| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Byrådet Byrådet Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Anders Buhl-Christensen, Anders Primdahl Vistisen, Bjarne Overmark, Charlotte Broman Mølbæk, Christian Boldsen, Christian Brøns, Christina Kjærsgaard, Claus Omann Jensen, Daniel Madié, Ellen Petersen, Fatma Cetinkaya, Frank Nørgaard, Helle Dahl Skøtt, Henning Jensen Nyhuus, Iben Sønderup, Jens Laursen, Jens Peter Hansen, Kasper Fuhr-Christensen, Katrine Fruelund, Kim Kristensen, Lars Christian Søgaard, Leif Gade, Louise Høeg Jensen, Mark Pring, Mikael Firlings Mouritsen, Mogens Nyholm, Morten Grosbøl, Ole Skiffard, Steen Bundgaard, Susanne Koch, Torben Hansen

Møde lokation

Det gamle Rådhus

Dagsorden

DIVERSE SAGER
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGETS SAGER
SAGER FRA ADMINISTRATIONEN
ERHVERVS- OG LANDDISTRIKTSUDVALGETS SAGER
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS SAGER
BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
SAGER REJST AF MEDLEMMERNE
LUKKEDE SAGERDIVERSE SAGER
Punkt Titel
89 Indkaldelse af stedfortræder for Jens Laursen
Resume

Jens Laursen har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af arbejde.

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldte.

Sagsfremstilling

Jens Laursen har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af arbejde.

Borgmesteren har derfor foranlediget, at stedfortræder på Beboerlistens stedfortræderliste   er indkaldt til mødet.

 

Ifølge styrelsesvedtægten indkaldes stedfortræder ved et byrådsmedlems forfald af de grunde, der er

nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har kortere varighed end 1 måned.

Forvaltningen oplyser, at fravær på grund af arbejde er en gyldig forfaldsgrund.

 

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt.

Økonomi

For en stedfortræders deltagelse i et enkelt byrådsmøde ydes en diæt.

Indstilling

Borgmesterens indstiller til byrådet,

at det godkendes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Jens Laursen er til stede.
Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt. Det blev endvidere tiltrådt, at indkalde Karen Lagoni som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus og Susanne Nilesen som stedfortræder for Anders Vistisen.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
90 Tryghedshotellet - årsberetning 2013
Resume

Det kommunale Tryghedshotel Randers på Randers Kollektivhus blev indviet februar 2011 med i alt 15 korttidspladser. Sagen redegør for anvendelsen af Tryghedshotellet i perioden januar 2013 til januar 2014.

Sagsfremstilling

Tryghedshotellet er beliggende på Kollektivhuset i lejede lokaler på 1. sal i den tidligere plejeafdeling på Viborgvej og hotellets 15 korttidspladser fordeler sig med 9 pladser som skal forebygge hospitalsindlæggelser og med 6 aflastningspladser.

Den nuværende fordeling er en del af en samlet plan for ældreområdets korttidspladser, behandlet på sundhed og ældreudvalget d. 15. august 2013, med ikrafttræden september 2013 og med en planlagt evaluering september 2014.

De 9 forebyggelsespladser
Tryghedshotellets gæster er henvist af hjemmeplejens sygeplejersker, af udskrivningskoordinator, af akutafdeling på Regionshospitalet, sygehusets KOL- team samt af praktiserende læger.

Gæsterne opleves alle, at have et akut behov for et aflastningsophold, og er dermed for hovedpartens vedkommende et reelt alternativ til en hospitalsindlæggelse, for eksempel regulering af insulin ved opdaget/kendt sukkersyge, observationer/efterbehandling af bivirkninger efter kemobehandling.

De 6 aflastningspladser
Aflastningspladserne er opdelt i henholdsvis 5 centrale pladser og 1 decentral plads

De centrale pladser visiteres af visitationsafdelingen og udskrivningsvisitatorerne, mens den decentrale aflastningsplads visiteres af ældreområdets hjemmepleje.

Som noget nyt ligger visitationsretten for de centrale pladser ved Tryghedshotellet i aften og nat samt i weekenden.

Nøgletal

I perioden januar 2013 til januar 2014 har hotellet haft i alt 310 gæster, hvilket er en stigning fra sidste år hvor det var 288 gæster.

Der er følgende statistik omkring opholdet

 • 46 procent mænd, 54 procent kvinder

 • Gennemsnitlig alderen var 77 år.

 • Yngste borger var en kvinde på 19 år og ældste en kvinde på 103 år.

 • Alle gæsterne kom fra Randers kommune.

 • Gæsterne er henvist fra hjemmeplejen, praksislæger, vagtlæger, visitatorer, palliativt team, sygehuset, pårørende og gæsten selv.

 • Opholdstiden er gennemsnitlig 12 dage - heraf er de korteste ophold på få timer og 1 ophold varede 2 ½ måned.

 • Den gennemsnitlige belægningsprocent er på 84 procent.
  Belægningsprocenten vil dog aldrig på trods af efterspørgslen blive på 100, da der vil forekomme enkelte dage, hvor værelset er ubenyttet (altså reserveret), Eksempelvis når en gæst tager hjem fredag, og der er reserveres plads til en ny gæst mandag. 

 • Grundsygdommene er

KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse), diabetes, infektioner (lungebetændelse og urinvejsinfektioner), demens, depressioner, cancer, terminale, apopleksi, ernæringsproblematikker, misbrugs/alkoholfølgesygdomme, obstipation, kredsløbssygdomme, frakturer, psykiatri. 

Øvrigt

Ændringen af antallet af forebyggelsespladserne fra 5 til 9 har medført et behov for tilførsel af faglig kompetence. Hotellet har ansat flere sygeplejersker og konverteret nogle assistentstillinger om til sygeplejerskestillinger. Der er nu sygeplejerske dækning døgnet rundt og med øget dækning om aftenen, hvilket skaber stor tryghed og høj faglighed døgnet rundt for gæsterne.

Det skal nævnes, at Tryghedshotellet konstant arbejder med at udvikle og kvalitetssikre udredningen af hver enkelt gæst, bl.a. gennem samarbejde tværfagligt med egen læge, hospital, terapeuter, ernæringsspecialister m. fl.

Tryghedshotellet har i 2013 haft stort fokus på at skabe et godt læringsmiljø for sygeplejestuderende og assistentelever. Hotellet har konkret uddannet en sygeplejerske som klinisk vejleder for de studerende, hvilket opleves som et fagligt løft.

Implementeringen af det nye omsorgssystem KMD Care, har krævet en del ressourcer, og der er stadig ekstra arbejde med dokumentation i den forbindelse.

Teknologi er stadig et stort fokus på Tryghedshotellet. Sidste nyt er, at personalet nu kan logge på den elektroniske journal inde på stuerne, og dokumentere sammen med gæsterne. Desuden er der udviklet videre på skærmene på stuerne, således gæsterne nu har flere muligheder i form af radio, filmklip mm.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds- og ældreudvalget og ældrerådet

at orienteringen tages til efterretningSundheds- og ældreudvalget, 13. marts 2014, pkt. 29:

Indstilles tiltrådt

 

Fraværende: Jens Laursen

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
91 Etablering af tværfagligt partnerskab om arbejdspladser for borgere med nedsat funktionsevne i ældrecentrenes cafeer.
Resume

Forvaltningen arbejder på at etablere et partnerskab for arbejdspladser for borgere med nedsat funktionsevne, som ikke umiddelbart kan finde arbejde på det almindelige arbejdsmarked. Det drejer sig om 8 arbejdspladser i cafeer på ældrecentrene.

Sagsfremstilling

Flere afdelinger i forvaltningen har arbejdet sammen om at finde en løsning hvor en gruppe ”borgere med nedsat funktionsevne” kan komme i reelt arbejde i kommunens cafeer på ældrecentre. Det er personer der ellers i vid udstrækning tilbydes beskyttet beskæftigelse, og som vurderes at kunne udføre et stykke meningsfuldt arbejde og samtidigt give et løft til miljøet i cafeerne. Hensigten er:

 • At medarbejdere med nedsat funktionsevne udfører en række reelle jobfunktioner for ældrecentrene i deres kantine- cafémiljøer.

 • I første fase forventes der ansat 8 medarbejdere på 5 centre.

 • At borgere med nedsat funktionsevne får trænet og udviklet deres færdigheder samt bliver styrket socialt, i meningsfuld beskæftigelse på en almindelig arbejdsplads.

 • At borgere med nedsat funktionsevne udfører arbejde af en reel nytteværdi, hvor de samtidig får den nødvendige kontakt, støtte og vejledning, så deres færdigheder fastholdes og udvikles.

 • Der udbetales løn i forhold til arbejdsindsatsen.

 • Partnerskabsaftalerne oprettes inden for rammerne af Det specialiserede dagområdes koncept for udplacering via virksomhedsteam.

Eksempler på konkrete arbejdsopgaver:

Hjælp til rengøring, div. opgaver i køkken- café – såvel ”foran som bagved disken”, socialt samvær med de ældre.

Funktionsbeskrivelser, kompetence- og kvalifikationsprofiler:

Jobkonsulenter fra CBR (Center for Beskæftigelse og Revalidering) besøger centrene, hvor de konkrete jobfunktioner beskrives. Der samles et overblik over, hvilke kompetence- og kvalifikationsprofiler der kræves, som danner grundlag for matchning og rekruttering af medarbejdere.

Orientering om arbejdsvilkår under Servicelovens § 103/beskyttet beskæftigelse:

CBR sikrer at alle aftaler overholder loven, herunder arbejdsskadeforsikring, løndannelse samt aftaler om instruks og vejledning jf. arbejdsmiljøloven.

CBR følger op på aftalerne, der alle tilrettelægges individuelt og fleksibelt - alt efter behov.

CBR kan tilbyde oplæring af mentorer i centrene hvis der vurderes at være behov.

Det forventes at medarbejderne kan starte i jobbene i uge 15.

Videre perspektiv:

Forvaltningen undersøger om der med udgangspunkt i partnerskabet kan etableres en egentlig Social Virksomhed.

Økonomi

Lønudgift til medarbejderne og dertil hørende udgifter afholdes inden for ældreområdets budget. Medarbejderne aflønnes efter en særlig sats i den sociale lovgivning og omkostningen vurderes at være ca. 200.000 kr. årligt i alt for 8 medarbejdere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds- og ældreudvalget

at der etableres 8 arbejdspladser på ældreområdets cafeer for medarbejdere med nedsat funktionsevne, i et tværfagligt partnerskab mellem ældreområdet og socialområdet.Sundheds- og ældreudvalget, 13. marts 2014, pkt. 35:

Tiltrådt

 

Sundheds- og ældreudvalget sender sagen til orientering i byrådet.

 

Fraværende: Jens Laursen

 

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


SAGER FRA ADMINISTRATIONEN
Punkt Titel
92 Budgetprocedure 2015-18
Resume

Der er nu udarbejdet forslag til budgetprocedure for 2015-18. Forslaget indebærer, at der indarbejdes årlige reduktioner i serviceudgifterne i 2015-18 på 1%. Reduktionen i 2015 vil udmøntes som rammereduktion. Ved budgetlægningen for 2016 tages fornyet stilling til metode.  

Sagsfremstilling

På budgetseminar ultimo februar 2014 blev Randers Kommunes økonomi for 2015-18 gennemgået - herunder de overordnede økonomiske styringsmål. Gennemgangen viste, at der er behov for en råderumspulje til budget 2015-18. Råderumspuljen skal imødegå de risikoelementer, der er i budget 2014-17 samt sikre en fortsat udvikling af Randers Kommune gennem nye anlægsprojekter. Desuden er der behov for at sikre en robust kassebeholdning fremadrettet.

 

Råderumsbehovet svarer til ca 1% af kommunens serviceudgifter pr. år. Den foreslåede budgetprocedure indebærer derfor, at der indregnes reduktioner på 1% af serviceudgifterne pr. år i perioden 2015-18. I 2015 foreslås reduktionen udmøntet via rammereduktioner. I forbindelse med budget 2016-19 vil der blive taget fornyet stilling til, hvilken metode der skal anvendes fremadrettet.

