| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
293 Evaluering af klubstrukturen i Randers Kommune,- herunder finansiering af folkeskolereformen indenfor juniorklubområdet Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Folkeskolereformen medfører en længere skoledag svarende til gennemsnitligt 33 timer om ugen i 4.-6. klasse. Den længere skoledag forventes at afspejle sig i et fald i tilslutningen til juniorklubberne, hvormed flere af juniorklubberne ikke længere kan leve op til kommunens kvalitetskrav i forhold til den gennemsnitlige belægning. I forbindelse med finansieringen af folkeskolereformen vedtog byrådet på deres møde d. 17. februar 2014 en sag om finansieringen og udmøntningen af folkeskolereformen. Her forudsættes det blandt andet, at åbningstiden for juniorklubber reduceres, ligesom antallet af juniorklubber reduceres, som følge af et forventet vigende børnetal.

Reduktionen i antallet af juniorklubber skal endvidere ses i sammenhæng med en midtvejsevaluering, som der er foretaget af klubområdet i Randers Kommune. I budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at der skulle etableres en ny struktur for Randers Kommunes klubtilbud til børn og unge fra 10 – 18 år. Samtidig blev det besluttet, at den nye klubstruktur skulle evalueres efter et år. Hermed følger en evaluering, der sætter fokus på den implementerede klubstruktur samt redegør for status på finansieringen af folkeskolereformen, for så vidt angår den del, der vedrører juniorklubberne i Randers Kommune.

Sagsfremstilling

Juniorklubberne

Der er vedtaget en minimums grundnormering for juniorklubberne på 40 børn pr. juniorklub (dog 30 børn for Jennumparkens juniorklub). Både Jennumparkens juniorklub samt Langå juniorklub lever ikke op til den vedtagne minimums grundnormering, hvilket medfører en merudgift i forhold til budgettet. Således har Jennumparken pr. 1. oktober 2014 kun en belægning på 19 børn og Langå juniorklub på 26 børn. For en nærmere gennemgang af belægningstallene og juniorklubberne henvises til vedhæftede evaluering af klubstrukturen i Randers Kommune. Som følge af belægningstallene anbefales det derfor at lukke Jennumparkens juniorklub og Langå juniorklub med virkning fra 1. januar 2015. Besparelsen træder dog først i kraft fra 1. marts 2015, som det fremgår af det vedhæftede bilag. Børnene henvises til at benytte de eksisterende folkeoplysende aktiviteter i nærområdet. Specifikt for Jennumparkens juniorklub kan børnene henvises til Nørrevangsskolens juniorklub og øvrige tilbud i nordbyen, herunder "Bygger´n".

Som led i etableringen af klubstrukturen i 2011, blev Vennelyst juniorklub tildelt en årlig pulje på 400.000 kr. (2011-niveau) til en særlig socialpædagogisk indsats. Den nuværende udmøntning bidrager til det forebyggede arbejde, men idet Vennelyst, socioøkonomisk set, ikke adskiller sig markant fra øvrige dele af Randers (der er områder, der er lige så, om end ikke mere, belastede) bør hensigtsmæssigheden i tildelingen overvejes. Det foreslås derfor, at serviceniveauet i Vennelyst juniorklub harmoniseres med de øvrige juniorklubber, da der ikke er særlige forhold, der taler for en differentiering af Vennelyst juniorklub i forhold til de øvrige juniorklubber i kommunen. Puljen til Vennelyst juniorklub foreslås derfor at bortfalde med virkning fra 1. juli 2015.

Ungdomsklubberne

På baggrund af evalueringen fremgår det, at der er positive erfaringer med etableringen af ungemiljøer, hvor konturerne af en mobilitetskultur blandt de unge så småt tegner sig. Det skal dog pointeres, at der fortsat skal være fokus på ungeinvolvering og profilering af de enkelte ungemiljøer for at realisere kraftcentertankegangens fulde potentiale.

Etableringen af ungemiljøerne har skabt både større og stærkere enheder, der tilbyder spændende aktiviteter og forløb samtidig med, at professionaliseringen af medarbejderstaben styrkes. På den måde kan den implementerede klubstruktur siges at have været på forkant med intentionerne i den nye skolereform. Målet om at skabe synergi mellem flere miljøer og på tværs, at øge kvaliteten i det, der foregår, samt at lave understøttende aktiviteter ved at inddrage eksterne samarbejdspartere er således netop også nogle af de centrale overskrifter i skabelsen af ungemiljøerne. Denne udvikling af større, stærkere og mere professionelle og samarbejdende miljøer ønskes styrket yderligere fremover.

Konkret anbefales det pr. 1. januar 2015 at flytte Hørhavens Ungdomsklub til Ungemiljø Vest, der på nuværende tidspunkt er placeret på Vestervangsskolen. Dette for at styrke kraftcentertankegangen yderligere i dette område.

Samtlige anbefalinger samt fokuspunkter fremgår af den vedhæftede evaluering af strukturen på klubområdet i Randers Kommune.

