| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Byrådet Byrådet Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Anders Buhl-Christensen, Bjarne Overmark, Charlotte Broman Mølbæk, Christian Boldsen, Christian Brøns, Christina Kjærsgaard, Claus Omann Jensen, Daniel Madié, Ellen Petersen, Fatma Cetinkaya, Frank Nørgaard, Helle Dahl Skøtt, Henning Jensen Nyhuus, Iben Sønderup, Jens Laursen, Jens Peter Hansen, Kasper Fuhr-Christensen, Katrine Fruelund, Kim Kristensen, Lars Christian Søgaard, Leif Gade, Louise Høeg Jensen, Mark Pring, Mikael Firlings Mouritsen, Mogens Nyholm, Morten Grosbøl, Ole Skiffard, Steen Bundgaard, Susanne Koch, Susanne Nielsen, Torben Hansen

Møde lokation

Det gamle RådhusPunkt Titel
262 2. behandling af budget 2015-18
Resume

Fredag den 19. september 2014 blev der indgået forlig om budgettet for 2015-18. Forliget indebærer bl.a, at den gennemsnitlige kassebeholdning i budgetperioden 2015-18 er 184 mio. kr.  

Sagsfremstilling

Fredag den 19. september 2014 indgik Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF forlig om budget 2015-18.

Alle ændringsforslag som følge af budgetforliget fremgår af vedhæftede regneark (forligspartier), der udover en resultatopgørelse også viser de enkelte ændringsforslag med tekst og beløb. Forliget indebærer, at den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden 2015-18 er 184 mio. kr.  

Budgetforliget indebærer desuden uændrede skatteprocenter/-promiller i forhold til 2014, dvs:

 • Udskrivningsprocent: 25,6

 • Grundskyldspromille: 27,93

 • Dækningsafgift af forretningsejendomme: 4,5 promille

 • Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier: 13,965 promille

 • Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdier: 8,75 promille

 • Kirkeskatteprocent: 0,89

Til byrådets 1. behandling blev der fremsendt en takstoversigt. I det omfang vedtagelsen af ændringsforslagene giver anledning til ændring af takster, vil der blive fremsendt særskilt sag til godkendelse i byrådet.

Senest ved byrådets 2. behandling af budget 2015-18 skal det besluttes, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Med de nuværende forudsætninger kan der beregnes en fordel ved statsgaranti på 38,5 mio. kr. Følsomhedsberegninger viser, at egne variable (befolkning og udskrivningsgrundlaget) ikke kan stige så meget, at selvbudgettering bliver mest fordelagtig. Den største usikkerhed knytter sig til væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan. En hurtigere konjunkturfremgang end forventet kan betyde at selvbudgettering bliver mest fordelagtig. Ud fra en samlet vurdering anbefaler forvaltningen dog, at Randers Kommuen vælger statsgarantien i 2015. Der henvises til vedhæftede notat for en nærmere redegørelse.

I budgetforliget er der indarbejdet en række tekniske korrektioner. Herudover er der efterfølgende yderligere en række tekniske korrektioner, som tilsammen stort set giver balance set over budgetperioden.  

Der foreligger ændringsforslag fra følgende:

 • Budgetforligsparterne (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF)

 • Beboerlisten

 • Det Radikale Venstre

 • Velfærdslisten

Disse ændringsforslag med tilhørende resultatopgørelse er vedhæftet. Forvaltningen har ydet teknisk bistand, men har ikke forholdt sig til nærmere til indholdet i de enkelte forslag og de forudsætninger, der ligger bag.    

 

Forvaltninger oplyser, at der efter Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet er modtaget et høringssvar til budgetforliget fra den pædagogiske udviklingsafdeling. Høringssvaret er vedlagt som bilag. Endvidere er afstemningstemaet vedhæftet som bilag.

