| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
339 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten vedr. skoleberegninger Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 14. november 2014 følgende:

"I nedenstående mail afviser borgmesteren at sætte spørgsmålet om beslutning om nye beregninger af skolelukningsforslaget, herunder kommissoriet for arbejdet, på byrådets dagsorden. Det må derfor formodes, at borgmesteren i stedet vil henlægge behandlingen af spørgsmålet til den lukkede kreds af byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer, som bakker op om skolelukningsforslaget og på nuværende tidspunkt udgøres af medlemmer af Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.

Det er efter Velfærdslistens opfattelse i strid med borgmesterens udtalelser til Randers Amtsavis (se bilag 1), hvoraf det fremgår, at han vil fremlægge spørgsmålet for byrådet. Vi finder imidlertid også, at det er strid med grundlæggende demokratiske principper og Kommunestyrelsesloven, der efter vores opfattelse ikke giver mulighed for at henlægge beslutninger og drøftelser, som burde behandles i byrådet og dets udvalg, til en politisk afgrænset kreds af byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer.

Vi finder således, at skolelukningsflertallet (Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne) i drøftelsen af og arbejdet med den nye skolestruktur har etableret en parallelstruktur, der udelukker det voksende kritiske mindretal og giver en politisk afgrænset kreds af byrådets medlemmer en særlig indflydelse på forvaltningens arbejde og dermed det materiale, der senere skal behandles af byrådet og dets udvalg. Vi mener derfor, at der er tale om en grov tilsidesættelse af det almindelige udvalgsstyre, som følger af Randers Kommunes styrelsesvedtægt og Kommunestyrelseslovens kapitel 3. Byrådets udvalg er sammensat efter forholdstalsvalg, og alle byrådsmedlemmer har ret til fuld indsigt i sager fra udvalg, hun ikke sidder i. På den måde sikres det, at et kritisk mindretal ikke udelukkes eller forholdes oplysninger. De demokratiske hensyn, in casu især mindretalsbeskyttelse og ligebehandling, der udgør det værdimæssige grundlag for det kommunale folkestyre, har skolelukningsflertallet klart tilsidesat. 

Velfærdslisten har flere gange fremhævet, at beregningsforudsætningen om, at skolelukningsplanen ikke ville føre til en elevflugt til privatskolerne, var i strid med erfaringerne fra andre kommuner, jf. CEPOS-rapporten (bilag 2), og af hensyn til beregningernes soliditet foreslået, at der skulle beregnes et eller flere scenarier med stigende privatskolefrekvens, for eksempel i form af en såkaldt følsomhedsanalyse. De tal, Velfærdslisten har afsløret, hvilket førte til, at borgmesteren nu også erkender behovet for nye beregninger (se bilag 1), viser, at vi havde ret. Havde Velfærdslisten fået indflydelse på det kommissorium, der lå til grund for Ernst & Young’s oprindelige beregninger, havde det derfor næppe været nødvendigt med nye beregninger.

Også set i lyset af det er det svært bekymrende, at borgmesteren vil udelukke Beboerlisten, Radikale Venstre, Konservative, SF og Velfærdslisten fra at få indflydelse på kommissoriet for de nye beregninger. 

Velfærdslisten foreslår derfor, at byrådet beslutter følgende:

-          at spørgsmålet om, om der skal foretages nye beregninger af skolelukningsforslaget, herunder kommissoriet for arbejdet, behandles af byrådet efter indstilling fra børn- og skoleudvalget

Følgende bedes vedlagt som bilag:

Bilag 1: http://amtsavisen.dk/randers/elev-flugt-udloeser-ny-beregning-af-skoleplan

Bilag 2: http://www.cepos.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/2013-05/arbejdspapir21-_-de-foreloebige-erfaringer-med-kommunernes-skolelukninger.pdf

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer for og 25 stemmer imod. 1 undlod at stemme. For stemte Velfærdslisten, Beboerlisten og Radikale Venstre. Det Konservative Folkeparti undlod at stemme.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Helle Skøtt. 

Bilag Funktioner
Ingen bilag