| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Byrådet Byrådet Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Anders Buhl-Christensen, Bjarne Overmark, Charlotte Broman Mølbæk, Christian Boldsen, Christian Brøns, Christina Kjærsgaard, Claus Omann Jensen, Daniel Madié, Ellen Petersen, Fatma Cetinkaya, Frank Nørgaard, Helle Dahl Skøtt, Henning Jensen Nyhuus, Iben Sønderup, Jens Laursen, Jens Peter Hansen, Kasper Fuhr-Christensen, Katrine Fruelund, Kim Kristensen, Lars Christian Søgaard, Leif Gade, Louise Høeg Jensen, Mark Pring, Mikael Firlings Mouritsen, Mogens Nyholm, Morten Grosbøl, Ole Skiffard, Steen Bundgaard, Susanne Koch, Susanne Nielsen, Torben Hansen

Møde lokation

Det gamle RådhusSAGER FRA ADMINISTRATIONEN
Punkt Titel
238 Indkaldelse af stedfortræder for Katrine Fruelund
Resume

Katrine Fruelund har meddelt, at hun vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet den 15. og 29. september på grund af arbejde. Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldte.

Sagsfremstilling

Katrine Fruelund har meddelt, at hun vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet den 15. og 29. september på grund af arbejde.

Borgmesteren har derfor foranlediget, at stedfortræder på Venstres stedfortræderliste Marianne Høj Madsen er indkaldt til møderne.

 

Ifølge styrelsesvedtægten indkaldes stedfortræder ved et byrådsmedlems forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har kortere varighed end 1 måned.

 

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt. Forvaltningen oplyser, at fravær på grund af arbejde er en gyldig forfaldsgrund.

Økonomi

For en stedfortræders deltagelse i et enkelt byrådsmøde ydes diæter.

Indstilling

Borgmesterens indstiller til byrådet,

at det godkendes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Katrine Fruelund er til stede.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


ØKONOMIUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
239 Anlægsstyreliste pr. ultimo juni 2014
Resume

Forvaltningen har gennemgået anlægsprojekterne i budget 2014 pr. ultimo juni. Der henvises til sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte anlægsstyreliste med henblik på at følge gennemførelsesgraden af anlægsprogrammet for 2014. Styringslisten følger bl.a. op på skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg. Derudover er der opnået lånedispensation til finansiering af en række projekter. Men henblik på at opretholde dispensationen skal projekterne igangsættes senest 1. oktober 2014. Der gøres opmærksom på, at skønnet er forbundet med en vis usikkerhed, og typisk skal man længere hen på året for at få et mere retvisende billede af, hvordan anlægsprojekterne skrider frem. Overførslerne fra 2013 er indarbejdet i nedenstående oversigt.

 

Nedenfor redegøres for status på skattefinansieret anlæg samlet set. Derudover redegøres der for forventet regnskab på de lånefinansierede projekter.

 

Skattefinansieret anlæg

Af nedenstående tabel fremgår anlægsbudgettet på det skattefinansierede område sammenholdt med forventet regnskab for 2014. De skattefinansierede anlægsprojekter omfatter dels projekter indenfor kvalitetsfondsområderne, dels projekter indenfor miljø og teknik samt kultur og fritid.

 

[image] 

 

Summen af forventet regnskab og forventet overførsel til 2015 svarer til korrigeret budget. Forventet regnskab udgør 156,1 mio. kr. og overførslerne til 2015 skønnes at udgøre 119,2 mio.kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni ansøges der om tillægsbevillinger for 16,3 mio. kr. i alt. I budgetopfølgningen er det forudsat, at disse bevillinger anvendes i 2014, så det forventede regnskab for skattefinansieret anlæg i budgetopfølgningen udgør 172,4 mio. kr. i alt. Beløbet vedrører primært omflytning fra drift til anlæg på skoleområdet (8,7 mio. kr.) og ældreområdet (7 mio. kr.) Mindreudgiften på driften er indeholdt i budgetopfølgningen.

 

Børn og skole forventer at overføre 34 mio. kr. til 2015. Der er ikke igangsat nye skoleprojekter i 2014 som følge af strukturdebatten. I forbindelse med budgetopfølgningen flyttes netto 8,7 mio. kr. fra drift til anlæg, heraf vedrører 10 mio. kr. etablering af lærerarbejdspladser i 2014. Under Fritid og kultur forventes overført 36,5 mio. kr. vedr. multihallen på Langvang. På økonomiudvalgets område forventes overført salgsindtægter på 21,9 mio. kr. vedr. en fløj på Lindevænget, som pt. anvendes til asylcenter, samt salg af Kærsmindebadet. Miljø og teknik forventer at overføre 68,4 mio. kr. til 2015. Heraf vedrører 35 mio. kr. energibesparende foranstaltninger og solceller, byfornyelse udgør 10 mio. kr., og vej til sydhavnen samt øvrig infrastruktur udgør 34 mio. kr.  

