| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Byrådet Byrådet Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Anders Buhl-Christensen, Bjarne Overmark, Charlotte Broman Mølbæk, Christian Boldsen, Christian Brøns, Christina Kjærsgaard, Claus Omann Jensen, Daniel Madié, Ellen Petersen, Fatma Cetinkaya, Frank Nørgaard, Helle Dahl Skøtt, Henning Jensen Nyhuus, Iben Sønderup, Jens Laursen, Jens Peter Hansen, Kasper Fuhr-Christensen, Katrine Fruelund, Kim Kristensen, Lars Christian Søgaard, Leif Gade, Louise Høeg Jensen, Mark Pring, Mikael Firlings Mouritsen, Mogens Nyholm, Morten Grosbøl, Ole Skiffard, Steen Bundgaard, Susanne Koch, Susanne Nielsen, Torben Hansen

Møde lokation

Det gamle Rådhus

Dagsorden

SAGER FRA ADMINISTRATIONEN
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
ØKONOMIUDVALGETS SAGER
SAGER REJST AF MEDLEMMERNESAGER FRA ADMINISTRATIONEN
Punkt Titel
207 Udpegning af medlem til Taxinævnet
Sagsfremstilling

Taxinævnet er nedsat af byrådet som et forberedende og rådgivende udvalg til miljø- og teknikudvalget.

 

Byrådet har fastlagt nævnets opgaver således: Drøftelse af taxistrukturen i Randers Kommune, almindelige spørgsmål i forbindelse med udførelsen af taxikørslen, tilsyn med taxibranchen, behandling af klager rettet til Randers Kommune over taxikørsel, udarbejdelse af kriterier for tildeling af tilladelse til taxikørsel bl.a. på baggrund af statistik samt drøftelse af maksimaltakster for taxikørsel.

 

På byrådsmøde 20. januar 2014 udpegedes Michael Kokholm Nielsen efter indstilling fra 3F Randers. Michael Kokholm Nielsen har anmodet om at udtræde af Taxinævnet, hvorfor byrådet skal udpege et medlem.

 

Efter ligestillingsloven skal organisationer, der indstiller medlemmer til byrådets udpegning, indstille to medlemmer; en mand og en kvinde. Hvis det ikke er muligt at pege på en mand og en kvinde, skal dette begrundes.

 

3F Randers indstiller Steffen S. Christensen. Da Steffen S. Christensen tidligere er udpeget af byrådet som suppleant i nævnet, skal der udpeges en ny suppleant. 3F Randers indstiller som suppleant Jes Maro Nielsen. 

3F oplyser, at det ikke har været muligt at indstille en kvinde, trods henvendelser til egnede kvindelige kandidater.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet, 

 

atbyrådet træffer beslutning om valg af medlem og suppleant til Taxinævnet i overensstemmelse med indstillingen.


Beslutning 

Tiltrådt.

Indstilling:
Bilag Funktioner
Ingen bilag


MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
208 Dansk Folkeparti v. Frank Nørgaard stiller forslag om revision af Klima- og Vindmølleplan
Resume

Dansk Folkeparti v. Frank Nørgaard stiller forslag om, at Klimaplan og Vindmølleplan tages op til revision med ønsket om at stoppe for tilladelser til nye vindmøller og vindmølleområder.

Sagsfremstilling

Frank Nørgaard (O) har i mail af 10. juni 2014 anmodet om, at følgende forslag behandles i miljø- og teknikudvalget.
"Randers Kommune har i 2010 vedtaget en Klimaplan og derefter en Vindmølleplan for gennem dem at nedsætte kommunens CO2 udledning.

Disse planer har et flertal i Byrådet handlet efter til stor frustration for berørte borgere og bysamfund. Randers kommune er pt. langt forud for klimamålsætningen. Derfor foreslår Dansk Folkeparti v. Frank Nørgaard, at Klimaplan og Vindmølleplan tages op til revision med ønsket om at stoppe for tilladelser til nye vindmøller og vindmølleområder med følgende begrundelser:

 1. Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har i fællesskab med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse besluttet at finansiere en undersøgelse af sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Rapporten ventes offentliggjort ultimo 2015.

 2. PSO afgiften er løbet løbsk! Danske virksomheder og private husstande betalte i 2013 45% mere end beregnet i PSO afgift. Denne ventes at stige til 65% mere end budgetteret i 2014. Dette sætter danskernes økonomi under pres, og ødelægger virksomhedernes konkurrenceevne. Vindmøller gavner vores nabolande mens egene borgere og virksomheder straffes.

 3. Flere kommuner opgiver tilladelser til opsætning af vindmøller, da det ikke harmonerer med ønsket om ressourcestærk bosætning på landet, samt hindre affolkning og social skævvridning.

 4. Nuværende lovgivning tager under ingen omstændigheder møllenaboernes støjgener alvorligt. Flere og flere eksempler fra virkelighedens verden viser, at støjgrænser tilsyneladende er sat af mølleproducenter i et forhold mellem produktivitet og støj, og som tilgodeser produktivitet."

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at
forslaget forelægges udvalget til beslutning.Miljø- og teknikudvalget, 18. juni 2014, pkt. 107:

Frank Nørgaard (O) tilrettede sit forslag således, at revisionen alene vedrører vindmølleplanen og ikke klimaplanen. For forslaget stemte Frank Nørgaard (O), imod forslaget stemte Jens Peter Hansen (V) og Torben Hansen (A), Christian Brøns (V) og Lars Søgaard (V) undlod at stemme.

 

Frank Nørgaard (O) begærede sagen i byrådet.

 

Udvalget besluttede at afholde et temamøde i efteråret om klimaplanen.

Fraværende: Iben Sønderup (A) og Kim Kristensen (L)Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 155:

Første del af forslaget indstilles tiltrådt, idet udvalget indstiller, at der foretages en revision af Vindmølleplanen i sammenhæng med revision af Klimaplanen.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt, således at der foretages en revision af Vindmølleplanen i sammenhæng med revision af Klimaplanen.

 

Det oprindelige forslag fra Dansk Folkeparti blev forkastet med 3 stemmer for og 28 stemmer imod. For stemte Dansk Folkeparti.

Bilag Funktioner
Notat om erstatningsretslige konsekvenser for kommunen ved at sige nej til møller ved Udbyhøj Download pdf-dokument


Punkt Titel
209 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 610 for Søren Møllers Gade Skole samt kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2017. Genbehandling
Resume

Byrådet har 17. februar 2014 vedtaget et lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg, som giver mulighed for at etablere i alt max. 42 boliger i ny og eksisterende bebyggelse i den gl. Søren Møllers Gade Skole i Randers bykerne. Søren Møllers Gade Skole ejes af VIA, som ønsker at afhænde ejendommen. Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra privat developer og med ejers accept.

Lokalplanforslaget samt forslag til kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i otte uger, og i høringsperioden er der kommet 3 høringssvar. Derudover er Bevaringsudvalget på møde 7. maj kommet med en udtalelse.

Byrådet har den 16. juni 2014 besluttet at sende sagen til genbehandling i miljø- og teknikudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har 17. februar 2014 vedtaget et lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg, som giver mulighed for at etablere i alt max. 42 boliger i ny og eksisterende bebyggelse i den tidligere Søren Møllers Gade Skole i Randers bykerne. 

Lokalplanen omfatter et areal på 3.744 m
2. På arealet findes i dag skolens hovedbygning og gymnastiksal, opført i 1899 og tegnet af den anerkendte lokale arkitekt Jensen Wærum. Både hovedbygning og gymnastiksal er registreret med høj bevaringsværdi (SAVE 3).

Søren Møllers Gade Skole ejes af VIA, som ønsker at afhænde ejendommen. Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra privat developer og med ejers accept.

Lokalplanen giver mulighed for at indrette eksisterende hovedbygning og gymnastiksal til boliger samt opføre en ny boligetageejendom i den nordøstlige del af lokalplanområdet i op til fire etager, foruden en delvis underjordisk parkeringsetage.

Lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 26. februar – 23. april 2014. I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar, der er vedlagt som bilag 1.

 1. Birgit Skov, Vinkelstræde 20, 8900 Randers C, på vegne af Tyvegydens Grundejerforening.

 2. Birgitte og Leif Roes Pedersen, Vognmandsgade 14, Randers samt 13 medunderskrivere fra Vognmandsgade og Vinkelstræde.

 3. Museum Østjylland, ved overinspektør Hanne Schaumburg Sørensen

I det første høringssvar fra Tyvegydens Grundejerforening gives udtryk for bekymring over de trafikale forhold i området og den øgede trafikbelastning. Samtidig finder man, at den høje nybygning er utilpasset i forhold til skolens gamle arkitektur og områdets byggestil generelt.

I det andet høringssvar fra 15 beboere i Vognmandsgade og Vinkelstræde finder man, at nybyggeriet ikke tilpasser sig stedets egenart. Man finder, at nybyggeriet ikke underordner sig hensynet til de gamle bevaringsværdige skolebygninger eller danner en passende overgang til de små byhuse ved Vognmandsgade og Vinkelstræde. Man opfordrer til, at lokalplanforslaget trækkes tilbage, og at der i stedet fastlægges byggefelt omkring Vognmandsgade i lighed med den anviste lavere bebyggelsesmulighed, som er fastlagt i den gældende lokalplan nr. 267.

I høringssvar fra Museum Østjylland udtrykkes bekymring ved udformningen af den nye etageejendom, som man finder visuelt meget dominerende i forhold til skolens gamle og bevaringsværdige gymnastiksal. Museet påpeger, at Søren Møllers Gade Skole er vigtige kulturhistoriske bygninger, hvorfor en anden placering af nybyggeriet bør foretrækkes med henblik på bedre synlighed af de gamle bygninger.

Bevaringsudvalget har løbende fulgt sagen og rådgivet omkring lokalplanforslaget vedrørende om- og tilbygning på Søren Møllers Gades Skole. Bevaringsudvalget anerkender behovet for at skabe initiativ og nyt liv i og omkring den gamle skole, og har derfor støttet forslaget om, at der udarbejdes en ny lokalplan, såfremt dette sker med størst mulig hensyntagen til områdets bevaringsværdier.

På mødet i Bevaringsudvalget den 7. maj var der enighed blandt de fremmødte medlemmer om at anbefale, at højden på den nye bygning reduceres med en etage mod syd og øst. Derved opnås en aftrapning af bygningsvolumen, som bedre tilpasser sig terrænforholdene og den lave bebyggelse langs Vognmandsgade. Samtidig øges synligheden af den gamle og bevaringsværdige gymnastiksal, og der skabes bedre lysforhold til de nye boliger i denne.

Forvaltningen har, med udgangspunkt i de tre høringssvar, været i dialog med bygherre angående en delvis reducering af nybyggeriets højde og volumen og foreslået en aftrapning af bygningshøjden. Bygherre ønsker ikke at reducere højden på nybyggeriet, men fastholder placering, volumen og højde som oprindeligt vist i lokalplanforslaget.

Forvaltningen indstillede til miljø- og teknikudvalget, at til- og frakørselsforhold samt nybyggeriets placering fastholdes som vist i lokalplanens kortbilag 3, men at højden på den nye bygning reduceres med en etage mod syd.  Miljø- og teknikudvalget indstillede til økonomiudvalget og byrådet, at forvaltningens indstilling blev fulgt, dog så højden fastholdes som ønsket af bygherren.

Byrådet besluttede den 16. juni 2014 (pkt. 184):
"Et forslag fra Velfærdslisten om, at sagen udsættes med henblik på genbehandling af sagen i Miljø- og teknikudvalget, idet udvalget anmodes om at tage mere vidtrækkende hensyn til områdets øvrige arkitektur, blev vedtaget med 31 stemmer for. Det Konservative Folkeparti finder, at indstillingen burde vedtages og med en højde som ønsket af bygherren."

Bygherre har efterfølgende indsendt et partsindlæg, der er vedlagt som bilag 2. Heraf fremgår, at bygherre ikke er interesseret i at realisere et projekt med randbebyggelse, som det der fremgår af høringssvaret fra beboerne ved Vognmandsgade og Vinkelstræde. Bygherre finder, at lokalplanen bør fastholdes som fremlagt men er omvendt også interesseret i at finde en løsning og foreslår derfor, at den øverste etage trækkes 2 m tilbage. Bygherre har udarbejdet visualisering af lokalplanforslaget byggemulighed og forvaltningens indstilling.

Det er forvaltningens vurdering, at der umiddelbart er følgende muligheder: 

 1. Lokalplanen vedtages som fremlagt, jf. bygherres oprindelige projekt.

 2. Lokalplanen ændres jf. forvaltningens tidligere indstilling, så byggemuligheden reduceres til 3 etager mod syd.

 3. Lokalplanen ændres jf. bevaringsudvalgets anbefaling, så byggemuligheden reduceres til 3 etager mod syd og øst.

 4. Lokalplanen ændres, så den øverste etage trækkes mindst 2 m tilbage jf. bygherres partsindlæg.

 5. Lokalplanen vedtages ikke, og det afklares, om der skal udarbejdes et nyt plangrundlag for andre byggemuligheder fx. randbebyggelse.

Mulighederne fremgår af bilag 4. 

Bilag 3 indeholder forvaltningens forslag til ændringer ved den endelige vedtagelse, hvis lokalplanen vedtages jf. mulighed 2. Hvis miljø- og teknikudvalget beslutter at indstille mulighed 1, skal der ikke ske ændringer vedr. højde. Mulighed 3 og 4 medfører, at bilaget skal tilpasses dette.

Økonomi

Lokalplanen giver ikke umiddelbart anledning til udgifter for Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at der tages stilling til, hvilke af de ovennævnte muligheder, der skal danne grundlag for evt. endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget,

at lokalplanforslag samt kommuneplantillæg tilrettes i overensstemmelse hermed og vedtages endeligt, og

at indsigelserne til planforslagene behandles i overensstemmelse hermed.   Miljø- og teknikudvalget, 21. august 2014, pkt. 117:

Indstilles tiltrådt, idet lokalplanen vedtages som fremlagt, jf. bygherres oprindelige projekt (mulighed 1).

For dette stemte Frank Nørgaard (O), Christian Brøns (V), Jens Peter Hansen (V) og Lars Søgaard (V).

Torben Hansen (A) og Iben Sønderup (A) stemte for, at lokalplanen ændres, jf. forvaltningens tidligere indstilling, så byggemuligheden reduceres til 3 etager mod syd og øst (mulighed 2).

Kim Kristensen (L) stemte imod vedtagelse af den fremlagte lokalplan under henvisning til, at ideerne i den eksisterende lokalplan med randbebyggelse bør fastholdes.Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 157:

Indstilles tiltrådt, således, at lokalplanen vedtages som fremlagt, jf. bygherres oprindelige projekt (mulighed 1).

Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt med 25 stemmer for og 6 stemmer imod, således at lokalplanen vedtages som fremlagt, jf. bygherres oprindelige projekt (mulighed 1). Imod stemte Beboerlisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Velfærdslisten.

Velfærdslisten bemærkede, at man finder, at byrådsflertallet hermed underordner saglige hensyn i lokalplanlægningen et “bare tegnedrengen er i orden, kan man få det, som man vil”-princip.

Bilag Funktioner
Bilag 1 - høringssvar lokalplan 610 Download pdf-dokument
Bilag 2 - Partsindlæg bygherre Download pdf-dokument
Bilag 3 - Forvaltningens forslag til ændringer i lokalplan 610 ved den endelige vedtagelse Download pdf-dokument
Bilag 4 - Volumenskitser Download pdf-dokument


Punkt Titel
210 Lokalplan nr. 613 for hotel ved Randers Svømmebad og kommuneplantillæg 11 til Kommuneplan 2013-2017 - bemærkninger og endelig vedtagelse
Resume

Den 28. april 2014 (punkt 124) vedtog Randers Byråd forslag til lokalplan nr. 613 for et hotel ved Randers Svømmebad og tillæg 11 til Kommuneplan 2013-2017. Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere et hotel i 6 etager med ca. 126 værelser. 

Forslagene har været i offentlig høring, og der er kommet 3 høringssvar.

Sagsfremstilling

Den 28. april 2014 (punkt 124) vedtog Randers Byråd forslag til lokalplan nr. 613 for et hotel ved Randers Svømmebad og tillæg 11 til Kommuneplan 2013-2017. Planforslagene kan ses i bilag 1.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere et hotel i 6 etager med ca. 126 værelser. Der skal etableres mindst 116 parkeringspladser, heraf kan en del etableres på parkeringsdæk.

