| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
10 Evaluering af klubstrukturen i Randers Kommune,- herunder finansiering af folkeskolereformen indenfor juniorklubområdet Børn og skoleudvalget Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Sag vedrørende evaluering af klubstrukturen - herunder finansiering af folkeskolereformen indenfor juniorklubområdet i Randers Kommune - har været behandlet af byrådet d. 17. november 2014. Her blev det besluttet, at sagen skulle tilbagesendes til børn og skoleudvalget til fornyet behandling. Hermed følger forvaltningens supplerende oplysninger til sagen.

Sagsfremstilling

I forhold til den tidligere behandling af sagen anbefales der ingen ændringer i forhold til den del, der vedrører ungdomsklubberne. Det vil sige, at det stadig anbefales at flytte Hørhavens Ungdomsklub til ungemiljø Vest, der på nuværende tidspunkt er placeret på Vestervangsskolen. Dette dog først med virkning fra 1. februar 2015. Det foreslås endvidere stadigvæk, at der indenfor Randers Ungdomsskoles samlede budgetramme og i et tæt samarbejde med SSP og familieafdelingen udarbejdes et konkret forslag til, hvorledes en forebyggende indsats i midtbyen kan udmøntes,- herunder præcisering af indhold og rammer. Der henvises til den vedhæftede evaluering af strukturen på klubområdet i Randers Kommune.

I forhold til juniorklubberne er der udarbejdet et supplerende notat med forvaltningens bemærkninger, der er vedhæftet sagen. Kort opsummeret vedrører sagen en tidligere vedtaget besparelse indenfor juniorklubområdet. Således besluttede børn og skoleudvalget på deres møde d. 17. februar 2014, at folkeskolereformen blandt andet skulle finansieres indenfor juniorklubområdet. Dette blandt andet på grund af, at den længere skoledag forventes at medføre et fald i tilslutningen til juniorklubberne. Endvidere er der vedtaget en gennemsnitlig minimumsbelægning på 40 børn i Randers Kommune af hensyn til den økonomiske og faglige bæredygtighed. På den baggrund udarbejdede forvaltningen i forbindelse med evalueringen af klubstrukturen et forslag til, hvorledes de vedtagne besparelser kan udmøntes indenfor juniorklubområdet. Hermed følger forvaltningens supplerende oplysninger til sagen for så vidt angår juniorklubberne, jf. vedhæftede supplerende notat til sagen.

Langå juniorklub

Der er indgået en erhvervslejekontrakt med Langå Idrætscenter vedr. lokaler til juniorklubben, hvor det fremgår, at aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i et kvartal. Som følge af sagens behandling i byrådet d. 12. januar 2015 betyder det, at opsigelse af lejemålet først kan ske med virkning pr. 1. oktober 2015. Såfremt Langå juniorklub fortsætter skoleåret 2014/15 ud, betyder det en reduktion i besparelserne for Langå juniorklub. Den forudsatte besparelse på driften vil dermed ikke være for 10 måneder i 2015 men i stedet være for 6 måneder (fra 1. juli 2015). Af de årlige driftsudgifter på 676.000 kr. til Langå juniorklub er indeholdt 160.000 kr. årligt til husleje og rengøring. Besparelsen på dette område vil først kunne træde i kraft med virkning fra 1. oktober 2015, jf. opsigelsesaftalen. Dermed vil den samlede besparelse for Langå juniorklub beløbe sig til 298.000 kr. i 2015 i stedet for 563.600 kr.

 

Beslutter byrådet, at der for så vidt angår Langå juniorklub ikke skal fastholdes den vedtagne gennemsnitlige grundbelægning på 40 børn i juniorklubberne, kan der som et alternativ i Langå etableres et SFO tilbud for 4.-7. klasse under folkeskoleloven – SFO 2.

Der skal imidlertid gøres opmærksom på, at det betyder en reduktion i de besparelser på 2,6 mio. kr. årligt, der er vedtaget indenfor juniorklubområdet til finansiering af folkeskolereformen. For en nærmere uddybning henvises til det supplerende notat, der er vedhæftet sagen.

 

Jennumparkens juniorklub

Jennumparkens juniorklub var oprindeligt foreslået nedlagt pr. 1. januar 2015 (med realiseret besparelse fra tidligst 1. marts 2015). Som følge af at sagen først behandles af byrådet i januar vil evt. opsigelser/ forflytninger af personale først kunne ske tidligst med virkning fra 1. maj 2015. Det er så tæt på sommerferiestarten i slutningen af juni måned, at det derfor anbefales at udskyde lukningen til sommerferien – det vil sige pr. 30. juni 2015. Hermed reduceres besparelsen for Jennumparkens juniorklub med 195.000 kr. i 2015.

