| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
321 Integrationsrådets fremtidige virke - Medborgerskabsråd Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Byrådet besluttede på møde 17. februar 2014, at der i 2014 i samarbejde med integrationsrådet gennemføres en undersøgelse af, om borgerinddragelse i forhold til integrationsindsatsen kan udformes på en anden måde f.eks. via andre mødefora eller organisationsformer. 

Forvaltningen har udarbejdet et notat og anbefaler, at der oprettes et medborgerskabsråd i foråret 2015 med afsæt i notatet, og at integrationsrådet nedlægges fra 1. januar 2015.

 

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 17. februar 2014, at der i 2014 i samarbejde med integrationsrådet skulle gennemføres en undersøgelse af, om borgerinddragelse i forhold til integrationsindsatsen kan udformes på en anden måde f.eks. via andre mødefora eller organisationsformer. Byrådet skal på baggrund af undersøgelsen forelægges beslutningsoplæg med henblik på beslutning om rådets fortsatte virke eller nedlæggelse inden årsskiftet.

Forvaltningen har i samarbejde med repræsentanter for integrationsrådet drøftet de nærmere rammer for medborgerskabsrådets arbejde samt ønsker til sammensætning. Resultaterne af arbejdet fremgår af vedlagte notat, som løbende er drøftet af det samlede integrationsråd. Af notatet fremgår, at hovedmålet med et medborgerskabsråd er, at skabe et tættere samarbejde mellem borgere, virksomheder, foreninger og myndigheder. Med et medborgerskabsråd har medlemmerne mulighed for proaktiv deltagelse i udviklingsopgaver i den kommunale virksomhed. Målet med rådet er desuden, at udfordre den kommunale praksis og støtte byrådet med at finde nye veje for samspillet mellem civilsamfundet og den kommunale virksomhed.

 

I notatet er foreslået, at medborgerskabsrådet sammensættes af 10-12 medlemmer, heraf to medlemmer fra byrådet, repræsentanter fra erhvervslivet, faglige organisationer, foreninger samt et antal borgere. Det fremgår, at det bør tilstræbes, at 5 af personerne i rådet, dog ikke blandt de udpegede byrådsmedlemmer, er af anden etnisk herkomst. Med hensyn til udvælgelse foreslås det, at repræsentanter fra foreninger og faglige organisationer udpeges efter indstilling fra foreningerne/organisationerne, og at borgere udpeges af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra byrådet og efter indstilling fra forvaltningen.

 

Integrationsrådet har behandlet sagen på to møder. Høringssvarene er vedhæftede. Af høringssvarene fremgår blandt andet, at rådet foreslår, at medborgerskabsrådet består af 12 medlemmer og at det tilstræbes at mindst 5 medlemmer er af anden etnisk oprindelse. Således foreslår rådet, at mindst 1 repræsentant fra erhvervslivet, 1 repræsentant fra foreninger og 3 borgere, bør repræsentere personer med anden etnisk oprindelse. Rådet bemærker, at de fortsat er positive omkring ideen om et medborgerskabsråd. Rådet bemærker samtidig, at der de kommende år vil være et stort arbejde med integration. 

 

 

Økonomi

I forbindelse med det videre arbejde indgår en vurdering af organisatorisk placering og omfang af sekretariatsbetjeningen for det nye medborgerskabsråd. Sekretariatsbetjeningen forudsættes at kunne afholdes inden for de eksisterende budgetter.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget, 

at der oprettes et medborgerskabsråd i foråret 2015 bestående af 10 -12 medlemmer, som nedsættes for en 2 årig periode, hvorefter der sker en evaluering,
at rådet sammensættes som beskrevet i notatet med 5 medlemmer med anden etnisk herkomst,
at byrådet bemyndiger økonomiudvalget til, efter indstilling fra forvaltningen, at udpege de medlemmer der vælges efter ansøgning og
at Integrationsrådet nedlægges fra 1. januar 2015.

 Økonomiudvalget, 1. december 2014, pkt. 247:

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Frank Nørgaard stemte imod.

Kim Kristensen deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr Christensen. 

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 28 stemmer for og 3 stemmer imod. Dansk Folkeparti stemte imod.

Velfærdslisten fremsatte følgende ændringsforslag:
-       at integrationsrådet fortsætter efter gældende regler, og at der snarest muligt afholdes valg hertil
-       at byrådet tager stilling til spørgsmålet om, om der skal nedsættes et medborgerskabsråd i forbindelse  
       med udviklingen af en politik for aktivt medborgerskab.

Ændringsforslaget blev forkastet med 4 stemmer for og 27 stemmer imod. For stemte Beboerlisten og Velfærdslisten.

Ændringsforslaget er i sin helhed vedlagt sagen.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Helle Skøtt. 

Bilag Funktioner
Notat om integrationsrådet og medborgerskabsrådet Download pdf-dokument
Høringssvar vedr integrationsrådet - Møde oktober 2014 Download pdf-dokument
Høringssvar vedr integrationsrådet - status og fremadrettet arbejde Download pdf-dokument
Ændringsforslag til pkt. 321 (Integrationsrådets fremtidige virke) Download pdf-dokument