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at området kan anvendes til hoteldrift.

Forslagene var været i offentlig høring fra den 14. maj til den 9. juli 2014.

Der er kommet høringssvar fra: 

 1. Museum Østjylland

 2. Banedanmark

 3. Vejdirektoratet.

Høringssvarene er i bilag 2.

Ad.1. Museum Østjylland har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

Ad 2.
Banedanmark har bemærkninger til opførelse af byggeriet og den senere anvendelse af arealerne omkring hotellet i forhold til Banedanmarks arealer, der i øvrigt ikke grænser direkte op til hotellets grund.

Bemærkningerne omhandler ikke selve lokalplanen. Forvaltningen foreslår, at bemærkningerne videresendes til projektgruppen for hotellet med henblik på, at der i forbindelse med projekteringen af hotellet tages kontakt til Banedanmark for afklaring af de relevante punkter. 

Ad 3. Vejdirektoratet har ikke bemærkninger, som giver anledning til indsigelse mod lokalplanforslaget.

Der fremsættes bemærkninger til nogle af bestemmelserne i lokalplanen, men disse er af mere praktisk karakter og knytter sig til vejforhold, støj fra vejen og bebyggelsens udstykning og afstand fra Viborgvej. Der er taget hånd om disse forhold i vejprojekter, udstykning og i lokalplanforslagets bestemmelser om støj.

Forvaltningen foreslår, at Vejdirektoratets bemærkninger tages til efterretning.

Forvaltningens gennemgang af høringssvarene og forslag til behandling af disse er i bilag 3.

Høringssvarene medfører ikke forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse. Der er dog behov for redaktionelle ændringer samt ændringer i redegørelse efter den endelige vedtagelse. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde disse.

Økonomi

Virkeliggørelsen af lokalplanen skal ske på privat foranledning, og derfor vil der ikke være forbundet kommunale anlægsinvesteringer i byggemodning mv.

Grunden ejes af Randers Kommune. Salg af grunden forventes at medføre en indtægt, som indgår i udmøntningen af de budgetterede indtægter i 2014 vedrørende salg af erhvervsgrunde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at forvaltningens forslag til behandling af høringssvar godkendes,

at forslag til lokalplan nr. 613 – Hotel ved Randers Svømmebad samt kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2017 vedtages endeligt uden ændringer, og

at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde redaktionelle ændringer og ændringer i redegørelsen.Miljø- og teknikudvalget, 21. august 2014, pkt. 118:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 158:

Indstilles tiltrådt.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Bilag 1 - Forslag til lokalplan 613 Hotel ved Randers Svømmebad Download pdf-dokument
Bilag 2 - Bemærkninger Download pdf-dokument
Bilag 3 - Gennemgang og behandling af høringssvar Download pdf-dokument


Punkt Titel
211 Etablering af ny sorteringshal, Randers Affaldsterminal
Resume

De seneste år er aktiviteterne med sortering og behandling af forskellige typer genanvendeligt affald øget kraftigt på Randers Affaldsterminal som led i Affalds- og Ressourceplan 2018.

Der er nu behov for at udvide den indendørs kapacitet til dels opbevaring og dels sortering af diverse genanvendelige materialer, såsom blandt andet plast og pap

Sagsfremstilling

I 2011 blev der taget en hal på 1.000 m3 i brug til oplagring og omlastning af papiraffald, der muliggjorde opnåelsen af højere priser på papiraffaldet til genbrug.

Siden er der igangsat indsamling og sortering af forskellige former for metal og plasttyper på Randers Affaldsterminal. Disse fraktioner er karakteriseret af lav vægt i forhold til rumfanget og dermed forbundet med høje transportomkostninger, når det sendes til videre forarbejdning i genanvendelsesindustrien.

Derfor blev der ved årsskiftet 2013/14 idriftsat en stor presse- og ballemaskine, der kan presse de forskellige fraktioner i store baller for minimering af transportudgifterne. Denne maskine er placeret i papirhallen, hvor den optager ca. halvdelen af pladsen, men en del af sorteringsarbejdet foregår fortsat udendørs.

Det er derfor planen at bygge en tilsvarende hal og flytte papirhåndteringen over i den ny hal, hvor der ligeledes kan foregå en paphåndtering mv. Den eksisterende hal forbeholdes sortering og håndtering af de forskellige plasttyper samt presning og balleteringen af de forskellige fraktioner.

Hård plast består af mange typer af forskellig kvalitet og værdi. Undersøgelser og forsøg det seneste halve år har vist, at der ved en grovsortering i forskellige hovedtyper kan opnås betydeligt bedre priser på verdensmarkedet end ved de stort set usorterede fraktioner, der hidtil er blevet afsat.

Ambitionen på sigt er at kunne udsortere så rene fraktioner, at de vil kunne genanvendes i lokale industrier eller i hvert fald inden for landets grænser, hvor alt - stort set - nu bliver sendt til oparbejdning i udlandet.

Overslagsmæssigt vil hallen kunne etableres for ca. 3,9 mio. kr.

På vedhæftede plan er hallen angivet som hal 2.

Økonomi

Generelt ventes en ny hal at medvirke til en bedre genbrugsøkonomi, idet den øger muligheden for bedre sortering og opbevaring af genbrugsmaterialerne, eftersom det kommer til at foregå indendørs. Der bliver f.eks. bedre mulighed for opbevaring af pap, uden det bliver påvirket af vejrliget.

Arbejdsforholdene for de medarbejdere, der bliver beskæftiget på dette område, bliver forbedret ved, at arbejdet foregår indendørs.

En ny hal vil desuden forbedre mulighederne for at gennemføre målene i Affalds- og Ressourceplan 2018.

Forvaltningen oplyser efterfølgende, at hallen finansieres af affaldsområdets tilgodehavende ved Randers Kommune og har derfor ikke takstmæssige konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at der til etablering af en ny hal til sortering og håndtering af diverse genbrugsmaterialer på Randers Affaldsterminal gives en anlægsbevilling på 3.900.000 kr., et rådighedsbeløb i 2014 på 400.000 kr. og et rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. i 2015, og

at anlægsudgiften finansieres af affaldsområdets tilgodehavende hos kommunen, der ved udgangen af 2013 udgjorde ca. 17 mio. kr.Miljø- og teknikudvalget, 21. august 2014, pkt. 124:
Indstilles tiltrådt.
Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 159:

 

Indstilles tiltrådt.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
2100 Oversigtsplan 1 Download pdf-dokument


Punkt Titel
212 Anlægsbevilling til hus for farligt affald på genbrugspladsen i Randers
Resume

På genbrugspladsen i Randers sker modtagelse og opbevaring af farligt affald og elektronik affald i dag under meget trange forhold, og faciliteterne lever ikke op til nutidens krav. 

Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en anlægsbevilling til etablering af en uopvarmet hal med tidssvarende faciliteter til håndtering og opbevaring af farligt affald og elektronikskrot.

Sagsfremstilling

Genbrugspladsen i Randers åbnede i januar 2001. Pladsen til farligt affald består af 2 lukkede containere og et åbent areal, hvor der står flere 600 liters containere på hjul under åben himmel, da de ikke kan være inde i de 2 lukkede containere. Pladsen til farligt affald er ikke tidssvarende og ikke udvidet siden genbrugspladsen åbnede.

Dengang genbrugspladsen blev bygget, satsede man på 50.000 besøgende og genbrugspladsen var kun for private borgere. I dag er der ca. 250.000 besøgende og desuden har erhverv nu mulighed for at aflevere affald på genbrugspladsen, mod betaling af et adgangsmærkat.

I 2006 kom indførelsen af producentansvar for elektriske og elektroniske produkter (EE-affald), dette medførte, at alle landets kommuner skulle afsætte plads på genbrugspladserne til de forskellige bure til EE-affaldet. Antallet af bure med EE-affald er støt stigende og i dag står burene udenfor ved siden af de 2 lukkede containere til farligt affald.

Burene med EE-affald køres med truck væk fra genbrugspladsen, og hen i en lagerhal på Affaldsterminalen hver dag, når genbrugspladsen lukker, da tyve stjæler EE-affald om natten.

Ved at få burene med EE-affald indenfor i en aflåst hal vil personalet spare meget tid og besvær, da borgerne selv skal smide affaldet i de korrekte bure og burene skal ikke flyttes for natten.

Genbrugspladsens gamle udtjente kundetoilet skal i forbindelse med etablering af ny hal fjernes og der etableres et nyt handicapvenligt kundetoilet i tilknytning til hallen.

Skitse til placering af ny hal er vedhæftet sagen.

Hallens endelige layout er ikke fastlagt, men hensigten er, at den skal laves i samme materialer som mandsskabshuset, som ligger umiddelbart ved siden af og blev etableret i december 2010. Det er planen, at grundarealet bliver på ca. 260 m2  og med en højde på 5 meter, således at en del af genbrugspladsen materiel kan parkeres i hallen om natten.

Overslagsmæssigt vil hallen inkl. tekniske anlæg herunder udsugning kunne etableres for ca. 2.4 mio. kr.

Økonomi

Beløbet foreslås finansieret af opsparingen, dvs. affaldsområdets tilgodehavende hos kommunen.

Skulle det have været indregnet i budgetterne for genbrugspladserne og dermed taksterne for dette område, ville det alt andet lige have betydet en takststigning på 6-7 kr. pr. husstand med en afskrivningstid over 10 år.

Der vil ved etablering af denne hal ske en forbedring af arbejdsmiljøforholdene for medarbejderne, og det vil samtidig betyde reduceret risiko for spild og uheld med farligt affald.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at der til etablering af en bygning til håndtering og opbevaring af farligt affald og elektronikskrot på Randers Genbrugsplads gives en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. og et tilsvarende rådighedsbeløb i 2014, og

at anlægsudgiften finansieres af affaldsområdets tilgodehavende hos kommunen, der ved udgangen af 2013 udgjorde ca. 17 mio. kr.Miljø- og teknikudvalget, 21. august 2014, pkt. 125:
Indstilles tiltrådt.
Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 160:

Indstilles tiltrådt.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Placering hal til farligt affald Download pdf-dokument


Punkt Titel
213 Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i Randers Kommune for perioden 2016-2021.
Resume

Med lov om vandplanlægning, som er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU´s vandrammedirektiv, skal landets kommuner under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene.

Kommunerne skal hver især godkende den del af forslaget, der ligger i hjemkommunen.

Vandløbsindsatsen i Randers Kommunes forslag til vandplan 2 er at forbedre 30 km vandløb og fjerne 2 spærringer i perioden 2016 til 2021.

Sagsfremstilling

Forslag til indsatsprogram for hovedoplandene i Randers Kommune.
Staten er ved at udarbejde vandplan 2 (2016-2021). Kommunerne skal derfor under inddragelse af vandrådene for hvert hovedopland udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene.

Randers Kommune ligger i 4 hovedvandoplande (Randers Fjord, Limfjorden,

Mariager Fjord og Kattegat/Skagerrak). Der er peget på indsatser i 3 af de 4 vandoplande. 

Det endelige forslag fra kommunerne til indsatsprogram for
Randers Fjord indeholder forslag til vandløbsindsatser. der vil medføre målopfyldelse for 341 km vandløb, sanering af 52 spærringer og etablering af 1 okkerrensningsanlæg. Det største enkeltprojekt er fjernelse af spærringen i Gudenåens hovedløb ved Vestbirk Vandkraftværk i Horsens Kommune. Den økonomiske ramme er 53,4 mio. kr.

Det endelige forslag fra kommunerne til indsatsprogram for
Limfjorden indeholder forslag til vandløbsindsatser, der vil medføre målopfyldelse for 490 km vandløb, sanering af 55 spærringer og etablering af 2 okkerrenseanlæg. Der udover indgår 3 ådalsprojekter. Den økonomiske ramme er 125,6 mio. kr.

Det endelige forslag fra kommunerne til indsatsprogram for
Mariagerfjord indeholder forslag til vandløbsindsatser, der vil medføre målopfyldelse for 15 km vandløb og sanering af 12 spærringer. Den økonomiske ramme er 9,2 mio. kr.

For
Nedre del af Kattegat og Skagerrak er der pt. ikke en fælles oversigt.

I Randers Kommune er der ikke peget på indsats til forbedring af vandløb rettet mod Kattegat.

Indsatser i Randers Kommune
Byrådet i Randers Kommune skal kun godkende den del af indsatsprogrammerne, som er foreslået i Randers Kommune.

Forvaltningen har foreslået nedenstående indsatser til de 3 vandløbsprogrammer.

Indsatserne er foreslået ud fra afdelingens lokalkendskab og i respekt for tilbagemeldinger fra Vandrådene. Endelig er det forudsat, at alle indsatser i 1. vandplanperiode er gennemført.

Indsatserne er opdelt i indsatser i vandløb og indsatser ved sanering af spærringer i vandløb.

 

Vandløbsnavn i
hovedopland
Strækning
(ref. til nr. i bilag)
Virkemiddel /spærrings type
Strækningens længde
Pris mio. kr.
Kousted Å
i Limfjorden
hele vandløbet
(1)
udlægning af groft materiale og træplantning
11,3 km 
3,8
Kousted Å/Råsted Bæk 
i Limfjorden
Stampen Mølle 
(2)
Mølleopstemning
 
pt. ingen kendt pris 
Svejstrup Bæk 
i Randers Fjord
hele vandløbet
(3)
udlægning af groft materiale
6,2 km
2,1
Rismølle Bæk
I Randers Fjord
hele vandløbet
(4)
genslyngning, udlægning af groft materiale og udskiftning af bundmateriale
6,3 km
1,5
Østre Tørslev Å
i Randers Fjord
fra Gjerlevvej til Kærvejen (5)
genslyngning og udlægning af groft materiale
3,5 km
1,8
Enslev Bæk
i Mariager Fjord
fra Kondrupvej til Kastbjerg Å (6)
udskiftning af bundmateriale og træplantning  
2,5 km 
0,3
Fuglsø Bæk
i Mariager Fjord
 nord for Havndal
(7)
2 spærringer
 
pt. ingen kendt pris 

Den nærmere placering af ovennævnte vandløbsstrækninger og spærringer fremgår af Kommunerapport for Randers Kommune, bilag 1. 

Forvaltningens vurdering af de foreslåede indsatser
Forvaltningen vurderer, at der med de foreslåede indsatser kan opnås målopfyldelse for de berørte vandløbsstrækninger.

Det mest brugte virkemiddel er udlægning af groft materiale (sten og grus). Det er forvaltningens vurdering, at det er et godt og omkostningseffektivt virkemiddel, som dog kan medføre en lille / lokal vandstandsstigning.

På det foreliggende grundlag er det forvaltningens vurdering, at de foreslåede indsatser ikke vil medføre større gener for afvandingen af landbrugsarealer. Dette afklares dog først endeligt i forbindelse med forundersøgelse og projektering af de enkelte indsatser.

Berørte arealer og matrikler
Det har ikke indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere. Dels har tidshorisonten for arbejde været kort, dels er de foreslåede indsatser angivet på et overordnet niveau, hvor den nærmere indsats, herunder hvilke lodsejere der vil blive berørt, ikke er afklaret. Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af omfanget af potentielle negative effekter.

S
om udgangspunkt vil lodsejere, der afgiver jord i forbindelse med implementering af vandplanens indsatser, og som kan dokumentere tab og gener, kunne opnå kompensation efter gældende regler. 

Bidrag til miljørapport (SMV)
Kommunen skal bidrage til en miljørapport for vandoplandet, som Naturstyrelsen skal udarbejde.

Miljørapporten beskriver de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget.  

Forvaltningen finder ikke, at der med de foreslåede indsatser i Randers Kommune er indvirkninger på miljøet, der afviger fra den generelle beskrivelse i bidraget til miljørapport. 

Vandrådenes arbejde
Vandrådene er nedsat af sekretariatet for de respektive hovedoplande og
består af 20 personer plus suppleanter fra relevante landsdækkende og lokale organisationer, som bl.a. er landbrugets lokale interesseorganisationer, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforening og lokale lystfiskerforeninger og andre lokale interesseorganisationer i de forskellige vandoplande. Vandrådets konkrete opgave er at rådgive kommunerne i udarbejdelsen af forslag til indsatsprogram for vandløbsindsatser for 2016-2021. 

Vandrådene har indtil nu afholdt 3 møder. Vandrådsmøderne har været præget af en god og konstruktiv tilgang til opgaven. Referater fra møderne kan ses på sekretariatskommunernes hjemmesider.

