| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
204 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om udarbejdelse af budgetoplæg til forbedring af feriemuligheder for borgere med handicap i kommunale botilbud Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdsfærdslisten, fremsender i mail af 4. juni 2014 følgende:

"Social- og Integrationsministeriet præciserede i foråret 2013, hvordan reglerne for ferietilbud og tilkøb af ekstra pædagogiske ydelser i kommunale tilbud for voksne skal tolkes. Den hidtidige praksis, hvor borgerne selv har afholdt udgifter til pædagogisk personale i forbindelse med ferie, ledsagelse og andre aktiviteter, blev således vurderet som lovstridig, og Randers Kommune har på den baggrund ændret praksis, jf. bilag 1. 

For en gruppe af borgere i sociale botilbud er denne ændring særdeles uhensigtsmæssig. Køb af ydelser ved privat leverandør og dermed ikke-kendt personale vil være forbundet med så meget utryghed og usikkerhed, at de reelt set er afskåret fra at benytte sig af dette, ligesom en del borgere ikke vil have råd til at afholde de fulde udgifter til det pædagogiske personale.

Den uges ferie, forvaltningen har foreslået, borgerne tilbydes, skal afholdes af det enkelte botilbud inden for eksisterende budget (jf. bilag 1). Konsekvensen heraf vil således være en forringelse af den daglige hjælp og støtte eller et fravalg af andre aktiviteter. Hermed stilles borgerne og de sociale botilbud over for et urimeligt valg mellem pest eller kolera. 


For at tilgodese denne gruppe borgeres muligheder for ferie og deltagelse i aktiviteter uden for botilbuddet foreslår Velfærdslisten derfor, at byrådet anmoder Socialudvalget om at udarbejde et oplæg til forbedring af ferie-, ledsagelses- og aktivitetsmuligheder for borgere i sociale botilbud, så det kan indgå i drøftelserne om budgettet for 2015-18."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Henvist til socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere.

Bilag Funktioner
Regler for ferietilbud og tilkøb af ekstra pædagogiske ydelser Download pdf-dokument
Brev til socialministeriet om praksisændring om ferietilbud og tilkøb af ekstra pædagogiske ydelser Download pdf-dokument
Svar til Randers Kommune af 23. dec. 2013 Download pdf-dokument
KL information Borgeres_betaling_for_ledsagelse Download pdf-dokument
Notat i sag Kasper Fuhr Christensen forslag til byrådsmøde 16 juni 2014.docx Download pdf-dokument