| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
184 Lokalplan 610 - Søren Møllers Gades Skole, samt kommuneplantillæg nr. 8. endelig vedtagelse Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Byrådet har 17. februar 2014 vedtaget et lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg, som giver mulighed for at etablere i alt max. 42 boliger i ny og eksisterende bebyggelse i den gl. Søren Møllers Gade Skole i Randers bykerne. Søren Møllers Gade Skole ejes af VIA, som ønsker at afhænde ejendommen. Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra privat developer og med ejers accept.

Lokalplanforslaget samt forslag til kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i otte uger, og i høringsperioden er der kommet 3 indsigelser. Der ud over er Bevaringsudvalget på møde 7. maj kommet med en udtalelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har 17. februar 2014 vedtaget et lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg, som giver mulighed for at etablere i alt max. 42 boliger i ny og eksisterende bebyggelse i den gl. Søren Møllers Gade Skole i Randers bykerne. 

Lokalplanen omfatter et areal på 3.744 m2. På arealet findes i dag skolens hovedbygning og gymnastiksal, opført i 1899 og tegnet af den anerkendte lokale arkitekt Jensen Wærum. Både hovedbygning og gymnastiksal er registreret med høj bevaringsværdi (SAVE 3).

Søren Møllers Gade Skole ejes af VIA, som ønsker at afhænde ejendommen. Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra privat developer og med ejers accept.

Lokalplanen giver mulighed for at indrette eksisterende hovedbygning og gymnastiksal til boliger samt opføre en ny boligetageejendom i den nordøstlige del af lokalplanområdet i op til fire etager, foruden en delvis underjordisk parkeringsetage.

Lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 26. februar – 23. april 2014. I høringsperioden er der indkommet 3 indsigelser.

  1. Birgit Skov, Vinkelstræde 20, 8900 Randers C, på vegne af Tyvegydens Grundejerforening.

  2. Birgitte og Leif Roes Pedersen, Vognmandsgade 14, Randers samt 13 medunderskrivere fra Vognmandsgade og Vinkelstræde.

  3. Museum Østjylland, ved overinspektør Hanne Schaumburg Sørensen

I den første indsigelse fra Tyvegydens Grundejerforening gives udtryk for bekymring over de trafikale forhold i området og den øgede trafikbelastning. Samtidig finder man, at den høje nybygning er utilpasset i forhold til skolens gamle arkitektur og områdets byggestil generelt.

I den anden indsigelse fra 15 beboere i Vognmandsgade og Vinkelstræde finder man, at nybyggeriet ikke tilpasser sig stedets egenart. Man finder, at nybyggeriet ikke underordner sig hensynet til de gamle bevaringsværdige skolebygninger eller danner en passende overgang til de små byhuse ved Vognmandsgade og Vinkelstræde. Man opfordrer til, at lokalplanforslaget trækkes tilbage, og at der i stedet fastlægges byggefelt omkring Vognmandsgade i lighed med den anviste lavere bebyggelsesmulighed, som er fastlagt i den gældende lokalplan nr. 267.

I indsigelsen fra Museum Østjylland udtrykkes bekymring ved udformningen af den nye etageejendom, som man finder visuelt meget dominerende i forhold til skolens gamle og bevaringsværdige gymnastiksal. Museet påpeger, at Søren Møllers Gade Skole er vigtige kulturhistoriske bygninger, hvorfor en anden placering af nybyggeriet bør foretrækkes med henblik på bedre synlighed af de gamle bygninger.

Bevaringsudvalget har løbende fulgt sagen og rådgivet omkring lokalplanforslaget vedrørende om- og tilbygning på Søren Møllers Gades Skole. Bevaringsudvalget anerkender behovet for at skabe initiativ og nyt liv i og omkring den gamle skole, og har derfor støttet forslaget om, at der udarbejdes en ny lokalplan, såfremt dette sker med størst mulig hensyntagen til områdets bevaringsværdier.

På mødet i Bevaringsudvalget den 7. maj var der enighed blandt de fremmødte medlemmer om at anbefale, at højden på den nye bygning reduceres med en etage mod syd og øst. Derved opnås en aftrapning af bygningsvolumen, som bedre tilpasser sig terrænforholdene og den lave bebyggelse langs Vognmandsgade. Samtidig øges synligheden af den gamle og bevaringsværdige gymnastiksal, og der skabes bedre lysforhold til de nye boliger i denne.

Forvaltningen har, med udgangspunkt i de tre indsigelser, været i dialog med bygherre angående en delvis reducering af nybyggeriets højde og volumen og foreslået en aftrapning af bygningshøjden. Bygherre ønsker ikke at reducere højden på nybyggeriet, men fastholder placering, volumen og højde som oprindeligt vist i lokalplanforslaget.

Forvaltningen foreslår, at til- og frakørselsforhold samt nybyggeriets placering fastholdes som vist i kortbilag 3, men at højden på den nye bygning reduceres med en etage mod syd. Bygherres ønske, forvaltningens forslag samt Bevaringsudvalgets anbefaling fremgår af vedlagte bilag volumenskitser.

Forvaltningen foreslår, at indsigelserne besvares i henhold til ovenstående, og at lokalplanforslaget tilrettes i overensstemmelse hermed.

Økonomi

Lokalplanen giver ikke umiddelbart anledning til udgifter for Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at indsigelserne til lokalplanen og kommuneplantillægget behandles i overensstemmelse med forvaltningens forslag, og

at lokalplanforslag samt kommuneplantillæg tilrettes i overensstemmelse med forvaltningens forslag og vedtages endeligt.

Miljø- og teknikudvalget, 22. maj 2014, pkt. 83:
Indstilles tiltrådt, dog således at højden fastholdes som ønsket af bygherren.

For stemte Frank Nørgaard (O), Christian Brøns (V) og Lars Søgaard (V). Imod stemte Kim Kristensen (L). For forvaltningens oprindelige indstilling stemte Iben Sønderup (A).

Torben Hansen (A) og Jens Peter Hansen (V) var forhindret i at deltage i sagens behandling.Økonomiudvalget, 10. juni 2014, pkt. 132:

Indstilles tiltrådt i overensstemmelse med Miljø- og teknikudvalgets anbefaling med 5 stemmer for og 1 stemme imod. Bjarne Overmark stemte imod.

 

Henning Jensen Nyhuus, Torben Hansen og Kasper Fuhr Christensen var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Et forslag fra Velfærdslisten om, at sagen udsættes med henblik på genbehandling af sagen i Miljø- og teknikudvalget, idet udvalget anmodes om at tage mere vidtrækkende hensyn til områdets øvrige arkitektur, blev vedtaget med 31 stemmer for.

 

Det Konservative Folkeparti finder, at indstillingen burde vedtages og med en højde som ønsket af bygherren.

Bilag Funktioner
volumenstudier Download pdf-dokument
Søren Møllers Gades skole. Download pdf-dokument
Indsigelse lp 610 – Boliger i Søren Møllers Gade Skole Download pdf-dokument
Forslag til Lokalplan 610 Boliger i Søren Møllers Gade Skole Download pdf-dokument
Indsigelse Lokalplan 610 Download pdf-dokument
Indsigelse mod forslag til lokalplan 610 Download pdf-dokument