Kommunernes forslag til indsatsprogram er præsenteret for Vandrådene. Vandrådene har været godt tilfredse med de fremlagte forslag og har ikke anfægtet de foreslåede indsatser.

Den videre proces
Det sidste vandrådsmøde afholdes i slutningen af september. Her er hovedemnet præsentation af kommunernes politisk behandlede forslag til indsatsprogram, bidrag til miljøvurdering samt vandrådenes samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. evt. mindretalsudtalelser og forbehold.  

Med eventuelt fornødne justeringer indarbejder Naturstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, som skal gennem en politisk godkendelsesproces i Folketinget inden materialet sendes i offentlig høring.

Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2015, således at de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2016-2021.

Økonomi

Randers Kommune skal søge staten om tilskud til gennemførelse af de enkelte vandløbsindsatser. Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at Randers Kommunes del af forslag til indsatsprogrammer godkendes.Miljø- og teknikudvalget, 21. august 2014, pkt. 126:
Indstilles tiltrådt.
Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 161:

Indstilles tiltrådt. 


Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Bilag 1 til dagsorden, forslag til indsatser Randers Kommune Download pdf-dokument


Punkt Titel
214 Byen til Vandet – igangsætning af forundersøgelser for udviklingen af Randers midtby
Resume

Jf. Vision 2021 skal det ambitiøse byudviklingsprojekt ”Byen til vandet” binde middelalderbyen sammen med Gudenåen og Randers Fjord og give nye bo-, oplevelses- og aktivitetsmuligheder. Byen, havnen og Gudenåen skal være et stort rum for oplevelser, udfoldelse og væresteder.

På baggrund af visionen foreslår forvaltningen, at der igangsættes en forundersøgelse, der kan belyse, hvordan byrådets vision for ”Byen til vandet” kan realiseres.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 16. juni 2014 (punkt 180) godkendt Vision 2021 samt en plan for realisering af denne.

Jf. Vision 2021 skal det ambitiøse byudviklingsprojekt ”Byen til vandet” binde middelalderbyen sammen med Gudenåen og Randers Fjord og give nye bo-, oplevelses- og aktivitetsmuligheder. Byen, havnen og Gudenåen skal være et stort rum for oplevelser, udfoldelse og væresteder.

Visionen er inddelt i en række fokusområder og temaer. I tema 7: ”Bolig- og kultur/aktivitetsbyen” indgår bl.a. følgende mål for 2021:

Hér er vi i 2021:

a. Projekt ”Byen til vandet” har udviklet et helt nyt Randers centrum, hvor middelalderbyen og åen og fjorden opleves som et hele.
b. Havnemiljøet opleves af borgere og besøgende som et nyt attraktivt oplevelses- og mødested.
c. Der er kommet 500 nye lejemål i centrum– primært 2 værelses lejligheder til unge – men også større ejerlejligheder – primært etableret i tidligere kontorlokaler i centrum – med kort afstand til kollektiv transport.
d. Der er i Randers by etableret 400 nye attraktive lejligheder med udsigt/nærhed til natur/vand.

”Byen til vandet” skal skabe integration mellem bymidten og åen på begge sider af broen, så byen og vandet opleves som et hele og derved gøre Randers by endnu mere attraktiv for borgere og gæster. Samtidig skal havnemiljøet opleves af borgere og besøgende som et attraktivt oplevelses- og mødested. Det bliver byrådets største og mest langtrækkende enkeltprojekt.

Det fremgår af Planstrategi 2014, at muligheden for omdannelse og udvikling af Randers midtby skal afklares gennem en arkitektkonkurrence, og der skal skabes en samlet overordnet planlægning for midtbyens omdannelse og udviklingen mod havn og å. 

Byrådet har den 4. april 2011 (punkt 11/115) givet anlægsbevilling til den tidligere proces ”Havneomdannelse Randers”, der skulle udmøntes i en arkitektkonkurrence.

Det har imidlertid vist sig, at før der kan tages stilling til indholdet i og afgrænsningen af en arkitektkonkurrence, er det nødvendigt at få afklaret den overordnede struktur og få beskrevet forholdet mellem bl.a. byudvikling, infrastruktur og klimasikring. Forvaltningen er efter rådgivning fra og i dialog med Realdania nået frem til, at det vil være hensigtsmæssigt, at der iværksættes forundersøgelser, der kan beskrive og analysere de forskellige scenarier for udviklingen af byen til vandet. Dette ville kunne kvalificere beslutningsprocessen og den efterfølgende planlægning og evt. arkitektkonkurrence.

Derfor foreslår forvaltningen, at der igangsættes forundersøgelser for ”Byen til vandet” med udgangspunkt i følgende scenarier:

 • En bynær bro vest for Randers Bro

 • En bynær bro øst for Randers Bro - Bolværkslinjen

 • Begge ovennævnte broer

 • HafenCity-model – hvor vejføring sammentænkes med en hævning af terrænet mellem byen og vandet

 • Fastholdelse af nuværende infrastruktur

 

Samtlige scenarier skal belyses grundigt – bl.a. i forhold til klimasikring, byggemuligheder, bykvalitet, byliv og økonomi – med henblik på at afklare, hvordan byrådets vision kan opfyldes.

Forundersøgelsen vil indgå som grundlag for byrådets stillingtagen til ”Byen til vandet” og vil kunne indgå som grundlag for såvel efterfølgende planlægning som en evt. arkitektkonkurrence.

Forundersøgelsens indhold, herunder opgaveformuleringen m.m. beskrives nærmere i vedlagte projektbeskrivelse. Forvaltningen forslår, at projektbeskrivelsen for forundersøgelsen godkendes som grundlag for igangsætning af proces ”Byen til vandet”.

Udvælgelse af rådgivere til forundersøgelser kræver offentligt udbud. I forbindelse med dette skal der i samarbejde med Realdania udarbejdes en uddybende problem- og opgaveformulering for forundersøgelsen. På baggrund af udbuddet vælger forvaltningen sammen med Realdania et rådgiverteam, der skal arbejde videre med forundersøgelsen.

Økonomi

I forbindelse med byrådets godkendelse af ”Havneomdannelse Randers” er der bevilget en anlægssum på i alt 2.6 mio. kr. Realdania har bidraget med i alt 1.4 mio. kr. og byrådet har på møde den 4. april 2011 godkendt en anlægsbevilling på i alt 1.2 mio. kr.

I forbindelse med ”havneomdannelse Randers” er der brugt i alt 350.000 kr., restsummen er således på i alt 2.250.000 kr.

Forvaltningen har været i dialog med Realdania, der er indstillet på at flytte bidraget på i alt 1.4 mio. kr. fra ”Havneomdannelse Randers” til en forundersøgelse, der belyser forskellige scenarier for realisering af ”Byen til vandet”.

Forvaltningen forslår derfor, at den resterende sum på i alt 2.250.000 kr. fra ”Havneomdannelse Randers” anvendes til at finansiere forundersøgelsen.

Det medfører, at der ikke er afsat midler til en evt. efterfølgende arkitektkonkurrence. Typisk vil en arkitektkonkurrence, hvor der foreligger forundersøgelser, koste 1,5-2,0 mio. kr. afhængig af omfang og valg af løsning. Der er ikke tilsagn om tilskud fra Realdania.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at byrådet igangsætter processen for forundersøgelser på baggrund af projektbeskrivelsen, og

at anlægsbevillingen fra ”Havneomdannelse Randers” anvendes til finansiering af forundersøgelsen.Miljø- og teknikudvalget, 21. august 2014, pkt. 119:
Indstilles tiltrådt.
Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 162:

Indstilles tiltrådt. 

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt 27 stemmer for. 4 undlod at stemme. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.

 

Et forslag fra Beboerlisten om, at det som yderligere scenarie grundigt skal belyses, hvilken betydning det vil have, hvis det lykkes at flytte 50 % af den personbilsbårne persontrafik til kollektiv trafik, cykler og gang, blev forkastet med 10 stemmer for og 21 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Radikale Venstre, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti, Susanne Kock, Ellen Pedersen, Steen Bundgaard og Mikael Mouritsen.

Bilag Funktioner
Projektbeskrivelse - forundersøgelse Byen til Vandet Download pdf-dokument


BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
215 Ny skolestruktur. Forslag til høring
Resume

Randers kommune står med en række væsentlige udfordringer på skoleområdet: Nedslidte skolebygninger der kræver massive investeringer, antallet af skolesøgende børn falder, den nye folkeskolereform skal finansieres, og der skal leveres en høj faglighed, der skal gøre børnene så dygtige som muligt. Samtidig skal endnu flere unge gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ny skolestruktur, der sikrer et stærkt og fremtidssikret skolevæsen med robuste folkeskoler, trygge børnemiljøer og fagligt stærke udskolingsmiljøer. Forslaget til en ny skolestruktur frigiver samtidig et årligt provenu på 36 mio. kr., der geninvesteres i skoleområdet. Konkret betyder forslaget til den nye skolestruktur, at antallet af skoler reduceres fra 24 til 19, idet Gjerlev-Enslev skole, Hadsundvejens skole, Nyvangsskolen, Rytterskolen og Vorup skole forudsættes nedlagt, ligesom en række overbygninger flyttes.

Sagsfremstilling

Randers kommune står med en række væsentlige udfordringer på skoleområdet: Nedslidte skolebygninger der kræver massive investeringer, antallet af skolesøgende børn falder, den nye folkeskolereform skal finansieres, og der skal leveres en høj faglighed, der skal gøre børnene så dygtige som muligt. Samtidig skal endnu flere unge gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ny skolestruktur, der sikrer et stærkt og fremtidssikret skolevæsen med robuste folkeskoler, trygge børnemiljøer og fagligt stærke udskolingsmiljøer.

Forslaget til en ny skolestruktur tager afsæt i indholdet fra kvalitetsdialogen om fremtidens skolevæsen i Randers Kommune. Målet med kvalitetsdialogen var netop et ønske om at løfte kvaliteten af det eksisterende skolevæsen og som afslutningen på kvalitetsdialogen, vedtog byrådet en række bærende principper for indretningen af skolevæsenet. Det er disse bærende principper, der medvirker til at løfte kvaliteten af de randrusianske folkeskoler med forslaget til en ny skolestruktur.

Forslaget til en ny skolestruktur frigiver et årligt provenu på 36 mio. kr., der geninvesteres i kvalitet i skolevæsenet. Konkret anbefales det, at de 36. mio. kr. årligt anvendes til følgende fire indsatsområder:

 • Holddelingstimer og/eller tolærerordning og inklusion

 • Finansiering af folkeskolereformen

 • Opgradering af IT på skolerne

 • Genopretning og opdatering af skolernes fysiske rammer.

Forslaget til den nye skolestruktur indeholder følgende strukturelle ændringer:

 • 5 skoler foreslås nedlagt: Gjerlev-Enslev skole, Hadsundvejens skole, Nyvangsskolen, Rytterskolen og Vorup skole.

 • 9 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. klassetrin: Havndal skole, Fårup skole, Bjerregrav skole, Munkholmskolen, Hobrovejens skole, Østervangsskolen, Korshøjskolen, Søndermarkskolen og Kristrup skole

 • 1 skole indrettes som en rendyrket overbygningsskole for 7.-9. klassetrin: Tirsdalens skole

 • 6 skoler bliver sammenhængende skoler for 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen: Vestervangsskolen, Hornbæk skole, Grønhøjskolen, Rismølleskolen, Blicherskolen og Nørrevangsskolen (0.-10).

 • 3 skoler oplever ingen strukturelle ændringer i forhold til i dag: Asferg skole (0.-6. årgang), Assentoftskolen (0.-9. årgang) og Langå skole (0.-9. årgang).

Fagligt stærke ungemiljøer for 7. til 9. klassetrin

Med forslaget til den nye skolestruktur er den største forandring etableringen af nogle helt nye og meget stærkere ungemiljøer, som sikrer langt flere muligheder for den enkelte unge og for de enkelte lærerteams på skolerne. Strukturforslaget betyder, at alle elever, uanset hvor de er bosat, vil være sikret et professionelt og stærkt udskolingsmiljø med flere spor, en større tilbudsvifte af valgfag, linjefagsuddannede lærere samt muligheden for at danne venskaber ud fra interessefællesskaber.

De nye ungemiljøer skal således medvirke til, at Randers Kommune når målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Disse fagligt stærke ungemiljøer etableres dels i form af en rendyrket overbygningsskole for 7. til 9. klassetrin på Tirsdalens skole, dels på en række af folkeskolerne fra 0. til 9. klassetrin, hvor antallet af elever og spor i overbygningen øges (Vestervangsskolen, Hornbæk skole, Grønhøjskolen, Rismølleskolen, Nørrevangsskolen og Blicherskolen).

Nyt erhvervsrettet tilbud til elever i 10. klasse

Som supplement til kommunens eksisterende 10. klasse tilbud på Nørrevangsskolen oprettes der med forslaget til en ny skolestruktur samtidig et nyt erhvervsrettet 10. klasse tilbud.

Børnemiljøer

I forslaget til ny skolestruktur anbefales det, at der etableres flere mindre skoler med børnemiljøer (0.- 6. klassetrin). I den forbindelse er der tale om en opvejning af fordelene ved en stor skole med flere spor i forhold til en mindre skole med et enkelt eller få spor på hvert klassetrin. Her er udgangspunktet, at det især i forhold til overbygningseleverne er muligt at etablere faglige robuste og attraktive overbygninger, idet eleverne her fx er mere mobile i befordringsmæssig sammenhæng. I forhold til de yngre elever (0.- 6. klassetrin) er der også lagt vægt på andre kriterier, som i videre udstrækning tager udgangspunkt i land/by udfordringen samt fordelene ved et overskueligt og trygt børnemiljø.

Børnemiljøerne er placeret på følgende skoler: Asferg skole, Havndal skole, Fårup skole, Bjerregrav skole, Munkholmskolen, Hobrovejens skole, Østervangsskolen, Korshøjskolen, Søndermarkskolen og Kristrup skole (der alle har 0.-6.klassetrin).


I forbindelse med forslaget til den nye struktur forudsættes det, at der fastholdes en ansættelsesgaranti for det personale, der for nuværende er ansat indenfor det kommunale skolevæsen (inklusiv SFO, administration af skolerne/SFO’erne samt det tekniske personale) i 2015 og 2016.

Forslaget til den nye skolestruktur i Randers Kommune behandles i børn og skoleudvalget d. 19. august, økonomiudvalget d. 25. august og byrådet d. 1. september 2014.

Det forventes, at den nye struktur kan få virkning fra d. 1. august 2015.

For en detaljeret gennemgang af forslaget til ny skolestruktur henvises til vedhæftede rapport ”Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune, august 2014” samt bilag.

Økonomi

Forslaget til den nye skolestruktur frigiver et årligt provenu på 36 mio. kr., der kan geninvesteres i kvalitetsforbedringer i skolevæsenet. Det anbefales, at disponeringen af de 36 mio. kr. fordeles på fire overordnede indsatsområder:

1) Holddelingstimer og/eller tolærerordning og inklusion

2) Finansiering af folkeskolereformen

3) Opgradering af IT på skolerne

4) Genopretning og opdatering af skolernes fysiske rammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

at forslaget til ændring af Randers Kommunens skolestruktur sendes i offentlig høring, samt til udtalelse i skolebestyrelserne ved de berørte skoler i 8 uger i perioden fra tirsdag d. 2. september til og med mandag d. 27. oktober 2014,
atbyrådet træffer beslutning om ændring af kommunens skolestruktur d. 8. december 2014, hvis der i høringsperioden ikke rettidigt er indkommet indsigelser mod forslaget,
at byrådet træffer beslutning om ændring af Randers Kommunes skolestruktur mandag d. 12. januar 2015, hvis der i høringsperioden fra d. 2. september til og med d. 27. oktober 2014, rettidigt er indkommet indsigelser mod forslaget.

Børn og skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 93:

Indstilles tiltrådt.

Mogens Nyholm stemte imod med følgende begrundelse:

"Radikale Venstre kan ikke støtte indstillingen. I valgkampen lovede Radikale Venstre, at vi ikke vil være med til en massakre på skoleområdet, og det er lige nøjagtig det, vi er vidne til sker. Radikale Venstre iagttager ydermere, at der i rapporten manipuleres med tallene. I kapitel 13 læses, at der er et provenu på 36 millioner kroner som følge af forslag til ny skolestruktur. I rapporten læses, at i nærværende beregning (36 millioner kroner) medtages ikke effekten af en øget ressourcetildeling til klasser med 21 elever og derover, i henhold til Randers kommunes ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.