 

Kvalitetsfondsområderne

For 2014 er kravet om kommunal medfinansiering af kvalitetsfondsprojekter bortfaldet, jf. regeringsaftalen. Det betyder, dels at alle kommuner får det fulde tilskud udbetalt i 2014 uanset investeringsniveauet, dels bortfalder de hidtidige deponeringsregler.Derfor er der ikke længere krav om, at Randers Kommunes budget på disse områder skal udgøre 68,8 mio. kr. I budget 2014 udgør kvalitetsfondsprojekterne 67,1 mio. kr., og forventet regnskab svarer stort set til budgettet.

 

Opfølgning på lånepuljer

I forbindelse med budget 2014 blev der i regeringsaftalen afsat en række lånedispensationspuljer, som Randers Kommune har fået andel i. Det drejer sig bl.a. om kvalitetsfondspuljen. Forventet regnskab giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til ændringer i de lånemæssige forudsætninger, som er indarbejdet i budget 2014.

Økonomi

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni er der ansøgt om bevillingsmæssige ændringer vedr. anlæg på 16,3 mio. kr. i 2014. Beløbet vedrører primært omflytning fra drift til anlæg på skoleområdet og ældreområdet. Tillægsbevillingen modsvares af mindreudgifter på 16,3 mio kr på driften, som ligeldes er indeholdt i budgetopfølgningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget

at anlægsstyrelisten tages til efterretning.

 

Direktionen, 4. september 2014, pkt. 150:

Tiltrådt.Økonomiudvalget, 8. september 2014, pkt. 181:

Taget til efterretning.

 

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

 

Claus Omann Jensen og Frank Nørgaard var fraværende.

 

Daniel Madié og Charlotte Broman Mølbæk deltog i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag Funktioner
Anlægsstyreliste 2014 pr. 30. juni 2014 Download pdf-dokument


Punkt Titel
240 Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni - halvårsregnskab
Resume

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30. juni 2014, som viser, at serviceudgifterne ligger ca. 10 mio. kr. over rammen. Indkomstoverførslerne viser mindreudgifter på 31,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, mens aktivitetsbestemt medfinansiering viser merudgifter for 6,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2014 for serviceudgifter og indkomstoverførsler. Derudover indeholder budgetopfølgningen tillægsbevillingsansøgninger for drift og anlæg samt finansiering. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet i vedhæftede notat. Desuden er vedlagt en oversigt over tillægsbevillingsansøgninger. Denne budgetopfølgning danner grundlag for det obligatoriske halvårsregnskab, som skal indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet. De obligatoriske bilag i form af regnskabsoversigt til halvårsregnskabet samt regnskabsopgørelse til halvårsregnskabet er ligeledes vedlagt denne sag.

 

Der er følgende hovedbudskaber i budgetopfølgningen:

 

Serviceudgifter: Serviceudgifter viser pt. en overskridelse af servicerammen på godt 10 mio. kr. Overskridelsen skyldes bl.a. udfordringer på ældreområdet, som finansieres af opsparede midler. Bevillingsområderne Skole og Børn forventer ligeledes at forbruge store dele af de opsparede midler i 2014. Erfaringsmæssigt er der dog en tendens til, at det skønnede forbrug på nuværende tidspunkt ligger væsentligt over det endelige regnskabsresultat. Afvigelsen i 2014 forventes dog at være mindre end i de foregående år. Det er derfor påkrævet at have opmærksomhed på overholdelse af servicerammen i sidste halvår af 2014 med henblik på at undgå en eventuel regnskabssanktion.

Indkomstoverførsler: Indkomstoverførslerne viser et mindreforbrug på godt 30 mio. kr. KL har bekræftet, at kun en mindre del af beløbet er omfattet af en midtvejsregulering af bloktilskuddet. Der er dermed tale om en reel besparelse på området på godt 25 mio. kr. Denne forbedring har alene virkning for 2014, og kan likviditetsmæssigt delvist dække det kassetræk, sm følger af det forventede forbrug af opsparede midler i 2014.

