| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
228 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. handleplan for begrænsning af fare for smitte med MRSA mv. Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 8. juli 2014 følgende:

"Ifølge artiklen “Naboer til svinefarme har fordoblet risiko for smitte med resistent bakterie” bragt i Ingeniøren 27. januar 2014
(se
http://ing.dk/artikel/naboer-tilsvinefarme-har-fordoblet-risiko-smitte-med-resistent-bakterie-165853) er der risiko for, at smitten kan spredes gennem gylle. Derfor ønskes følgende spørgsmål besvaret: Hvilke tiltag kan Randers Kommune iværksætte for at forhindre/minimererisikoen for smitte med MRSA CC398 gennem gylle?

Såfremt borgmesteren ikke vil iværksætte de i foregående mail nævnte forslag, anmoder jeg om, at denne mail også indgår i byrådssagen.

 

Den 07/07/2014 kl. 21.28 skrev Kasper Fuhr Christensen kasperfuhr@gmail.com:

 

"I medfør af de seneste oplysninger om en epidemisk udvikling i antallet af borgere smittet med MRSA CC398 og en særlig høj forekomst af smittede borgere i Randers Kommune opfordrer Velfærdslisten dig til at sørge for, at der hurtigst muligt udarbejdes en handleplan for at begrænse smittefaren. Planen bør blandt andet indeholde en plan for information til borgerne og forholdsregler for kommunale medarbejdere.

 

Indtil det er afdækket, hvilke svinebesætninger der er smittet med MRSA CC398, vil Velfærdslisten endvidere opfordre dig til at træffe beslutning om at aflysning af og stop for ikke-nødvendige besøg på landbrug, der driver svineproduktion.

 

De nødvendige besøg, blandt andet tilsyn, som ikke kan aflyses/indstilles, bør foretages på en måde, der beskytter de involverede kommunale medarbejdere mest muligt. Velfærdslisten opfordrer dig derfor til at sørge for, at medarbejderne bliver informeret om, hvordan de kan beskytte sig mod smittefare, og får relevant beskyttelsesudstyr stillet til rådighed.

 

Omfattet af ovenstående er borgere, der af kommunen er henvist til virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller anden beskæftigelsesforanstaltning på landbrug med svinebesætninger. Såfremt borgeren selv ønsker det, kan foranstaltningen dog videreføres, ligesom der også bør gælde en undtagelse for borgere, der specifikt efterspørger at blive tilknyttet et landbrug med svinebesætning. I forlængelse heraf bør det besluttes, at en afvisning af at søge/tage job hos en landbrugsvirksomhed med svinebesætning ikke kan føre til bortfald af forsørgelsesydelse, da selvforsørgelsesprincippet kun omfatter job og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, der ikke indebærer en væsentlig helbredsmæssig risiko for borgeren.

 

Såfremt ovenfor anførte aflysning og stop ikke gennemføres, anmoder Velfærdslisten om, at du sørger for, at der bliver udarbejdet et juridisk notat, der belyser erstatningsretlige spørgsmål i forbindelse med kommunale besøg, og - hvis det er relevant - også ovenfor omtalte beskæftigelsesområder.

 

Velfærdslisten er af den opfattelse, at det bør være muligt for borgerne at få oplyst, hvilke besætninger der er smittet med MRSA CC398, da det er veldokumenteret, at risikoen for smitte er langt større, hvis man opholder sig i nærheden af svinebesætninger (se bilag 1). Velfærdslisten opfordrer dig derfor til at sørge for, at Randers Kommune søger indsigt i, hvilke svinebesætninger i Randers Kommune der er smittet med MRSA CC398, således oplysningerne kan offentliggøres.

 

Ifølge ombudsmanden skal der tungvejende grunde til at tilbageholde sådanne oplysninger, og det må derfor vurderes, at Randers Kommune kan opnå indsigt i oplysningerne (se bilag 2). Vurderet over for borgernes saglige interesse i at have kendskab til, hvor smittefaren er størst, er hensyn til svineproducenters forfængelighed ikke tilstrækkeligt tungvejende til at kunne forholde borgerne oplysningerne, idet en sådan tilbageholdelse kræver betydelig dokumentation af hensyn til at undgå stigmatisering.