I tabel 13 side 69 i rapporten oplyses, at de afledte merudgifter ved dannelse af flere klasser med 21 elever og opefter på de overlevende skoler udgør 8 millioner kroner. Radikale Venstre kan ikke godkende sådanne forsøg på manipulationer. Vi vil følgelig efterprøve talgrundlaget, og vil teste bagvedliggende talmateriale, så rapportens validitet eller mangel på samme undersøges. Hver en sten skal vendes! Det fortjener vores børn".

Bjarne Overmark var fraværende.Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 163:

Indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 1 stemme imod. Kasper Fuhr Christensen stemte imod.

 

Kasper Fuhr Christensen bemærkede, at Velfærdslisten finder, at forslaget vil føre til en massakre på kvaliteten i folkeskolen. Forslaget er spækket med fejl, fantasifulde forudsætninger og luftkasteller og vil samlet set forringe både skolernes økonomi (da en masseflugt til privatskolerne må forventes) og kvaliteten af undervisningen for den enkelte elev. Samlet set tager forslaget penge fra undervisning og giver til mursten og IT.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 26 stemmer for og 5 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten.

 

Radikale Venstre anførte følgende mindretalsudtalelser, der indgår i høringen:

”Radikale Venstre kan ikke støtte indstillingen. I valgkampen lovede Radikale Venstre, at vi ikke vil være med til en massakre på skoleområdet, og det er lige nøjagtig det, vi er vidne til sker. Radikale Venstre iagttager ydermere, at der i rapporten manipuleres med tallene. I kapitel 13 læses, at der er et provenu på 36 millioner kroner som følge af forslag til ny skolestruktur. I rapporten læses, at i nærværende beregning (36 millioner kroner) medtages ikke effekten af en øget ressourcetildeling til klasser med 21 elever og derover, i henhold til Randers kommunes ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. I tabel 13 side 69 i rapporten oplyses, at de afledte merudgifter ved dannelse af flere klasser med 21 elever og opefter på de overlevende skoler udgør 8 millioner kroner. Radikale Venstre kan ikke godkende sådanne forsøg på manipulationer. Vi vil følgelig efterprøve talgrundlaget, og vil teste bagvedliggende talmateriale, så rapportens validitet eller mangel på samme undersøges. Hver en sten skal vendes! Det fortjener vores børn".

 

Velfærdslisten anførte følgende mindretalsudtalelser, der indgår i høringen:

”Velfærdslisten finder, at forslaget vil føre til en massakre på kvaliteten i folkeskolen. Forslaget er spækket med fejl, fantasifulde forudsætninger og luftkasteller og vil samlet set forringe både skolernes økonomi (da en masseflugt til privatskolerne må forventes) og kvaliteten af undervisningen for den enkelte elev. Samlet set tager forslaget penge fra undervisning og giver til mursten og IT.”

 

Beboerlisten anførte følgende mindretalsudtalelser, der indgår i høringen:

”Beboerlisten er af den opfattelse, at forslaget til en ny skolestruktur for Randers Kommune er undergravende for folkeskolen. Der overføres årligt millionbeløb fra undervisning til bygningsdrift og inventar. Klassekvotienterne stiger - på nogle skoler helt op til 28 elever pr. klasse. Den geografiske sammenhæng og sunde læringsmiljøer forsvinder, når skoler lukkes og eleverne skal transporteres mange kilometer for at fordeles på fjerntliggende skoler.

Den undervisningsmæssige sammenhæng forsvinder, når skolerne opdeles i ”underskoler” og ”overbygningsskoler”. I det hele taget bygger denne opsplitning af skolestrukturen på nogle luftige idéer, der ikke har nogen form for forskningsmæssigt belæg.

Fjernelsen af overbygningen fra udvalgte skoler er blot første skridt til fravalg og efterfølgende lukning af skolerne. I de små byer er nedgradering og lukning af skoler yderligere med til at svække lokalsamfundene og sænke indbyggertallet.

Konsekvensen af forslaget vil være en øget vandring fra folkeskolen til betalingsskolerne og i sidste ende til etableringen af to parallelle skolesystemer. Et velfungerende betalingsskolesystem, for dem, der har råd til det - og et skrabet kommuneskolesystem for resten.” 

 

Sagen blev behandlet sammen med sag 234, 235 og 236.

Bilag Funktioner
Samlet rapport med forslag til fremtidens skolevæsen i Randers Kommune - august 2014 Download pdf-dokument
Samlet bilagsmappe til fremtidens skolevæsen i Randers Kommune - august 2014 Download pdf-dokument
Bilag B Vurdering af skolebygningerne i Randers Kommune Download pdf-dokument
Bilag F Adresser med tilhørende skoledistrikter på baggrund af forslag til ny skolestruktur Download pdf-dokument
Bilag I Vurdering af økonomisk potentiale ved forslag til ændret skolestruktur i Randers Kommune Download pdf-dokument
Bilag H Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Download pdf-dokument


Punkt Titel
216 Ændret takst for juniorklubber i Randers Kommune
Resume

I forbindelse med byrådets godkendelse af finansieringen og udmøntningen af folkeskolereformen d. 17/2 2014 forudsættes det, at åbningstiden for Randers Kommunes juniorklubber reduceres med én time dagligt, og at forældrebetalingen nedsættes tilsvarende. På denne baggrund er der beregnet nye takster for kommunes juniorklubber med virkning fra d. 1. august 2014.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets godkendelse af finansieringen og udmøntningen af folkeskolereformen d. 17/2 2014 forudsættes det, at åbningstiden for Randers Kommunes juniorklubber reduceres med én time dagligt (fra 20 til 15 ugentlige timer), og at forældrebetalingen nedsættes tilsvarende som følge heraf. Baggrunden for reduktionen i åbningstiden er, at eleverne på mellemtrinnet fra d. 1. august 2014 får en længere skoledag som følge af den nye folkeskolereform.

På denne baggrund anbefales det, at prisen for en plads i en juniorklub under folkeskoleloven ændres fra 635 kr. til 476 kr. pr. måned med tilbagevirkende kraft fra d. 1. august 2014. For juniorklubber under dagtilbudsloven ændres taksten fra 411 kr. til 318 kr. pr. måned med tilbagevirkende kraft fra d. 1. august 2014.

Økonomi

Taksten nedsættes fra 635 kr. til 476 kr. pr. måned for et klubtilbud under folkeskoleloven samt fra 411 kr. til 318 kr. for et juniorklubtilbud under dagtilbudsloven. Udgifterne til juniorklubområdet er indregnet i den samlede finansiering og udmøntning af folkeskolereformen, der blev godkendt af byrådet d. 17/2-2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og børn og skoleudvalget,

at forslaget til de nye juniorklubtakster godkendes,
at de nye takster har tilbagevirkende kraft fra d. 1. august 2014.


Børn og skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 95:
 

Indstilles tiltrådt. Bjarne Overmark var fraværende.Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 164:

Indstilles tiltrådt.

 

Der udsendes uddybende notat inden byrådsmødet.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Notat vedrørende nedsættelse af takster for juniorklubtilbud 2 1.pdf Download pdf-dokument


ØKONOMIUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
217 Afhændelse af 3 ejendomme i Schousgadekvarteret
Resume

Kuben Management har på vegne af Randers Boligforening af 1940 fremsendt ansøgning om godkendelse af afhændelse af 3 ejendomme i Schousgadekvarteret i forbindelse med en kommende renovering af afdeling 33.

Sagsfremstilling

Kuben Management har på vegne af Randers Boligforening af 1940 afdeling 33 - Schousgadekvarteret, fremsendt ansøgning om godkendelse af afhændelse af 3 ejendomme i forbindelse med en renovering af afdelingen.

Afdelingen 
Afdeling 33, Schousgadekvarteret består af 10 ejendomme i Schousgadekvarteret med 48 lejligheder og et mindre antal erhvervslejemål. Ejendommene er af blandet karakter fra fritliggende bygninger i 1½ etage til sammenbyggede etageejendomme i 4½ etager på adresserne:

Møllestræde 11A og 11B

Møllegade 5A og 5B

Markedsgade 1B og 3

Markedsgade 7

Markedsgade 7A

Grønnegade 4 og 6

Schousgade 2

Schousgade 14 og 16

Nørreport 14- 18 og Tværgade 1

Ejendommene er opført i perioden 1850 til 1909 og har alle været omfattet af en byfornyelsesrenovering i starten af 1980’erne.

I sommeren 2013 blev der i forbindelse med en byggeteknisk gennemgang af afdeling 33 konstateret stærkt eskalerende problemer med fugt og skimmel. Den byggetekniske gennemgang blev iværksat som følge af boligforeningens opprioritering af at afhjælpe afdelingens store lejetab.

Afdelingen blev rømmet som følge af de konstaterede problemer og boligforeningen har siden sammen med Kuben management arbejdet på at projektere en renovering af afdelingens ejendomme.

I 2012 gav Landsbyggefonden et foreløbigt tilsagn på renovering af afdelingen på 24,1 mio. kr., men de konstaterede problemer med skimmel og svamp er ikke omfattet heraf. Boligforeningen er sammen med Kuben og Landsbyggefonden i gang med at revidere renoveringsprojektet med en maksimal ramme på 35 mio. kr.

Som led i renoveringen foreslås 3 ejendomme med i alt 16 almene boliger afhændet. Der er tale om Møllestræde 11A og 11B, Markedsgade 1B og 3 og Nørreport 14-18 som søges afhændet ved salg. Baggrunden er den maximale ramme på 35 mio. kr. til renoveringen, som gør, at boligforeningen må prioritere hvilke ejendomme der skal renoveres. De 3 ejendomme der søges afhændet vurderes at være vanskelige at bringe i en stand, der gør dem egnede til almene lejeboliger. Ejendommene vurderes at kunne sælges til private med henblik på privat istandsættelse.

Afviklingen af i alt 16 almene boliger skal godkendes af Randers Kommune, Landsbyggefonden, kreditforeningen og endelig af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter. 

Renoveringen af afdelingen er presserende, da afdeling 33 de seneste år har genereret store tab på grund af manglende lejeindtægter. Lejetabet er på ca. 3,4 mio. kr. om året. Inden for kort tid vil det være nødvendigt at isolere tabene i afdelingen, således at tabene ikke belaster Randers Boligforening af 1940. Dette vil betyde, at afdelingen inden for 1-2 år ikke længere kan betale for driften og afdelingen vil således gå konkurs. 

Afdelingen er beliggende i Schousgadekvarteret, som er omfattet af en bevarende lokalplan med begrænsninger på ejendommenes udtryk. Forvaltningen er derfor løbende inddraget i projekteringen med henblik på at sikre, at renoveringen tager hensyn til lokalplanens bestemmelser.

Særligt har der været en problematik omkring ønsket om at kunne efterisolere ejendommene udvendigt, hvilket gav udfordringer i forhold til lokalplanen. Kommunen, Kuben samt Landsbyggefonden har efterfølgende fundet en løsning.

Når det endelige renoveringsprojekt foreligger, vil byrådet blive forelagt skema A. En del af projektet vil være afhændelse af de 3 nævnte ejendomme, hvorfor der allerede nu søges om en principiel godkendelse hertil.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af renoveringen for kommunen kendes i øjeblikket ikke. Den samlede økonomi for renoveringen, herunder garantistillelse og eventuel kapitaltilførsel, vil først foreligge, når boligforeningen fremsender ansøgning om skema A til kommunen.

 

Den principielle godkendelse af afhændelse foreslås derfor at være med forbehold for byrådets senere godkendelse af skema A for afdelingens renovering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at afhændelse af ejendommene Møllestræde 11A og 11B, Markedsgade 1B og 3 og Nørreport 14-18 principgodkendes med forbehold for byrådets senere godkendelse af skema A for afdelingens renovering.Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 166:

Indstilles tiltrådt. 

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ansøgning om frasalg Download pdf-dokument
13376-01 Sammenfatning Samlet Download pdf-dokument


Punkt Titel
218 Godkendelse af helhedsplaner for afdelinger under Randersegnens Boligforening under konkurs
Resume

Afdelingerne under Randersegnens Boligforening under konkurs skal på sigt overdrages til en anden boligorganisation. Førend det kan ske, skal der udarbejdes helhedsplaner for afdelingerne. Landsbyggefonden har nu udarbejdet planer for de resterende 5 afdelinger i Randers Kommune. Det indstilles, at kommunen godkender helhedsplanerne for afdelingerne 01, 07, 37, 51 og 89, herunder den nødvendige kapitaltilførsel og garantistillelse. Helhedsplanerne indebærer, at Randers Kommune skal yde rente- og afdragsfrie lån til de 5 afdelinger på i alt 778.600 kr., samt at kommunen i nogle afdelinger skal stille 50 % garanti for nye lån. Hertil kommer eventuel garantistillelse på op til 100% for ustøttede lån til ekstraordinære renoveringer i nogle af afdelingerne.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har igennem længere tid afventet helhedsplaner/kapitaltilførselssager fra Landsbyggefonden til de enkelte afdelinger under Randersegnens Boligforening under konkurs.

 

Den første helhedsplan for afdeling 06, Vorup er behandlet og godkendt af byrådet den 10. marts 2014. Denne helhedsplan indebar et rente- og afdragsfrit lån til afdelingen på 132.000 kr. samt en eventuel garantistillelse for realkreditlån.  

 

De resterende 5 helhedsplaner for afdelingerne beliggende i Randers Kommune er nu modtaget fra Landsbyggefonden.

 

Landsbyggefonden har oplyst, at fonden endnu ikke har modtaget bemærkninger til helhedsplanerne fra realkreditinstituttet. Det er en forudsætning, at alle parter godkender Landsbyggefondens helhedsplaner for afdelingerne. Hvis realkreditinstitutterne mod forventning ikke godkender en eller flere af planerne, vil der derfor skulle udarbejdes fornyet forslag i hvert enkelt tilfælde. 

 

Det skal bemærkes, at kapitaltilførselslånene fordeles efter femtedelsordningen, som dog bliver til en fjerdedelsordning, idet Randersegnens Boligforening under konkurs ikke kan betale sin andel. Det betyder, at Randers Kommune og realkreditinstituttet hver betaler 1/4, mens Landsbyggefonden betaler 2/4.

 

Randers Kommunes samlede udgift til de 5 resterende helhedsplaner fordeler sig herefter således:

 

Afdeling
Kapitaltilførselslån
Garantistillelse, realkreditlån
Ustøttet lån, ekstraordinær renovering, eventuelt 100% garantistillelse
 
 
 
 
Afdeling 01, Randers
34.000 kr,
0
Afdeling 07, Langå 1
3.400 kr.
0
Afdeling 37, Nørhald 1
246.400 kr.
1.135.500 kr.
690.000 kr.
Afdeling 51, Purhus 3
406.400 kr.
509.000 kr.
3.338.000 kr.
Afdeling 89, Assentoft 6
88.400 kr.
1.100.000 kr.
9.450.000 kr.
 
 
 
 
I alt
778.600 kr.
2.744.500 kr.
13.478.000 kr. 

Kommunens samlede udgifter til kapitaltilførselslån i de 5 afdelinger i forbindelse med helhedsplaner er således ca. 0,8 mio. kr

 

Kapitaltilførselslånene, der ydes som rente- og afdragsfrie lån, skal anvendes til gældsafvikling samt underskuddækning, således at økonomien genoprettes i den enkelte afdeling.

 

Ud over kapitaltilførselslånene, er der i afdeling 37, Nørhald, 51, Purhus og 89, Assentoft endvidere behov for optagelse af realkreditlån, ligeledes til afvikling af underskud og genopretning af økonomien. Kommunens garantistillelse på disse 3 lån udgør ca. 2.7 mio. kr., jf. skemaet ovenfor, svarende til 50% af lånets hovedstol. Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50% af lånet.

 

Landsbyggefonden har endvidere redegjort for, at der er behov for ekstraordinære renoveringsarbejder i afdeling 37, Nørhald, 51, Purhus og 89, Assentoft i form af generel renovering af klimaskærme, primært udskiftning af tage/tagplader og vinduer. Renoveringsarbejdet finansieres via realkreditbelåning på maksimalt 13,5 mio. kr. og det må forventes, at der fra realkreditinstitutterne vil blive stillet krav om op til 100% kommunal garanti.

 

Kapitaltilførselssagernes godkendelse er et væsentligt og nødvendigt trin hen imod overdragelse af afdelingerne til en ny boligorganisation.