 

Reduktioner på udgiftssiden kan med fordel kædes sammen med øgede frihedsgrader decentralt og en fokuseret målstyring.

 

Det foreslås derfor, at der nedsættes en projektgruppe (med decentrale repræsentanter), der udarbejder konkrete forslag til decentrale frihedsgrader, og at der samtidig nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra hovedudvalget og direktionen.

 

Det foreslås desuden, at byrådet får forbedret mulighed for at følge udviklingen indenfor de aftalestyrede områder - via en fokuseret indsats for at udvikle færre, mere præcise og effektorienterede målsætninger indenfor hvert område.

 

På anlægssiden blev der på budgetseminaret ultimo februar nævnt en række projekter, som bør indgå i de kommende forhandlinger. På budgetkonferencen ultimo august 2014 kendes de præcise økonomiske rammer, og først herefter vil det være muligt endeligt at fastlægge størrelsen af det kommende anlægsprogram.

 

Den konkrete tidsplan for det videre budgetarbejde fremgår af vedhæftede notat (afsnit 5). På budgetseminaret ultimo august 2014 vil der blive orienteret om den aktuelle økonomiske situation som optakt til de kommende budgetdrøftelser. Den 18. september er reserveret politiske forhandlinger.              

Økonomi

Forslaget indebærer, at der i basisbudgettet for 2015-18 indarbejdes en reduktion på 1% pr år i årene 2015-18. I 2015 vil reduktionen være i form af en rammereduktion. Reduktionen i 2016 og frem vil blive afklaret i forbindelse med budgetdrøftelserne for budget 2016-19.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget

 

at den beskrevne budgetprocedure for budget 2015-18 godkendes.Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 55:

Tiltrådt med 5 stemmer for og 2 stemmer imod. 2 medlemmer tog forbehold. Imod stemte Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen. Henning Jensen Nyhuus og Torben Hansen tog forbehold.

 

Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark bemærkede, at de er imod, at rammeforringelser indarbejdes i basisbudgettet og er imod en afskaffelse af jobgarantien.

 

Et forslag fra Bjarne Overmark om, at budgetseminaret afvikles før sommerferien blev forkastet med 2 stemmer for og 7 stemmer imod. For stemte Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark.

 

Udvalget besluttede, at mulighederne for at øge skatteindtægterne kan indgå som emne på budgetseminar efter sommerferien, når resultatet af forhandlinger mellem KL og regeringen foreligger.

 

Det fremgår, at forvaltningen fremsender en indstilling til Økonomiudvalget om befolkningsprognose og demografireguleringer. Udvalget besluttede, at der heri indgår en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved fuld fremskrivning i budgettet af demografiudviklingen indenfor gruppen af borgere med handicap og på det cappede og specialiserede socialområde.

 

Sagen blev begæret behandlet i byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 16 stemmer for og 15 stemmer imod med følgende ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre: Den i indstillingen beskrevne budgetprocedure tiltrædes med den bemærkning, at det besluttes også at prioritere børneområdet i forbindelse med udmøntning af de udviklingsmidler, der tilvejebringes ved indstillingen. Endvidere besluttes det, at aftaleenhederne skal sikre, at medarbejderne orienteres om og inddrages i forbindelse med udmøntningen af rammebesparelserne i 2015. Med henblik på at supplere de ændringer i arbejdsforholdene, der kan følge af de øgede decentrale frihedsgrader, beslutter byrådet, at der indføres en whistleblower ordning i Randers Kommune. Der fremlægges snarest indstilling herom.

 

Imod stemte Socialdemokratiet, Beboerlisten, Det Konservative Folkeparti og Velfærdslisten.

 

Et ændringsforslag fra Beboerlisten om, at forvaltningen inden budgetforhandlingerne udarbejder et alternativt budget uden en reduktion i basisbudgettet på 1 % og med fuld demografiregulering blev forkastet med 14 stemmer for og 17 stemmer imod. For stemte Socialdemokratiet, Beboerlisten og Velfærdslisten.

Bilag Funktioner
Budgetprocedure 2015-18 Download pdf-dokument


Punkt Titel
93 Indgåelse af leasingaftale vedr. PC-arbejdspladser - foråret 2014
Resume

Ifølge kommunens principper for økonomistyring skal byrådet godkende leasingaftaler, hvis leasingaftalens anskaffelsessum overstiger 300.000 kr.

Sagsfremstilling

Kommunens PC-arbejdspladser udskiftes ca. hvert 3. – 4. år. Det betyder, at der årligt udskiftes ca. 1.000 arbejdspladser i forvaltningerne og institutionerne. Finansieringen er de senere år sket via leasing. Kommunen kan efter leasingperiodens udløb købe arbejdspladserne til en lav pris og fortsat anvende arbejdspladserne, f.eks. på skoleområdet.

 

Når leasing anvendes som finansiering skyldes det, at der i det centrale IT-driftsbudget er afsat midler til den løbende udskiftning. Man undgår således at skulle finde midler til en større engangsinvestering.

 

I foråret 2014 skal udskiftes ca. 900 PC-arbejdspladser. Anskaffelsesprisen forventes at udgøre ca. 5.500.000 kr.

 

Anskaffelsen af PC-arbejdspladserne vil ske ved brug af en SKI-rammeaftale.

 

Ifølge kommunens principper for økonomistyring skal byrådet godkende leasingaftaler, hvis leasingaftalens anskaffelsessum overstiger 300.000 kr.

Økonomi

Leasingaftalen kan finansieres indenfor budgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om leasing af PC-arbejdspladser.Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 56:

Indstilles tiltrådt.

Forvaltningen udarbejder inden byrådsmødet et notat om, hvorledes udtjente pc’ere genanvendes, og hvem der er målgruppe herfor.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Notat af 35-03-14 vedr. aanvendelse af brugt it_udstyr ved større udskiftninger Download pdf-dokument


Punkt Titel
94 Godkendelse af skema B for Startboliger på Tronholm
Resume

Byrådet besluttede på mødet den 17. juni 2013, at ejendommen Strømmen 7-9, Tronholm sælges og ombygges til startboliger og at en selvejende almen ungdomsboliginstitution skal drive boligerne.

Byrådet godkendte den 16. december 2013 budget (skema A) for projektet. Dinesen & Partnere har på vegne af Randers Bo- og Erhvervstræning fremsendt skema B til godkendelse. Projektet omfatter ombygning af tidligere ældreboliger på tronholm, Strømmen 7-9 til 32 startboliger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ønsket om startboliger i Randers Kommune blev det vedtaget på byrådsmødet den 17. juni 2013, at Tronholm, Strømmen 7-9 i Randers, ombygges til 32 startboliger/ungdomsboliger.

Startboliger er almene ungdomsboliger, der er målrettet unge 18-24 årige, som har særligt behov for en bolig med tilhørende bostøtte (social vicevært). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilsagn til Randers Bo- og Erhvervstræning (RBE) om et startboligbidrag i en 10 årig periode til aflønning af den sociale vicevært mv. på 0.8 mio. kr. årligt og et engangsbeløb på 0.4 mio. kr. til etablering af fælleslokaler.

Det er forventningen, at startboliger kan dæmme op for hjemløshed, psykisk sårbarhed, arbejdsløshed mv.

Byrådet besluttede endvidere på mødet den 17. juni 2013, at salgssummen for startboligerne/ungdomsboligerne fastsættes til 4,5 mio. kr. og at grundkapitaltilskuddet skal finansieres af salgssummen.  

Den 16. december 2013 godkendte byrådet skema A (budgettet) for projektet med en anskaffelsessum på 15,7 mio kr.

Budget baseret på udbud, finansiering og baggrund for projektet (skema B)    

Dinesen & Partnere har på vegne af køberen Randers Bo-og Erhvervstræning fremsendt skema B til godkendelse hos Randers Kommune. Anlægsudgiften i skema B er 13,8 mio. kr.

Projektet omfatter ombygning af almene ældreboliger til 32 startboliger/ungdomsboliger med et samlet areal på 1568 m2 bestående af boliger på mellem 44-50 m2. Bygherren har oplyst en leje for boligerne på 580 kr. pr. m2 svarende til en husleje på mellem 2.200 og 2.450 kr pr. måned ud fra skema B.

I skema A var anlægsudgiften fastsat til 15,7 mio kr, og der er er dermed tale om en besparelse på anlægsudgiften på ca. 1,9 mio kr., hvorfor huslejen er reduceret med ca. 100 kr. pr. måned i forhold til skema A. Endvidere overskrider det planlagte projekt samlet set ikke det bindende maximumbeløb for ombygning til startboliger/ungdomsboliger.

Med godkendelse af skema B godkendes således en anskaffelsessum på 13,8 mio. kr. plus 4,5 mio. kr. til køb af Tronholm som budget for projektet.

Hertil kommer, at godkendelse af skema B også omfatter en godkendelse af finansieringen, som ser således ud:

 • Støttede lån (realkredit) 88%: 12,16 mio. kr.

 • Kommunal grundkapitalindskud 10%: 1,38 mio. kr.

 • Beboerindskud 2%: 0,26 mio. kr.

Som ved andet alment boligbyggeri skal Randers Kommune udover det kommunale grundkapitalindskud også påtage sig en garanti for en del af lånebeløbet i forbindelse med etableringen af startboligerne. I dette tilfælde skal Randers Kommune stille garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60% af ejendommens værdi.

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af skema A endvidere godkendt, at lån til køb af ejendommen får prioritet forud for det støttede lån, hvorfor kommunens garanti forventes at stige tilsvarende. Garantikravet kan imidlertid ikke opgøres før ombygningen er færdig og kendes derfor først når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Forvaltningen har ved behandling af skema B sikret, at der er overensstemmelse mellem skema B og den givne byggetilladelse samt at byggeriet er i overensstemmelse med lokalplanen for området.

Økonomi

Med godkendelsen af det fremsendte skema B vil det kommunale grundkapitaltilskud blive 1,38 mio. kr.

 

Grundkapitaltilskuddet finansieres af salgssummen for startboligerne/ungdomsboligerne jævnfør byrådets beslutning den 17. juni 2013 om salg af Tronholmen, Strømmen 7-9.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

atskema B for ombygning til 32 startboliger/ungdomsboliger godkendes med en anskaffelsessum på 13,8 mio. kr. inkl. moms, 
atden foreløbige gennemsnitlige husleje for boligerne på 580 kr. pr. m2 svarende til en månedlig husleje på mellem 2.200 og 2.450 kr. godkendes, 
atdet kommunale grundkapitaltilskud på 1,38 mio. kr. godkendes og finansieres af salgssummen for ejendommen,
atRanders Kommune yder en kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi, 

 

Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 57:

Indstilles tiltrådt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Skema B Startbo Download pdf-dokument


Punkt Titel
95 Analyse af sygedagpengeafdelingen
Sagsfremstilling

Der har fra flere sygedagpengemodtagere været utilfredshed med sygedagpengeafdelingens sagsbehandling og kommunikation.

Forvaltningen fremlægger derfor et udkast til et kommissorium for en analyse af Sygedagpengeafdelingens sagsbehandling, som skal gennemføres af et eksternt konsulentfirma. Kommissoriet er vedlagt.

Formålet er at få anvisninger på, hvordan sagsgange og kommunikation med borgerne kan forbedres. Det skal i analysen tages i betragtning, at sygedagpengereformen implementeres fra 1. juli 2014.

Analysen gennemføres inden for en ramme på 500.000 kr. som finansieres af social- og arbejdsmarkeds konto, og afrapporteres til økonomiudvalget (inkl. formændene for henholdsvis social- og beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at det vedlagte kommissorium godkendes

at forvaltningen indhenter tilbud på analysen fra 3 konsulentfirmaer inden for en ramme på 500.000 kr.Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 58:

Tiltrådt med 7 stemmer for. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen tog forbehold. Udvalget finder, at skal overvejes, om det i kommissoriet indgår, at praktiserende læger  involveres i undersøgelsen.