 

Vennelyst juniorklub

For Vennelyst juniorklub anbefales ingen ændringer i forhold til tidligere notat. Det vil sige, at det særlige socialpædagogiske tillæg anbefales at ophøre pr. 1. juli 2015.

Økonomi

Juniorklubberne

Af det supplerende notat der er vedhæftet sagen, fremgår det, at der med ovenstående ændringer i 2014 mangler 711.000 kr. for at realisere den vedtagne besparelse indenfor juniorklubområdet til finansiering af folkeskolereformen. I 2015 mangler der 1.051.000 kr., mens der fra 2016 og frem mangler 260.000 kr. årligt for at realisere den vedtagne besparelse på 2,6 mio. kr. årligt. Dette under forudsætning af en implementering af besparelserne i henhold til suppleringsnotatet. Det vil sige en nedlæggelse af Langå juniorklub pr. 30. juni 2015, etablering af SFO 2 for 4.-7. klasse i Langå pr. august 2015, nedlæggelse af Jennumparkens juniorklub pr. 30. juni 2015 samt bortfald af særlig socialpædagogisk tillæg ved Vennelyst juniorklub pr. 30. juni 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstilller til byrådet via økonomiudvalget og børn og skoleudvalget,

atJennumparkens juniorklub nedlægges med virkning pr. 30. juni 2015
atLangå juniorklub nedlægges med virkning pr. 30. juni 2015
atden særlige socialpædagogiske bevilling på 423.000 kr. (2015-niveau) til Vennelyst juniorklub bortfalder med virkning fra 1. juli 2015
at Hørhavens Ungdomsklub nedlægges, og at tilbuddet sammenlægges med Ungemiljø Vest fra 1. februar 2015
at der indenfor Randers Ungdomsskoles samlede budgetramme og i et tæt samarbejde med SSP og familieafdelingen udarbejdes et konkret forslag til, hvorledes en forebyggende indsats i midtbyen kan udmøntes,- herunder præcisering af indhold og rammer.


Børn og skoleudvalget, 28. oktober 2014, pkt. 121:

Indstilles tiltrådt. Bjarne Overmark, Mogens Nyholm og Charlotte B. Mølbæk tog forbehold.

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at der, i beregningen af nedlæggelse af Langå Juniorklub, er indregnet en årlig besparelse på 150.000 kr. til husleje og rengøring, der betales til Langå Idrætscenter for anvendelse af centrets lokaler.Økonomiudvalget, 10. november 2014, pkt. 223:

Indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 2 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte imod.

Et forslag fra Kasper Fuhr Christensen om at udsætte sagens beslutning blev forkastet med 2 stemmer for og 7 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte for.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede, at forslaget er første skridt til en gradvis afvikling af junior- og ungdomsklubberne. Lukningerne vil især ramme udsatte børn og unge hårdt og må derfor forventes at føre til massive merudgifter for kommunen på længere sigt. Velfærdslisten vil derfor opfordre lukningspartierne til at redegøre for, hvordan de har tænkt sig at finansiere de merudgifter, lukningerne og forringelserne på sigt vil medføre.Byrådet, 17. november 2014, pkt. 293:

Sagen tilbagesendt til Børn og Skoleudvalget til fornyet behandling. Sagen tilbagesendes til byrådet via økonomiudvalget.Børn og skoleudvalget, 9. december 2014, pkt. 150:

Charlotte B. Mølbæk, Bjarne Overmark, Mogens Nyholm, Mikael Mouritsen og Fatma Cetinkaya vedtog at udsætte sagen.

Christian Boldsen, Christina Kjærsgaard, Mark Pring og Morten Grosbøl stemte imod og mente, at lejeaftale med Langå Idrætscenter skal opsiges på nuværende tidspunkt. 

Indstilling:
Bilag Funktioner
Evaluering af klubstrukturen i Randers Kommune, oktober 2014 Download pdf-dokument
Bilag 1 til Evaluering af klubstrukturen i Randers Kommune, oktober 2014 Download pdf-dokument
Bilag 2 til Evaluering af klubstrukturen i Randers Kommune, oktober 2014 Download pdf-dokument
Samlet høringssvar vedr. reduktion juniorklubberne, november 2014.docx Download pdf-dokument
Hørningssvar fra Skolebestyrelsen ved Langå Skole vedrørende Langå Juniorklub Download pdf-dokument
Besvarelse af spørgsmål fra formanden for Langå skolebestyrelse i forbindelse med forslaget om nedlæ Download pdf-dokument
Supplerende notat til sagen vedrørende evaluering af klubstrukturen i Randers Kommune, herunder fina Download pdf-dokument
Brev fra skolebestyrelsen ved Langå skole, 7. dec. 2014 Download pdf-dokument