Økonomi

De 0,8 mio. kr. til kapitaltilførselslånene finansieres af rammen for almene boliger. Det korrigerede budget for 2014 er 15,3 mio. kr., hvoraf der er forbrugt 4,3 mio. kr. til advokatudgifter samt indgået forlig i sagen om Randersegnens Boligforening. Derudover er der disponeret i alt 8,6 mio. kr. i 2014 til grundkapitaltilskud til Markedspladsen samt yderligere advokatudgifter. Der resterer således 2,4 mio. kr. af rammen til almene boliger.

 

I forbindelse med optagelses af lån i 37, Nørhald, 51, Purhus og 89, Assentoft skal Randers Kommune stille garanti på i alt 2.7 mio. kr., jf. skemaet ovenfor, for lån som optages til afvikling af underskud og genopretnng af økonomien svarende til 50% af lånets hovedstol. Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50% af lånet.

 

I de samme 3 afdelinger vil der derudover skulle stilles kommunal garanti for lån optaget til ekstraordinære renoveringsarbejder. Lånene beløber sig til 13,5 mio. kr. og det må forventes at kommunen skal garantere op til 100 % for lånene. Den endelige garantistillelse kendes først når lånene optages.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at Landsbyggefondens forslag til helhedsplaner og kapitaltilførsler, herunder garantistillelser godkendes,

 

at der ydes afdelingerne rente- og afdragsfrie lån som anført i sagen på i alt ca. 0,8 mio kr., og at lånene   finansieres over rammen for almene boliger.Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 167:

Indstilles tiltrådt. Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.

 

Helhedsplanerne vedlægges som bilag inden byrådsmødet.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Finansieringsskitse afd 01 Randers Download pdf-dokument
Finansieringsskitse afd 07 langå Download pdf-dokument
Finansieringsskitse afd 37 Nørhald Download pdf-dokument
Finansieringsskitse afd 51 Purhus Download pdf-dokument
Finansieringsskitse afd 89 Assentoft Download pdf-dokument


Punkt Titel
219 Skema A afdeling 6 Bjellerupparken
Resume

A/B Andelsbo har fremsendt skema A for renovering af afdeling 6 Bjellerupparken. Med godkendelse af skema A godkendes en anlægssum på 201,4 mio kr. A/B Andelsbo har endvidere ansøgt Landsbyggefonden om særlig driftsstøtte til huslejestigning, som en kapitaltilførsel i form af den såkaldte femtedelsordning. Kommunens andel heri udgør 0,5 mio kr. som ydes som lån. Randers Kommune forudsættes endvidere at stille kommunal garanti for den del af realkreditbelåningen, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en omfattende renovering af 214 boliger i afdeling 6 Bjellerupparken, har A/B Andelsbo fremsendt skema A til godkendelse. Bjellerupparken er beliggende i Dronningborg, 8930 Randers.

 

Helhedsplanen for afdeling 6, Bjellerupparken, er en af de helhedsplaner som forvaltningen løbende har været informeret om og som blev drøftet i forbindelse med sidste års styringsdialog.

 

Budget og finansiering af renoveringsprojektet (skema A)

 

Før gennemførelse af renoveringen og ombygningsarbejderne består afdelingen af 214 boliger og der vil i forbindelse med etablering af 3 opgange med indvendig elevator og 24 tilgængelighedsboliger, blive nedlagt 8 stk. 1-værelsesboliger. Tilgængelighedsboliger er boliger som er beregnet til mennesker med bevægelsesindskrænkninger. Boligerne kan dog også udlejes til andre. For at opnå den pågældende støtte fra Landsbyggefonden skal der laves 24 tilgængelighedsboliger.

 

Projektet indeholder en omfattende renovering. Facader og gavle skalmures og isoleres med nye punktfundamenter. Samtidig sker der en tætning af kældervægge og nye kloak-, regnvands- og drænledninger anlægges. Endvidere kommer der nye tagbelægninger og tagrum isoleres. Vinduer og døre udskiftes og der etableres større altaner som inddækkes med glas. Samtlige boliger får udskiftet badeværelser og tekniske installationer og de køkkener, der er mest udtjente udskiftes. Endelig monteres der ventilationsanlæg med varmegenvinding og de udvendige anlæg ændres så der bliver bedre adgangsforhold til gangbesværede og der etableres aktivitetsområde med boldbaner, grillpladser mv. Ligeledes etableres der en bedre belysning af områdets fællesarealer.

 

A/B Andelsbo har beregnet en husleje efter renovering på 743 kr. pr. m2 pr. år, svarende til en lejestigning på 225 kr. pr. m2 pr. år. Den beregnede leje lægges til grund ved tilsagnet.

 

Der er ingen udlejningsproblemer i Bjellerupparken og der forventes ikke at blive udlejningsproblemer efter renoveringen.

 

Anlægssummen er på 201,4 mio kr. og består af:

 

Opretningsarbejder på 149,9 mio. kr. (støttet)

Forbedringsarbejder på 51,5 mio kr. (ustøttet)

 

Projektet finansieres således:

 

Realkreditlån med ydelsesstøtte fra staten på 149.9 mio kr.(ca. halvdelen af normal ydelse på realkreditlånet gives som støtte).

Realkreditlån på 41,8 mio kr.

Egen trækningsret på 1,4 mio kr.

Landsdispositionsfondstilskud på 4.3 mio kr.

Egne henlæggelser på 1,5 mio kr.

Kapitaltilførsel efter femtedelsordningen på 2.5 mio kr.

 

Med godkendelse af skema A godkendes anlægssummen som budget for projektet.

 

Tilsagn om støtte forudsætter tilvejebringelse af en detaljeret helhedsplan for den enkelte afdeling og det pågældende boligområde med henblik på at opnå en samlet langtsigtet helhedsorienteret løsning af afdelingens sociale, økonomiske og bygningsmæssige problemer. A/B Andelsbo har fremsendt en helhedsplan.

 

A/B Andelsbo har endvidere ansøgt Landsbyggefonden om særlig driftsstøtte til huslejestigning som en kapitaltilførsel i form af den såkaldte femtedelsordning. Kapitaltilførsel ydes med 1/5 (tilskud) fra boligorganisationen, 1/5 (lån) fra kommunen, 1/5 (lån) fra realkreditinstituttet og 2/5 fra Landsbyggefonden(1/5 lån, 1/5 tilskud). Randers Kommunes andel er på 0,5 mio kr. og der oprettes et pantebrev i forbindelse med kommunens ydelse af lån.

 

Randers Kommune forudsættes endvidere at stille kommunal garanti for realkreditlånet på 149,9 mio. kr. for den del af realkreditbelåningen, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi.  Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres før renoveringen er udført. Når renoveringen er udført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for det konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Da der er tale om en renovering med en helhedsplan for området påtager Landsbyggefonden sig forpligtelsen til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden.

 

Beboerne i afdeling 6, Bjellerupparken, har på ekstraordinært afdelingsmøde den 10. april 2014 stemt om helhedsplanen. 114 beboere stemte for og 19 stemte imod. Helhedsplanen blev således godkendt i henhold til stemmeflertal.

Økonomi

Med godkendelsen af skema A forudsættes det samtidigt, at Randers Kommune yder et lån på 0,5 mio kr. i forbindelse med kapitaltilførselssag efter femtedelsordningen.

 

Lånet foreslås finaniseret af rammen for almene boliger. Det korrigerede budget for 2014 er 15,3 mio. kr., hvoraf der er forbrugt 4,3 mio. kr. til advokatudgifter samt indgået forlig i sagen om Randersegnens Boligforening. Derudover er der disponeret i alt 8,6 mio. kr. i 2014 til grundkapitaltilskud til Markedspladsen samt yderligere advokatudgifter. Der resterer således 2,4 mio. kr. af rammen til almene boliger.

 

Randers Kommune forudsættes endvidere at stille kommunal garanti for realkreditlånet på 149,9 mio. kr. for den del af realkreditbelåningen, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

atskema A for renovering af 214 boliger i Bjellerupparken godkendes med en anlægssum på 201,4 mio kr. inkl. moms, 

 

atden forventede gennemsnitlige husleje for boligerne efter renovering på 743 kr. pr. m2 pr. år godkendes,

 

at8 stk. 1-værelsesboliger nedlægges i forbindelse med etablering af 24 tilgængelighedsboliger godkendes,

 

atRanders Kommune yder en kommunal garanti for realkreditlånet med regaranti fra Landsbyggefonden (halvdelen) på 149,9 mio. kr. for den del af realkreditbelåningen, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi, 

 

atRanders Kommune yder et lån på 0,5 mio. kr. i forbindelse med kapitaltilførsel efter femtedelsordningen og 

 

atlånet finansieres af rammen til almene boliger.Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 168:

Indstilles tiltrådt.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
2014-07-01 Bossinf skema A støttet 1 Download pdf-dokument
2014-07-01 Bossinf skema A ustøttet Download pdf-dokument


Punkt Titel
220 I/S Stouby Vandværk ansøger om kommunegaranti
Resume

Stouby Vandværk ansøger i brev af 5. juli 2014 om lånegaranti på 0,27 mio. kr.

Sagsfremstilling

I brev af 5. juli 2014 ansøger Stouby Vandværk om lånegaranti på 0,27 mio. kr. Vandværket planlægger en investering i renovering/forbedring af værket med henblik på at optimere driften. Investeringen ønskes lånefinansieret som et 15 årigt lån i Kommunekredit med fast rente. Kommunekredit stiller krav om kommunegaranti.

 

Årsrapporten for 2013 udviser et resultat på 0 kr. og en egenkapital på 0,9 mio. kr. Der er ikke tidligere givet garanti til Stouby Vandværk.

Økonomi

Ifølge lånebekendtgørelsen kan kommunen frit stille garanti til formål, som der er låneadgang til jf. lånebekendtgørelsen. En lånegaranti på 0,27 mio. kr. vil således ikke påvirke kommunens låneramme. Der stilles krav om, at vandværkets budgetter og regnskaber fremsendes til kommunen i garantiperioden.

 

På byrådets møde den 3. september 2012 blev det besluttet at opkræve garantiprovision i forbindelse med lånegarantier til forsyningsselskaber, jfr. krav i gældende lovgivning. Der skal i forbindelse med ansøgningen tages stilling til garantiprovisionens størrelse. Forvaltningen indstiller, at garantipovisionen fastsættes til 1 pct. af restgælden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

at der gives lånegaranti på 0,27 mio. kr. til I/S Stouby Vandværk, idet det forudsættes, at vandværket fremsender budgetter og regnskaber til kommunen i garantiperioden.
at der opkræves garantiprovision på 1 pct. af restgælden ultimo året i garantiperioden.Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 169:

Indstilles tiltrådt.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
221 Vederlag til byrådet 2014 - Indkaldelse af stedfortrædere ved et udvalgsmedlems forfald
Resume

Styrelsesloven giver nu mulighed for at byrådet kan beslutte, at der kan indkaldes stedfortræder i udvalgene når et medlem har forfald, selvom forfaldet ikke forventes at vare mere end en måned.

 

Herudover kan besluttes, at der kan indkaldes stedfortræder, hvis der forventes at opstå inhabilitet i forhold til en sag, der skal behandles i udvalget.

Sagsfremstilling

Indkaldelse af stedfortræder i udvalgene ved forfald der forventes at vare mindre end 1 måned

 

Styrelseslovens § 28 er ændret, således at det er muligt for byrådet at træffe beslutning om, at der kan indkaldes stedfortræder i udvalgene ved lovligt forfald, uanset dets forventede varighed d.v.s. også ved forfald til et enkelt møde. Aktuelt kan der ikke indkaldes stedfortræder i udvalg ved forfald i mindre end 1 måned.

 

En beslutning efter § 28 skal gælde for både økonomiudvalget, de stående udvalg og særlige udvalg nedsat af byrådet efter lovens § 17, stk. 4.

 

Det er valggruppen, der beslutter, om stedfortræder skal indkaldes, og i givet fald hvem blandt byrådets medlemmer, der skal indkaldes som stedfortræder. Det kan være et andet byrådsmedlem af den samme valggruppe eller et andet byrådsmedlem, som er villig til at påtage sig hvervet. Der er ikke hjemmel til at indkalde et ikke-byrådsmedlem som stedfortræder.

 

Ved længerevarende forfald indtræder stedfortræderen i medlemmets sted ved udvalgsmøder, udvalgsseminarer og lign. i forfaldsperioden.

Ved forfald til et enkelt udvalgsmøde er det alene udvalgsmødet, stedfortræderen deltager i.

Beslutning kræver ændring af styrelsesvedtægten. Hvis ændringen besluttes, foreslås dette anført i styrelsesvedtægtens § 22 som stk. 2:

 

§ 22, stk. 2:

"Når et udvalgsmedlem har forfald af de grunde som er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, kan den gruppe, som har indvalgt medlemmet, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer, uanset om hindringen har en kortere varighed end 1 måned jfr. styrelseslovens § 28, stk. 2. Medlemmet skal så vidt muligt give valggruppen meddelelse om sit fravær for at fremme gruppens
muligheder for at lade et andet medlem indtræde i udvalget."
 

Indkaldelse af stedfortræder i udvalgene ved inhabilitet

Styrelseslovens § 28 giver nu byrådet mulighed for at træffe beslutning om indkaldelse af stedfortræder, hvis et udvalgsmedlem forventes at være inhabil i en sag i et udvalg.

Beslutningen skal gælde for både økonomiudvalget, de stående udvalg og særlige udvalg nedsat af byrådet efter lovens § 17, stk. 4.   

 

Det er valggruppen, der beslutter, om stedfortræder skal indkaldes, og i givet fald hvem blandt byrådets medlemmer, der skal indkaldes som stedfortræder. Det kan være et andet byrådsmedlemmedlem af den samme valggruppe eller et andet byrådsmedlem, som er villig til at påtage sig hvervet.

 

Stedfortræderen indkaldes til udvalgsmøder, hvor ”sagen behandles”. Der er ved inhabilitet mulighed for, at stedfortræderen kan deltage også i de dele af udvalgets behandling af sagen, som ikke er udvalgsmøder, herunder f.eks. borgerhøringer. Der skal således foretages en konkret vurdering af, om der er tale om en "udvalgsbehandling".

 

Beslutning kræver en styrelsesvedtægtsændring, som beskrives nedenfor:

§ 22, stk. 3
”Hvis det forventes, at et udvalgsmedlem vil blive erklæret inhabil i forhold til en sag, der skal behandles i et udvalg, kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet, bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling jfr styrelseslovens § 28, stk. 3.Medlemmet skal så vidt muligt give valggruppen meddelelse om den mulige inhabilitet for at fremme gruppens muligheder for at lade et andet medlem indtræde i udvalget”

Økonomi

Et byrådsmedlem, der indkaldes som stedfortræder i et udvalg har krav på forholdsmæssigt vederlag for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget. Der er et vist frirum i vurderingen af, hvordan det forholdsmæssige vederlag skal beregnes ved deltagelse i ét møde. Der er praksis i andre kommuner for at anse deltagelse i ét møde som én mødedag, hvorefter det forholdsmæssige udvalgsvederlag for en mødedag aktuelt vil udgøre ca. 80 kr.

 

Vederlaget forventes at kunne afholdes indenfor de nuværende budgetrammer på området.

 

Der er ikke hjemmel for vederlæggelse af stedfortrædere, der indkaldes ved behandling af en sag i udvalget grundet inhabilitet.

 

Der ydes befordringsgodtgørelse i begge tilfælde efter styrelseslovens § 16, stk. 10.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

atbyrådet træffer beslutning om ændring af styrelsesvedtægten som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Ved beslutning om ændring af styrelsesvedtægten, skal sagen oversendes til 2. behandling.

 Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 171:

Indstilles tiltrådt.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 29 stemmer for og 1 stemme imod, hvorefter sagen overgår til byrådets 2. behandling. 1 undlod at stemme. Imod stemte Det Konservative Folkeparti. Velfærdslisten undlod at stemme.

 

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten om at rette henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om at ændre lovgivningen, således at ikke-byrådsmedlemmer kan indkaldes som stedfortrædere til udvalgsmøder, blev forkastet med 11 stemmer for og 20 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Velfærdslisten, Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Mikael Mouritsen, Fatma Centinkaya, Iben Sønderup og Ole Skiffard.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
222 Vederlag til byrådet 2014 - stedfortrædere i børn og -ungeudvalget
Resume

Vederlagsbekendtgørelsen er ændret vedrørende vederlæggelse af stedfortrædere i Børn og -ungeudvalget. Forvaltningen forelægger sagen til beslutning.