Behov for et forebyggende initiativ i Randers midtby

Som følge af evalueringen anbefales det endvidere, at der afsættes ressourcer til en styrkelse af den opsøgende og forebyggende indsats i Randers midtby i eftermiddagstimerne. Der har således været flere episoder, hvor grupper af børn og unge samles i Randers midtby, fx i Slotscentret, ved biblioteket, Mc. Donalds, Justesens Plæne, J.O. Krags Plads, nogle af baggårdene bag Underværket og Tronholmparken. De unge mennesker samles i forskellige grupperinger og udviser ind imellem upassende og truende adfærd. Målet med en forebyggende indsats i midtbyen er at dæmme op for og forebygge disse episoder og sikre, at der tilbydes nogle attraktive og centrale miljøer for børn og unge, hvor der også er tilknyttet medarbejdertimer til indsatsen.

Det foreslås, at der indenfor Randers Ungdomsskoles samlede budgetramme og i et tæt samarbejde med SSP og familieafdelingen udarbejdes et konkret forslag til, hvorledes en forebyggende indsats i midtbyen kan udmøntes,- herunder præcisering af indhold og rammer. Tilbuddet forestilles at være et åbent og tilgængeligt tilbud for alle interesserede uden indmelding og forældrebetaling.

 

Der vil inden den videre behandling i økonomiudvalget d. 10. november og byrådet d. 17. november medsendes høringssvar fra de pågældende juniorklubber, som besparelserne vedrører.

 

Økonomi

Juniorklubberne

I forhold til de vedtagne forudsætninger i sagen vedrørende udmøntning og finansiering af folkeskolereformen, realiserer ovenstående ændringer indenfor juniorklubområdet samt en reduktion af juniorklubbernes åbningstid, en besparelse i 2014 på 372.000 kr. Den forudsatte besparelse var i 2014 på 1.083.000 kr. (5 måneder), hvorfor der resterer en manglende besparelse på 711.000 kr. i 2014.

I 2015 resterer en manglende besparelse på 523.000 kr., mens der fra 2016 og frem mangler knap 100.000 kr. årligt for at realisere den vedtagne årlige besparelse på 2,6 mio. kr. (helårsvirkning) indenfor juniorklubområdet til finansiering af folkeskolereformen.  Skoleafdelingen vil snarest fremlægge et forslag til børn og skoleudvalget med henblik på en realisering af de resterende besparelser indenfor juniorklubområdet.

For en nærmere gennemgang af beregningerne henvises til side 6 i den vedhæftede evaluering af klubstrukturen i Randers Kommune.

 

Indstilling

Forvaltningen indstilller til byrådet via økonomiudvalget og børn og skoleudvalget,

atJennumparkens juniorklub nedlægges med virkning pr. 1. januar 2015
atLangå juniorklub nedlægges med virkning pr. 1. januar 2015
atden særlige socialpædagogiske bevilling på 423.000 kr. (2015-niveau) til Vennelyst juniorklub bortfalder med virkning fra 1. juli 2015
at Hørhavens Ungdomsklub nedlægges, og at tilbuddet sammenlægges med Ungemiljø Vest fra 1. januar 2015
at der indenfor Randers Ungdomsskoles samlede budgetramme og i et tæt samarbejde med SSP og familieafdelingen udarbejdes et konkret forslag til, hvorledes en forebyggende indsats i midtbyen kan udmøntes,- herunder præcisering af indhold og rammer.Børn og skoleudvalget, 28. oktober 2014, pkt. 121:

Indstilles tiltrådt. Bjarne Overmark, Mogens Nyholm og Charlotte B. Mølbæk tog forbehold.

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at der, i beregningen af nedlæggelse af Langå Juniorklub, er indregnet en årlig besparelse på 150.000 kr. til husleje og rengøring, der betales til Langå Idrætscenter for anvendelse af centrets lokaler.Økonomiudvalget, 10. november 2014, pkt. 223:

Indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 2 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte imod.

Et forslag fra Kasper Fuhr Christensen om at udsætte sagens beslutning blev forkastet med 2 stemmer for og 7 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte for.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede, at forslaget er første skridt til en gradvis afvikling af junior- og ungdomsklubberne. Lukningerne vil især ramme udsatte børn og unge hårdt og må derfor forventes at føre til massive merudgifter for kommunen på længere sigt. Velfærdslisten vil derfor opfordre lukningspartierne til at redegøre for, hvordan de har tænkt sig at finansiere de merudgifter, lukningerne og forringelserne på sigt vil medføre.  

Forvaltningen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Børn- og skoleudvalget,
Beslutning

Sagen tilbagesendt til Børn- og Skoleudvalget til fornyet behandling. Sagen tilbagesendes til byrådet via økonomiudvalget.  

Bilag Funktioner
Evaluering af klubstrukturen i Randers Kommune, oktober 2014 Download pdf-dokument
Bilag 1 til Evaluering af klubstrukturen i Randers Kommune, oktober 2014 Download pdf-dokument
Bilag 2 til Evaluering af klubstrukturen i Randers Kommune, oktober 2014 Download pdf-dokument
Samlet høringssvar vedr. reduktion juniorklubberne, november 2014.docx Download pdf-dokument
Hørningssvar fra Skolebestrelsen ved Langå Skole vedrørende Langå Juniorklub Download pdf-dokument
Besvarelse af spørgsmål fra formanden for Langå skolebestyrelse i forbindelse med forslaget om nedlæ Download pdf-dokument