| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Byrådet Byrådet Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Anders Buhl-Christensen, Anders Primdahl Vistisen, Bjarne Overmark, Charlotte Broman Mølbæk, Christian Boldsen, Christian Brøns, Christina Kjærsgaard, Claus Omann Jensen, Daniel Madié, Ellen Petersen, Fatma Cetinkaya, Frank Nørgaard, Helle Dahl Skøtt, Henning Jensen Nyhuus, Iben Sønderup, Jens Laursen, Jens Peter Hansen, Kasper Fuhr-Christensen, Katrine Fruelund, Kim Kristensen, Lars Christian Søgaard, Leif Gade, Louise Høeg Jensen, Mark Pring, Mikael Firlings Mouritsen, Mogens Nyholm, Morten Grosbøl, Ole Skiffard, Steen Bundgaard, Susanne Koch, Torben Hansen

Møde lokation

Det gamle Rådhus

Dagsorden

SAGER FRA ADMINISTRATIONEN
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS SAGER
BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
SOCIALUDVALGET INKL. DE IKKE ARBEJDSMARKEDSPARATE BORGERES SAGER
ØKONOMIUDVALGETS SAGER
ERHVERVS- OG LANDDISTRIKTSUDVALGETS SAGER
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
SAGER REJST AF MEDLEMMERNE
LUKKEDE SAGERSAGER FRA ADMINISTRATIONEN
Punkt Titel
38 Bemyndigelse til at underskrive dokumenter
Resume

Der henvises til sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Efter styrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af borgmesteren eller en af de to viceborgmestre, samt af en person, der er bemyndiget dertil af byrådet. De personer der kan udpeges skal være byrådsmedlemmer eller ansatte i kommunen.

Aktuelt er følgende personer af byrådet bemyndiget til sammen med borgmesteren/viceborgmestrene at underskrive de i styrelseslovens § 32 nævnte dokumenter: Kommunaldirektør Hans Nikolaisen, miljø- og teknikdirektør Lene Andersen, økonomichef Poul Erik Oest og stabschef Rasmus Bak-Møller. Da Rasmus Bak-Møller ikke længere er ansat i kommunen ophører denne bemyndigelse. 

Kommunen har ansat stabschef Frederik Gammelgaard pr. 1. november 2013 og der er behov for en fornyet udpegning. Det indstilles, at stabschef Frederik Gammelgaard bemyndiges.

Der sker ikke ændringer i de øvrige bemyndigelser.  

Økonomi

Ingen

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

atstabschef Frederik Gammelgaard bemyndiges til sammen med borgmesteren/viceborgmestrene at underskrive de i kommunestyrelseslovens § 32 nævnte dokumenter.
Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
39 Udpegningssager til hverv, råd og bestyrelser
Sagsfremstilling

Valggrupperne har efter byrådsmødet den 20. januar 2014 følgende tilføjelser og korrektioner til udpegninger:

 

Randersborgerkommitéen

Udover de på byrådsmøde den 20. januar 2014 udpegede medlemmer udpeger valggruppe 1 Katrine Fruelund til Randersborgerkommitéen. 

 

Beredskabskommissionen

Udover de på byrådsmøde den 20. januar 2014 udpegede medlemmer udpeges tillige Ole Skiffard til beredskabskommissionen.

 

Handicaprådet

Udpegning på byrådsmøde den 20. januar 2014 ændres således:

Fatma Cetinkaya vælges som medlem af handicaprådet med Steen Bundgaard som suppleant og Ole Skiffard vælges som suppleant for Charlotte Mølbæk Broman.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet,

 

at udpegningerne tages til efterretning.
Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
40 Arena Randers som multihal
Resume

Byrådet afsatte i 2011 i alt 18.2 mio. kr. i 2013 og 2014 til opgradering af Arena Randers fra idrætshal til multihal. Det foreslås nu, at planerne om opgradering skrinlægges, og at midlerne i stedet reserveres som startkapital til etablering af en ny multihal.