Sagsfremstilling

Byrådet har udpeget 2 byrådsmedlemmer til Børn og -ungeudvalget. For hvert byrådsmedlem er der udpeget to stedfortrædere, som er byrådsmedlemmer.

 

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 9 ydes der forholdsmæssigt vederlag til byrådsmedlemmer, der indkaldes til at møde i børn og -ungeudvalget som stedfortrædere. Dette gælder såvel ved længerevarende indtræden som ved indtræden til et enkelt møde.

 

Byrådet kan beslutte, at det forholdsmæssige vederlag pr. mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen (400 kr. i 2014-niveau), hvilket er særligt relevant ved indtræden til et enkelt møde.

Beslutning herom vil indebære, at hvis et beregnet forholdsmæssigt vederlag til en stedfortræder konkret udgør mindre end diætsatsen pr. mødedag, udbetales i stedet diætsatsen. Hvis det forholdsmæssige vederlag i det konkrete tilfælde derimod udgør mere end diætsatsen pr. mødedag, udbetales det beregnede forholdsmæssige vederlag. Byrådet kan ikke beslutte at yde et andet fast minimum pr. mødedag end diætsatsen.

Den nuværende aflønning, hvis der alene er tale om en enkelt mødedag, antages jfr. andre kommuners praksis, at være en forholdsmæssig del (1/30) af det månedlige medlemsvederlag for medlemsskab af Børn og -ungeudvalget, dvs p.t. ca. 80 kr. Forvaltningen vurderer, at det er mest rimeligt med en minimumssats pr. mødedag, dvs. diætbeløbet på p.t. 400 kr.  

Ordningen har en vis lighed med den nuværende vederlæggelse ved indkaldelse af stedfortræder til et enkelt møde i byrådet på grund af forfald. Kommunens praksis for beregning af forholdsmæssigt vederlag til stedfortrædere i byrådet er, at der betales diæter afhængig af mødets varighed. 

 

Økonomi

Omkostningerne til stedfortrædere i børn og -ungeudvalget afholdes indenfor de nuværende rammer for vederlæggelse af byrådet, da der forholdsvist sjældent er behov for stedfortrædere, og udgifterne til en minimumssats dermed må anses for begrænsede. 

 

Der ydes tillige befordringsgodtgørelse efter styrelseslovens § 16, stk. 10.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at vederlæggelsen til stedfortrædere i børn- og ungeudvalget pr. mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen.Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 172:

Indstilles tiltrådt.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
223 Svar til Tilsynet om afslag på sagsindsigt i sag om ny skolestruktur
Resume

Tilsynet med kommunerne har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd. Baggrunden er en henvendelse fra Velfærdslisten og Beboerlisten om afslag på sagsindsigt i sag om ny skolestruktur i Randers Kommune. Til brug for byrådets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat. Konklusionen er, at afslaget på sagsindsigt vurderes at være i overensstemmelse med gældende ret. Det anbefales at byrådet i sit svar til Tilsynet henholder sig til det udarbejdede notat.

Sagsfremstilling

Tilsynet med kommunerne har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd. Baggrunden er en henvendelse fra Velfærdslisten og Beboerlisten om afslag på sagsindsigt i sag om ny skolestruktur i Randers Kommune.

 

Til brug for byrådets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat. Konklusionen er, at afslag på sagsindsigt vurderes at være i overensstemmelse med gældende ret, idet forvaltningen ikke har udarbejdet sagsmateriale i endelig form, der er gjort tilgængelig for personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder. Sagens baggrund, regelgrundlag og vurdering er nærmere uddybet i notatet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at byrådet i sit svar til Tilsynet henholder sig til det udarbejdede notat, der er vedlagt sagen.Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 173:

Indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 1 stemme imod. Kasper Fuhr Christensen stemte imod.

 

Henvendelsen fra Statsforvaltningen vedlægges sagen som bilag inden byrådsmødet.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 26 stemmer for og 4 stemmer imod. 1 undlod at stemme. Imod stemte Beboerlisten og Velfærdslisten. Radikale Venstre undlod at stemme.

Bilag Funktioner
SJ_6145.pdf Download pdf-dokument
Henvendelse til statsforvaltningen.pdf Download pdf-dokument
Bilag 13.pdf Download pdf-dokument
Bilag 1 - Statsforvaltningens udtalelse om Aarhus Byråds udmøntning af budgetreduktioner.pdf Download pdf-dokument
Bilag 2 - 140405 - Politisk styregruppemøde vedr skolestruktur.pdf Download pdf-dokument
Bilag 3 - 140514 Oplysninger om skolestruktur.pdf Download pdf-dokument
Bilag 4 - 140515 Oplysninger om skolestruktur.pdf Download pdf-dokument
Bilag 5 - 140519 - Svar på spørgsmål vedr drøftelser om skolestruktur.pdf Download pdf-dokument
Bilag 6 - 140519 - Svar på spørgsmål vedr drøftelser om skolestruktur - vedhæftet bilag.pdf Download pdf-dokument
Bilag 7 - 140519 - Forespørgsel om svar.pdf Download pdf-dokument
Notat vedr de politiske drøftelser om skolestruktur 2 Download pdf-dokument
VS Fra Tilsynet vedr. klage fra Kasper Fuhr m.fl. over manglende sagsindsigt ifm. skolestruktur forh Download pdf-dokument
Bilag 8-kalender - 2014-04-30 - 2014-05-21 12.24.01 am Download pdf-dokument
Bilag 9-kalender - 2014-04-04 - 2014-05-21 12.29.35 am Download pdf-dokument
Bilag 10 - kalender - 2014-04-09 - 2014-05-21 12.26.13 am Download pdf-dokument
Bilag 11 - kalender - 2014-03-25 - 2014-05-21 12.30.49 am Download pdf-dokument
Bilag 12 - kalender - 2014-03-19 - 2014-05-21 12.39.11 am Download pdf-dokument


Punkt Titel
224 Svar til Tilsynet om kommunens anvendelse af byportaler
Resume

Tilsynet med kommunerne har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd. Baggrunden er en henvendelse fra Danske Medier.

 

Til brug for byrådets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat. Konklusionen er, at kommunens retningslinjer for og anvendelse af byportalerne er hjemlet i kommunalfuldmagten og vurderes at være i overensstemmelse med gældende ret. Det anbefales, at byrådet i sit svar til Tilsynet henholder sig til det udarbejdede notat.

Sagsfremstilling

Tilsynet med kommunerne har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd. Baggrunden er en henvendelse fra Danske Medier, som gør gældende at kommunen reklamerer kommercielt, og at dette skal betragtes som erhvervsvirksomhed. Klagen er vedhæftet som bilag til sagen.

 

Til brug for byrådets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat. Konklusionen er, at kommunens retningslinjer for og anvendelse af byportalerne vurderes at være i overensstemmelse med gældende ret. Kommunen kan efter kommunalfuldmagten informere om kommunale opgaver, service m.v. samt begivenheder, som sker i kommunen. Der er ikke tale om drift af erhvervsvirksomhed, da der alene informeres om kommunale opgaver og service samt begivenheder af betydning for kommunens borgere.

 

Sagens baggrund, regelgrundlag og vurdering er nærmere uddybet i notatet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at byrådet i sit svar til Tilsynet henholder sig til det udarbejdede notat, som er vedlagt sagen.Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 174:

Indstilles tiltrådt. Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 24 stemmer for og 7 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Velfærdslisten, Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Bilag Funktioner
Notat vedr. kommunens infostandere til Statsforvaltningen Download pdf-dokument
Henvendelse fra Danske Medier Download pdf-dokument


Punkt Titel
225 Svar til Tilsynet om vederlag for varetagelse af opgaver for borgmesteren i sommerferien
Resume

Tilsynet med kommunerne har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd. Baggrunden er en henvendelse fra Kalle Nielsen om vederlag for varetagelse af opgaver for borgmesteren i sommerferien.

 

Til brug for byrådets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat. Konklusionen er, at vederlæggelsen vurderes at være i overensstemmelse med gældende ret. Det anbefales, at byrådet i sit svar til Tilsynet henholder sig til det udarbejdede notat.

Sagsfremstilling

Tilsynet med kommunerne har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd. Baggrunden er en henvendelse fra Kalle Nielsen om vederlag for varetagelse af opgaver for borgmesteren i sommerferien.

 

Til brug for byrådets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat. Konklusionen er, at vurderes at være i overensstemmelse med gældende ret, da vederlaget er besluttet af byrådet konkret fra gang til gang og ikke som en generel ordning, samt da vederlagets størrelse er besluttet ud fra de hensyn som er beskrevet i lovgrundlaget. Vederlaget er herefter ydet i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige rammer. Sagens baggrund, regelgrundlag og vurdering er nærmere uddybet i notatet.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at
byrådet i sit svar til Tilsynet henholder sig til det udarbejdede notat, der er vedlagt sagen.

 Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 175:

Indstilles tiltrådt. 

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 26 stemmer for og 5 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti.

Bilag Funktioner
Henvendelse til Statsforvaltningen Download pdf-dokument
Notat vedr klage til Tilsynet om vederlæggelse af 2 viceborgmester efter styrelseslovens § 34 Download pdf-dokument


Punkt Titel
226 Udvidelse af asylcenter i Randers
Resume

Udlændingestyrelsen har forespurgt Randers Kommune om muligheden for at udvide det nuværende asylcenter med yderligere ca. 50 pladser. Såfremt udvidelsen godkendes foreslår forvaltningen, at der indgåes aftale med Udlændingestyrelsen om at udleje det tidligere plejecenter i Langå til brug for udvidelsen.

Sagsfremstilling

Randers Kommune udlejer i øjeblikket den gamle del af plejecenter Lindevænget i Søren Møllers Gade til Udlændingestyrelsen til brug for asylcenter. Centret drives af Vesthimmerlands Kommune, som er operatør for Udlændingestyrelsen. Baggrunden herfor er byrådets beslutning fra december 2012 om at etablere midlertidigt asylcenter i Søren Møllers Gade 37 for en periode på minimum 2 år.

 

Udlændingestyrelsen har i juni 2014 henvendt sig til Randers Kommune og forespurgt om muligheden for at udvide antallet af asylpladser i Randers. Konkret ønskes der etableret yderligere ca. 50 pladser for en periode på 4 måneder som udgangspunkt. De ekstra pladser vil blive brugt til voksne asylansøgere, herunder nogle med børn, men primært enlige. Der vil hovedsageligt være tale om syriske statsborgere og statsløse fra Syrien, idet disse grupper udgør over 35 % af de indrejsende asylansøgere i år. Vesthimmerlands Kommune forudsættes fortsat at stå for driften.

 

I forhold til det eksisterende asylcenter i Søren Møllers Gade forudsættes der ikke at være ændringer i forpligtelser over for asylansøgerne. Det betyder, at de personer, der indkvarteres på centeret fortsat vil være asylansøgere, der har en verserende sag hos udlændingemyndighederne, hvorfor de er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse (Udlændingestyrelsen afholder alle udgifter til indkvartering og underhold), indtil de enten overgår til integration i kommunerne efter en asyltilladelse eller udrejser efter afslag.

 

En udvidelse af asylcentret vil bevirke at centret vil skulle købe tilsvarende flere ydelser af Randers Kommune end tilfældet er i dag. Eksempler på ydelser, som Randers Kommune kan og allerede leverer, er sprogundervisning til voksne og daginstitutionspladser til børn, der bor på centret.

 

Det er en forventning, at behov for eventuel ekstra personale findes blandt ledige borger i lokalområdet, hvorfor der etableres kontakt mellem Jobcentret og operatøren af asylcentret.

 

Udlændingestyrelsen har tilkendegivet, at der er tale om et forholdsvist akut behov i en 4 måneders periode. Forvaltningen har oplyst udlændingestyrelsen at sagen skal forelægges politisk og at forvaltningen her vil anbefale en periode på minimum 1 år, hvilket Udlændingestyrelsen er indforstået med.

 

Placering

Forvaltningen har undersøgt, hvorvidt kommunen har ejendomme som kan bruges til formålet i givet fald byrådet godkender en udvidelse af asylcentret. Forvaltningen peger i den forbindelse på det tidligere plejecenter i Langå - Bredgade 8A og 8B, som i foråret har været udbudt til salg, men ikke solgt. Der er tale om 17 kommunale ældreboliger, som kommunen har anvisningsretten til. Idet boligerne står tomme og ikke kan udlejes til den berettigede personkreds, kan kommunen vælge at udleje boligerne til andre boligsøgende, jævnfør almenboligloven.

 

De pågældende ældreboliger har også været i spil som mulig genhusningsmulighed for socialområdet, som i øjeblikket har et behov for 6-8 genhusningsboliger. Såfremt boligerne udlejes til asylcenter, skal det afklares, hvorvidt der i nogle af boligerne kan ske genhusning på socialområdet eller om der skal findes en anden løsning.  

 

Ejendommen ligger centralt i Langå med kort afstand til offentlig transport og indkøb og vurderes derfor at opfylde Udlændingestyrelsens ønsker. Såfremt udvidelsen godkendes foreslår forvaltningen at der indledes forhandlinger med Udlændingestyrelsen om udlejning af ejendommen for minimum 1 år.

Økonomi

Der vil ikke være udgifter forbundet med udlejning af det tidligere plejecenter i Langå til asylcenter.

 

Da der er tale om kommunale ældreboliger som endnu ikke er nedlagt og gælden ikke er indfriet, vil lejeindtægten indgå som normal lejeindtægt for ældreboligerne, hvorfor lejen også skal fastsættes efter de gældende regler. Ældreområdet betaler i dag tomgangsleje for de pågældende boliger som følge af anvisningsretten.

 

Det vil således ikke være forbundet med en ekstraordinær lejeindtægt at udleje boligerne, som tilfældet er i forbindelse med Søren Møllers Gade, idet gælden her var indfriet og boligerne nedlagt forud for indgåelsen af aftalen med Udlændingestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet, via økonomiudvalget

 

at der tages stilling til Udlændingestyrelsens forespørgsel om at udvide det nuværende asylcenter med ca. 50 pladser i Randers Kommune, og

 

at såfremt byrådet godkender udvidelsen bemyndiges forvaltningen til at indgå aftale om udlejning af det tidligere plejecenter i Langå med Udlændingestyrelsen for minimum 1 år.Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 178:

Udvalget indstiller med 6 stemmer for og 1 stemme imod, at det godkendes at udvide det nuværende asylcenter med ca. 50 pladser i Randers Kommune. Frank Nørgaard stemte imod. Anders Buhl Christensen tog forbehold.

 

Udvalget besluttede med 7 stemmer for og 1 stemme imod, at en række nærmere forhold skal belyses nærmere, inden der kan træffes beslutning om, hvorvidt det tidligere plejecenter i Langå er en egnet placering. Frank Nørgaard stemte imod.

 

Et forslag fra Frank Nørgaard om at afholde en vejledende, lokal folkeafstemning i Langå om etablering af asylcenter blev forkastet med 7 stemmer imod og 1 stemme for. For stemte Frank Nørgaard.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Indstillingens at 1) blev tiltrådt med 26 stemmer for og 5 stemmer imod. Imod stemte Dansk Folkeparti, Lars Søgaard og Christina Kjærsgaard. 

 

Indstillingens at 2) blev tiltrådt med 24 stemmer for og 7 stemmer imod. Imod stemte

Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Anders Buhl-Christensen, Lars Søgaard og Christina Kjærsgaard.

 

Et forslag fra Dansk Folkeparti om, at der afholdes en vejledende folkeafstemning i Langå / ”gammel Langå Kommune inden byrådet evt. vedtager en udvidelse af Asylcenter Randers, blev forkastet med 3 stemmer for og 28 stemmer imod. For stemte Dansk Folkeparti.

 

Velfærdslisten bemærkede herved, at såfremt forslaget om vejledende folke-/lokalafstemning havde indebåret, at afstemningen skulle afvikles inden byrådsmødet 15. september, havde Velfærdslisten støttet forslaget, idet Velfærdslisten er overbeviste om, at befolkningen i såvel Langå som Randers er solidarisk med mennesker i nød.

 

Et forslag fra Dansk Folkeparti om en afvikling af Asylcenter Randers (samtlige centre) med en fast lukkedato pr. 31. december 2015, blev forkastet med 4 stemmer for og 27 stemmer imod. For stemte Dansk Folkeparti og Lars Søgaard.