 

Kasper Fuhr Christensen bemærkede, at der bør foretages en tilbundsgående undersøgelse med henblik på at forbedre indsatsen og sagsbehandlingen og de vilkår, den foregår under. Det eksterne konsulentbureau bør referere til Økonomiudvalget og ikke forvaltningen. Det bør være et mål, at så få borgere som muligt falder i en social deroute, der fører til tab af arbejdsevne, livskvalitet og arbejdsindkomst.

 

Et forslag fra Kasper Fuhr Christensen om, at borgerrådgiveren skal kunne foretage undersøgelsen blev forkastet med 2 stemmer og for 7 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte for.

 

Sagen blev begæret behandlet i byrådet. Forvaltningen arbejder videre med henblik på at forelægge en indstilling om valg af leverandør for Økonomiudvalget på mødet 22. april 2014.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 27 stemmer for. 4 undlod at stemme. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.

 

Velfærdslisten bemærkede, at man udlader at stemme, da man ikke finder kommissoriet for undersøgelsen tilstrækkelig tilbundsgående.

 

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten om sende sagen tilbage til Økonomiudvalget blev forkastet med 6 stemmer for og 25 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Velfærdslisten.

 

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten om et andet kommissorium blev forkastet med 4 stemmer for og 26 stemmer imod. 1 undlod at stemme. For stemte Beboerlisten og Velfærdslisten. Radikale Venstre undlod at stemme.

Bilag Funktioner
Analyse af sygedagpengeopmrådetdocx 18032014 Download pdf-dokument
140401 - Forslag til nyt kommissorium for undersøgelse af SDP Download pdf-dokument


Punkt Titel
96 Kommissorium for koordinationsudvalget for beskæftigelses- og socialområdet
Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets konstituering for perioden 2014 – 2017 blev det aftalt, at der skulle etableres et koordinationsudvalg på tværs af beskæftigelses- og socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate med henblik på at sikre en sammenhængende arbejdsmarkedsindsats for Randers Kommune. Denne sagsfremstilling indeholder et forslag til kommissorium for dette koordinationsudvalg.

Kommissorium

Udvalget består af:

Borgmester Claus Omann Jensen
Formand for Socialudvalget inklusive de ikke arbejdsmarkedsparate borgere, Kasper Fuhr Christensen
Formand for Beskæftigelsesudvalget, Christian Boldsen
Kommunaldirektør Hans Nikolaisen
Direktør for Social- og Arbejdsmarked, Steinar Eggen Kristensen
Arbejdsmarkedschef Ole Andersen

Udvalget sekretariatsbetjenes af Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen.

Udvalget skal sikre et smidigt og koordineret samarbejde mellem beskæftigelsesudvalget og socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate. Udvalget kan drøfte alle spørgsmål, der vedrører samarbejdet på beskæftigelsesområdet, med henblik på at sikre en koordineret arbejdsmarkedspolitik på tværs af de to udvalgs sagsområder.

Udvalget drøfter herunder:

 • Afklaring af snitflader mellem de to udvalgs ressort jf. styringsvedtægten m.v.

 • Anvendelsen af Styrelseslovens § 31 a stk. 2 om muligheden for at to udvalg kan samles for at drøfte sager af fælles interesse.

 • Koordinering af konkrete sager der går på tværs af de to udvalg.

 • Koordinering af samarbejdet med Det Lokale Beskæftigelsesråd (forankret i beskæftigelsesudvalget).

 • Procedure for udvalgsbehandling af beskæftigelsesplan og resultatrevision og koordinering af arbejdsmarkedspolitikken på tværs af de to udvalg (overordnet forankret i beskæftigelsesudvalget).

 • Koordinering af budgetprocessen og ansvaret for den samlede økonomi på arbejdsmarkedsområdet.

 • Koordinering af det interne samarbejde i forbindelse med det politiske samarbejde i 6-byerne på arbejdsmarkedsområdet.

 • Koordinering i sager, hvor der ønskes et høringssvar ud fra en beskæftigelsespolitisk vinkel.

Alle medlemmer af udvalget kan sætte sager på udvalgets dagsorden. Der afholdes kvartalsvise møder i udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

atkommissoriet for koordinationsudvalget for beskæftigelses- og socialområdet godkendes.Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 59:

Tiltrådt.

 

Sagen blev begæret sendt i byrådet til orientering.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
97 Afvikling af valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om fælles patentdomstol 25. maj 2014
Resume

Søndag den 25. maj 2014 er der valg til Europa-Parlamentet samt folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal deltage i EU’s fælles patentdomstol.

Det foreslås, at valgstedet Asferg forsamlingshus flyttes til Træningshuset i Asferg for valghandlingen den 25. maj 2014, da forsamlingshuset har meddelt, at det denne dag ikke kan anvendes som valgsted.

 

Endvidere foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til på byrådets vegne at udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere m.v. samt til at tage stilling til øvrige praktiske forhold i forbindelse med forberedelse og afholdelse af valgene den 25. maj 2014. 

Sagsfremstilling

Søndag den 25. maj 2014 er der valg til Europa-Parlamentet samt folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal deltage i EU’s fælles patentdomstol.

Forvaltningen har kontaktet de 30 valgsteder i kommunen for at reservere lokalerne til valgafviklingen den 25. maj 2014. Et af de hidtidige valgsteder Asferg Forsamlingshus har oplyst, at forsamlingshuset er disponeret til anden side, og derfor ikke kan anvendes som valgsted den 25. maj 2014.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for egnede lokaler inden for afstemningsområdet og anbefaler, at valget den 25. maj 2014 flyttes til Træningshuset i Asferg, Søndergade 17, 8990 Fårup. Træningshuset har god tilgængelighed for handicappede, ligger tæt på det tidligere valgsted og en stor parkeringsplads.

Forvaltningen indstiller derfor, at valgstedet flyttes til Træningshuset i Asferg for valghandlingen den 25. maj 2014.

Til orientering nævnes, at der ikke er helt sammenfald mellem de vælgere, der har valgret til henholdsvis Europaparlamentsvalget og folkeafstemningen, hvorfor der skal udarbejdes særskilte valglister og valgkort for hvert af valgene.

Som følge heraf har Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyst, at det vil være nødvendigt at gennemføre afstemningen som to adskilte afstemninger med særskilte valgborde, stemmerum og stemmeurner. Eventuelt vil det dog, hvis anvendelse af særskilte stemmerum ikke er mulig, og det i øvrigt sikres, at de to valghandlinger gennemføres særskilt, kunne benyttes fælles stemmerum. Som ved afviklingen af valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen om ændring af tronfølgerloven i 2009 vil hvert ordinært valgbord derfor blive suppleret med et ekstra valgbord med 2 personer, der modtager valgkort, fører valgliste og udleverer stemmeseddel til folkeafstemningen.

Fordelingen af valgstyrere, tilforordnede vælgere og brevstemmemodtagere foretages efter forholdstalsmetoden (d'Hondtske metode). Ud fra fordelingen udpeges valgstyrere, tilforordnede vælgere m.v. på grundlag af indstilling fra de respektive byrådsgrupper/partiforeninger. En særlig udfordring er, at det kan blive svært at skaffe det fornødne antal tilforordnede vælgere, når henses at valget afholdes på en søndag. Det forventes derfor, at en større del af bemandingen skal ske med kommunale medarbejdere.

For at optimere tilrettelæggelsen af valgafviklingen foreslås, at borgmesteren bemyndiges til på byrådets vegne at udpege valgstyrere, det nødvendige antal tilforordnede vælgere, brevstemmemodtagere m. v. samt at tage stilling til øvrige praktiske forhold i forbindelse med forberedelse og afholdelse af valgene. Af praktiske og lignende forhold kan nævnes beslutning om at anvende kommunalt ansatte m.v. til deltagelse i valget samt beslutninger i forhold til en eventuel reduktion i antallet af valgborde på enkelte valgsteder ved valgene den 25. maj 2014.

Økonomi

Der er ingen væsentlige økonomiske ændringer ved flytning af valgstedet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at valgstedet Asferg forsamlingshus flyttes til Træningshuset i Asferg for valghandlingen den 25. maj 2014 og

 

atborgmesteren bemyndiges til på byrådets vegne at udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere m.v. samt til at tage stilling til øvrige praktiske forhold i forbindelse med forberedelse og afholdelse af valgene den 25. maj 2014. Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 60:

Indstilles tiltrådt med den bemærkning, at Valgbestyrelsen indkaldes inden valget.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


ERHVERVS- OG LANDDISTRIKTSUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
98 Dårlige boliger - orientering om indgrebsmuligheder og orientering om vedtaget handleplan for dårlige boliger
Resume

Forvaltningen orienterer om kommunens muligheder for at gribe ind overfor dårlige boliger og om byrådets vedtagne handleplan for indsatsen mod dårlige boliger.

Sagsfremstilling

I Randers Kommune, er der adskillige ejendomme, der skiller sig ud, ved at være skæmmende. Det kan være bygninger af en særlig lav kvalitet eller vedligeholdelsesstandard, samt ejendomme med skæmmende oplag.

 

Henvendelser fra ejendomsmæglere, borgere, ansatte i kommunen samt overvågning af berammede tvangsauktioner inden for kommunen har medført, at forvaltningen siden 2009 har ført en observationsliste indeholdende ejendomme, der ved første øjekast fremstår som en dårlig bolig. Listen er i 2014 blevet gennemgået af konsulentfirmaet Søren Garde Rådgivning med henblik på at prioritere indsatsen overfor de dårlige ejendomme.


Kondemnable boliger (Kommunalbestyrelsens tilsynspligt)

I henhold til Byfornyelsesloven skal kommunen føre tilsyn med ejendomme, som benyttes til beboelse og ophold, når det vurderes, at disse ejendomme ved deres beliggenhed, indretning eller andre forhold er sundheds- eller brandfarlige.

En ejendom vurderes at være sundheds- eller brandfarlig hvis den ikke yder tilfredsstillende beskyttelse mod fugt, kulde, varme eller støj, ikke har fyldestgørende adgang for dagslys eller luftfornyelse gennem et eller flere oplukkelige vinduer samt mulighed for tilstrækkelig opvarmning og et tilfredsstillende indeklima. Derudover skal der være adgang til drikkevand, behørigt afløb for spildevand samt tilfredsstillende adgang til WC.

De fleste sager om dårlige boliger og skæmmende bygninger opstartes ved en henvendelse til ejeren i et forsøg på at drøfte forholdene og løse dem ad frivillighedens vej, men er der tale om en beboet ejendom, opstartes sagen med en formel varslings- eller påbudsskrivelse. Herefter besigtiges ejendommen for at fastslå, om der er tale om sunds- eller brandfarlige forhold. Hvis dette er tilfældet, indstilles ejendommen til kondemnering, og det lægges op til politisk beslutning om der skal udstedes påbud om afhjælpning eller forbud mod beboelse og/eller ophold samt eventuel nedrivning.

 

Ved beslutning om kondemnering af beboede ejendomme har kommunen pligt til at genhuse husstanden og betale deres flytteomkostninger.

 

Med udgangspunkt i byrådets vedtagne handleplan for dårlige boliger forventer forvaltningen at skulle kondemnere 8-10 boliger årligt.

  

Ejendomme med væsentlige mangler og ikke-sømmelige forhold

Er der tale om ejendomme med væsentlige mangler, der dog ikke er deciderede sundheds- eller brandfarlige eller hvis der er tale om ejendomme som fremstår usømmelige i forhold til omgivelserne, giver byggeloven mulighed for at meddele et påbud med en frist til at få forholdene bragt i orden. Hvis der som følge af mangler ved ejendommen opstår fare for ejendommens beboer eller andre, kan kommunen kræve bebyggelsen og omkringliggende arealer afspærret og rømmet.

  

Oplag (rod) på ejendommen
Med Byfornyelsesloven kan kommunen yde tilskud til fjernelse af skrot og affald på ejendomme der er beliggende i byer med under 3000 indbyggere eller i det åbne land. Der er tale om en frivillig ordning, der kræver ejers samtykke.

