| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
235 Spørgsmål fra Kim Kristensen, Beboerlisten og Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten vedr. skolestrukturen Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kim Kristensen, Beboerlisten, fremsender i mail af 20. august 2014 følgende:
Da vi i processen med udarbejdelsen af forslaget til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur har været forholdt indsigt i det tilgrundliggende materiale, har vi været afskåret fra at stille spørgsmål til materialet tidligere. Vi bliver således nødt til at stille vores afklarende spørgsmål på dette sene tidspunkt i processen. Vi skal derfor anmode borgmesteren om at besvare nedenstående spørgsmål på byrådsmødet den 1.9. 2014.

Vedrørende økonomi:

  1. Et af hovedargumenterne for den nye skolestruktur var et bygningsmæssigt efterslæb på 700 mio. kr. I bilag 1.00 er dette beløb omgjort til 167.850.000 kr. I forhold til bygningsdelen ”lukkes” reelt kun to skoler: Nyvangsskolen og Vorup Skole. Rytterskolen bliver specialskole (Firkløverskolen) og på Hadsundvejens Skole rykker andre ind. I Gjerlev-Enslev er børnehaven integreret i skolebygningen.

  1. Vi skal bede borgmesteren redegøre for, hvad der begrunder denne voldsomme reduktion af det bygningsmæssige efterslæb (over 500 mio kr.)

  2. Vi skal bede borgmesteren gøre rede for, om der i planen mangler vedligeholdelse for over 500 mio. kr.

2.
 a) Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvordan man forventer at beregne de forøgede transportudgifter, samt hvilke forudsætninger der lægger til grund for beregningerne.
b) Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, om der i beregningerne er indlagt forudsætninger om, at nogle elever må møde ind tidligere end nødvendigt for at kunne følges med andre, og om elever må vente på andre elever efter skoletid. 

3.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for de øgede transportomkostninger til Firkløverskolen i forbindelse med flytningen til Rytterskolen.

4.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvad den beregnede udgift pr. elev i Randers Kommunes skolevæsen bliver, hvor stor en reduktion i udgift pr. elev forslaget indebærer, samt hvordan dette serviceniveau er sammenlignet med de kommuner, vi normalt sammenligner os med.

5.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvor stor en nettoreduktion i personaleudgifter forslaget indebærer, samt hvor mange stillinger nettoreduktionen svarer til fordelt på funktioner og overenskomstområder
6.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvor hvorfor de økonomiske beregninger bygger på en forudsætning om, at ikke en eneste elev fravælger folkeskolen som følge af de bebudede lukninger og strukturændringer, når den eneste rapport (se bilag 1), der undersøger erfaringerne fra de skolelukninger, der er blevet gennemført siden 2007, konkluderer, at en øget privatskolefrekvens er en næsten uundgåelig følge af skolelukninger.
7.
Vi skal i forlængelse af foregående bede borgmesteren om at redegøre for, hvad en så tvivlsom forudsætning betyder for de økonomiske beregningers sikkerhed.


Vedrørende faglighed

8.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvordan der kan komme en bedre folkeskole ud af at nedlægge lærer- og pædagogstillinger?
9.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, om det har indgået i forligspartiernes drøftelser, at den eneste rapport (se bilag 1), der undersøger erfaringerne fra de skolelukninger, der er blevet gennemført siden 2007, konkluderer: ” For det tredje er skolernes resultater målt ved, hvor stærkt skolerne formår at løfte eleverne ved folkeskolens afgangsprøver sammenlignet med de forventede resultater givet elevernes sociale baggrund, gennemgående blevet svagere, såfremt antallet af skoler i kommunen er reduceret. Den statistiske signifikans af dette resultat er dog kun moderat.” 10.
10.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, om rapporterne i bilag 2, 3 og 4, der alle viser, at meget store klasser fører til ringere fagligt udbytte af undervisningen for den enkelte elev.
11.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvilken forskning der lægges til grund for satsningen på overbygningscentre.
12.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvad han mener om påstandene i bilag 5?
13.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, i hvilket omfang og hvilke forskningspublikationer der har indgået i forligspartiernes drøftelser.


Vedrørende transport

1.
På side 61 i rapporten fremgår det, at elever må vente en time før og efter skoletid. Nogle børn har skoletid til 15.30, og med flere børn i bygningerne bliver skemalægningen ikke mere nænsom ved skoledagens længde.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvorvidt man har tænkt sig at lave en grænse for, hvor lang et barns skoledag må være, når man indregner transporttiden i skoledagen. 

2.
Vi har aldrig tidligere lavet skoledistrikter, så elever har måttet krydse Århusvej. Nu skal 400 – 500 elever krydse Århusvej to gange dagligt – i myldretiden.Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvilke trafiksikkerhedsmæssige forholdsregler, der vil blive taget i den anledning. 

Vedrørende demokrati:

1.
Vi skal anmode borgmesteren om at udlevere de af forvaltningen udarbejdede power points-slides og andre dokumenter, der er blevet fremvist for den politisk afgrænsede kreds af byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer kaldet forligskredsen.

Bilag 1: http://www.cepos.dk/sites/default/files/analyse_publication/www.cepos_.dk_fileadmin_user_upload_dokumenter_2013-05_arbejdspapir21-_-de-foreloebige-erfaringer-med-kommunernes-skolelukninger.pdf

 

Bilag 2, 3 og 4:

http://www.kora.dk/media/280428/Konsekvenser_af_en_aendret_skolestruktur.pdf (side 26), http://www.voff.dk/admin/upload/filer/520-Rapport100712.pdf og http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/62/95/c81d3118.pdf

 

Bilag 5:

http://www.folkeskolen.dk/67488/overbygningsskoler--en-katastrofal-sparedille/a>

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål blev besvaret.

 

Sagen blev behandlet sammen med sag 215, 234 og 236.

Bilag Funktioner
Svar på spørgsmål fra Kim Kristensen vedr skolestruktur - HN - TB 27082014 Download pdf-dokument