| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
262 2. behandling af budget 2015-18 Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Fredag den 19. september 2014 blev der indgået forlig om budgettet for 2015-18. Forliget indebærer bl.a, at den gennemsnitlige kassebeholdning i budgetperioden 2015-18 er 184 mio. kr.  

Sagsfremstilling

Fredag den 19. september 2014 indgik Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF forlig om budget 2015-18.

Alle ændringsforslag som følge af budgetforliget fremgår af vedhæftede regneark (forligspartier), der udover en resultatopgørelse også viser de enkelte ændringsforslag med tekst og beløb. Forliget indebærer, at den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden 2015-18 er 184 mio. kr.  

Budgetforliget indebærer desuden uændrede skatteprocenter/-promiller i forhold til 2014, dvs:

  • Udskrivningsprocent: 25,6

  • Grundskyldspromille: 27,93

  • Dækningsafgift af forretningsejendomme: 4,5 promille

  • Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier: 13,965 promille

  • Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdier: 8,75 promille

  • Kirkeskatteprocent: 0,89

Til byrådets 1. behandling blev der fremsendt en takstoversigt. I det omfang vedtagelsen af ændringsforslagene giver anledning til ændring af takster, vil der blive fremsendt særskilt sag til godkendelse i byrådet.

Senest ved byrådets 2. behandling af budget 2015-18 skal det besluttes, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Med de nuværende forudsætninger kan der beregnes en fordel ved statsgaranti på 38,5 mio. kr. Følsomhedsberegninger viser, at egne variable (befolkning og udskrivningsgrundlaget) ikke kan stige så meget, at selvbudgettering bliver mest fordelagtig. Den største usikkerhed knytter sig til væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan. En hurtigere konjunkturfremgang end forventet kan betyde at selvbudgettering bliver mest fordelagtig. Ud fra en samlet vurdering anbefaler forvaltningen dog, at Randers Kommuen vælger statsgarantien i 2015. Der henvises til vedhæftede notat for en nærmere redegørelse.

I budgetforliget er der indarbejdet en række tekniske korrektioner. Herudover er der efterfølgende yderligere en række tekniske korrektioner, som tilsammen stort set giver balance set over budgetperioden.  

Der foreligger ændringsforslag fra følgende:

  • Budgetforligsparterne (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF)

  • Beboerlisten

  • Det Radikale Venstre

  • Velfærdslisten

Disse ændringsforslag med tilhørende resultatopgørelse er vedhæftet. Forvaltningen har ydet teknisk bistand, men har ikke forholdt sig til nærmere til indholdet i de enkelte forslag og de forudsætninger, der ligger bag.    

 

Forvaltninger oplyser, at der efter Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet er modtaget et høringssvar til budgetforliget fra den pædagogiske udviklingsafdeling. Høringssvaret er vedlagt som bilag. Endvidere er afstemningstemaet vedhæftet som bilag.

Økonomi

Der henvises til teksten og tallene for de enkelte ændringsforslag

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at vedhæftede ændringsforslag fra budgetforligspartierne inklusiv budgetforligsteksten godkendes,

 

at alle skatteprocenter/-promiller forbliver uændrede i forhold til 2014,

 

at Randers Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015,

 

at de tekniske korrektioner (opsamlingsrunde) indarbejdes i budget 2015-18, og  

 

at økonomiafdelingen bemyndiges til at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen.  Økonomiudvalget, 2. oktober 2014, pkt. 201:

at 1) og at 2) indstilles tiltrådt med 5 stemmer for og 2 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte imod.

Bjarne Overmark henholdt sig til de af Beboerlisten fremsendte ændringsforslag.

Kasper Fuhr Christensen henholdt sig til de af Velfærdslisten fremsendte ændringsforslag.

 

at 3), at 4) og at 5) indstilles tiltrådt.

 

Torben Hansen og Jens Peter Hansen var fraværende.

 

Charlotte Broman Mølbæk deltog i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

At 1) og at 2): Tiltrådt i henhold til afstemningslisten. Divergerende holdninger fremgår af afstemningslisten.


At 3), at 4) og at 5) tiltrådt.

Bilag Funktioner
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Download pdf-dokument
Budgetforligstekst 2015-18 Download pdf-dokument
Forlig Download pdf-dokument
Beboerlisten Download pdf-dokument
Velfærdslisten Download pdf-dokument
Radikale Venstre Download pdf-dokument
Tekniske korrektioner 2015-18 (før budgetforlig ) Download pdf-dokument
Tekniske korrektioner 2015-18 (opsamlingsrunde ) Download pdf-dokument
Afstemningstema 2015 Download pdf-dokument
Høringssvar fra udviklingsafdelingen 300914 (3).doc Download pdf-dokument
Afstemningstema 2015 resultat af afstemningen 091014 Download pdf-dokument