I tilfælde, hvor ejer ikke ønsker at samarbejde, og der er tale om et betydeligt og skæmmende oplag af genstande, kan der varsles besigtigelse af ejendommen med henblik på at udstede påbud eller forbud efter miljøbeskyttelsesloven til sikring af forsvarlig opbevaring, behandling og bortskaffelse af affald.

Det er også muligt at udstede påbud efter byggeloven, hvis oplaget får ejendommen til at fremtræde i en usømmelig stand i forhold til dens beliggenhed.

 

Opkøb

I byer med under 3000 indbyggere, eller i det åbne land, har kommunen mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. Ejendommen kan enten købes på tvangsauktion eller der kan indgås en frivillig aftale med ejer om køb. Forvaltningen vil som udgangspunkt kun opkøbe med henblik på nedrivning og købet vil ske til markedsværdien.

 

Grunden vil efter nedrivning blive forsøgt solgt. Hvis det ikke er muligt at sælge grunden, kan arealet udlægges til grønt areal.

 

Forvaltningen kan efterfølgende få refunderet 60 % af købesummen.

Frivillig nedrivning
I henhold til Byfornyelsesloven kan kommunen yde tilskud til nedrivning af boligejendomme når ejendommen er væsentlig nedslidt, lider af installationsmangler og er opført før 1950. Kommunen får refunderet 60 % af udgiften, hvis ejendommen er beliggende i byer med under 3000 indbyggere, og 50 %, hvis ejendommen er beliggende i større byer.

 

Kommunen kan desuden yde tilskud til nedrivning af erhvervsejendomme, såfremt erhvervet er nedlagt, men kun hvis ejendommen er beliggende i byer med under 3000 indbyggere. Der kan således ikke ydes tilskud til nedrivning af erhvervsejendomme i det åbne land, og bestemmelsen finder ikke anvendelse på bygninger som er offentlig ejede.

 

Som en del af regeringens ”Vækstplan DK” er der afsat 200 mio. kroner i 2014 og 200 mio. kroner i 2015 til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med under 3.000 indbyggere og landdistrikter – den såkaldte ”Pulje til Landsbyfornyelse”, hvor Randers Kommune, indtil videre, har fået tildelt 2,4 mio.kr. til refusion i henholdsvis 2014 og 2015. Puljen kan alene benyttes til frivillige tiltag i form af nedrivning, opkøb, og tilskud til fjernelse af skrot og affald.

 

I august 2013 vedtog byrådet en ny handlingsplan for dårlige boliger, hvor der i højere grad satses på frivillighed for at kunne benytte de ekstra refusionsmuligheder i ”Puljen til landsbyfornyelse”.

 

I december 2013 lancerede kommunen således kampagnen ”Skal vi rive din gamle rønne ned?”, hvor borgerne via kommunens hjemmeside kan søge om tilskud til frivillig nedrivning. Der er i den forbindelse indført fire årlige ansøgningsfrister, hvor der i hver runde er afsat 1. mio. kr. til nedrivning. Såfremt ansøgningerne imødekommes, hjemtager Randers Kommune tilbud på opgaven og afholder hele udgiften til nedrivning.

 

Ud over de objektive krav i Byfornyelsesloven lægges der i vurderingen af ansøgninger vægt på ejendommens stand og afsmittende effekt, etablering af visuel helhed i et område, samt lokalsamfundets eventuelle medvirken til at forskønne området omkring ejendommene. 

Den første ansøgningsrunde udløb 6. januar 2014 og kommunen modtog 15 ansøgninger, som pt. behandles. De næste ansøgningsrunder udløber den 7. april 2014.

 

Det er målet, at der indgås 30-40 frivillige aftaler om nedrivning årligt i 2014 og 2015.

Økonomi

I budgettet er der afsat netto 5,25 mio. kr. til indsatsen mod dårlige boliger. Heraf er de 4 mio. kr. afsat til indgåelse af frivillige aftaler, mens de resterende 1,25 mio. kr. er disponeret til sager som følge af kommunens tilsynspligt med dårlige boliger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervs- og Landdistriktsudvalget,

 

at orienteringen tages til efterretning.Erhvervs- og landdistriktsudvalget , 12. marts 2014, pkt. 20:

Orientering taget til efterretning. Udvalget ønsker sagen videresendt til behandling i Byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
99 Tilslutnings- og forblivelsespligt
Resume

Advokatredegørelse fra Advokatfirmaet energi og miljø viser, at der ikke er hjemmel til at tilbagekalde beslutningen om tilslutnings- og forblivelsespligt af 17. juni 2013. Heller ikke forvaltningsretlige regler giver mulighed for tilbagekaldelse af beslutningen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 20. januar 2014 at bestille en ekstern vurdering af de juridiske konsekvenser ved at annullere beslutningen på byrådsmødet den 17. juni 2013 om tvangstilslutning af 61 ejendomme til Uggelhuse-Langkastrup barmarksværk. Endvidere at sagen genoptaget i miljø- og teknikudvalget, når vurderingen foreligger.

Baggrunden var, at Bjarne Overmark i mail af 10. januar 2014 stillede forslag til byrådsmødet om, at ”Beslutningen på byrådsmødet d. 17.6.2013 om tvangstilslutning af 61 ejendomme til Uggelhuse-Langkastrup barmarksværk annulleres.”

Advokat Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet energi og miljø fik opgaven.

Den 24. februar 2014 afleverede Pernille Aagaard sin konklusion samt redegørelse vedrørende muligheder for at ophæve Randers Byråds beslutning af 17. juni 2013 om 61 ejendommes tilslutningspligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmevæk A.m.b.A.

Advokatens konklusioner 
Advokatens konklusionsnotat er her indsat uredigeret og i sin fulde længde:
"Randers Byråds projektgodkendelse af 17. juni 2013 for tilslutningspligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme er efter vores vurdering lovlig og gyldig. Selve afgørelsen vedrørende Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme er endnu ikke efterprøvet af Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har imidlertid stadfæstet Randers Kommunes generelle projektgodkendelse angående et tilsvarende tilslutningsprojekt for Mellerup Kraftvarmeværk.

Randers Byråds projektgodkendelse af 17. juni 2013 for tilslutningspligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme kan ikke af Randers Byråd på nuværende tidspunkt annulleres, da afgørelsen er gyldig og allerede meddelt de tilknyttede varmeforbrugere ved påbud.

Hverken varmeforsyningsloven eller tilslutningsbekendtgørelsen indeholder udtrykkelig lovhjemmel til, at Randers Kommune kan tilbagekalde og dermed ophæve Randers Byråds projektgodkendelse af 17. juni 2013.

Ud fra det oplyste kan det ikke forventes, at Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme vil meddele samtykke til, at projektgodkendelsen tilbagekaldes.

Den uskrevne forvaltningsretlige grundsætning om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter giver efter vores vurdering heller ikke Randers Byråd mulighed for at tilbagekalde Byrådets projektgodkendelse af 17. juni 2013. Tilbagekaldelse af en gyldig forvaltningsakt kræver en vurdering af den begunstigede part, dvs. Uggelhuse- Langkastrup Kraftvarmes berettigede forventning til den gyldige afgørelse overfor de modhensyn, der taler for tilbagekaldelsen heraf. Det er vores vurdering, at tilbagekaldelsen næppe i sig selv kan begrundes ud fra hensynet til ejerne af de 61 berørte ejendomme, da hensynet til disse allerede indgik i såvel projektforslaget som projektgodkendelsen.

Hvis Randers Byråd alligevel foretager tilbagekaldelsen af projektgodkendelsen af 17. juni 2013, er der risiko for, at beslutningen herom vil blive påklaget af Uggelhuse- Langkastrup Kraftvarme eller andre til Energiklagenævnet. Efter vores vurdering vil Energiklagenævnet fastslå, at tilbagekaldelsen er ulovlig med den konsekvens, at Randers Byråds afgørelse af 17. juni 2013 – og dermed også tilslutningspligten genopstår.

Hvis Randers Byråd foretager tilbagekaldelsen af projektgodkendelsen af 17. juni 2013, og afgørelse herom IKKE påklages af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme eller andre til Energiklagenævnet, kan Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmes økonomi blive forværret. En forværring af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmes økonomi kan påvirke aktuelle eller fremtidige garantiforpligtelser, som Randers Kommune påtager sig for værkets anlægslån.

Randers Kommune kan også ifalde et erstatningsansvar for fejl og forsømmelser i forbindelse med tilbagekaldelsen – fx hvis tilbagekaldelsen lider af en retlig mangel. Erstatningsansvaret kan umiddelbart komme på tale overfor Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme, men eventuelt også overfor enkelte grundejere, som disponerer i tillid til tilbagekaldelsen. I værste fald kan kommunalbestyrelsesmedlemmerne ifalde et personligt erstatnings- eller strafansvar i medfør af kommunestyrelseslovens regler herom."

Status i øvrigt
I Energiklagenævnets afgørelser vedrørende tilslutnings- og forblivelsespligt i Mellerup fra december 2013 diskuterer nævnet spørgsmålet om individuel fritagelse for ejendomme med vedvarende energianlæg. Energiklagenævnet er ikke enig i formuleringen fra Energistyrelsens vejledning fra januar 2012, om at en fritagelse gælder i anlæggets levetid. Nævnet skriver, at en fritagelse ikke kan være tidsbegrænset, men Nævnet skriver omvendt også, at kommunen har mulighed for at pålægge tilslutningspligt, hvis ejeren udskifter sit anlæg, og hvis tilslutningsbekendtgørelsens regler i øvrigt giver mulighed herfor. Hvad det præcis betyder i praksis, f.eks. hvordan kommunen kan blive opmærksom på at et energianlæg udskiftes, har vi nu spurgt såvel Energiklagenævnet og Energistyrelsen om. Sekretariatschefen fra Energiklagenævnet har udtalt, at de vi indgå i en dialog med Energistyrelsen.

Vi forventer desuden flere afgørelser fra Energiklagenævnet i denne måned. Det vil være sager fra Uggelhuse-Langkastrup. Forvaltningen påbegynder ikke tinglysning af tilslutningspligten før alle juridiske spørgsmål er afklaret.

Med henblik på at tilvejebringe en løsning for Uggelhuse-Langkastrup kraftvarmeværk skrev borgmesteren den 11. februar til klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Pedersen. Ministeren svarede den 5. marts, at han vil afvente 2 undersøgelser. Dels en udredning om fremtidens fjernvarme, som bl.a. vil omhandle de mindre naturgasfyrede værker, dels en undersøgelse af, hvorledes de fremtidige afgifter og tilskud skal strikes sammen, så værkerne trygt kan investere i nye anlæg. Den sidste undersøgelse forventes færdig ultimo 2014. Brevene er vedhæftet.

I forlængelse af denne korrespondance er der aftalt møde den 11. marts med Energistyrelsen. I mødet deltager forvaltningen sammen med Pernille Aagaard og repræsentanter fra Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks bestyrelse. Formålet med mødet er at skabe forståelse hos Energistyrelsen for hurtigt at give værket løsningsmuligheder for at kunne nedbringe den høje varmepris. F.eks. om Energistyrelsen kan give et økonomisk tilskud til værket, give værket frit brændselsvalg eller dispensere for fra kravet om positiv samfundsøkonomi ved at lukke værket.

Bestyrelsen fra Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk har inviteret forbrugerne til informationsmøde den 20. marts. Formålet med mødet er at orientere om resultaterne for de scenarier, der er blevet undersøgt samarbejde med Randers Kommune og PlanEnergi. Både forvaltningen og PlanEnergi deltager på mødet.

Økonomi

Der henvises til advokatens konklusioner ovenfor.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at beslutningen om tilslutnings- og forblivelsespligt af 17. juni 2013 for Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk fastholdes.Miljø- og teknikudvalget, 13. marts 2014, pkt. 37:

Indstilles tiltrådt.

Kim Kristensen (L) tog forbehold.Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 63:

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Bjarne Overmark.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 28 stemmer for og 3 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten.

