| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
257 Spørgsmål og forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om hurtigheds- og kontinuitetsprincippet samt tildeling af sociale forsørgelsesydelser Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, har i mail af 17. september fremsendt følgende:

 

"I forlængelse af Bjarne Overmarks spørgsmål stiller Velfærdslisten følgende spørgsmål:

 

1. Hvordan fortolker og anvender Randers Kommune det socialretlige hurtighedsprincip (jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 1) og kontinuitetsprincip (jf.  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 7a) i forbindelse med afklaring af borgeres arbejdsevne?

2. Hvor meget skal en borgers arbejdsevne være nedsat for, at Randers Kommune finder, at borgeren opfylder betingelserne for tildeling af fleksjob?

3. Borgmesteren bedes redegøre Randers Kommunes tildeling af førtidspension, fleksjob og revalidering i hvert af årene 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012.

4. Borgmesteren bedes redegøre for Randers Kommunes tildeling af førtidspension, fleksjob, mikrofleksjob, ressourceforløb og revalidering i år 2013 og 2014 (indtil nu).

5. Borgmesteren bedes redegøre for rettighedsnormeringen for henholdsvis førtidspension, fleksjob, ressourceforløb og revalidering.

6. I forlængelse af ovenstående bedes borgmesteren redegøre for betydningen af de byrådet fastsatte kvoter for tildeling af førtidspension, fleksjob, ressourceforløb og revalidering.

 

I besvarelsen af spørgsmål 1 bedes borgmesteren forholde sig til bilag 1, 2 og 3.  

I besvarelsen af spørgsmål 2 bedes borgmesteren forholde sig til bilag 4.  

I besvarelsen af spørgsmål 5 bedes borgmesteren forholde sig til bilag 5. 

Spørgsmålene bedes besvaret skriftligt og enkeltvis. 

 

I forlængelse af ovenstående foreslår Velfærdslisten, at spørgsmålene og svarene videresendes til socialudvalget, som får til opgave at drøfte mulighederne for hurtigere afklaring af borgere med nedsat arbejdsevne, samt hvordan de særlige socialretlige sagsbehandlingsregler fastsat i Retssikkerhedsloven kan få en styrket anvendelse i personsagsbehandlingen på det socialretlige område i Randers Kommune." 

Hermed omtalte bilag: 

Bilag 1: Kommunen anmodes om at indhente Østre Landsrets dom af 30. juni 2014 omtalt i bilag 6

Bilag 2: Kommunen anmodes om at indhente Viborg Byrets dom omtalt i bilag 7

Bilag 3: Kommunen anmodes om at indhente den i bilag 8 omtalte stævning (i anonymiseret form). Hvis det ikke er muligt, erstattes bilaget af bilag 8.

Bilag 4: http://www.elmer-adv.dk/ankestyrelsens-fleksjob-praksis-er-strid-med-lovgivningen/

Bilag 5: Kirsten Ketscher, Socialret, 3. omarbejdede udgave (2011), s. 74-75

Bilag 6: http://www.elmer-adv.dk/ostre-landsret-dommer-kobenhavns-kommune-til-betale-kr-800-000-erstatning-manglende-arbejdsprovning/

Bilag 7: https://ida.dk/en/raadgivning/kommunalt-smoel-udloeser-stor-erstatning

Bilag 8: http://www.kommunikationogsprog.dk/nyheder/fra-kontanthjaelp-til-fleksjob-og-erstatning-paa-145-000 

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmålene blev besvaret og sagen henvist til yderligere drøftelse i Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere.

Sagen blev behandlet sammen med sag 256.

Bilag Funktioner
Dom vedr. sag fra fagforeningen Sprog og Kommunikation Download pdf-dokument
Østre Landsrets dom af 30 juni 2014 Download pdf-dokument
Svar til Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. spørgsmål om anvendelsen af hurtighedsprinci Download pdf-dokument