 

Et forslag fra Dansk Folkeparti om, at asylcenter i Langå alene etableres for 4 måneder, blev forkastet med 5 stemmer for og 26 stemmer imod. For stemte Dansk Folkeparti, Lars Søgaard og Christina Kjærsgaard.

Bilag Funktioner
Spørgsmål vedrørende udvidelse af asylcenter i Randers stillet på økonomiudvalgets møde 25 aug Download pdf-dokument
Notat fra Østjyllands Politi Download pdf-dokument


SAGER REJST AF MEDLEMMERNE
Punkt Titel
227 Spørgsmål fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, vedr. MRSA-forholdsregler i Randers Kommune
Sagsfremstilling

Bjarne Overmark, Beboerlisten, har i mail af 17. juni 2014 fremsendt følgende:


"I forlængelse af borgmesteren svar på byrådsmødet d. 16.6.2014 på de af Kalle Nielsen og Henrik Konradsen stillede spørgsmål foranlediget af foreløbig 4 dødsfald som følge af den multiresistente svinebakterie MRSA CC398  – hvor borgmesteren i svaret tilkendegav, at:

 

”Randers Kommune er myndighed for svinebrug vedr.  det eksterne miljø som fastsat i Miljøbeskyttelsesloven og Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.”

 

På den baggrund bedes borgmesteren oplyse hvilke opgaver/pligter Randers Kommune har, såfremt ” den multiresistente svinebakterie MRSA CC398” forlader selve svinestalden og f.eks. via et barn tages med ind i en børnehave, en skole, et ældrecenter, med risiko for at smitte børnene i børnehaven og/eller skolen og/eller ældrecenteret?

 

Ved Randers Kommune – eller kan Randers Kommune skaffe sig viden om – om svinebesætninger i Randers Kommune som er smittet af den multiresistente svinebakterie MRSA CC398?"

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål blev besvaret.

 

Behandlet sammen med sag 228.

Bilag Funktioner
Spørgsmål og svar på mail vedr sag om MRSA 1 Download pdf-dokument


Punkt Titel
228 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. handleplan for begrænsning af fare for smitte med MRSA mv.
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 8. juli 2014 følgende:

"Ifølge artiklen “Naboer til svinefarme har fordoblet risiko for smitte med resistent bakterie” bragt i Ingeniøren 27. januar 2014
(se
http://ing.dk/artikel/naboer-tilsvinefarme-har-fordoblet-risiko-smitte-med-resistent-bakterie-165853) er der risiko for, at smitten kan spredes gennem gylle. Derfor ønskes følgende spørgsmål besvaret: Hvilke tiltag kan Randers Kommune iværksætte for at forhindre/minimererisikoen for smitte med MRSA CC398 gennem gylle?

Såfremt borgmesteren ikke vil iværksætte de i foregående mail nævnte forslag, anmoder jeg om, at denne mail også indgår i byrådssagen.

 

Den 07/07/2014 kl. 21.28 skrev Kasper Fuhr Christensen kasperfuhr@gmail.com:

 

"I medfør af de seneste oplysninger om en epidemisk udvikling i antallet af borgere smittet med MRSA CC398 og en særlig høj forekomst af smittede borgere i Randers Kommune opfordrer Velfærdslisten dig til at sørge for, at der hurtigst muligt udarbejdes en handleplan for at begrænse smittefaren. Planen bør blandt andet indeholde en plan for information til borgerne og forholdsregler for kommunale medarbejdere.

 

Indtil det er afdækket, hvilke svinebesætninger der er smittet med MRSA CC398, vil Velfærdslisten endvidere opfordre dig til at træffe beslutning om at aflysning af og stop for ikke-nødvendige besøg på landbrug, der driver svineproduktion.

 

De nødvendige besøg, blandt andet tilsyn, som ikke kan aflyses/indstilles, bør foretages på en måde, der beskytter de involverede kommunale medarbejdere mest muligt. Velfærdslisten opfordrer dig derfor til at sørge for, at medarbejderne bliver informeret om, hvordan de kan beskytte sig mod smittefare, og får relevant beskyttelsesudstyr stillet til rådighed.

 

Omfattet af ovenstående er borgere, der af kommunen er henvist til virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller anden beskæftigelsesforanstaltning på landbrug med svinebesætninger. Såfremt borgeren selv ønsker det, kan foranstaltningen dog videreføres, ligesom der også bør gælde en undtagelse for borgere, der specifikt efterspørger at blive tilknyttet et landbrug med svinebesætning. I forlængelse heraf bør det besluttes, at en afvisning af at søge/tage job hos en landbrugsvirksomhed med svinebesætning ikke kan føre til bortfald af forsørgelsesydelse, da selvforsørgelsesprincippet kun omfatter job og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, der ikke indebærer en væsentlig helbredsmæssig risiko for borgeren.

 

Såfremt ovenfor anførte aflysning og stop ikke gennemføres, anmoder Velfærdslisten om, at du sørger for, at der bliver udarbejdet et juridisk notat, der belyser erstatningsretlige spørgsmål i forbindelse med kommunale besøg, og - hvis det er relevant - også ovenfor omtalte beskæftigelsesområder.

 

Velfærdslisten er af den opfattelse, at det bør være muligt for borgerne at få oplyst, hvilke besætninger der er smittet med MRSA CC398, da det er veldokumenteret, at risikoen for smitte er langt større, hvis man opholder sig i nærheden af svinebesætninger (se bilag 1). Velfærdslisten opfordrer dig derfor til at sørge for, at Randers Kommune søger indsigt i, hvilke svinebesætninger i Randers Kommune der er smittet med MRSA CC398, således oplysningerne kan offentliggøres.

 

Ifølge ombudsmanden skal der tungvejende grunde til at tilbageholde sådanne oplysninger, og det må derfor vurderes, at Randers Kommune kan opnå indsigt i oplysningerne (se bilag 2). Vurderet over for borgernes saglige interesse i at have kendskab til, hvor smittefaren er størst, er hensyn til svineproducenters forfængelighed ikke tilstrækkeligt tungvejende til at kunne forholde borgerne oplysningerne, idet en sådan tilbageholdelse kræver betydelig dokumentation af hensyn til at undgå stigmatisering.

 

Det er Velfærdslistens opfattelse, at ovenstående, som tjener det formål at sikre borgerne saglig information, der kan være med til at begrænse faren for smitte med MRSA CC398, og drage omsorg for, at smittefaren begrænses for kommunens medarbejdere og borgere, herunder børn og unge, som kommunen har pligt til at drage omsorg (i forbindelse med ophold i børnehaver, vuggestuer og skoler, på plejecentre, bosteder, aktivitetsklubbers aktiviter mv.), ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Det skal understreges, at ovenstående ikke giver yderligere beføjelser til at tilsidesætte eller krænke nogen borgeres selvbestemmelsesret.

 

Såfremt borgmesteren ikke vil iværksætte de i ovenstående anførte forslag, anmoder jeg i henhold til Styrelseslovens § 11 om, at sagen optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde. Endvidere anmoder jeg i henhold til § 5, stk. 4 i Sundheds- og ældreudvalgets forretningsorden om, at sagen forudgående behandles i nævnte udvalg med henblik på drøftelse af sagens sundhedspolitiske aspekter (derfor er Leif Gade og Erik Mouritsen sat på cc).

 

I så fald anmoder jeg om, at denne mail udgør sagsfremstillingen, og at det ekspliciteres, at nedenstående udgør Velfærdslistens forslag til beslutning:

 

“Velfærdslisten foreslår, at byrådet beslutter:

at der hurtigst muligt skal udarbejdes en handleplan for begrænsning af faren for smitte med MRSA CC398 at denne handleplan blandt andet skal indeholde en plan for information til borgerne og forholdsregler for kommunale medarbejdere at der ikke foretages kommunale besøg på virksomheder med svinebesætning, medmindre det er nødvendigt, for eksempel i forbindelse med tilsyn, indtil det er afdækket, hvilke besætninger der er smittet med MRSA CC398, at der til brug for nødvendige besøg udarbejdes forholdsregler, så risikoen for, at kommunale medarbejdes smittes med MRSA CC398, minimeres at Randers Kommune med henblik på offentliggørelse søger indsigt i, hvilke svinebesætninger i Randers Kommune der er smittet med MRSA CC398 at der ikke iværksættes virksomhedspraktikker, løntilskudsjob og andre beskæftigelsesfremmende eller - afklarende foranstaltninger på virksomheder med svinebesætning, jf. dog ovenfor anførte undtagelser at afvisning af job eller beskæftigelsesfremmende/-afklarende foranstaltning på en virksomhed med svinebesætning ikke kan føre til bortfald af forsøgelsesydelse eller forårsage processuel skadesvirkning, jf. ovenfor anførte argumentation at de to foregående beslutninger (om beskæftigelsesområdet) er gældende, indtil det er afklaret, hvilke svinebesætninger der er smittet med MRSA CC398”

Til brug for sagens belysning ønskes følgende bilag vedlagt sagen:

Bilag 1: http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2330348/risikoen-for-smitte-med-resistentebakterier-mangedobles-i-naerheden-af-svinefarme/

Bilag 2: http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2014-8/pdf/

Bilag 3: Vedlagt

Endvidere anmoder jeg om, at der som anført i ovenstående udarbejdes et juridisk notat, der belyser relevante erstatningsretlige spørgsmål, og at dette vedlægges sagen.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

 

Beslutning

Besluttet, at forvaltningen indhøster erfaringer fra andre kommuner med henblik på, at kommunen løbende tager de nødvendige forholdsregler. De af Velfærdslisten stillede forslag indgår som inspiration i kommunens videre indsats. Forvaltningen orienterer byrådet om det videre arbejde.

 

Behandlet sammen med sag 227.

Indstilling:
Bilag Funktioner
Artikel - Plan mod farlig svinebakterie er ikke skrap nok 1 Download pdf-dokument
Notat i sag spørgsmål vedr. MRSA fra Kasper Fuhr Christensen Download pdf-dokument


Punkt Titel
229 Spørgsmål fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, vedr. sygemelding af selvstændigt erhvervsdrivende
Sagsfremstilling

Bjarne Overmark, Beboerlisten, fremsender i mail af 8. juli følgende:

 

"I det der henvises til artiklen ”Syge borgere løber panden mod en mur” og ”Det sværeste i verden er Nem Refusion” i Randers Amtsavis d.8.7.2014 anmoder Beboerlisten hermed om at få sagen sat på dagsordenen til byrådsmødet mandag d. 1.9.2014 jf. Kommunestyrelseslovens § 11.

 

Borgmesteren bedes på byrådsmødet besvare følgende spørgsmål:

 

 1. Finder borgmesteren det rimeligt, at den digitale tilgang til det offentlige – og den manglende personlige vejledning hos Randers Kommune – gør det umuligt for selvstændige erhvervsdrivende at sygemelde sig, hvorved den syge borgere mister retten til sygedagpenge?

 2. Hvilke skridt agter borgmesteren at tage med henblik på at gøre det muligt for selvstændige erhvervsdrivende at sygemelde sig, således at den syge borger ikke mister retten til sygedagpenge?

 3. Mener borgmesteren, at der for øjeblikket ydes tilstrækkelig personlig rådgivning til syge selvstændige erhvervsdrivende, der henvender sig til Randers Kommune i de umulige bestræbelser på at sygemelde sig?"

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

 

Beslutning

Spørgsmål blev besvaret.

Indstilling:
Bilag Funktioner
Notat vedr sygemelding vha digital signatur og Nem Refusion 3 Download pdf-dokument


Punkt Titel
230 Spørgsmål fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, vedrørende udsættelse af lejere og ejere i Randers Kommune
Sagsfremstilling

Bjarne Overmark, Beboerlisten, har i mail af 13. juli 2014 fremsendt følgende spørgsmål:

 

"I forlængelse af Beboerlistens (nedstemte) forslag på byrådsmødet d. 20.1.2014: ” Kommunalbestyrelsen pålægger direktionen at udarbejde en handleplan, så ingen borger i Randers kommune må forlade sin bolig som følge af kontanthjælpsreformen.” henledes opmærksomheden på artiklerne i Randers Amtsavis lørdag d. 12.7.2014: ”Hver uge bliver mange hjemløse” – ”Hjemløs og hvad så” – ”Hverdagens tragedier” – ”Fogeden er aldrig velkommen” – ”Hvor bliver de af” – ”Mange breve sendes forgæves”.

 

I mail af 30.5.2014 fra socialdirektør Steinar Eggen til byrådet tilkendegives bl.a. følgende:

 

”Ankestyrelsen efterspørger 6 sager med samtlige sagsakter herunder afgørelse, underretning , indhentning af oplysninger fra andre forvaltninger og dokumentation på sagen om de foretagne skøn over handlemuligheder. I forbindelse med indhentning af sagerne har vi desværre fundet ud af, at sagsbehandlingen af denne typer af sager har været mangelfuld. Forvaltningen har derfor vurderet, at det ikke har været meningsfuldt at fremsende de 6 sager som Ankestyrelsen har anmodet om. Dette er meddelt Ankestyrelsen i svarbrev fra forvaltningen (vedlagt). Forvaltningen har i brevet ligeledes inviteret Ankestyrelsen til et dialogmøde om, hvordan der fremadrettet kan sikres en god sagsbehandling på området.

 

Forvaltningen har nu skærpet opmærksomheden i de enkelte afdelinger på korrekt håndtering af udsættelses-sager.”

 

Foranlediget af ovennævnte artikler i Randers Amtsavis og foranciterede meddelelse fra socialdirektør Steinar Eggen bedes borgemsteren på byrådsmødet mandag d. 1.9.2014 besvare følgende spørgsmål jf. Kommunestyrelseslovens § 11:

 

 1. Vil der blive nu – efterfølgende – blive gjort en særlig indsats for de lejere, som pga Randers Kommunes mangelfulde indsats er blevet sat ud af deres bolig?

 2. Hvordan bliver den fremadrettede praksis med hensyn til lejere i almene boliger og private lejeboliger, som af den ene eller anden grund er i risiko for at blive sat ud af deres bolig? Herunder: hvordan sikres den fornødne kommunikation mellem ejer, Randers Kommune, Fogedretten og den udsættelsestruede lejer?

 3. Tilsvarende bedes besvaret i relation til ejer af ejerboliger, som kom i en tvangsauktionssituation.

 

Svarene bedes givet i byrådssalen og bedes eftersendt skriftligt."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.


Beslutning

Spørgsmål blev besvaret.

Indstilling:
Bilag Funktioner
Spørgsmål fra Bjarne Overmark, Beboerlisten vedr udsættelse af lejere og ejere i Randers Kommu Download pdf-dokument


Punkt Titel
231 Spørgsmål og forslag fra Kim Kristensen, Beboerlisten, vedr. tomme etagekvadratmeter og genbosættelse af midtbyen
Sagsfremstilling

Kim Kristensen, Beboerlisten, har i mail af 14. august 2014 fremsendt følgende:

"Som en følge af den kommunale planlægning placeres der hele tiden nye  dagligvarehuse og butikscentre i byens periferi samtidig med, at internethandelen har fjernet en stor del af specialbutikkernes kundegrundlag – en udvikling, der nok ikke bliver mindre de kommende år. Samlet vil disse to fænomener utvivlsomt sætte både specialbutikkerne og dagligvarebutikkerne i midtbyen under pres. Allerede nu ser vi mange tomme butikslokaler overalt i centrum.

 

Samtidig har vi kunnet se, hvordan de liberale erhverv er flyttet ud fra kontorer, klinikker o.s.v. i midtbyen med mange tomme lejemål til følge.

 

Og endelig er der nedrevet en del ejendomme på grunde, som nu ligger hen som store tomter midt i det, der skulle være byens mest attraktive byggeområde.

 

Hvis midtbyen ikke skal forvandles til et stort øde, skal der ske en genbosættelse af midtbyen – ikke bare for unge og gamle, men også for børnefamilier. Samtidig skal det udvikles til en rekreativt område med restaurationsliv, nogle specialbutikker og fritidsfaciliteter.

 

I den forbindelse skal jeg spørge borgmesteren og kommunaldirektøren:

 1. Hvor mange tomme etagekvadratmeter findes der inden for centerringen?

  1. Hvordan fordeler de sig på etager?

  2. Hvor lang tid har de stået tomme?

 2. Hvilke muligheder har kommunalbestyrelsen – inden for lovens rammer – for at forandre disse tomme kvadratmeter til bolig med adgang til (fælles-) gårdanlæg, garager, udhuse o.s.v.?