Bilag Funktioner
Notat - byråd - 20-01-2014 Download pdf-dokument
Redegørelsen - Vedrørende mulighederne for at ophæve RBs beslutning af 17.6.2013 Download pdf-dokument
Konklusionsnotat af 24. februar 2014 Download pdf-dokument
Brev fra Rasmus Helveg Petersen vedr. barmarksværk Download pdf-dokument
Brev til Rasmus Helveg Petersen Download pdf-dokument


Punkt Titel
100 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 593 - Boliger på Tyvdalen II
Resume

Den 25. november 2013 vedtog Randers Byråd forslag til lokalplan nr. 593 for Boliger ved Tyvdalen i Vorup. Lokalplanen giver mulighed for op at etablere en etageboligbebyggelse på ca. 50 boliger samt en rækkehusbebyggelse med 3 boliger. Forslaget har været fremlagt for offentligheden og der er kommet 2 breve med indsigelser og bemærkninger.

Sagsfremstilling

Den 25. november 2013 vedtog Randers Byråd forslag til lokalplan nr. 593 for Boliger ved Tyvdalen i Vorup. Lokalplanen giver mulighed for op at etablere en etageboligbebyggelse på ca. 50 boliger samt en rækkehusbebyggelse med 3 boliger. Lokalplanen erstatter gældende lokalplan nr. 346.

Forslaget var fremlagt for offentligheden i perioden fra den 4. december 2013 til den 5. februar 2014.

Der er kommet indsigelser og bemærkninger fra:

 1. Ejerforeningen Højtoftegade 2-14, 8940 Randers SV

 2. Camilla Voergaard Bonde, Højtoftegade, 8940 Randers SV

Forvaltningen gennemgår nedenfor de indkomne indsigelser og stiller forslag til behandling af de indkomne bemærkninger.

Ad.1. Ejerforeningen ønsker, at trappe og elevatortårne begrænses i højden, så de ikke bliver højere end det øvrige nybyggeri. Alternativt ønskes trappe / elevatortårne samt tagterrasse flyttet til den sydligste del af nybyggeriet.

Forvaltningens kommentarer:
Bemærkningen har været forelagt bygherren, som har oplyst, at elevatorer og trappetårne har så ringe udstrækning, at det ikke påvirker udsigten set fra boligerne på Højtoftegade i noget væsentligt omfang.
Bygherren oplyser endvidere, at etablering af tagterrassen ønskes på baggrund af erfaringer fra det tidligere gennemførte byggeri i Tyvdalen, hvor der er mange positive tilbagemeldinger fra beboerne  i forbindelse med deres adgang til tagterrassen og tilføjer, at en eventuel tagterrasse vil blive udført med gennemsigtige glas-brystninger, som man kan kigge igennem.

Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være praktisk muligt at begrænse højden på elevatortårne og trapper til samme højde som det øvrige byggeri, da elevatoren skal kunne betjene samtlige etager i byggeriet. Trappen er under alle omstændigheder nødvendig, hvis man ønsker at give adgang til en tagterrasse.

Der er i skitseforslaget vist to trapper i bebyggelsen, som ligger ved to forskydninger i bebyggelsen. Forvaltningen vurderer, at placeringen af trapperne af hensyn til lejlighedernes tilgængelighed og som flugtveje er placeret på den bedst mulige måde, hvorfor reduktion / flytning af trapper ikke må anses for at være hensigtsmæssig for bygningen drift.

Det er muligt, at flytte tagterrassen til den midterste bygningskrop. Det vil kunne forbedre udsigtsmulighederne for en del af lejlighederne i bebyggelsen på Højtoftegade men forringe udsigten for andre.

Forvaltningen foreslår, at denne indsigelse afvises, og at placering af tagterrassen fastholdes blandt andet med henvisning til bygherrens redegørelse.

Ad 2.  Camilla Voergaard Bonde (CVB) er ked af, at hendes udsigt vil forsvinde, og at etableringen af byggeriet vil reducere de grønne områder i Vorup. CVB forventer, at lejligheden vil blive mindre attraktiv med deraf følgende lavere pris ved et eventuelt salg.
CVB foreslår, at elevatortårnet flyttes længere mod syd, så det generer mindst muligt.

Forvaltningens kommentarer:
Her bemærker bygherren, at højden på det nye byggeri, når der ses bort fra elevatortårne og tagterrasser kun er marginalt højere end det, der var tilladt efter den nu gældende lokalplan.

Forvaltningen skal i denne forbindelse oplyse, at højden på det nye byggeri, når der ses bort fra elevatortårne og tagterrasser er mellem 1 meter og 1½ meter højere end det, der var tilladt i gældende lokalplan nr. 346. Når højdeforskellen varierer, skyldes det, at husene i lokalplan nr. 346 er opdelt i grupper af 3 og 5 huse, så husgrupperne har udgangspunkt i det terræn, der ligger netop der, hvor den enkelte husgruppe aktuelt er placeret.

Med hensyn til bemærkningerne om at flytte elevatortårnet længere mod syd henvises til forvaltningens bemærkninger ovenfor.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at indsigelsen afvises.

Økonomi

Virkeliggørelsen af lokalplanens anlæg skal ske på privat foranledning, og derfor vil der ikke være forbundet kommunale anlægsinvesteringer i byggemodning mv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at forvaltningens forslag til behandling af indsigelser og ændringsforslag godkendes, og

at forslag til lokalplan nr. 593 – Boliger på Tyvdalen II vedtages endeligt.Miljø- og teknikudvalget, 13. marts 2014, pkt. 40:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 64:

Indstilles tiltrådt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Lokalplan 593 Download pdf-dokument
oversigtskort Download pdf-dokument


Punkt Titel
101 Ekspropriation af areal m.v. til anlæg af regnvandsbassin i Hald
Resume

I mødet den 28. oktober 2013 vedtog byrådet at iværksætte ekspropriation af areal m.v. til anlæg af et regnvandsbassin i Hald, hvis det ikke kunne lykkes for Randers Spildevand A/S at opnå frivilligt forlig med ejeren af den pågældende ejendom.

Da frivilligt forlig nu er opgivet, har forvaltningen den 10. januar 2014 afholdt åstedsforretning til forberedelse af ekspropriation af det nødvendige areal på ejendommen Hadsundvej 420 i Hald.

Sagsfremstilling

Randers Spildevand A/S ønsker, at anlægge et regnvandsbassin på landbrugsejendommen Hadsundvej 420 syd for landsbyen Hald. Anlægget er i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan.

Den 28. oktober 2013 vedtog byrådet at iværksætte ekspropriation af det nødvendige areal til projektet, hvis det ikke kunne lykkes for Randers Spildevand A/S at opnå frivilligt forlig med ejeren af den pågældende ejendom. 

Da frivilligt forlig nu er opgivet, har forvaltningen den 10. januar 2014 afholdt åstedsforretning til forberedelse af ekspropriation af et 7.078 m2 stort areal til regnvandsbassinet med et tilhørende arbejdsareal på 8.470 m2.

Ejeren protesterede under åstedsforretningen og senere i brev af 30. januar 2014 mod ekspropriationsforslaget, da ejeren har den opfattelse, at et regnvandsbassin på sigt vil kunne få indflydelse på en udvidelse af husdyrsproduktionen på ejerens landbrugsejendom.

Bassinet vil sandsynligvis med tiden udvikle sig til et § 3 område ifølge naturbeskyttelsesloven. Forvaltningen afviser dog ejerens protest, da det er meget usandsynligt at regnvandsbassinet vil betyde indskrænkninger i udvidelsesmulighederne ud fra den nuværende lovgivning.

Ejeren foreslår i stedet 4 alternative muligheder, nemlig rørføring, nedgravning, overdækning i lighed med gyllebeholder og nedsivning.

Hald Lokalråd protesterer ligeledes mod projektet og foreslår 2 andre placeringer i vedhæftede brev af 8. februar 2014. 

Forvaltningen har i vedhæftede notat nærmere redegjort for de indkomne forslag fra ejeren og lokalrådet, herunder ejerens bemærkninger, indsigelser mv., samt konsekvenser for landbrugsejendommens udvidelsesmuligheder. Desuden tager forvaltningen i notatet stilling til de 2 forslag fra lokalrådet med en nærmere begrundelse for, hvorfor forslagene ikke kan anbefales. 

Forvaltningen afviser ejerens 3 førstnævnte forslag ud fra økonomiske og miljømæssige grunde.

Nedsivning kan kun kræves af kommunen på den enkelte ejendom, hvis der er fuld tilslutning fra alle grundejere, hvor regnvandet kræves separeret, og der var ikke fuld tilslutning hertil blandt grundejerne. 

Regnvandsbassinet etableres med det formål at rense regnvandet i størstedelen af Hald, og ikke kun det område, hvor regn- og spildevand nu bliver separeret.

Forvaltningen og Randers Spildevand A/S har før under og efter åstedsforretningen drøftet andre placeringsmuligheder med ejeren, men der har ikke kunnet opnås enighed om alternative placeringer.

Forvaltningen anbefaler herefter, at ekspropriationen gennemføres i overensstemmelse med det oprindelige projekt.

Økonomi

Randers Spildevand A/S afholder samtlige omkostninger, herunder erstatningsbeløb til lodsejeren.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at ejerens indsigelser mod ekspropriationsindgrebet afvises, 

at der i henhold til miljøbeskyttelsesloven træffes beslutning om ekspropriation at et ca. 7.078 m2 stort areal fra ejendommen matr. nr. 13c, Hald By, Hald,

at der gives midlertidig ret til at disponere over et yderligere areal på ca. 8.470m2 til brug for jordudligning og mulddepot under anlægsarbejdet, og

at spørgsmålet om erstatningsfastsættelsen indbringes for taksationskommissionen.Miljø- og teknikudvalget, 13. marts 2014, pkt. 41:

Indstilles tiltrådt.

Christian Brøns (V) tog forbehold.Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 65:

Indstilles tiltrådt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Protokol om åstedsforretningen Download pdf-dokument
Ejerens indlæg af 30. januar 2014 Download pdf-dokument
Ejendomsbeskrivelse, arealstørrelser mv. Download pdf-dokument
Indlæg fra Hald Lokalråd Download pdf-dokument
Notat vedr. etablering af regnvandsbassin syd for Hald. Download pdf-dokument


Punkt Titel
102 Frivillig forsøgsordning vedrørende genbrug
Resume

Forvaltningen vil som en frivillig forsøgsordning tilbyde, at erhverv i blandet bolig- og erhvervsbebyggelse samt kolonihaver m.fl. kan tilmelde sig den kommunale genbrugsordning for papir og emballage (glas, plast og metal).

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil som forsøgsordning tilbyde, at erhverv i blandet bolig- og erhvervsbebyggelse samt kolonihaver m.fl. kan tilmelde sig den kommunale genbrugsordning for papir og emballage (glas, plast, og metal) og for dette betale en omkostningsbestemt takst herfor.

I takt med at private boliger i Randers Kommune bliver tilbudt bedre og bedre muligheder for at udsortere genanvendelige materiale, får forvaltningen jævnligt henvendelser fra virksomheder, der gerne vil udsortere genanvendelige materialer.

Kommunalbestyrelsen må ifølge Affaldsbekendtgørelsen §24 stk. 3 ikke etablere eller tilbyde ordninger for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Dog må kommunalbestyrelsen ifølge § 42 tilbyde, at erhverv i blandet bolig- og erhvervsbebyggelse bliver omfattet af den eller de ordninger for kildesorteret genanvendeligt affald, som kommunen har etableret for husholdningerne. Netop her er der typisk pladsproblemer i baggårde mv., hvor man ofte ellers er fælles om f.eks. dagrenovationsordningen.

Kolonihaver m.fl. bliver regnet som erhverv. Der er dog flere argumenter, der taler for, at den type erhverv skal have mulighed for at kunne tilmelde sig den kommunale genbrugsordning. Dels er det samme type affald i art og mængde og dels er produktionen af affald flyttet fra den private bolig til kolonihaverne m.fl.

Forslaget går ud på, at kommunen stiller containere til rådighed, og der kan frit vælges mellem hhv. 400 L eller 240 L til papir og 140 eller 240 L til emballage. Containerne tømmes mod betaling hver 4. uge.

