| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
162 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. harnomisering af varmepriser (Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk) Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i maj af 7. maj 2014 følgende:

"Ved at decentrale kraftvarmeværker, herunder barmarksværker, overtages af Verdo, kan

varmepriserne i kommunen harmoniseres og problemet med de dyre barmarksværker løses på

solidarisk vis.

Af kommunens referat af møde med bestyrelsen for Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme og

Energistyrelsen den 11. marts 2014, som bedes vedlagt denne sag som bilag, fremgår, at en

principafgørelse fra Fyn nu åbner for en kortere karensperiode for prisharmonisering end 9-12 år,

og at det nu er en lokal beslutning, hvor længe karensperioden skal være. In casu ville det være op

til Verdos repræsentantskab, hvor længe karensperioden skal være. I Verdos repræsentantskab

sidder flere byrådsmedlemmer, herunder borgmesteren, og adskillige medlemmer er valgt på

kommunale stemmer.

I referatet står:

“Der er ingen tvivl om, at en løsning hvor Verdo overtager værket – og leverer varme til samme

pris som for de øvrige kunder er den mest fordelagtige.”

Derfor mener Velfærdslisten, at byrådet bør forsøge at tilvejebringe grundlaget for en sådan

løsning.

Derfor foreslår Velfærdslisten:

- at byrådet principbeslutter, at kommunen vil gøre alt, hvad der står i kommunens magt, for at pålægge/overtale Verdo til at overtage Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk på en måde,

hvor varmepriserne harmoniseres hurtigst muligt, helst øjeblikkeligt

- at forvaltningen får til opgave at udarbejde et konkret forslag til udmøntning af ovenstående

principbeslutning hurtigst muligt."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 1 stemme for og 27 stemmer imod. 3 undlod at stemme. For stemte Velfærdslisten. Beboerlisten undlod at stemme.

Bilag Funktioner
Ingen bilag