 3. Hvilke muligheder giver loven for, at kommunalbestyrelsen kan råde over de grusbelagte byggetomter i bymidten?

 4. I hvilket omfang har skolestrukturplanen taget højde for, at en genbosættelse i midtbyen vil kræve, at der forefindes såvel midtbyskole samt daginstitutionspladser (”en børneby”) i midtbyen.

Yderligere skal jeg stille nedennævnte beslutningsforslag: 

Kommunalbestyrelsen pålægger Miljø- og Teknikudvalget og Miljø- og Teknikforvaltningen inden udgangen af  2014 at igangsætte arbejdet med en plan for genbosættelse af midtbyen, som kan forelægges Kommunalbestyrelsen i foråret 2015.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål blev besvaret. Forslaget henvist til behandling i Miljø- og Teknik-udvalget.

Bilag Funktioner
Svar på spørgsmål vedrørende Randers Midtby 1 Download pdf-dokument


Punkt Titel
232 Spørgsmål fra Jens Laursen, Beboerlisten vedr. EU-udbud af affaldsindsamling
Sagsfremstilling

Jens Laursen, Beboerlisten, har i mail af 19. august 2014 fremsendt følgende:

Jeg skal hermed bede om en redegørelse i henhold til nedenstående mail afsendt af mig til Lene Andersen/Frank Nørgård.

 

Som der er beskrevet i mailen frygter jeg der kan ske en ”social” dumping af ældre medarbejdere, idet man i kommunens udbud ikke har medtaget Lov om Virksomhedsoverdragelse.

 

Som det fremgår af notat til miljø og teknik udvalgsmødet den 22/5-2014 punkt 86, så anføres der heri fra forvaltningens side, at en indskrivning af Lov om Virksomhedsoverdragelse bl.a. vil betyde en merudgift for kommunen.

Dette har jeg, forgæves, bedt om at se beregninger på.

 

Derfor ønsker jeg, at borgmesteren på førstkommende byrådsmøde redegør for følgende:

” hvilke beregninger ligger til grund for at man ikke ønsker Lov om Virksomhedsoverdragelse ind i EU Udbud vedr. affaldsindsamling i Randers?

Endvidere ønsker jeg redegjort for, om der har været politiske drøftelser der har ført til beslutningen?”

 

Endvidere stiller jeg følgende beslutningsforslag til førstkommende byrådsmøde:

 

” I forbindelse med EU udbud for affaldsindsamling for Randers Kommune, bedes forvaltningen hurtigst muligt og snarest efter beslutning i byrådet, udsende rettelsesblad, hvori punkt 32 ændres til at lov om virksomhedsoverdragelse er gældende for udbuddet”

 

 

Med venlig hilsen

 

Jens Laursen

Medlem af Randers  byråd for Beboerlisten

 

Mail: 

Fra: Jens Kristian Laursen, Randers

Sendt: 8. august 2014 11:48

Til: 'lene.andersen@randers.dk'; 'frank.norgaard@randers.dk'

Emne: vedr. EU-udbud vedr. indsamling af affald i Randers kommune

Hej Lene

Jeg har lige et par spørgsmål vedr. det i gangværende EU udbud på affaldsområdet her i Randers kommune.

Ifølge notat til MTU mødet den 22/5 2014 punkt 86, så skulle det medføre en merudgift for kommunen såfremt lov om virksomhedsoverdragelse(VOL) blev skrevet ind i udbuddet.

Jeg har derfor følgende spørgsmål om hvorledes kommunen er noget til den konklusion ?

Altså ligger der økonomiske beregninger for et udbud med VOL indskrevet og beregninger for et udbud uden?

Jeg nærer en stor frygt for at såfremt der fastholdes det nuværende udbud uden VOL, så vil der ske en form for social dumping af ”gamle” skraldefolk, som nærmer sig alderen hvor de efter måske 25 års skraldetjeneste så at sige selv bliver kastet ud med skraldet. Den er en frygt som flere af skraldefolkene incl. Tillidsmand har givet stærkt udtryk for overfor mig.

 

Men igen ligger der beregninger til grund for beslutningen eller ej?

I fald der ikke gør skal jeg bede jer om at fremsende begrundelsen, der så ligger til grund for beslutningen om, at VOL ikke skal skrives i materialet.

Alternativt vil det naturligvis være allerbedst hvis der blev sendt et rettelsesblad ud til byderne indeholdende VOL.. ?

Til slut skal jeg udtale en kæmpe ros til forvaltningen for det ellers gode arbejde med udbuddet, en ros som jeg også skal videregive for skraldemændene, som også er tilfreds med resten af udbuddet.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål blev besvaret.

 

Behandlet sammen med sag 233.

Bilag Funktioner
Svar på spørgsmål stillet af Jens Laursen vedr virksomhedsoverdragelsesloven 8 Download pdf-dokument


Punkt Titel
233 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om at lov om virksomhedsoverdragelse gøres gældende ifm igangværende udbud af dagrenovation
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 20. august 2014 følgende:


"For at bekæmpe social dumping og sikre ordentlige vilkår for renovationsarbejderne foreslår Velfærdslisten, at lov om virksomhedsoverdragelse gøres gældende i forbindelse med det igangværende udbud af dagrenovation. 

 

I et notat af 12. maj 2014 (se bilag 1) postulerer Randers Kommune, at der ikke kan stilles krav om virksomhedsoverdragelse i forbindelse med omtalte udbud. Velfærdslisten finder ikke, at dette postulat er korrekt, og henviser til vedlagte notat udarbejdet af LO Danmark (se bilag 2). 

 

Forslaget indebærer, at tilbudsfristen udsættes, eller udbuddet foretages på ny, såfremt det er nødvendigt." 

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Besluttet at afklaring af, om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i forbindelse med udbudet skal ske på byrådsmødet 15. september 2014.

 

Behandlet sammen med sag 232.

Bilag Funktioner
Punkt_86_Bilag_2_Notat_vedr__virksomhedsoverdragelse_i_forbindelse_med_udbuddet_vedr__indsamling_af_ Download pdf-dokument


Punkt Titel
234 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten vedr. lokalafstemninger i forbindelse med skolelukninger
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, har i mail af 20. august 2014 fremsendt følgende:

"Som følge af den lukkede, udemokratiske og formentlig lovstridige proces, der har resulteret i forslaget til ny skolestruktur, finder Velfærdslisten, at det byrådsflertal, der står bag forslaget til ny skolestruktur, skylder forældre, elever, lærere og borgere at lade dem komme til orde på flest mulig måder.

 

Inspireret af Enhedslistens kommende lovforslag om at genindføre retten til lokalafstemning i skoledistriktet i forbindelse med påtænkt skolelukning foreslår Velfærdslisten derfor, at der i forbindelse med forslaget til ny skolestruktur, der også behandles på dette møde, gennemføres vejledende lokalafstemninger i skoledistrikter, hvor:

1) skolen foreslås nedlagt 

2) et eller flere klassetrin på skolen foreslås nedlagt.

 

Subsidiært foreslår Velfærdslisten, at der gennemføres en vejledende folkeafstemning i hele kommunen.

  

Såvel hovedforslaget som det subsidiære forslag indebærer, at høringsperioden forlænges, såfremt det er nødvendigt for at gennemføre afstemningerne."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslag om lokale afstemninger blev forkastet med 5 stemmer for og 23 stemmer imod. 3 medlemmer undlod at stemme. For stemte Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten. Dansk Folkeparti undlod at stemme.

 

Forslag om en samlet folkeafstemning i Randers Kommune blev forkastet med 5 stemmer for og 23 stemmer imod. 3 medlemmer undlod at stemme. For stemte Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten. Dansk Folkeparti undlod at stemme.

 

Sagen blev behandlet sammen med sag 215, 235 og 236.

Bilag Funktioner
Notat vedr forslag fra Kasper Fuhr Christensen vedr lokale afstemninger 2 Download pdf-dokument


Punkt Titel
235 Spørgsmål fra Kim Kristensen, Beboerlisten og Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten vedr. skolestrukturen
Sagsfremstilling

Kim Kristensen, Beboerlisten, fremsender i mail af 20. august 2014 følgende:
Da vi i processen med udarbejdelsen af forslaget til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur har været forholdt indsigt i det tilgrundliggende materiale, har vi været afskåret fra at stille spørgsmål til materialet tidligere. Vi bliver således nødt til at stille vores afklarende spørgsmål på dette sene tidspunkt i processen. Vi skal derfor anmode borgmesteren om at besvare nedenstående spørgsmål på byrådsmødet den 1.9. 2014.

Vedrørende økonomi:

 1. Et af hovedargumenterne for den nye skolestruktur var et bygningsmæssigt efterslæb på 700 mio. kr. I bilag 1.00 er dette beløb omgjort til 167.850.000 kr. I forhold til bygningsdelen ”lukkes” reelt kun to skoler: Nyvangsskolen og Vorup Skole. Rytterskolen bliver specialskole (Firkløverskolen) og på Hadsundvejens Skole rykker andre ind. I Gjerlev-Enslev er børnehaven integreret i skolebygningen.

 1. Vi skal bede borgmesteren redegøre for, hvad der begrunder denne voldsomme reduktion af det bygningsmæssige efterslæb (over 500 mio kr.)

 2. Vi skal bede borgmesteren gøre rede for, om der i planen mangler vedligeholdelse for over 500 mio. kr.

2.
 a) Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvordan man forventer at beregne de forøgede transportudgifter, samt hvilke forudsætninger der lægger til grund for beregningerne.
b) Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, om der i beregningerne er indlagt forudsætninger om, at nogle elever må møde ind tidligere end nødvendigt for at kunne følges med andre, og om elever må vente på andre elever efter skoletid. 

3.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for de øgede transportomkostninger til Firkløverskolen i forbindelse med flytningen til Rytterskolen.

4.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvad den beregnede udgift pr. elev i Randers Kommunes skolevæsen bliver, hvor stor en reduktion i udgift pr. elev forslaget indebærer, samt hvordan dette serviceniveau er sammenlignet med de kommuner, vi normalt sammenligner os med.

5.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvor stor en nettoreduktion i personaleudgifter forslaget indebærer, samt hvor mange stillinger nettoreduktionen svarer til fordelt på funktioner og overenskomstområder
6.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvor hvorfor de økonomiske beregninger bygger på en forudsætning om, at ikke en eneste elev fravælger folkeskolen som følge af de bebudede lukninger og strukturændringer, når den eneste rapport (se bilag 1), der undersøger erfaringerne fra de skolelukninger, der er blevet gennemført siden 2007, konkluderer, at en øget privatskolefrekvens er en næsten uundgåelig følge af skolelukninger.
7.
Vi skal i forlængelse af foregående bede borgmesteren om at redegøre for, hvad en så tvivlsom forudsætning betyder for de økonomiske beregningers sikkerhed.


Vedrørende faglighed

8.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvordan der kan komme en bedre folkeskole ud af at nedlægge lærer- og pædagogstillinger?
9.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, om det har indgået i forligspartiernes drøftelser, at den eneste rapport (se bilag 1), der undersøger erfaringerne fra de skolelukninger, der er blevet gennemført siden 2007, konkluderer: ” For det tredje er skolernes resultater målt ved, hvor stærkt skolerne formår at løfte eleverne ved folkeskolens afgangsprøver sammenlignet med de forventede resultater givet elevernes sociale baggrund, gennemgående blevet svagere, såfremt antallet af skoler i kommunen er reduceret. Den statistiske signifikans af dette resultat er dog kun moderat.” 10.
10.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, om rapporterne i bilag 2, 3 og 4, der alle viser, at meget store klasser fører til ringere fagligt udbytte af undervisningen for den enkelte elev.
11.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvilken forskning der lægges til grund for satsningen på overbygningscentre.
12.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvad han mener om påstandene i bilag 5?
13.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, i hvilket omfang og hvilke forskningspublikationer der har indgået i forligspartiernes drøftelser.


Vedrørende transport

1.
På side 61 i rapporten fremgår det, at elever må vente en time før og efter skoletid. Nogle børn har skoletid til 15.30, og med flere børn i bygningerne bliver skemalægningen ikke mere nænsom ved skoledagens længde.
Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvorvidt man har tænkt sig at lave en grænse for, hvor lang et barns skoledag må være, når man indregner transporttiden i skoledagen. 

2.
Vi har aldrig tidligere lavet skoledistrikter, så elever har måttet krydse Århusvej. Nu skal 400 – 500 elever krydse Århusvej to gange dagligt – i myldretiden.Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvilke trafiksikkerhedsmæssige forholdsregler, der vil blive taget i den anledning. 

Vedrørende demokrati:

1.
Vi skal anmode borgmesteren om at udlevere de af forvaltningen udarbejdede power points-slides og andre dokumenter, der er blevet fremvist for den politisk afgrænsede kreds af byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer kaldet forligskredsen.

Bilag 1: http://www.cepos.dk/sites/default/files/analyse_publication/www.cepos_.dk_fileadmin_user_upload_dokumenter_2013-05_arbejdspapir21-_-de-foreloebige-erfaringer-med-kommunernes-skolelukninger.pdf

 

Bilag 2, 3 og 4:

http://www.kora.dk/media/280428/Konsekvenser_af_en_aendret_skolestruktur.pdf (side 26), http://www.voff.dk/admin/upload/filer/520-Rapport100712.pdf og http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/62/95/c81d3118.pdf

 

Bilag 5:

http://www.folkeskolen.dk/67488/overbygningsskoler--en-katastrofal-sparedille/a>

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål blev besvaret.

 

Sagen blev behandlet sammen med sag 215, 234 og 236.

Bilag Funktioner
Svar på spørgsmål fra Kim Kristensen vedr skolestruktur - HN - TB 27082014 Download pdf-dokument


Punkt Titel
236 Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. skolestruktur
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 20. august 2014 følgende:

 

1. 

Havndal Skole og Fårup Skole mister deres overbygninger. Herved mister skolerne også mange elever. Når skolen mister elever, bliver der tildelt færre midler til skolerne.

Det betyder, at skolerne får svagere økonomi og bliver langt mindre økonomisk robuste. Eksempelvis har Havndal Skole i dag et stort økonomisk efterslæb, som et fald i elevtal forstærker.

 

Både Fårup Skole og Havndal Skole omlægges til børnebyer. Udgangspunktet er, at økonomien i børnebyen fortsat opdeles i økonomi i en dagsinstitutions- og skoledel, da der for daginstitutionerne er en lovbestemt forældrebetaling.

 

a) Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvordan skolernes forringede økonomiske forudsætninger, kan sikre henholdsvis Havndal Skoles og Fårup Skoles drift.

 

b) Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvordan børnebyernes økonomiske robusthed styrkes, når økonomien mellem børnebyens daginstitution og skole er delt.

 

 

c) Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for,  om der vil være mulighed for at flytte økonomi fra daginstitution til skole i børnebyernes budget.

 

d)Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvordan Havndal Skole skal kunne efterbetale sit underskud, når der bliver færre elever på skolen.

 

e) Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvad de økonomiske fordele er ved at etablere børnebyer i Fårup og Havndal.

 

f) Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvor stor udgiften på renovering af den samlede bygningsmasse i børnebyerne (fordelt på skole og daginstitution) er, hvis børnebyen skal leve op til nutidige krav.

 

g)  Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvordan renoveringsudgifterne til daginstitutionerne i børnebyerne finansieres.

 

h)  Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvordan renoveringsudgiften til Havndal Skole og Fårup Skole finansieres.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål blev besvaret.

 

Sagen blev behandlet sammen med sag 215, 234 og 235.

Bilag Funktioner
Svar på spørgsmål stillet af Kasper Fuhr Kristensen vedr skolestrukturplan 2 Download pdf-dokument


Punkt Titel
237 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten vedr. ansøgning om pulje vedr. skatteforhøjelser
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten anmodede i mail af 28. august 2014 om, at byrådet på mødet 1. september 2014 behandler et forslag om, at Randers Kommune ansøger om andel i puljen vedr. skatteforhøjelser. Det fremgår af mailen, at Randers Kommune ikke herved forpligter sig til at gøre brug af den.

 

Da forslaget er fremsat efter fristen for fremsendelse af forslag til behandling på byrådsmødet 1. september 2014, forudsætter en behandling af forslaget, at byrådet er enige herom.

Beslutning

Byrådet besluttede enstemmigt at behandle forslaget på byrådsmødet.

 

Forslaget blev forkastet med 15 stemmer for og 16 imod. For stemte Socialdemokratiet, Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti.

Bilag Funktioner
Ingen bilag