Ordningen vil i første omgang tilbydes som en forsøgsordning for at undersøge, om der er tilstrækkelig interesse. Er det tilfældet, vil ordningen på et senere tidspunkt blive indskrevet i kommunens regulativ og fremlagt til politisk godkendelse. 

Forsøgsperioden løber frem til udgangen af 2014.

Økonomi

Takster for afhentning af genbrug er baseret på volume/beholderstørrelse beregnet som en omkostningsbestemt takst. Aktiviteten vil således ikke have indflydelse på øvrige brugeres takster for den tilsvarende ydelse.

Takster i henhold til vedhæftede takstblad.  

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, 

at erhverv i blandet bolig- og erhvervsbebyggelse som frivillig forsøgsordning får mulighed for at tilmelde sig den kommunale genbrugsordning for papir og emballage (glas, plast og metal), 

at kolonihaver m.fl., som frivillig forsøgsordning får mulighed for at tilmelde sig den kommunale genbrugsordning for papir og emballage (glas, plast og metal), og

at taksterne godkendes i forsøgsperioden.

 Miljø- og teknikudvalget, 13. marts 2014, pkt. 42:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 66:

Indstilles tiltrådt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Takst forsøgsordning genbrug erhverv Download pdf-dokument


Punkt Titel
103 Forslag til prioritering af trafiksaneringer og forbedringer af skoleveje 2014
Resume

Udvalget behandlede på mødet den 20. februar 2014 et forslag til prioritering af trafiksaneringer og forbedringer af skoleveje  - 2014. Sagen blev udsat med henblik på revurdering af den samlede indstilling i forhold til nærmeste alternativer. Sagen genfremsættes hermed.

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede på mødet den 20. februar 2014 et forslag til prioritering af trafiksaneringer og forbedringer af skoleveje  - 2014 - med følgende sagsfremstilling:

Forvaltningen har modtaget en række ønsker om trafiksaneringer på boligveje, gennemfartsveje m.v. samt om forbedringer på skoleveje. Forvaltningen har vurderet de indkomne ønsker, herunder ønsker fra de foregående år. Disse ønsker forelægges til prioritering. Der er ialt 49 ønsker om tiltag på veje.

Der er primært taget hensyn til ønsker om trafiksaneringer på veje med høj hastighed og trafikuheld. Beskrivelse af de enkelte forslag og forvaltningens forslag til videre behandling fremgår af vedlagte notat.

Følgende projekter foreslås gennemført i 2014: 

 • Havndal, trafiksanering på Vesterbro

 • Væthvej i Langå, trafiksanering

 • Bøsbrovej, suppleres med en hævet flade

 • Gl. Hobrovej, suppleres med en foranstaltning

Desuden etableres skiltning med 40 km zone på to veje efter nærmere aftale med politiet. 4 af ønskerne afvises og 39 ønsker revurderes ved næste prioritering.   

Udvalget udsatte sagen med henblik på revurdering af den samlede indstilling i forhold til nærmeste alternativer.

Forvaltningen har genovervejet vurderingen af de enkelte projekter og beskrivelsen af flere af projekterne er uddybet i forhold til tidligere.

Sagen genfremsættes hermed, idet forvaltningen fortsat foreslår, at ovennævnte projekter gennemføres. I vedlagte reviderede notat er der dog peget på 10 alternative projekter, der evt. kan erstatte én eller flere af ovennævnte projekter.

Økonomi

I 2014 er der på kommunens anlægsbudget afsat et rammebeløb på 1,056 mio. kr. til sikre skoleveje m.v. De foreslåede projekter skal realiseres inden for denne ramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at de foreslåede projekter i Havndal, på Væthvej i Langå, samt på Bøsbrovej og Gl. Hobrovej gennemføres i 2014, og

at der finansieret af det afsatte rammebeløb til sikre skoleveje m.v. gives en anlægsbevilling på 1,056 mio. kr.Miljø- og teknikudvalget, 13. marts 2014, pkt. 46:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 67:

Indstilles tiltrådt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Forslag om prioritering af trafiksaneringer Download pdf-dokument


Punkt Titel
104 Forslag til klimatilpasningsplan, tillæg til kommuneplanen
Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til Klimatilpasningsplan, som kortlægger fremtidens udfordringer med mere nedbør, stigende vandstand i fjord og vandløb, og prioriterer indsatsen i forhold til at håndtere de ekstra vandmængder. Planen fremhæver 22 områder, hvor der er størst risiko for tab af værdier ved oversvømmelser, og hvor en beskyttelsesindsats vil have størst effekt i fremtiden.

Klimatilpasningsplanens indsatser fremgår af planens handlingsplan.

Forvaltningen giver en kort præsentation af planforslaget på udvalgsmødet.

Sagsfremstilling

Klimaændringerne betyder, at vi i fremtiden vil få et varmere og vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Årsmiddelnedbøren vil stige med ca. 7 % frem mod 2050. Vi vil opleve flere skybrud og havvandstanden vil stige med ca. 1 meter indenfor de næste 100 år. Dette betyder, at både sandsynligheden for oversvømmelser og omfanget af de værdier, der kan gå tabt, vil vokse som tiden går.

Efter aftale mellem regeringen og KL skal kommunerne udarbejde forslag til klimatilpasningsplaner. Klimatilpasningsplanen skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og skabe overblik over og prioritere indsatsen. Klimatilpasningsplanen skal indgå i kommuneplanen som et kommuneplantillæg.

Forvaltningen har i samarbejde med Randers Spildevand A/S udarbejdet forslag til Klimatilpasningsplan, som kortlægger fremtidens udfordringer med mere nedbør, stigende vandstand i fjord og vandløb, og prioriterer indsatsen i forhold til at håndtere de ekstra vandmængder.

Planforslaget kan ses på internetadressen: http://klimatilpasningsplan.randers.dk.

Klimatilpasningsplanen bygger på tre kortlægninger:

 • Sandsynlighedskort.
  Kortlægningen viser, hvor sandsynligheden for oversvømmelse fra fjord, vandløb, nedbør og grundvand er størst ved forskellige givne vejrhændelser i fremtiden.

 • Værdikort.
  Kortet udpeger de steder, hvor de største værdier er, og hvor det koster mest at være udsat for en oversvømmelse.

 • Risikokort.
  Dette kort sammenstiller de to andre kort, og viser den endelige udpegning af de mest udsatte arealer ud fra en afvejning af sandsynligheden for oversvømmelse op imod de værdier, der kan gå tabt. Kortet giver et overblik over de mest sårbare områder, og støtter valget og prioriteringen af mulige indsatser.

Med baggrund i risikokortet har forvaltningen udvalgt 22 områder i kommunen, hvor stigende havvandstand og forøgede nedbørsmængder forventeligt vil give de største udfordringer i fremtiden. Planen beskriver de udfordringer, som områderne har og angiver muligheder for indsatser og prioritering.

Forvaltningen giver en kort præsentation af planforslaget på udvalgsmødet. 

Hovedkonklusioner
En stormflod i Randers Fjord med højvande over 1.70–1.80 m. over normalvandstand, som optræder i gennemsnit én gang hvert 100 år (100-års hændelse), vil allerede i dag forårsage omfattende skader på indbo og erhverv i de lavest beliggende områder i Randers, Uggelhuse og Udbyhøj.

I takt med at vandet stiger, vil en 100-års hændelse efter 2050 kunne skabe en uoverskuelig situation med nedbrud af el- og varmeforsyning, og true broer og veje. Der er derfor behov for i god tid at påbegynde sikring af særlig udsat forsyningsvirksomhed og infrastruktur.

Fremtidens ekstra nedbørsmængder kan i udgangspunktet med prioriteringer og indsatser håndteres gennem spildevandsplanlægningen.

Mere vand i Gudenåen og andre vandløb vil ikke give anledning til oversvømmelser med væsentlige værditab med mindre vandstandsstigningen skyldes stormflod.

Forslag til handlingsplan
Forslaget til klimatilpasningsplan omfatter en handlingsplan til fremadrettede initiativer i forhold til beredskab, spildevandsplanlægning, informationsindsats, iværksættelse af tekniske analyser, organisering og samarbejde internt og i samarbejde med andre.

Kommuneplantillæg og digital præsentation
Planen er udarbejdet som kommuneplantillæg nr. 6. Efter byrådets vedtagelse sendes planforslaget i 8 ugers offentlig høring. Herefter bearbejdes de indkomne bemærkninger og forslag til endelig plan som forventes forelagt miljø- og teknikudvalget til godkendelse med efterfølgende behandling og endelig vedtagelse i byrådet i foråret 2014. Forslag til klimatilpasningsplan er skrevet og designet til at blive vist digitalt på kommunens hjemmeside (http://klimatilpasningsplan.randers.dk). Den digitale præsentation af planen giver mulighed for visning af dynamiske kort. Til gengæld vil en printet PDF-udgave i præsentationen ikke yde planen retfærdighed, da layout er tilpasset visning på internettet.

Klimatilpasningsplanen følges op af risikostyringsplan i forhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv 
Udover planens funktion som kommuneplantillæg, vil den samtidig være et første trin på vejen til næste opgave. Inden 15. september 2015 skal Randers Kommune have vedtaget en
risikostyringsplan for oversvømmelsestruede områder langs Randers Fjord og i Randers by. Arbejdet med risikoplanen vil foregå i samarbejde med Norddjurs Kommune, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen.

Arbejdet med risikostyringsplaner er en opgave for de 10 særligt oversvømmelsestruede områder i Danmark, der er udpeget i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv, hvoraf Randers Fjord og de bynære områder langs Gudenåen i Randers er ét af de ti.

De to planer vil hovedsageligt bygge på det samme grunddata, og have samme fokus på risikostyring. Oversvømmelsesdirektivet stiller krav om revision hvert femte år, og vil forventelig have lidt mere fokus på beredskabsopgaven.  

Økonomi

Planen beskriver mulige indgreb som kan iværksættes over en årrække. Finansieringen af disse indgreb tager planforslaget ikke stilling til her og nu. Når nødvendige indgreb til beskyttelse imod oversvømmelser ønskes realiseret i fremtiden, vil disse blive fremlagt til politisk behandling i hvert enkelt tilfælde.

Forvaltningen har screenet planen i forhold til bestemmelserne om miljøvurdering. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering (se vedhæftede screenings-notat).

 

Forvaltningen oplyser efterfølgende, at de økonomisk tungeste tiltag i planforslaget ligger langt ude i fremtiden (efter 2020). Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt overblik over omfanget og størrelsen af udgifterne til disse tiltag, ligesom der ikke er taget stilling til, hvordan tiltagene kan finansieres.

 

Ansvaret for finansieringen tiltag mod nedbør, der håndteres i spildevandsplanlægningen, ligger hos Randers Spildevand A/S, der er brugerfinansieret.  Foranstaltninger på privat ejendom er i udgangspunktet lodsejernes eget ansvar. For større offentlige anlægsprojekter kan der blive  tale om såvel statslig som kommunal finansiering samt evt. fondsmidler. På grund af det tidsmæssige perspektiv er det forventningen, at en væsentlig del af tiltagene vil kunne gennemføres i forbindelse med planlagte renoveringsarbejder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, 

at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget til planen, og at beslutning herom offentliggøres, og

at forslag til klimatilpasningsplan vedtages og offentliggøres som forslag til kommuneplantillæg i henhold til planlovens regler herom.


Miljø- og teknikudvalget, 27. januar 2014, pkt. 6:

Indstilles tiltrådt.

Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 25:

Sagen udsat.

 

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 68:

Indstilles tiltrådt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Screening for miljøvurdering - klimatilpasningsplan - kommuneplantillæg nr. 6 Download pdf-dokument
samlet_plan_pdf Download pdf-dokument
Handlingsskema_rev. 16.12_LBJ Download pdf-dokument


KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
105 Tilskudsaftaler med foreninger
Resume

Der fremlægges forslag til principper for indgåelse af tilskudsaftaler med foreninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af ændrede regler for Randersordningen 2014 godkendte kultur- og fritidsudvalget efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget, at der kan indgås tilskudsaftaler med folkeoplysende foreninger for flerårige perioder. Det fremgår af Randersordningen, at tilskudsaftaler skal forelægges folkeoplysningsudvalget til godkendelse. Hvis tilskudsaftaler medfører øgede udgifter, skal de tillige godkendes af kultur- og fritidsudvalget.