Økonomi

Der henvises til teksten og tallene for de enkelte ændringsforslag

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at vedhæftede ændringsforslag fra budgetforligspartierne inklusiv budgetforligsteksten godkendes,

 

at alle skatteprocenter/-promiller forbliver uændrede i forhold til 2014,

 

at Randers Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015,

 

at de tekniske korrektioner (opsamlingsrunde) indarbejdes i budget 2015-18, og  

 

at økonomiafdelingen bemyndiges til at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen.  Økonomiudvalget, 2. oktober 2014, pkt. 201:

at 1) og at 2) indstilles tiltrådt med 5 stemmer for og 2 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte imod.

Bjarne Overmark henholdt sig til de af Beboerlisten fremsendte ændringsforslag.

Kasper Fuhr Christensen henholdt sig til de af Velfærdslisten fremsendte ændringsforslag.

 

at 3), at 4) og at 5) indstilles tiltrådt.

 

Torben Hansen og Jens Peter Hansen var fraværende.

 

Charlotte Broman Mølbæk deltog i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

At 1) og at 2): Tiltrådt i henhold til afstemningslisten. Divergerende holdninger fremgår af afstemningslisten.


At 3), at 4) og at 5) tiltrådt.

Bilag Funktioner
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Download pdf-dokument
Budgetforligstekst 2015-18 Download pdf-dokument
Forlig Download pdf-dokument
Beboerlisten Download pdf-dokument
Velfærdslisten Download pdf-dokument
Radikale Venstre Download pdf-dokument
Tekniske korrektioner 2015-18 (før budgetforlig ) Download pdf-dokument
Tekniske korrektioner 2015-18 (opsamlingsrunde ) Download pdf-dokument
Afstemningstema 2015 Download pdf-dokument
Høringssvar fra udviklingsafdelingen 300914 (3).doc Download pdf-dokument
Afstemningstema 2015 resultat af afstemningen 091014 Download pdf-dokument


Punkt Titel
263 Budget 2014 og 2015 på ældreområdet
Resume

Der har i de seneste måneder været en kraftigere efterspørgselsstigning end forventet på ældreområdet, der giver økonomiske udfordringer. Forvaltningen har udarbejdet et notat, der analyserer aktivitet og økonomi, og fremlægger en plan for at opnå balance i ældreområdets økonomi i 2015.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 20. maj 2014 orienterede forvaltningen om at der forventes et underskud på ældreområdet i 2014 som følge af en kraftigere stigning på frit-valgsområdet (praktisk bistand, personlig pleje samt sygepleje) end forventet. Desuden er der besluttet en række besparelser for budget 2015, hvilket sammen med det forventede underskud i 2014 forventes at give en større økonomisk udfordring i 2015 og frem.

Til udvalgets møde 21. august 2014 var udarbejdet vedhæftede notat, der ud over at beskrive de økonomiske udfordringer og forslag til dækning heraf, desuden indeholder en analyse af modtagere af praktisk bistand og personlig pleje.

I notatet indstilles det, at underskuddet ”dækkes ind” via en reduktion af ældreområdets ansatte med 62,6 fuldtidsansatte, svarende til forventet 83 personer, idet den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad på ældreområdet er på 28 timer. Af de 83 personer forventes 8 at kunne ske ved naturlig afgang, således at der skal afskediges 75 personer.

Ud over effekten af besparelser, der vedrører effektiviseringsbesparelsen på 1% og innovationsbesparelser vil det være nødvendigt at lave yderligere tilpasninger af organisationen mv. for at opnå økonomisk balance.

Forvaltningen peger derfor på følgende konkrete besparelser:

 • Besparelse på forebyggende hjemmebesøg - 0,7 mio. kr.

 • Besparelse ved reduktion og centralisering af trænings- og aktivitetstilbud – 5,0 mio. kr.

 • Besparelse ved øget udbud af praktisk hjælp – 3 mio. kr.

 • Besparelse ved ændring af kvalitetsstandarderne for rengøring ved at reducere hjælpen fra hver 2. uge til hver 3. uge, hvilket forventes at kunne ske for ca. 50% af de visiterede – 2,5 mio. kr.

Det samlede besparelsespotentiale for ovenstående er 11,2 mio. kr., hvor det beregnede besparelsesbehov vil være 9,9 mio. kr.