 

Det er Velfærdslistens opfattelse, at ovenstående, som tjener det formål at sikre borgerne saglig information, der kan være med til at begrænse faren for smitte med MRSA CC398, og drage omsorg for, at smittefaren begrænses for kommunens medarbejdere og borgere, herunder børn og unge, som kommunen har pligt til at drage omsorg (i forbindelse med ophold i børnehaver, vuggestuer og skoler, på plejecentre, bosteder, aktivitetsklubbers aktiviter mv.), ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Det skal understreges, at ovenstående ikke giver yderligere beføjelser til at tilsidesætte eller krænke nogen borgeres selvbestemmelsesret.

 

Såfremt borgmesteren ikke vil iværksætte de i ovenstående anførte forslag, anmoder jeg i henhold til Styrelseslovens § 11 om, at sagen optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde. Endvidere anmoder jeg i henhold til § 5, stk. 4 i Sundheds- og ældreudvalgets forretningsorden om, at sagen forudgående behandles i nævnte udvalg med henblik på drøftelse af sagens sundhedspolitiske aspekter (derfor er Leif Gade og Erik Mouritsen sat på cc).

 

I så fald anmoder jeg om, at denne mail udgør sagsfremstillingen, og at det ekspliciteres, at nedenstående udgør Velfærdslistens forslag til beslutning:

 

“Velfærdslisten foreslår, at byrådet beslutter:

at der hurtigst muligt skal udarbejdes en handleplan for begrænsning af faren for smitte med MRSA CC398 at denne handleplan blandt andet skal indeholde en plan for information til borgerne og forholdsregler for kommunale medarbejdere at der ikke foretages kommunale besøg på virksomheder med svinebesætning, medmindre det er nødvendigt, for eksempel i forbindelse med tilsyn, indtil det er afdækket, hvilke besætninger der er smittet med MRSA CC398, at der til brug for nødvendige besøg udarbejdes forholdsregler, så risikoen for, at kommunale medarbejdes smittes med MRSA CC398, minimeres at Randers Kommune med henblik på offentliggørelse søger indsigt i, hvilke svinebesætninger i Randers Kommune der er smittet med MRSA CC398 at der ikke iværksættes virksomhedspraktikker, løntilskudsjob og andre beskæftigelsesfremmende eller - afklarende foranstaltninger på virksomheder med svinebesætning, jf. dog ovenfor anførte undtagelser at afvisning af job eller beskæftigelsesfremmende/-afklarende foranstaltning på en virksomhed med svinebesætning ikke kan føre til bortfald af forsøgelsesydelse eller forårsage processuel skadesvirkning, jf. ovenfor anførte argumentation at de to foregående beslutninger (om beskæftigelsesområdet) er gældende, indtil det er afklaret, hvilke svinebesætninger der er smittet med MRSA CC398”

Til brug for sagens belysning ønskes følgende bilag vedlagt sagen:

Bilag 1: http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2330348/risikoen-for-smitte-med-resistentebakterier-mangedobles-i-naerheden-af-svinefarme/

Bilag 2: http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2014-8/pdf/

Bilag 3: Vedlagt

Endvidere anmoder jeg om, at der som anført i ovenstående udarbejdes et juridisk notat, der belyser relevante erstatningsretlige spørgsmål, og at dette vedlægges sagen.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

 

Beslutning

Besluttet, at forvaltningen indhøster erfaringer fra andre kommuner med henblik på, at kommunen løbende tager de nødvendige forholdsregler. De af Velfærdslisten stillede forslag indgår som inspiration i kommunens videre indsats. Forvaltningen orienterer byrådet om det videre arbejde.

 

Behandlet sammen med sag 227.

Indstilling:
Bilag Funktioner
Artikel - Plan mod farlig svinebakterie er ikke skrap nok 1 Download pdf-dokument
Notat i sag spørgsmål vedr. MRSA fra Kasper Fuhr Christensen Download pdf-dokument