Formålet med tilskudsaftaler er at reducere det administrative arbejde i såvel foreninger som forvaltning, samt at sikre foreningerne en budgetmæssig sikkerhed for tilskuddet i en periode, så foreningen kan planlægge for flere år ad gangen.

Tilskudsaftalen sikrer foreningen et fast tilskud i 3 – 5 år. For at have et udgangspunkt for aftalen er det nødvendigt, at foreningen har fået tilskud i nogle år forud, og at der er tale om en forholdsvis stabil forening hvad angår medlemstal, aktiviteter og faciliteter.

Det bemærkes, at der er et forholdsvist stort arbejde med at etablere grundlaget for aftalen, og senere med at følge op og eventuelt etablere grundlaget for ny aftale. Til gengæld skal der ikke kontrolleres bilag mv. hvert enkelt år.

Det foreslås, at tilskudsaftalen kan omfatte:

Tilskud til faste lejemål/foreningsejede klublokaler

Tilskud til medlemmer

Tilskud til kursusdeltagelse

Tilskud til pleje af idrætsarealer, herunder opstregning

Eventuelle andre områder

Men ikke:

Tilskud fra udviklingspulje, breddeidrætsmidler og eventuelle andre puljer.

Lokaletilskud til enkelte lejemål (f.eks. spejderlejere, træningsophold)

Timer i idrætshallerne (idet der er en særskilt ordning for idrætshaller)

Tilskudsgrundlaget og tilskuddene er underkastet samme regnskabs- og revisionskrav som alle andre tilskud, herunder mulighed for udtagelse til stikprøvevis legalitetskontrol. Tilskud udbetales i fire rater årligt. Tilskuddet prisreguleres med den sats, som byrådet vedtager at fremskrive tilskudskontoen med.

Tilskudsaftalen kan opsiges fra begge parter, hvis forudsætningerne ændrer sig væsentligt, herunder hvis tilskudsbeløb til foreninger uden tilskudsaftale ændres med mere end 10 pct.

Økonomi

Tilskudsaftaler etableres inden for eksisterende økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til folkeoplysningsudvalget,

 

atprincipperne for indgåelse af tilskudsaftaler godkendes.Folkeoplysningsudvalget, 24. februar 2014, pkt. 11:

Sagen sendes til kultur- og fritidsudvalget til behandling først og derefter retur til folkeoplysningsudvalget.

 

Louise Høeg Jensen var fraværende ved sagens behandling.Kultur- og fritidsudvalget, 17. marts 2014, pkt. 20:

Kultur- og fritidsudvalget besluttede at tiltræde indstillingen.

 

Ellen Petersen tog forbehold vedr. punktet omkring tilskud til pleje af idrætsarealer, herunder opstregning og begærede sagen i byrådet.

 

Andes Vistisen var fraværende.Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 69:

Indstilles tiltrådt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 30 stemmer og 1 stemme imod. Ellen Petersen stemte imod.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
106 Skoleindskrivning til børnehaveklasser 2014/15 - elevvandringer
Resume

Skoleafdelingens forslag til fordeling af elever til børnehaveklasser, gældende for skoleåret 2014/15, blev behandlet og vedtaget på børn og skoleudvalgsmødet d. 21. januar 2014. Dette betyder konkret, at der i skoleåret 2014/15 oprettes 42 børnehaveklasser.

Sagsfremstilling

Skoleafdelingens forslag til fordeling af elever til børnehaveklasser, gældende for skoleåret 2014/2015, blev behandlet og vedtaget på børn og skoleudvalgsmødet d. 21. januar 2014. Dette betyder konkret, at der i skoleåret 2014/15 oprettes 42 børnehaveklasser.

Elev- og klassetallene er opgjort på baggrund af en stillingtagen til følgende forhold/ansøgninger:

 • Ansøgning om tidlig skolestart.

 • Ansøgning om skoleudsættelse.

 • Ansøgning om anden skole end distriktsskolen.

 • Elever der undervises på samme klassetrin i 2 år (omgængere).

Elev- og klassetallene er opgjort i tråd med ”Retningslinjer for elevoptag på kommunens folkeskoler”, der er vedtaget af byrådet. Ønsker forældrene deres barn optaget på en anden folkeskole end distriktsskolen, imødekommes dette, i tråd med retningslinjerne, såfremt dette ikke udløser en ekstra klasse. Derudover skal der samtidig friholdes det fornødne antal ledige pladser på det enkelte klassetrin til de elever, der i løbet af skoleåret tilflytter skoledistriktet. I praksis betyder sidstnævnte, at klassekvotienten ikke må overstige 24 elever på en 1-sporet skole, 25 elever på et 2-sporet skole samt 26 elever på en 3-sporet skole. Såfremt eleven har søskende på den ønskede skole, imødekommes ønsket om optagelse dog altid uafhængigt af klassekvotienten.

De elever, der er meddelt afslag på baggrund af ovenstående retningslinjer, er administrativt ”tilbageført” til distriktsskolen og dermed indeholdt hér i forhold til den endelige børnehaveklassefordeling.

På baggrund af dette års skoleindskrivning kan det, i lighed med tidligere år, konstateres, at der finder elevvandringer sted internt mellem kommunens folkeskoler samt mellem kommunens folkeskoler og andre skoleformer. Det vil sige forældre, der ønsker en anden skole eller skoleform end distriktsskolen.

I forhold til elevvandringer fordelt på 0. til 10. klassetrin kortlægger den enkelte skole fra 1. august 2014 baggrunden for disse elevvandringer. Dette i det omfang forældrene ønsker at oplyse om baggrunden for skoleskiftet. En række elevvandringer/skoleskift kan henføres til ”naturlige” skoleskift – dette i form af skift fra grundskole (0. til 6. klasses skole) til overbygningsskole samt flytning af folkeregisteradresse, der fordrer et skoleskift etc. Derudover kan der være et mindre antal elevvandringer/skoleskift, der kan henføres til mere subjektive forhold og begrundelser, og disse skift kan kun opgøres/klassificeres i det tilfælde, at forældrene ønsker at oplyse om baggrunden for skoleskiftet.

På baggrund af dette års skoleindskrivning har skoleafdelingen udarbejdet et oversigtsskema, der viser antallet af potentielle elevtal til indskrivning pr. skoledistrikt (distriktselever) samt elevvandringer til anden folkeskole eller skoleform. Derudover antal elever der er bevilliget skoleudsættelse.

Oversigtsskemaet gennemgås på børn og skoleudvalgsmødet.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.Børn og skoleudvalget, 18. februar 2014, pkt. 25:

Udsat. Christian Boldsen og Mogens Nyholm var fraværende.Børn og skoleudvalget, 11. marts 2014, pkt. 34:

Taget til efterretning. Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet. Fatma Cetinkaya var fraværende.Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 70:

Indstilles taget til efterretning.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag Funktioner
Indskrivning i børnehaveklasse 2014-15 - oversigtsskema Download pdf-dokument


Punkt Titel
107 Udbedring af indeklima på Nyvangsskolen og Østervangsskolen
Resume

Den 18. februar 2013 godkendte byrådet en samlet 3 årig plan for udbedringer af indeklimaproblemerne for Randers Kommunes samlede skolevæsen. I tråd med planen er indeklimaet udbedret på en række af skolerne i 2013. I 2014 skal indeklimaet ifølge planen udbedres på Østervangsskolen, Nyvangsskolen og Hobrovejens Skole.

Sagsfremstilling

Den 18. februar 2013 godkendte byrådet en samlet 3 årig plan for udbedringer af indeklimaproblemerne for Randers Kommunes samlede skolevæsen. I den sammenhæng godkendte byrådet ligeledes, at udgiften til indeklimaudbedringerne finansieres af midlerne til skoleudbygningsplanen i perioden fra 2013 til 2015.

Ifølge udbedringsplanen skal indeklimaet udbedret på Østervangsskolen, Nyvangsskolen og Hobrovejens Skole i 2014. På denne baggrund ansøges der i første omgang samlet om en anlægsbevilling på 12,3 mio. kr. til udbedringen af indeklimaet på Østervangsskolen og Nyvangsskolen (Østervangsskolen: 5,8 mio. kr. samt Nyvangsskolen: 6,5 mio. kr.), idet der er påbud fra arbejdstilsynet på disse to skoler.

Vurderingen af den samlede bevillings størrelse er foretaget af Miljø og Teknik baseret på en tværsum af de m²-priser, der er betalt for at etablere de fornødne anlæg på de skoler, hvor indeklimaproblemerne er bragt i orden. Det skal bemærkes, at anlægsbevillingen er højere, end det overslag, der er udarbejdet af COWI og som fremgår af den 3 årig plan. Her er den samlede udgift opgjort til 9,1 mio. kr. Baggrunden herfor er bl.a., at der er et antal klasselokaler på den enkelte skole, der ikke er medregnet i COWIs overslag.

Økonomi

Udbedringerne af indeklimaproblemerne på Nyvangsskolen og Østervangsskolen kræver en samlet anlægsbevilling på 12,3 mio. kr. i 2014 (Østervangsskolen: 5,8 mio. kr. samt Nyvangsskolen: 6,5 mio. kr.). Udgifterne finansieres af de afsatte midler til skoleudbygningsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og børn og skoleudvalget,

at der gives en anlægsbevilling til etablering af mekanisk ventilation på 5,8 mio. kr. til Østervangsskolen,
at der gives en anlægsbevilling til etablering af mekanisk ventilation på 6,5 mio. kr. på Nyvangsskolen,
at den samlede anlægsbevilling finansieres af de afsatte midler til skoleudbygningsplanen.Børn og skoleudvalget, 11. marts 2014, pkt. 36:

Indstilles tiltrådt. Fatma Cetinkaya var fraværende.Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 71:

Indstilles tiltrådt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Bevillingsskema vedr. Østervangsskolen Download pdf-dokument
Bevillingsskema vedr. Nyvangsskolen Download pdf-dokument


Punkt Titel
108 Orientering om implementering af børneintra
Resume

I forbindelse med budget 2014-17 er der udvalgt 8 innovationsprojekter, hvor implementering af børneintra på dagtilbudsområdet indgår som ét af dem. I 2014 er der igangsat en proces, således der fra 1. kvartal 2015 sker en løbende udrulning af børneintra til hvert af de 5 kommunale dagtilbud og til de selvejende institutioner.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2014-17 er der udvalgt 8 innovationsprojekter, hvor implementering af børneintra på dagtilbudsområdet indgår som ét af dem.

Formålet med at implementere et børneintra er bl.a.

 • At styrke og forenkle den interne kommunikation i den enkelte institution.

 • At styrke forældrenes digitale selvbetjening.

 • At styrke og forenkle pædagogisk dokumentation og formidling af arbejdet i dagtilbud.

 • At udnytte og styrke de digitale kompetencer hos borgere og medarbejdere.

I 2014 er der igangsat en proces, som skal lede hen mod, at der i 1. kvartal 2015 kan ske en løbende udrulning af børneintra i kommunale dagtilbud og selvejende institutioner.

Processen kan deles i to.

Den første del af processen omhandler kortlægning af det nuværende IT-niveau (udstyr og forbindelser) i dagtilbud, udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale og valg af leverandør. Herudover vil der ske en inddragelse af forældre, medarbejdere og ledere med henblik på at fastlægge behov og forventninger til det kommende børneintra.

Den anden del af processen omfatter introduktion til det valgte børneintra for forældre, ledere og medarbejdere samt tilbud om kompetenceudvikling i forhold til digital kommunikation.