Udvalgets beslutning d. 21. august 2014 var: ”Taget til efterretning med undtagelse af Kasper Fuhr Christensen (Å) der finder, at der lægges op til en uretfærdig massakre på indsatsen for og hjælpen til ældre medborgere. I forbindelse med budgetlægningen for 2014 forudså Velfærdslisten, at denne situation ville opstå som følge af byrådsflertallets asociale demografimodel. Det strider derfor imod ethvert retfærdighedsbegreb, at området selv skal betale. Jens Laursen (L) undlod at tage orienteringen til efterretning.”

Vedhæftet sagen findes ældrerådets udtalelse fra dets møde den 27. august 2014; endvidere forventes en udtalelse fra fællestillidsrepræsentanterne på ældreområdet at foreligge til mødet.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- og ældreudvalget

at ovennævnte forslag til udmøntning godkendes


Sundheds- og ældreudvalget, 4. september 2014, pkt. 121:

Velfærdslisten foreslår, at udmøntningen af nedskæringerne, herunder fyringerne, øjeblikkeligt bringes til ophør, og at udvalget anmoder byrådet om at anvise finansiering, der sikre, at serviceniveauet fastholdes, og at der ikke sker hverken kvalitative eller kvantitative forringelser af indsatsen for den enkelte ældre.

Udvalget udsatte sagen med henblik på indragelse i de kommede budgetforhandlinger.

Velfærdslisten begærer sagen i byrådet med flg. mindretalsudtalelse

Velfærdslisten finder, at der lægges op til en uretfærdig massakre på indsatsen for og hjælpen til ældre medborgere. I forbindelse med budgetlægningen for 2014 forudså Velfærdslisten, at denne situation ville opstå som følge af byrådsflertallets asociale demografimodel. Det strider derfor imod ethvert retfærdighedsbegreb, at området selv skal betale. Velfærdslisten henviser i øvrigt til fællestillidsrepræsentanternes udtalelse.

 

Fraværende: Jens Laursen, Katrine FruelundØkonomiudvalget, 22. september 2014, pkt. 187:

Fremsendes til byrådet til behandling i forbindelse med byrådet 2. behandling af Budget 2015-2018.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt i overensstemmelse med det indgåede budgetforlig og de hermed fremsatte ændringsforslag. Divergerende holdninger fremgår af afstemningslisten.

Bilag Funktioner
Hoeringssvar fra Aeldreraadet - Tilpasning budget 2015.pdf Download pdf-dokument
Ældreområdets økonomi 2014-16, version 29082014 Download pdf-dokument
Udtalelse fra fællestillidsrepræsentanter til besparelser 2014.docx Download pdf-dokument
Høringssvar træning og aktivitet Download pdf-dokument


Punkt Titel
264 Rådighedsbeløb i Randers Kommune
Resume

Socialudvalget har på møde den 20. august 2014 drøftet rådighedsbeløb for borgere i Randers Kommune. På mødet besluttede udvalget, at sende punktet til behandling i Byrådet med henblik på drøftelse i forhold til, om sagen skal indgå i de kommende budgetforhandlinger. 

I sagsfremstillingen til udvalget, har forvaltningen sammenholdt rådighedsbeløbet i Randers Kommune med en række andre kommuner. Sammenligningen viser, at rådighedsbeløbet for enlige og samboende i Randers Kommune svarer til eller ligger lidt under rådighedsbeløbet i de øvrige kommuner. Undersøgelsen viser endvidere, at Randers Kommune giver lavere ydelser i børnetillæg end flertallet af byerne i sammenligningen. I forbindelse med undersøgelsen fremlægger forvaltningen en alternativ måde, hvorpå enkeltydelser kan bevilges.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har på møde den 20. august 2014 drøftet rådighedsbeløb for borgere i Randers Kommune. På mødet besluttede udvalget, at sende punktet til behandling i Byrådet med henblik på drøftelse i forhold til, om sagen skal indgå i de kommende budgetforhandlinger. 