Aktivitetsbestemt medfinansiering viser yderligere et merforbrug på 6,8 mio. kr., som kan finansieres af midtvejsreguleringen på området. 

 

Finansiering: Bloktilskuddet øges med 7 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. Størsteparten af beløbet vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering, som følge af at nogle regioner i 2013 har opkrævet mere end aftalt for 2013.

 

Halvårsregnskabet: I henhold til styrelsesloven skal kommunerne aflægge halvårsregnskab. Indenrigsministeriet fastlægger retningslinierne for aflæggelse af halvårsregnskabet, der blandt andet skal danne grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til budgettet. Halvårsregnskabet skal bestå af 2 elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Begge oversigter fremgår af vedlagte bilag. Halvårsregnskabet er behæftet med stor usikkerhed, især fordi årsbudgettet ikke er periodiseret. En sammenligning med korrigeret budget er derfor vanskelig, og fokus skal i stedet rettes mod det forventede regnskab.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettooverskud på 16,6 mio. kr., som likviditetsmæssigt delvist kan dække det kassetræk, som følger af det forventede forbrug af opsparede midler i 2014.

Tabel 6: Bevillingsansøgninger pr. 30. juni 2014

 
Mio. kr.
Bloktilskud
-7,0
Serviceudgifter
-9,0
Servicebuffer
-40,0
Indkomstoverførsler i alt
-31,8
Heraf Kontante ydelser
-6,8
Heraf Revalidering og ressourceforløb
-6,5
Heraf Seniorjob
-5,0
Heraf Integrationsindsats
2,0
Heraf Sygedagpenge
-11,5
Heraf Boligydelse og boligsikring
-4,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering
6,8
Skattefinansieret anlæg
16,3
Jordforsyning
0,3
Indskud i landsbyggefonden
7,8
Modpost servicebuffer, finansforskydninger
40,0
I alt
-16,6

Desuden foretages der omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. bilag, som netto giver 0.

De økonomiske konsekvenser for budget 2015-18 er indarbejdet i basisbudgettet.

Der henvises til vedlagte bilag for en specifikation af økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via direktion, fagudvalg og økonomiudvalget,

atder gives tillægsbevilling til skatter og tilskud på -7,0 mio. kr.,
at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -49 mio. kr.,
at der gives tillægsbevillinger til indkomstoverførslerne på -31,8 mio. kr.,
at der gives tillægsbevillinger til aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,8 mio. kr.
at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på 16,3 mio. kr.
at der gives tillægsbevilling til jordforsyning på 0,3 mio. kr. i 2014, 0,6 mio. kr. i 2015 og -0,9 mio. kr. i 2017,
at der gives tillægsbevilling til finansposterne på 47,8 mio. kr.
at der foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0,
at Budgetopfølgningen i øvrigt godkendes,
at budgetopfølgningen danner grundlag for halvårsregnskabet, som skal indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Direktionen, 20. august 2014, pkt. 135:
Tiltrådt.

 

Børn og skoleudvalget, 2. september 2014, pkt. :
Indstilles tiltrådt.

 

Erhvervs- og landdistriktsudvalget, 3. september 2014, pkt. :
Tiltrådt. Leif Gade og Ellen Petersen deltog ikke i dette punkt.  

Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere, 3. september 2014, pkt. :
Indstilles tiltrådt.

Afbud: Charlotte Bromann Mølbæk


Miljø- og teknikudvalget, 4. september 2014, pkt. :
Indstilles tiltrådt. 

Sundheds- og ældreudvalget, 4. september 2014, pkt. :
Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Jens Laursen, Katrine Fruelund

Kultur- og fritidsudvalget, 9. september 2014, pkt. :

Kultur- og fritidsudvalgets beslutning vil foreligge til mødet.Økonomiudvalget, 8. september 2014, pkt. 182:
Indstilles tiltrådt.

 

Claus Omann Jensen og Frank Nørgaard var fraværende.

