| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
324 Opfølgning på beboerlistens spørgsmål vedrørende konsulentvirksomheden Lægeservice Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Kim Kristensen Beboerlisten stillede på byrådsmødet den 29. september en række spørgsmål til borgmesteren vedrørende sygedagpengesager, hvor der indgik et lægeskøn foretaget af lægekonsulentfirmaet Lægeservice. Anledningen var en mistanke om, at der var begået flere fejl af Lægeservice, og at det havde haft betydning for sagernes afgørelse. Kim Kristensen ønskede derfor en undersøgelse af sagerne.

Forvaltningen havde i et svar angivet, at det vil være en meget stor opgave, at gennemgå sagerne.

Sagen blev af byrådet henvist til videre behandling i socialudvalget. På baggrund af byrådets ønske fremsætter forvaltningen derfor forslag til socialudvalget om, at der gennemføres en stikprøveundersøgelse i de sager, Lægeservice har bidraget til.

Sagsfremstilling

Kim Kristensen, Beboerlisten stillede på byrådsmødet 29. september en række spørgsmål til borgmesteren vedrørende sygedagpengesager, som var behandlet af lægekonsulentvirksomheden Lægeservice. Endvidere har Kim Kristensen stillet forslag om, at Randers Kommune opsiger samarbejdet med Lægeservice.

Baggrunden for spørgsmålene fra Kim Kristensen er, at der har været én sag, hvor et lægeskøn fra Lægeservice var fejlagtigt, og var blevet trukket tilbage. Kim Kristensen ønskede derfor, at få undersøgt om der har været flere sager, hvor der har været fejl i erklæringer fra Lægeservice, samt i hvor mange sager, som Lægeservice har været involveret i, at borgenes ønsker er blevet henholdsvis imødekommet eller afvist.

Forvaltningen har i et svar på Kim Kristensens spørgsmål angivet, at en gennemgang af samtlige sager vil være en meget tidskrævende og dyr opgave, der anslået vil koste 70.000 kr. Forvaltningen skønner at Lægeservice i alt har udarbejdet 523 lægeskøn. Der havde i 8 sager været klager, og i en sag var lægeskønnet blevet trukket tilbage.

Forvaltningen kunne endvidere oplyse, at Lægeservice af egen drift med øjeblikkelig havde opsagt samarbejdet med Randers Kommune den 26. september 2014.

Yderligere behandling af spørgsmålene og udarbejdelse af beslutningsoplæg til byrådet blev henlagt til socialudvalget.

Ud fra den politiske tilbagemelding om, at der ønskes en undersøgelse af området, anbefaler forvaltningen, at der foretages en stikprøveundersøgelse af de 10 seneste afsluttede sager, hvor Lægeservice har udarbejdet lægeskøn. Der tages kontakt til Region Midtjyllands afdeling for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, som i dag bidrager med lægefaglige vurderinger i rehabiliteringsteamet, med henblik på at få en second opinion på Lægeservices lægeskøn.

På baggrund af disse nye lægeskøn foretages der en socialfaglig vurdering hos revisionsfirmaet BDO.

Socialudvalget præsenteres for resultaterne af sagsgennemgangen og drøfter en eventuel videre proces.

Da samarbejdet med Lægeservice allerede er afbrudt, finder forvaltningen ikke anledning til, at der i øvrigt tages yderligere skridt i forhold til samarbejdsrelationen til Lægeservice.

Stikprøveundersøgelsen vil koste 5.100 kr. pr. sag, der skal vurderes hos BDO. Der kan blive tale om mellem 0 og 10 sager, alt afhængig af, hvor mange lægeskøn, der ændres ved second opinion gennemgangen.

Økonomi

Udgifterne til stikprøveundersøgelse kan afholdes af de afsatte midler til lægekonsulenter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at socialudvalget tager stilling til, om der skal gennemføres en stikprøveundersøgelse i 10 sygedagpengesager, hvor Lægeservice har været involveret.Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere, 19. november 2014, pkt. 170:

Udvalget har drøftet forvaltningens indstilling.

 

På baggrund af drøftelsen blev det besluttet  af socialudvalget at fremsætte ændringsforslag til byrådet via økonomiudvalget om,

 

at der forud for den skitserede undersøgelse skal være mulighed for, at der fra ca. februar 2015 etableres en ordning hvor borgere, der er utilfredse med det lægeskøn, de har modtaget fra Lægeservice, kan tilkendegive overfor Randers Kommune, at de ønsker at indgå i en nærmere undersøgelse. Herefter iværksættes stikprøveundersøgelse af et omfang på ca. 10 sager blandt de indkomne sager.

 

For stemte Velfærdslisten, Socialdemokratiet og Beboerlisten. Venstre undlod at stemme.

 

Forvaltningen blev bedt om at udarbejde notat om forløbet af den samlede sagsgennemgang til den videre drøftelse i økonomiudvalget og byrådet.

 

Fraværende:

Susanne Koch og Charlotte Broman Mølbæk

 Økonomiudvalget, 1. december 2014, pkt. 260:

Økonomiudvalget indstiller, at der skal gennemføres en stikprøveundersøgelse i 10 sygedagpengesager, hvor Lægeservice har været involveret.

Socialudvalgets forslag blev forkastet med 2 stemmer for og 6 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kim Kristensen stemte for.

Torben Hansen var forhindret i at deltage under behandlingen af sagen.

Kim Kristensen deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr Christensen. 

Indstilling:
Bilag Funktioner
Oplæg til opfølgning på lægeskøn fra Lægeservice Download pdf-dokument