Forvaltningen har udarbejdet notat vedr. de funktioner i daginstitutionerne, hvor børneintra vil erstatte nuværende manuelle arbejdsfunktioner. Herudover er der vedhæftet notat vedrørende de 8 konkrete innovationsprojekter, hvor der er indarbejdet en samlet besparelse på 20 mio. kr., incl. 2 mio. kr. ved indførelse af børneintra, fra budget 2015. Dette notat blev udleveret til byrådet ved budgetkonferencen den 30. august 2013.

Økonomi

Der er reserveret 5 mio. kr.af dagtilbudsområdets indefrosne midler, der skal anvendes til indkøb af system og udgifter til etablering af den nødvendige tekniske platform.

Fra 2015 er der indlagt en årlig besparelse på 2 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget, 

at orienteringen tages til efterretning.Børn og skoleudvalget, 18. februar 2014, pkt. 20:

Bjarne Overmark, Charlotte B. Mølbæk, Christina Kjærsgaard, Mikael Mouritsen og Fatma Cetinkaya ønskede sagen i byrådet, da de er imod gennemførelse af besparelsen på 2 mio. kr. på dagtilbudsområdet i forbindelse med indførelsen af børneintra. Mikael Mouritsen og Fatma Cetinkaya er endvidere imod indførelsen af børneintra på dagtilbudsområdet. Morten Grosbøl og Mark Pring tog orienteringen til efterretning.

Christian Boldsen og Mogens Nyholm var fraværende.

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at sagen tilbagesendes til Børn og Skole udvalget med anmodning om, at der anvises alternativ finansiering af den indarbejdede besparelse på 2 mio. kr. i hvert af årene 2015-17, da besparelsen vedr. børneintra foreslås at udgå.Økonomiudvalget, 3. marts 2014, pkt. 37:

Sagen tilbagesendt til Børn- og Skole-udvalget i overensstemmelse med forvaltningens anbefaling.

 

Kasper Fuhr Christensen bemærkede, at han principielt er imod besparelser på daginstitutionsområdet.Børn og skoleudvalget, 11. marts 2014, pkt. 40:

Taget til efterretning.

Christian Boldsen, Mark Pring, Christina Kjærsgaard, Fatma Cetinkaya, Mikael Firling Mouritsen, Morten Grosbøl og Charlotte Bromann Mølgaard er enige om, at indførelsen af børneintra ikke må medføre personalemæssige konsekvenser for dagtilbuddene.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet. Mogens Nyholm var fraværende.Økonomiudvalget, 24. marts 2014, pkt. 72:

Indstilles taget til efterretning.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning med 27 stemmer for. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.

Bilag Funktioner
Børneintra - Notat vedr anvendelse Download pdf-dokument
Innovation - notat vedr de 8 projekter Download pdf-dokument


SAGER REJST AF MEDLEMMERNE
Punkt Titel
109 Spørgsmål fra Kim Kristensen, Beboerlisten, vedr. sammenlægning af alle afdelinger i Randers Arbejderes Byggeforening af 1874
Sagsfremstilling

Kim Kristensen, Beboerlisten, fremsender i mail af 10. marts 2014 følgende:

"Foranlediget af debatten på byrådsmødet den 10.3. 2014 om sammenlægning af alle afdelinger i Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 skal jeg - i medfør af Kommunestyrelseslovens § 11 – anmode borgmesteren om på byrådsmødet mandag den 31. marts 2014 oplyse følgende:

 • Samtlige lejestigninger i Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 fra 2006 til i dag fordelt på de tidligere fem selvstændige afdelinger

 • Årsagerne til de enkelte stigninger fordelt på henholdsvis

  • Stigninger foranlediget af stigning i almindelige driftsudgifter

  • Stigninger foranlediget af huslejeudjævning i forbindelse med sammenlægning af 5 afdelinger til den nuværende ene afdeling"

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmålet blev besvaret.

Bilag Funktioner
Notat af 23-03-14 vedr. Randers Arbejderes Byggeforening Download pdf-dokument


Punkt Titel
110 Spørgsmål fra Charlotte Broman Mølbæk, Socialistisk Folkeparti, vedr. funktionsvederlag til 2. viceborgmester og konstitueringsaftalen
Sagsfremstilling

Charlotte Broman Mølbæk, Socialistisk Folkeparti, fremsender i mail af 18. marts 2014 følgende:

"Ved byrådsmødet d. 10/3-2014 valgte SF at stemme imod et vederlag til 2. viceborgmesteren i de to uger, hvor han skal vikariere i sommerferien.

 

Under debatten i byrådssalen gav flere byrådsmedlemmer udtryk for, at det var en gammel praksis, at borgmester og 1. viceborgmester koordinerer deres ferie, så 2. viceborgmester kan vikariere i 2 uger af sommerferien og således at 2. viceborgmester kan oppebære et funktionsvederlag på ca. 30.000 kr. pr. år.

 

I den forbindelse vil SF gerne stille følgende spørgsmål:

 

Hvor stor vurderes arbejdsbyrden for borgmesteren at være i ugerne 28 og 29? (Jvf. Styrelsesloven §34, stk. 4)

 

Hvilke principper ligger til grund for vurderingen af arbejdsbyrdens omfang og varighed? (Jvf. Styrelsesloven §34, stk. 4)

 

I henhold til Lov om Kommunernes styrelse §35, stk. 5 fremgår det, at en næstformand skal varetage formandsopgaven i mere end 5 uger for at kunne modtage et funktionsvederlag. Gælder dette også 2. viceborgmesteren?

 

Var det funktionsvederlag, der tidligere er blevet givet til 2. viceborgmester ifm. borgmester og viceborgmesters afholdelse af ferie indenfor rammerne af det maksimale samlede beløb, der må gives som vederlag? (Jvf. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv §7, stk. 4, pkt. 9)

 

Er funktionsvederlaget for 2. viceborgmester en del af konstitueringensaftalen? 

Er der indgået andre aftaler, der ikke fremgår af konstitueringensaftalen? 

Hvordan vil konstitueringens parter fremover sikre åbenhed og gennemskuelighed?"

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmålet blev besvaret.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
111 Spørgsmål fra Henning Jensen Nyhuus, Socialdemokratiet, vedrørende ferieafløsning for borgmester med aflønning til 2. viceborgmester
Sagsfremstilling

Henning Jensen Nyhuus, Socialdemokratiet, har i mail af 17. og 18 marts 2014 fremsendt følgende:

"Foranlediget af debatten om vederlag til 2. viceborgmester skal jeg – i medfør af Kommunalstyrelseslovens § 11 – anmode borgmesteren om på byrådsmødet den 31. marts 2014 at svare på, hvor mange gange der de sidste 8 år har været sager på økonomiudvalgets dagsorden efterfulgt af byrådets dagsorden med afstemninger og fordelingen af disse stemmer vedr.:

Ferieafløsning for borgmester med aflønning til 2. viceborgmester. Der anmodes på samme måde om en status på afløsning/aflønning af næstformændene i de politiske udvalg."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmålet blev besvaret.

Bilag Funktioner
Notat af 23-03-14 vedr. vedlerlag i forbindelse med fereiafløsning for borgmester Download pdf-dokument


Punkt Titel
112 Anmodning fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, om redegørelse om inklusionssituationen i folkeskolerne i Randers Kommune
Sagsfremstilling

Bjarne Overmark, Beboerlisten, fremsender i mail af 18. marts 2014 følgende:


"DR1's nyhedsudsendelse "21 Søndag" igangsatte søndag den 23 februar 2013 en omfattende dækning af de problemer, der kan opstå i kølvandet på den stærkt stigende inklusion i folkeskolerne landet over. Og i dag tirsdag d. 18.3.2014 har undervisningsministeren foranlediget af Venstre og Liberal Alliance bakket af Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten været kaldt i samråd om ”brutal” inklusion.

Beboerlisten anmoder derfor Borgmesteren om på Byrådsmødet den 31.3.2014 om at give Byrådet

en orientering om forholdene på skolerne i Randers. Besvarelsen bilægges et kort notat, der som

minimum indeholder svar på de faktuelle forhold.

Orienteringen bedes belyse følgende forhold:

Kommuneaftalen: "Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013" udgivet af Finansministeriet 2012, indeholder følgende aftale mellem Kl og Regeringen om inklusion:

"Regeringen og KL er enige om følgende målsætninger:

- Andelen af elever, der inkluderes i den almene undervisning øges. Målet er således, at andelen af elever i almindelig undervisning i 2015 er forøget fra 94,4 pct. til 96,0 pct. af det samlede elevtal i folkeskolen.

- Elevernes trivsel fastholdes i takt med omstillingen til øget inklusion.

- Samtidig er parterne enige om at have fokus på at følge udviklingen inden for centrale fokusområder; kompetencer, inklusionsfremmende styringsmodeller og opbakning til inklusion.


Der sker en årlig afrapportering af status på omstillingen til øget inklusion. Omstillingen følges foreløbig i en periode over tre år. I den forbindelse er regeringen og KL enige om, at der gennemføres en tilbagevendende repræsentativ undersøgelse af omstillingen til øget inklusion i 10-12 udvalgte kommuner, herunder på baggrund af data om supplerende undervisning.”

1. Hvordan forholder det sig med inklusionsprocenten i Randers Kommune skoleårene 2011/12, 2012/13 og 2013/14 og hvordan forventes prognosen for 2014/15 og 2015/2016 at blive?

2. Hvordan forholder det sig i ovennævnte skoleår, med antallet af elever under tilbud i Randers Ungdomsskole, herunder antallet af elever, der er omfattet af et 10 timers tilbud på de enkelte skoler?

3. De i Kommuneaftalen nævnte årlige afrapporteringer bedes bilagt til Byrådets orientering.

4. Det bedes oplyst, om Randers Kommune har deltaget i en af de i Kommuneaftalen nævnte repræsentative undersøgelser. I bekræftende fald bedes resultatet heraf vedlagt som bilag.

5. Der bedes orienteres om, hvordan forvaltningen sikrer sig, at såvel den inkluderede elev såvel som de øvrige elevers trivsel fastholdes.

6. Byrådet vedtog den 3. september 2012 sag 12/188 Udlægning af ressourcer til specialundervisning 2012. Af side 23 i det vedtagene forslag fremgår, at modellens virkning skal evalueres efter 2 år med henblik på en eventuel fuld udlægning af midlerne. Af samme side fremgår indledningsvis: "Der udarbejdes årligt en status over antallet af elever, den enkelte skole udskiller til specialklasse og specialskoletilbud. På denne baggrund foretages der årligt en vurdering af, hvordan skolerne anvender de

decentrale ressourcer i forhold til inkluderende tiltag på skolerne. Der udarbejdes en gang årligt et notat til børn- og skoleudvalget, hvori der redegøres for udviklingen på området."

Disse redegørelser bedes bilagt orienteringen til Byrådet.

7. Der ønskes en kort orientering om, hvilke overvejelser forvaltningen har gjort sig omkring evaluering i henhold til ovenstående, i lyset af den kommende skolereform og den varslede skolestrukturændring.

8. Borgmesteren bedes i orienteringen oplyse, om der i den vedtagne finansiering af skolereformen, er afsat ekstra midler, der afledes af den markant længere skoledag?

9. Der ønskes en orientering, om der ved skolerne i Randers er oprettet såkaldte iklasser (Inklusionsklasser), der ikke er registreret som egentlige specialklasser under Inklusionsloven, hvor eleverne har en stor andel af deres timer?

10. Den 23. oktober 2013 offentliggør Randrers lærerforening en undersøgelse der viser: "73 % af lærerne og børnehaveklasselederne i Randers Kommune føler sig ikke uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/håndtere de elever med særlige behov, der i dag er inkluderet i skolernes almindelige klasser" Hvilke overvejelser har forvaltningen desangående?"

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Besluttet at sende spørgsmålene til behandling i Børn- og Skole-udvalget med 26 stemmer for. 4 undlod at stemme. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.

 

Christian Brøns deltog ikke i sagens behandling.

Bilag Funktioner
Inklusionsundersøgelse_-_grafer_-_Randers_Lærerforening Download pdf-dokument


LUKKEDE SAGER
Punkt Titel
113 Udnævnelse
Bilag Funktioner
Ingen bilag