 

Daniel Madié og Charlotte Broman Mølbæk deltog i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Tillægsbevillingsansøgninger Download pdf-dokument
Notatskabelon ØU Download pdf-dokument
Notatskabelon SÆ Download pdf-dokument
Notatskabelon SU Download pdf-dokument
Notatskabelon MT Download pdf-dokument
Notatskabelon KF Download pdf-dokument
Notatskabelon EU Download pdf-dokument
Notatskabelon BS Download pdf-dokument
regnskabsoversigt og regnskabsopgørelse 200814 Download pdf-dokument
Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr 30 juni 2014 Download pdf-dokument
Notatskabelon AU Download pdf-dokument


Punkt Titel
241 Budget 2015-18 (1. behandling)
Resume

På byrådets budgetseminar den 28. august blev basisbudget 2015-18 gennemgået. Ved vedtagelsen af budgetproceduren for 2015-18 blev det besluttet, at der i basisbudgettet skulle indarbejdes rammereduktioner på 1% pr. år. Basisbudgettet viser et rådighedsbeløb på 37 mio. kr. pr. år. Forudsættes alternativt, at reduktioner gennemføres med 1 % i 2015 og yderligere 1 % i 2016 og uden yderligere reduktioner i 2017 og frem vil rådighedsbeløbet være 30 mio. kr. i 2015 og 21 mio. kr. i årene 2016-18.

Sagsfremstilling

Ved godkendelsen af budgetproceduren for budget 2015-18 blev det besluttet, at der i basisbudgettet for 2015-18 skulle indarbejdes rammereduktioner på 1% pr. år, således at reduktionen i 2018 udgør 4%. Reduktionen blev iværksat for at sikre den kommunale økonomi og for at skabe råderum for udviklingsaktiviter.

Efterfølgende er der indgået en "fælles forståelse" i relation til budget 2015-18 (tiltrådt af byrådsgrupper der repræsenterer 26 mandater). Den fælles forståelse indebærer, at der ikke skal foretages yderligere reduktioner i budgettet fra 2017 og frem. I budgetmaterialet er derfor også beregnet, hvad råderummet vil være i den situation.

Ved beregning af råderummet er det forudsat, at den gennemsnitlige kassebeholdning i den 4-årige budgetperiode skal være 185 mio. kr. og at den gennemsnitlige kassebeholdning i 2018 skal være mindst 140 mio. kr. (svarende til niveauet i budget 2014-17).  

Basisbudgettet viser et råderum på 37 mio. kr. pr. år. Hvis der ikke foretages yderligere reduktioner i 2017 og frem vil råderummet være 30 mio. kr. i 2015 og 21 mio. kr. i hvert af årene 2016-18.

Basisbudgettet for 2015-18 er budgetteret med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsmeddelelser og vejledninger fra KL. I budgetforslaget er således anvendt KL´s pris- og lønskøn. Desuden er indarbejdet konsekvenser af byrådsbeslutninger, lovændringer og demografi. Indkomstoverførsler m.m. er budgetteret med udgangspunkt i KL´s skøn og egne regnskabserfaringer.

I basisbudgettet er der indregnet særtilskud på i alt 16 mio. kr. (5 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner og 11 mio. kr. fra den bysociale pulje). Ministeriet har netop meldt tilbage, at særtilskuddet i alt kun bliver 6,2 mio. kr. (0 kr. til vanskeligt stillede kommuner og 6,2 mio. kr. fra den bysociale pulje). Der er således tale om en mindreindtægt på 9,8 mio. kr. i forhold til basisbudgettet (denne mindreindtægt indregnes i de tekniske korrektioner til basisbudgettet).

Ministeriet har desuden netop meddelt, at Randers Kommune får mulighed for at låne 16,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten (10 årigt lån) og 14,5 mio. kr. til borgernære anlægsområder (25 årigt lån). Disse lånemuligheder er ikke indregnet i basisbudgettet under henvisning til byrådets målsætning om, at den skattefinansierede gæld ikke må stige.  

Endelig har KL oplyst, at der givetvis kommer en ny opdateret skatte- og tilskudsmodel primo september 2014. Opdateringen vedrører primært væksten i udskrivningsgrundlaget for 2012-13 og de foreløbige tal for Randers tyder på en lav vækst. Dette kan betyde en mindreindtægt efter udligning på 7-10 mio. kr. som ikke er indregnet i basisbudgettet. En eventuel ændring som følge heraf vil blive indarbejdet som teknisk korrektion til basisbudgettet. Den øvrige liste med tekniske korrektioner vil foreligge til økonomiudvalgets 2. behandling.    

På budgetkonferencen den 28. august 2014 blev der givet en status på en række af de tiltag, der er besluttet i forbindelse med budgetproceduren for 2015-18 og på efterfølgende byrådsmøder. Det drejer sig om følgende områder:

  • Personaleforhold ved nedlæggelse af stillinger

  • Nedbringelse af sygefraværet

  • Øvrige decentrale frihedsgrader

  • Strategi for jordforsyning

  • Tiltag til fremme af lokal handel

  • Randers Flyveplads

Notat vedr. ovennævnte sager fremgår af dagsordenspunktet til den 28/8 2014 (byrådets temamøde) og er derfor ikke vedhæftet igen. Dog vedhæftes notat om "udmøntning af byrådets principbesluting om decentrale frihedsgrader på personaleområdet" og den efterfølgende udtalelse fra medarbejdersiden vedrørende afskaffelse af jobgarantien.