Socialudvalget har bedt forvaltningen undersøge hvilket rådighedsbeløb borgere i Randers Kommune har under forskellige forudsætninger. Med henblik på at have et sammenligningsgrundlag sammenholdes rådighedsbeløbet i Randers Kommune med rådighedsbeløbet for borgere i andre kommuner. Sidst i dagsordenspunktet retaleres rådighedsbeløbene for borgere i Randers Kommune til Danmarks officielle fattigdomsgrænse.

 

Rådighedsbeløb

 

I forbindelse med ansøgninger om enkeltydelser fortages en vurdering af ansøgers mulighed for selv at afholde udgifterne. Vurderingen sker i henhold til aktivlovens kapitel 10. Se vedlagte bilag for en uddybning af lovgivning og retningslinjer.

 

Ansøgerens månedlige rådighedsbeløb er det beløb, der er tilbage, når rimelige faste udgifter er fratrukket indtægter. Borgeren skal af dette rådighedsbeløb afholde øvrige almindelige leveomkostninger, herunder udgifter til kost, beklædning osv. Hvis ansøgerens rådighedsbeløb er højere end kommunens vejledende takster, kan det vurderes, at ansøger selv skal afholde udgiften eller bidrage hertil.

 

 

Sammenligning af rådighedsbeløb i Randers med andre kommuner 

Med henblik på at have et sammenligningsgrundlag for borgernes rådighedsbeløb har forvaltningen undersøgt rådighedsbeløbene for borgere i andre kommuner. Ydelseskontoret på Jobcentret har således indhentet oplysninger om rådighedsbeløb hos øvrige kommuner i 6-by-samarbejdet og ERFA-samarbejdet på ydelsesområdet. Rådighedsbeløbene for borgere i Randers Kommune og 3 af kommunerne, der indgår i opgørelsen, fremgår af nedenstående tabel. I tabellen indgår endvidere et eksempel på en ansøger, som er over 30 år, og som er enlig forsørger til to børn. Se vedlagte bilag for den samlede opgørelse hvor ialt 11 kommuner inklusiv Randers sammenholdes.

   

Sammenligning af rådighedsbeløb med andre kommuner
 
Kommune
Enlige
Samlevende/
Ægtepar
Tillæg for børn
 
Eksempel
Enlig forsørger over 30 år med to børn
Randers
3.000
5.600
550 for 1. og 2. barn
400 efterfølgende børn
Dobbelt for ægtepar/samlev.
4.100
Esbjerg
2.400/2.500
(ungesatser)
2.800/3.000 (ikke-unge-satser)
 
750 pr. barn til hver voksen i husstanden
4.500
Favrskov
3.050
5.700
1.150 for 1 og 2. barn
Herefter 450 pr barn
5.350
Århus
4.247
8.491
2.082
Minus evt. bidrag
5.917

  

Det fremgår af sammenligningen, at Randers Kommune i forhold til enlige og sammenboende uden børn har et rådighedsbeløb svarende til lidt under, men stort set samme niveau, som i de øvrige kommuner. I forhold til de andre kommuner adskiller Randers sig derimod ved at have noget lavere ydelser for tillæg til børn.       

 

Præsentation af alternative retningslinjer for tildeling af enkeltydelser

 

Randers Kommune har aktuelt nedenstående retningslinjer i forbindelse med tildeling af enkeltydelser til borgere:

 

 • Kr. 3.000 enlige

 • Kr. 5.600 samlevende / ægtepar

 • Kr. 550 for 1. og 2. barn, kr. 400 for efterfølgende børn, dobbelt for ægtepar/samlevende

På baggrund af sammenligningen med de øvrige byer, som viser at Randers Kommune særligt på tillæg til børn ligger lavt, kunne en alternativ model for bevilling af ydelser være følgende:

 • Kr. 3.000 enlige

 • Kr. 6.000 samlevende / ægtepar

 • 1. og 2. barn: 2 x normalbidrag (i 2014 er normalbidraget 1270 kr.) minus børnebidrag

 • 3. og 4. barn: 1½ x normalbidrag minus børnebidrag

 • 5. barn og derefter: 1 x normalbidrag 5. barn minus børnebidrag

 

Som det fremgår,vil de nye vejledninger for tildeling af ydelser hæve tillægget for børn. Herudover vil den alternative model medføre en ændring således, at borgere, der er sammenboende med den anden forældre til sit/sine børn vil få et rådighedsbeløbet pr. person (voksen og barn) som en enlig forsørger i dag har pr. person (voksen og barn). Den alternative model, hvor man bruger normalbidraget, som udgangspunkt for børnetillæg, vil desuden have den fordel, at beløbet årligt vil blive satsreguleret.  

