| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
121 Demografireguleringer i budget 2015-18 Økonomiudvalget Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Der er nu udarbejdet demografireguleringer til basisbudget 2015-18 på følgende områder: småbørn, skolebørn, ældre og handicapområdet. Desuden er der lavet beregninger på en alternativ model på handicapområdet. Hvis det besluttes at arbejde videre med en alternativ model på handicapområdet foreslås det, at valg af model sker i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne for 2015-18    

Sagsfremstilling

Kommunens egen befolkningsprognosen for 2015-27 er nu udarbejdet og nærmere beskrevet i vedhæftede notat. Prognosen viser at folketallet vil stige fra 96.344 pr. 1/1 2014 til 104.038 pr. 1/1 2027. Ifølge egen prognose vil kommunen nå over 100.000 indbyggere i år 2021.

 

Ved budgettering af kommunens indtægtsside (skat, tilskud, udligning) anvendes et gennemsnit af folketallet fra egen prognose og prognosen fra Danmarks Statistik (DS). For at sikre symmetri er samme gennemsnit anvendt ved de beregnede demografireguleringer på udgiftssiden. Beregningerne er nærmere beskrevet i vedhæftede notat.

 

Resultatet viser følgende reguleringsbehov (hvor minus angiver mindreudgift):

 

[image]   

 

Beregningerne viser samlet set merudgifter på 3,4 mio. kr. i 2015 stigende til 38,2 mio. kr. i 2018.

Disse merudgifter dækker dog over store forskelle mellem de enkelte områder. Børneområdet skal således reduceres med 6,4 mio. kr. i 2015. På skoleområdet er der en reduktion på 1,7 mio. kr. mens ældreområdet og handicapområdet skal have tilført henholdsvis 9,4 mio. kr. og 2,1 mio. kr. i 2015.

 

Som besluttet på byrådsmødet den 31. marts 2014 er der foretaget beregninger på en alternativ model på handicapområdet. Historisk set har der været en stigende andel handicappede. Modellen forudsætter en svagt stigende andel af handicappede fremadrettet. Denne antagelse er dog behæftet med betydelig usikkerhed. Desuden skal der tages stilling til, om en eventuel ny model skal indeholde efterregulering i forhold til det faktiske antal i målgruppen. Efterregulering er dog problematisk på grund af manglende objektivitet i modellen. Dette har intet at gøre med særlige forhold i Randers, men diskussionen om objektivitet og upåvirkelighed er en generel diskussion som bør indgå i overvejelserne om en ny model. En del af løsningen kan være at videreudvikle servicestandarderne på området samt årligt at analysere udviklingen i antal og gennemsnitspriser for relevante aldersgrupper.

 

Det foreslås, at økonomiudvalget tager stilling til om der skal arbejdes videre med en alternativ model på handicapområdet og i givet fald, at den endelige beslutning om model indgår i de politiske drøftelser om budget 2015-18 (i september måned 2014).      

Økonomi

I budget 2014-17 er der allerede indregnet demografireguleringer på ovennævnte områder. Her blev der forventet en samlet stigning på 8,6 mio. kr. fra 2014 til 2015. Nu viser beregningerne kun en stigning på 3,4 mio. kr. fra 2014 til 2015. I forhold til det allerede indregnede er der således en mindreudgift på 5,2 mio. kr. i 2015. De tilsvarende tal for 2016 og 2017 er mindreudgifter på henholdsvis 8,5 mio. kr. og 10,3 mio. kr.  

 

Mindreudgiften på udgiftssiden skal sammenholdes med mindreindtægten på indtægtssiden i form af lavere udligningsbeløb. Foreløbige beregninger viser, at mindreindtægten på indtægtssiden er større end mindreudgiften på udgiftssiden. Dette betyder samlet set nettomindreindtægter for den kommunale økonomi. De endelige beregninger på indtægtssiden kan dog først laves i august måned 2014.  

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

 

at de beregnede demografireguleringer på småbørnsområdet, skoleområdet, ældreområdet og handicapområdet (nuværende model) indarbejdes i basisbudget 2015-18,

 

at økonomiudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med en alternativ model på handicapområdet, og

 

at en eventuel stillingtagen til alternativ model på handicapområdet sker i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne for budget 2015-18 (i september måned 2014).  Direktionen, 28. maj 2014, pkt. 97:
Tiltrådt.


Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om, at der skal arbejdes videre med en alternativ model på handicapområdet og at en evt. stillingtagen til alternativ model på handicapområdet sker i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018. Inden der træffes politisk beslutning herom høres Handicaprådet.

Imod stemte Kasper Fuhr Christensen, der bemærkede, at Velfærdslisten mener, at sagen i medfør af § 37a, stk. 2  i Retssikkerhedsloven skulle have været til forudgående høring i Handicaprådet. Der er tale om en tilsidesættelse af en lovbestemt høringspligt, og det er Velfærdslistens opfattelse, at sagen derfor burde have været udsat. Når udvalget trods Velfærdslistens forslag om udsættelse alligevel behandlede sagen, mener Velfærdslisten, at Økonomiudvalget burde have indstillet den mere retfærdige, alternative demografiregulering med efterregulering ud fra den faktiske udvikling i antallet af borgere med handicap til principvedtagelse. Velfærdslisten finder det ekstremt bekymrende, at et flertal i Økonomiudvalget ønsker at holde fast i den diskriminerende budgetpraksis, der siden 2007 løbende har udhulet kvaliteten af den kommunale indsats for at hjælpe og støtte borgere med handicap.

Bjarne Overmark tog forbehold.

 

Et forslag om at udsætte sagen til Handicaprådet har været hørt blev forkastet med 2 stemmer for og 5 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte for.

 

Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen begærede sagen i byrådet.

 

Henning Jensen Nyhuus og Torben Hansen var fraværende.

Bilag Funktioner
Befolkningsprognose - 2015-2027 Download pdf-dokument
Demografireguleringer i budget 2015-18 (notat til ØU) Download pdf-dokument