| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
274 Vederlag til byrådet 2014 - Indkaldelse af stedfortrædere ved et udvalgsmedlems forfald - styrelsesvedtægtsændring Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Styrelsesloven giver nu mulighed for at byrådet kan beslutte, at der kan indkaldes stedfortræder i udvalgene når et medlem har forfald, selvom forfaldet ikke forventes at vare mere end en måned.

 

Herudover kan besluttes, at der kan indkaldes stedfortræder, hvis der forventes at opstå inhabilitet i forhold til en sag, der skal behandles i udvalget.

Sagsfremstilling

Indkaldelse af stedfortræder i udvalgene ved forfald der forventes at vare mindre end 1 måned

 

Styrelseslovens § 28 er ændret, således at det er muligt for byrådet at træffe beslutning om, at der kan indkaldes stedfortræder i udvalgene ved lovligt forfald, uanset dets forventede varighed d.v.s. også ved forfald til et enkelt møde. Aktuelt kan der ikke indkaldes stedfortræder i udvalg ved forfald i mindre end 1 måned.

 

En beslutning efter § 28 skal gælde for både økonomiudvalget, de stående udvalg og særlige udvalg nedsat af byrådet efter lovens § 17, stk. 4.

 

Det er valggruppen, der beslutter, om stedfortræder skal indkaldes, og i givet fald hvem blandt byrådets medlemmer, der skal indkaldes som stedfortræder. Det kan være et andet byrådsmedlem af den samme valggruppe eller et andet byrådsmedlem, som er villig til at påtage sig hvervet. Der er ikke hjemmel til at indkalde et ikke-byrådsmedlem som stedfortræder.

 

Ved længerevarende forfald indtræder stedfortræderen i medlemmets sted ved udvalgsmøder, udvalgsseminarer og lign. i forfaldsperioden.

Ved forfald til et enkelt udvalgsmøde er det alene udvalgsmødet, stedfortræderen deltager i.

Beslutning kræver ændring af styrelsesvedtægten. Hvis ændringen besluttes, foreslås dette anført i styrelsesvedtægtens § 22 som stk. 2:

 

§ 22, stk. 2:

"Når et udvalgsmedlem har forfald af de grunde som er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, kan den gruppe, som har indvalgt medlemmet, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer, uanset om hindringen har en kortere varighed end 1 måned jfr. styrelseslovens § 28, stk. 2. Medlemmet skal så vidt muligt give valggruppen meddelelse om sit fravær for at fremme gruppens
muligheder for at lade et andet medlem indtræde i udvalget."
 

Indkaldelse af stedfortræder i udvalgene ved inhabilitet

Styrelseslovens § 28 giver nu byrådet mulighed for at træffe beslutning om indkaldelse af stedfortræder, hvis et udvalgsmedlem forventes at være inhabil i en sag i et udvalg.

Beslutningen skal gælde for både økonomiudvalget, de stående udvalg og særlige udvalg nedsat af byrådet efter lovens § 17, stk. 4.   

 

Det er valggruppen, der beslutter, om stedfortræder skal indkaldes, og i givet fald hvem blandt byrådets medlemmer, der skal indkaldes som stedfortræder. Det kan være et andet byrådsmedlemmedlem af den samme valggruppe eller et andet byrådsmedlem, som er villig til at påtage sig hvervet.

 

Stedfortræderen indkaldes til udvalgsmøder, hvor ”sagen behandles”. Der er ved inhabilitet mulighed for, at stedfortræderen kan deltage også i de dele af udvalgets behandling af sagen, som ikke er udvalgsmøder, herunder f.eks. borgerhøringer. Der skal således foretages en konkret vurdering af, om der er tale om en "udvalgsbehandling".

 

Beslutning kræver en styrelsesvedtægtsændring, som beskrives nedenfor:

§ 22, stk. 3
”Hvis det forventes, at et udvalgsmedlem vil blive erklæret inhabil i forhold til en sag, der skal behandles i et udvalg, kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet, bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling jfr styrelseslovens § 28, stk. 3.Medlemmet skal så vidt muligt give valggruppen meddelelse om den mulige inhabilitet for at fremme gruppens muligheder for at lade et andet medlem indtræde i udvalget”

Økonomi

Et byrådsmedlem, der indkaldes som stedfortræder i et udvalg har krav på forholdsmæssigt vederlag for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget. Der er et vist frirum i vurderingen af, hvordan det forholdsmæssige vederlag skal beregnes ved deltagelse i ét møde. Der er praksis i andre kommuner for at anse deltagelse i ét møde som én mødedag, hvorefter det forholdsmæssige udvalgsvederlag for en mødedag aktuelt vil udgøre ca. 80 kr.

 

Vederlaget forventes at kunne afholdes indenfor de nuværende budgetrammer på området.

 

Der er ikke hjemmel for vederlæggelse af stedfortrædere, der indkaldes ved behandling af en sag i udvalget grundet inhabilitet.

 

Der ydes befordringsgodtgørelse i begge tilfælde efter styrelseslovens § 16, stk. 10.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 at byrådet træffer beslutning om ændring af styrelsesvedtægten som beskrevet i sagsfremstillingen.

Ved beslutning om ændring af styrelsesvedtægten, skal sagen oversendes til 2. behandling.

 
Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 171:

Indstilles tiltrådt.

Bjarne Overmark var fraværende.


Byrådet, 1. september 2014, pkt. 221:

Tiltrådt med 29 stemmer for og 1 stemme imod, hvorefter sagen overgår til byrådets 2. behandling. 1 undlod at stemme. Imod stemte Det Konservative Folkeparti. Velfærdslisten undlod at stemme.

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten om at rette henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om at ændre lovgivningen, således at ikke-byrådsmedlemmer kan indkaldes som stedfortrædere til udvalgsmøder, blev forkastet med 11 stemmer for og 20 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Velfærdslisten, Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Mikael Mouritsen, Fatma Centinkaya, Iben Sønderup og Ole Skiffard.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 28 stemmer for og 3 stemmer imod. Imod stemte Radikale Venstre, Velfærdslisten og Det Konservative Folkeparti.

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten om at rette henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om at ændre lovgivningen, således at ikke-byrådsmedlemmer kan indkaldes som stedfortrædere til udvalgsmøder, blev forkastet med 7 stemmer for og 24 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Velfærdslisten. 

Jesper Kragh deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr Christensen.

 

 

Bilag Funktioner
Ingen bilag