    

Skønnede økonomiske konsekvenser for Randers Kommune ved den alternative model 

Med udgangspunkt i de eventuelle ændringer i kriterierne for tildeling af enkeltydelser har forvaltningen fortaget en vurdering af de heraf afledte økonomiske konsekvenser for Randers Kommune. Vurderingen er baseret på en optælling af ansøgninger om enkeltydelser efter Aktivlovens § 10 i uge 23 og 24 i juni 2014. Ansøgningerne er herefter beregnet efter gældende og den alternative model. På baggrund heraf skønner forvaltningen, at de årlige merudgifter for Randers Kommune vil være ca. 0 - 1.200.000 kr.

 

Fattigdomsgrænse 

På baggrund af en rapport udarbejdet af en nedsat ekspertgruppe vedtog Regeringen i 2013 en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Fattigdom måles herefter på, om en person tre år i træk har haft en disponibel indkomst på under 50% af medianindkomsten, svarende til en disponibel indkomst på under 103.200 kr. Fattigdomsgrænsen reguleres efter, hvor mange personer, der er i husstanden. Studerende eller famillier med studerende tæller ikke med i gruppen, da de frivilligt og kun kortvarigt har lav indkomst.

 

I relation til den officielle fattigdomsgrænse vil en enlig forsørger med 1 barn, som er det eksempel, hvor indkomsten er lavest i Randers Kommune, i nærværende sammenhæng have 124.000 kr. i rådighedsbeløb, og således en indtægt over den officielle fattigdomsgrænse i Danmark.

Økonomi

Den alternative model for kriterierne for tildeling af enkelt ydelser skønnes at medføre en merudgift for Randers Kommune på mellem 0 - 1.200.000 kr.

 

Hvis der skal ske en ændring i kriterierne for beregning af rådighedsbeløbet vil der således skulle tilføres området et beløb på skønnet ca. 1. mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet via økonomiudvalget

at undersøgelsen af rådighedsbeløbet i Randers og de øvrige byer drøftes, herunder den alternative bevillingsmodel og

at der tages stilling til, om sagen skal indgå i budgetdrøftelserne.Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere, 20. august 2014, pkt. 104:

Drøftet.

Udvalget besluttede at sende sagen til drøftelse i byrådet med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne. Endvidere foreslår udvalget, at beløbene pristalsreguleres.

Christian Brøns (V) stemte imod.Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 180:

Besluttet at tilbagesende sagen til socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere med henblik på at anvise finansiering inden for eksisterende budget med 7 stemmer for og 1 stemme imod. Kasper Fuhr Christensen stemte imod. 

 

Bjarne Overmark var fraværende.Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere, 3. september 2014, pkt. 135:

Socialudvalget besluttede at sende sagen tilbage til byrådet uden at anvise finansiering.  Spørgsmålet om finansiering henvises til budgetdrøftelserne.

Christian Brøns (V) og Christina Kjærsgaard (V) stemte imod.

Jens Laursen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud:  Charlotte Broman MølbækØkonomiudvalget, 22. september 2014, pkt. 192:

Fremsendes til byrådet til behandling i forbindelse med 2. behandling for Budget 2015-2018, idet bemærkes, at der i det indgåede budgetforlig er afsat 1 mio. kr. til området.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt i overensstemmelse med det indgåede budgetforlig og de hermed fremsatte ændringsforslag. Divergerende holdninger fremgår af afstemningslisten.

Bilag Funktioner
Rådighedsbeløb 150814 Download pdf-dokument