Desuden vedhæftes også oversigt over sager henvist til de politiske forhandlinger om budget 2015-18, hvor der nu er tilføjet et punkt om demografiregulering på handicapområdet samt et punkt vedrørende Randers Flyveplads, idet økonomiudvalget på møde den  25/8 2014 besluttede at sende forslag om bortforpagtning af flyvepladsen til høring ved brugerne og derefter til budgetdrøftelserne.

Udover ovennævnte forudsætninger er der i basisbudgettet forudsat følgende:

  • Der er forudsat uændrede skattesatser/promiller i forhold til 2014.

  • Der er forudsat valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt udligningsbeløb i 2015 (endeligt valg skal foretages i forbindelse med byrådets 2. behandling)

Det skal bemærkes, at 1. behandlingsbudgettet er grundlaget for den videre budgetlægning, og at kun de ændringsforslag, som vedtages ved 2. behandlingen, vil ændre på forslaget. Fristen for ændringforslag er den 24. september kl 10.00.

MED-systemet er blevet orienteret om budgetforslaget på møde den 29. august 2014. Herefter er budgetmaterialet sendt i høring i perioden frem til 12. september. Høringsmaterialet vil blive sendt til byrådet, så det er byrådet i hænde ved byrådets 1. behandling af budgettet den 15. september.

Økonomiudvalget har 2. behandling af budgettet den 2. oktober og byrådet har 2. behandling den 9. oktober.

Økonomi

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser afhænger af resultatet af de politiske forhandlinger om budget 2015-18

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

 

at basisbudget 2015-18 fremsendes til byrådets 1. behandlingØkonomiudvalget, 8. september 2014, pkt. 183:
Indstilles tiltrådt med 5 stemmer for og 2 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte imod.

 

Bjarne Overmark fandt, at der bør fremlægges et budgetforslag uden rammereduktion og med jobgaranti.

 

Kasper Fuhr Christensen fandt, at der bør fremlægges et budgetforslag uden rammereduktion, med fuld demografiregulering på social- og ældreområdet og med jobgaranti.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede, at Velfærdslisten finder, at forligspartiernes forslag tilsidesætter væsentlige demokratiske hensyn, idet der ikke præsenteres et normalt basisbudget, men i stedet et næsten færdigt budgetforlig. Velfærdslisten finder, at det fremsatte budgetforlig er socialt uretfærdigt og vil forringe livskvaliteten for borgere med behov for hjælp og støtte. Af demokratiske hensyn foreslår Velfærdslisten, at byrådet i stedet vedtager et normalt basisbudget med fuld demografiregulering på ældre- og socialområdet inkl. efterregulering ud fra den faktisk behovsudvikling, idet den nuværende, uretfærdige demografimodel indeholder skjulte nedskæringer og forringelser. Velfærdslisten finder endvidere, at jobgarantien skal bevares og henviser i den forbindelse til medarbejdernes udtalelse herom.   

 

Claus Omann Jensen og Frank Nørgaard var fraværende.

 

Daniel Madié og Charlotte Broman Mølbæk deltog i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

Sagen oversendes til byrådets 2. behandling,

 

Beboerlisten bemærkede, at man er imod basisbudgettet, og at der bør fremlægges et budgetforslag uden rammereduktion og med jobgaranti.

 

Radikale Venstre bemærkede, at man er imod at sammenkæde budget 2015 og forslaget til ny skolestruktur.

 

Velfærdslisten bemærkede, at man er imod basisbudgettet, og at der bør fremlægges et budgetforslag uden rammereduktion, med fuld demografiregulering på social- og ældreområdet og med jobgaranti. Velfærdslisten finder, at forligspartiernes forslag tilsidesætter væsentlige demokratiske hensyn, idet der ikke præsenteres et normalt basisbudget, men i stedet et næsten færdigt budgetforlig. Velfærdslisten finder, at det fremsatte budgetforlig er socialt uretfærdigt og vil forringe livskvaliteten for borgere med behov for hjælp og støtte. Af demokratiske hensyn foreslår Velfærdslisten, at byrådet i stedet vedtager et normalt basisbudget med fuld demografiregulering på ældre- og socialområdet inkl. efterregulering ud fra den faktisk behovsudvikling, idet den nuværende, uretfærdige demografimodel indeholder skjulte nedskæringer og forringelser. Velfærdslisten finder endvidere, at jobgarantien skal bevares og henviser i den forbindelse til medarbejdernes udtalelse herom.  

