fra DLP til EY, mail af 24.2.2013 fra kommunaldirektør Hans Nikolaisen til Torben Bugge, mail af 30.2.2013 fra DLP til EY. Hvor er det besluttet at den endelige rapport fra EY skal være manipuleret og fejlagtig samt at forvaltningen/EY skal skjule alle beregningsmæssige formler og forudsætninger – er det noget DLP personligt har besluttet, eller hvor i forvaltningen og/eller det politiske system er det besluttet?

b. Skolerapporten offentliggjort 13.8.2014 indeholder fejlagtige arealoplysninger om Hadsundvejens Skole og Gjerlev-Enslev, som EY gør opmærksom på uden at forvaltningen anmoder om at få det rettet. Se mail af 2.10.2012 fra EY til DLP – ikke noget svar fra DLP. Hvem har besluttet at disse fejlagtige oplysninger skulle fastholdes i skolerapporten offentliggjort 13.8.2014?

c. Skolelukningsrapporter fra februar 2013 med 3 scenarier, som indeholder lukning af skoler og ikke indgår i afrapporteringen 29.4.2013 – holdes skjult for byråd og offentlighed jf mail af 29.11.2012 fra skolechef Torben Bugge til EY samt mail af 19.2.2013 fra DLP til EY. Hvem besluttede at de nævnte 3 skolelukningscenarier skulle holdes skjult for byrådet, offentligheden og ikke mindst forældre og børn på de berørte skoler?

 Torben Bugges mail af 29.11.2012 har følgende ordlyd:

 ”Hej Claus

 Som aftalt Dianas og min oplistning af krav til afrapporteringen.

 Jeg vil gerne drøfte med dig, hvordan der i relation kan udarbejdes en version 2A, så punkt 2 kan anvendes både offentligt og internt. Såfremt punkt 2 offentliggøres, som vi har beskrevet, starter vi en skolestrukturdebat op, hvor debatten netop er lagt død. Det kan vi ikke.

 Der skal altså udarbejdes en ”ekstern” version, der er følsom overfor offentliggørelse af skoler, der fremstod som nedlagte eller decimerede på deres klassetrin – kan du tænke nogle tanker omkring dette, som vi kan vende sammen?”

Forvaltningen bedes fremsende de i 2012 og primo 2013 af EY udarbejdede rapporter, som indeholder de oplysninger, som ifølge Torben Bugge vil starte ”en skolestrukturdebat op, hvor debatten netop er lagt død. Det kan vi ikke.”

d. EY gør Randers Kommune opmærksom på at befolkningstallet stiger fra 2024 og fremefter og EY gør gældende, at skolestruktursagen skal ses i et 25 årigt perspektiv – men forvaltningen har valgt kun at fremlægge beregninger for de kommende 10 år. Jf. mail af 10.12.2012 fra EY. Hvem har besluttet at skolestrukturen – i mod anbefalingerne fra EY – alene skal ses i et 10 årigt perspektiv?

e. Genopretningsudgifter på de 24 folkeskoler sløres, således at egentlige genopretningsudgifter konteres som pædagogiske forbedringer. JF mail af 19.2.2013 fra DLP til EY og mail af 19.2.2013 fra EY, mail af 19.2.2013 fra DLP til EY. Hvad er skolerapportens forvente udgifter til genopretning af skoler? Hvad er skolerapportens forventning til udgifter som relaterer sig til etablering af ”moderne læringsrum”? Hvorfor fremgår denne specifikation ikke af skolerapproten?

f. Lærerklasserationen fastholdes i forslaget, som indebærer stærkt stigende klassekvotient med den logiske konsekvens at lærer/elevrationen ændres, således at der bliver flere elever pr. lærer (det er her provenuet i forslaget ligger). Se dokument af 18.3.2013 ”Redegørelse for beregning af potentialerne ved en ny bygningstruktur” fra EY. Når disse beregningsmæssige forudsætninger er tilstede ifølge EY, hvorfor vil/kan forvaltningen så ikke svare på, hvad lærer/elevration vil være år for år i årene 2010-2024  jf. tidligere spørgsmål om dette på adskillige byrådsmøder i 2014?

 g. Hvorfor er det i skolestrukturrapporten offentliggjort 13.8.2014 anført, at der gennemsnitligt skal anvendes kr. 250,00 pr. m2  årligt til vedligeholdelse, når at EY-satsen (kr. 250 pr. kvm) kun kan genfindes ét sted - nemlig i et nu fremlagt skolescenarie, med sidst kendte dokumenter fra januar-februar 2014. Det tidligere ukendte scenarie beskriver lukning af 11 skoler og bygning af to store nye OPS-skoler. Her er de kr. 250 pr. kvm nævnt - nemlig som det beløb kommunen skal betale i årlig vedligehold til de private bygherrer, som skal tjene kassen på OPS-byggeriet.

Søgning om information om mere normale tal for årligt vedligeholdsbehov for ældre skolebygninger har frembragt ‘Hvidbog om bygningsrenovering” (2011) og “Konsekvensanalyse af kommunal bygningsdrift” (2010) angives et normalt vedligeholdelsesbehov lige omkring kr. 100 pr. kvm. Altså cirka 2,5 gange mindre end angivet i skoleforslaget.

h. Hvad er forklaringen på, at den aktindsigt der er modtaget søndag d. 21.12.2014 kl. 15.21 fra byrådssekretær Frederik Gammelgaard ikke omfattede en lang række dokumenter jf. mail af d.d. fra Bjarne Overmark: Det kan konstateres at den meddelte aktindsigt ikke overhovedet er komplet, i det følgende dokumenter – der nævnes i mails m.v. i den del, der er meddelt aktindsigt i – savnes:"

 

Forvaltningen har overført dokumentoversigten som vedrører spørgsmål h til et bilag, der vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål blev besvaret.

Sagerne 2 og 19-21 blev behandlet sammen. 

Bilag Funktioner
Bilag til sag på byrådets dagsorden den 12. januar 2015 Download pdf-dokument
Svar på spørgsmål fra Bjarne Overmark Kasper Fuhr og Mogens Nyholm - 12. januar 2015 Download pdf-dokument