| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
343 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. skolestruktur Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 26. november 2014 følgende:

 

I mail af 24. november 2014 (se bilag 1) anmoder forvaltningen skolebestyrelser og faglige organisationer om at udtale sig om de ændringer af skolelukningsplanen, en afgrænset kreds af byrådsmedlemmer (Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre) har indgået forlig om.

I den forbindelse henviser forvaltningen til Folkeskoleloven § 40, stk. 2, nr. 2 og 3 samt § 44 stk. 10. Bestemmelserne lyder:

§ 40, stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde:

(…)

2) Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og skolefritidsordning efter § 3, stk. 7. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

3) Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

(…)

 § 44, stk. 10. Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den

Når der i en lov står, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning i møde, kan byrådet ikke overlade kompetencen til andre. Folkeskolelovens § 40, stk. 2 indeholder således et delegationsforbud.

Det er Velfærdslistens opfattelse, at § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt og § 40, stk. 2, nr. 3, 2. pkt i medfør af delegationsforbuddet i § 40, stk. 2, 2. pkt. skal forstås på den måde, at beslutning om indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelserne skal træffes af byrådet i møde. § 44, stk. 10 må i sager, der er omfattet af delegationsforbuddet i delegationsforbuddet i § 40, stk. 2, 2. pkt., skulle læses på samme måde, dvs. at det alene er byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om indhentelse af udtalelse om ændringer, der er omfattet af delegationsforbuddet.

Velfærdslisten finder også, at forvaltningen i kraft af ovennævnte mail af 24. november 2014 handler i modstrid med byrådets beslutning af 1. september 2014 om at sende et forslag til ny skolestruktur i høring.

 Byrådsbeslutning af 1. september 2014 lyder:

 Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

at forslaget til ændring af Randers Kommunens skolestruktur sendes i offentlig høring, samt til udtalelse i skolebestyrelserne ved de berørte skoler i 8 uger i perioden fra tirsdag d. 2. september til og med mandag d. 27. oktober 2014,

at byrådet træffer beslutning om ændring af kommunens skolestruktur d. 8. december 2014, hvis der i høringsperioden ikke rettidigt er indkommet indsigelser mod forslaget,

at byrådet træffer beslutning om ændring af Randers Kommunes skolestruktur mandag d. 12. januar 2015, hvis der i høringsperioden fra d. 2. september til og med d. 27. oktober 2014, rettidigt er indkommet indsigelser mod forslaget.

Tiltrådt med 26 stemmer for og 5 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten.

Byrådets beslutning om at sende skolelukningsplanen i høring indeholder ikke en delegation af kompentence til, at forvaltningen kan anmode skolebestyrelser og faglige organisationer om at udtale sig om til ændringer til forslaget. Det følger af kompetencefordelingen i Kommunestyrelsesloven, at forvaltningen ikke kan tilsidesætte beslutninger truffet af byrådet, medmindre forvaltningen af byrådet har fået udtrykkelig delegation hertil. Kompetencen til at anmode skolebestyrelser og faglige organisationer om at udtale sig om ændringer omfattet af Folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2 og 3 med henblik på forelæggelse af udtalelserne for byrådet må i medfør af byrådets beslutning af 1. september alene ligge hos byrådet.

At en kreds af byrådsmedlemmer i et privat møde uden beslutningskompetence i henhold til styrelsesvedtægten eller anden delegation på dette område har indgået forlig kan ikke føre til andet resultat. Såfremt kredsen ønsker at ændre byrådets beslutning af 1. september 2014, må de forelægge spørgsmålet for byrådet.

Derfor foreslår Velfærdslisten, at byrådet beslutter,

- at det fastslås, at det alene er byrådet, der har kompetence til at anmode skolebestyrelser og faglige organisationer om ændringer af byrådets beslutning af 1. september og omfattet af Folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2 og 3

- at anmodningen om udtalelse af 24. november 2014 som følge af ovenstående beslutning annulleres

Forvaltningen anmodes om at vedlægge følgende bilag:

 Bilag 1: Mail af 24. november 2014: Aftaleforlig - anmodning om udtalelse til påtænkte strukturelle ændringer

 

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer for og 23 stemmer imod. 3 undlod at stemme. For stemte Velfærdslisten og Beboerlisten. Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Helle Skøtt.

Christian Boldsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  

Bilag Funktioner
Notat om byrådsbehandlingen af skolestrukturplanen 9.docx Download pdf-dokument
Aftaleforlig - anmodning om udtalelse til påtænkte strukturelle ændringer - mail af 24. november Download pdf-dokument
Aftaleforlig - ændringer til fremtidens skolevæsen i Randers Kommune - Bilag til mail af 24. novembe Download pdf-dokument
Skoleforlig af 19 november 2014 - bilag til mail af 24. november Download pdf-dokument