 

Velfærdslisten bemærkede endelig, at man ønskede afstemning om et ændringsforslag, hvorefter udmøntningen af nedskæringerne på ældreområdet, herunder fyringerne, øjeblikkeligt bringes til ophør, idet ældreområdet tilføres 40 millioner kroner i 2015 og 50 millioner kroner i hvert af overslagsårene. Ændringsforslaget oversendes med forslag til årsbudget 2015-18 til byrådets 2. behandling.

Bilag Funktioner
Notat om basisbudget 2015-18 Download pdf-dokument
Udmøntning af decentrale frihedsgrader på personaleområdet.pdf Download pdf-dokument
Udtalelse vedr afskaffelse af jobgaranti Download pdf-dokument
Investeringsoversigten 2015-18 1. behandling Download pdf-dokument
Bevillingsoversigt Drift Download pdf-dokument
Takstoversigt 2015 Basisbudget Download pdf-dokument
Henvisning til pol behandling Download pdf-dokument
Forslag om flere pædagoger og medhjælpere i børnehaver og vuggestuer-mail fra KFC Download pdf-dokument


SAGER REJST AF MEDLEMMERNE
Punkt Titel
242 Spørgsmål og forslag fra byrådsmedlemmerne Jens Laursen og Kasper Fuhr Christensen vedr. udbud af affaldshåndteringen - genbehandling
Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 1. september 2014, at der skulle ske en afklaring af, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse i forbindelse med udbuddet vedr. affaldshåndtering til byrådsmødet 15. september 2014.

Forvaltningen har udarbejdet notat som vedhæftes sagen som bilag. Der vedhæftes tillige notat af 12. maj 2014, som var vedhæftet Miljø og teknikudvalgets behandling af sagen den 22. maj 2014.

 

Af notaterne fremgår, at retsstillingen omkring vilkårsfastsættelse i udbud er klargjort ved administrativ praksis. Denne praksis viser, at  der skal foreligge konkrete saglige grunde for vilkåret begrundet i lovlige kommunale hensyn.

 

I den konkrete sag foreligger ikke sådanne lovlige kommunale hensyn. På den baggrund indstiller forvaltningen, at der i udbuddet om affaldshåndteringen ikke stilles vilkår om, at virksomhedsoverdragelsesloven skal finde anvendelse. 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet,

 

atder ikke stilles vilkår i udbuddet om affaldshåndteringen om, at virksomhedsoverdragelsesloven skal finde anvendelse.
Indstilling:
Beslutning

Forvaltningens indstilling tiltrådt med den ændring, at forvaltningen fremadrettet vurderer, hvordan kommunen kan indarbejde kriterier om driftssikkerhed, kontinuitet og stabilitet, hvor det er relevant som et blandt flere kriterier.

 

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten og Beboerlisten blev forkastet med 5 stemmer for og 25 stemmer imod. Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti stemte for. Ellen Petersen undlod at stemme.

 

 

Ændringsforslaget havde følgende ordlyd:

”Idet der henvises til vedlagte notat fra Advokatfirmaet Bjørst, foreslår Beboerlisten og Velfærdslisten, at antallet af nuværende medarbejdere, der tilbydes ansættelse på vilkår, der mindst svarer til de vilkår, de pågældende medarbejdere har i dag, gøres til et vægtigt tildelingskriterium for udbuddet. Indførslen af dette tildelingskriterium er begrundet i hensyn til driftssikkerhed, kontinuitet og stabilitet, idet det vurderes, at de nuværende medarbejdere i kraft af deres erfaring med den konkrete opgave vil have de bedste forudsætninger for at sikre dette. I forlængelse heraf vurderes det, at vilkår, der mindst svarer til de vilkår, de pågældende medarbejdere har i dag, øger sandsynligheden for, at nuværende medarbejdere accepterer tilbud om ansættelse hos en ny leverandør.”

Bilag Funktioner
Notat vedr. anvendelse af virskomhedsoverdragelsesloven ved udbud Download pdf-dokument
Notat af 12. maj 2014 vedhæftet Miljø og teknikudvalgets dagsorden 22. maj 2014 Download pdf-dokument
Notat fra Bjørst om VOL Randers.pdf Download pdf-dokument