Sagsfremstilling

Randershallen blev ved etableringen i 1972 sikkerhedsmæssigt godkendt som en idrætshal med indtil 2.500 tilskuere. Alle øvrige arrangementer har det været nødvendigt at indhente særskilt tilladelse til, og i takt med stigende sikkerhedskrav blev det stadigt vanskeligere at opnå de nødvendige dispensationer. I 2011 meddelte Beredskabet, at man inden for kort tid ikke længere ville kunne opnå dispensationer til arrangementer som store idrætsarrangementer, store koncerter, udstillinger mv.

 

På den baggrund besluttede byrådet efter en indledende undersøgelse af mulighederne at afsætte 18,2 mio. kr. til opgradering af hallen til multihal. I en multihal er kravene til konstruktionernes bæreevne højere, og de sikkerhedsmæssige forhold forbedret med bedre brandmelding og brandventilation, forbedrede flugtveje mv. Derfor kan arrangementer forhåndsgodkendes uden at der skal udarbejdes særskilte brandstrategier for hvert enkelt arrangement.

 

Det har vist sig, at opfyldelse af kravene er vanskelig. Se vedlagte notat for en nærmere beskrivelse af udfordringerne.

 

Hertil kommer, at hallen efter opgraderingen populært sagt fortsat alene kan bruges til det den altid har været brugt til, mens en række af de behov og krav, der i dag stilles til en multihal og et stort idrætscenter, ikke imødekommes.

 

Det foreslås derfor, at arbejdet med opgradering af nuværende Arena Randers stoppes, og at der alene udarbejdes brandstrategier, der sigter mod at få godkendt flest mulige af de kendte arrangementer i hallen.

 

Det resterende budgetbeløb foreslås reserveret som startkapital til etablering af en ny multihal på et senere tidspunkt.

 

Det bemærkes, at det på grund af skærpede krav i byggelovgivningen ikke på et senere tidspunkt vil være muligt at foretage opgradering af Arena Randers til multihal. Det understreges endeligt, at der ikke er problemer med at opfylde kravene i henhold til den oprindelige godkendelse af hallen.

Økonomi

Af anlægsbevillingen er der anvendt ca. 1,5 mio. kr. til rådgivning og projektering på nuværende tidspunkt, og der skal anvendes yderligere 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af brandstrategier. Restbeløbet er herefter ca 16,2 mio. kr..

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og kultur- og fritidsudvalget,

 

at den igangsatte opgradering af Arena Randers stilles i bero, idet der alene udarbejdes brandstrategier,

 

atden resterende anlægsbevilling reserveres som startkapital til en eventuel senere opførelse af en ny multihal.Kultur- og fritidsudvalget, 27. januar 2014, pkt. 9:

Indstilles tiltrådt med tilføjelse af 3. at

 

at forvaltningen igangsætter proces omkring behov og placering af en eventuel kommende multihal.Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 14:

at 1) indstilles tiltrådt.

 

at 2) og 3) indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 2 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte imod at) 2 og at) 3.

 

Et ændringsforslag fra Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen om, at det i at) 3 tilføjes, at det undersøges om Multihallen kan placeres på Langvang, blev forkastet med 7 stemmer mod og 2 stemmer for. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte for.

 

Et forslag fra Kasper Fuhr Christensen om at udtale stærk kritik, idet forvaltningens håndtering af sagen har været kritisabel, blev forkastet med 7 stemmer mod og 2 stemmer for. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte for.

 

Kasper Fuhr Christensen bemærkede, at han finder det principielt bekymrende, at pengene ikke går i kommunekassen.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 26 stemmer for og 5 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti og Velfærdslisten.

 

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten blev forkastet med 5 stemmer for og 26 stemmer imod. For stemte Velfærdslisten, Beboerlisten og Socialistisk Folkeparti.

Bilag Funktioner
Notat om Arena Randers som multihal Download pdf-dokument
Ændringsforslag fra Velfærdslisten Download pdf-dokument


Punkt Titel
41 Frigivelse af anlægsbevilling til breddeidrætsfaciliteter
Resume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til forbedring af breddeidrættens faciliteter 2014.

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet 2014 er afsat 2.235.000 kr. til forbedring af breddeidrættens faciliteter. Midlerne kan anvendes til forbedring af såvel indendørs som udendørs faciliteter og til såvel kommunale som selvejende og foreningsejede faciliteter. Anvendelsen af midlerne besluttes af kultur- og fritidsudvalget efter indhentning af forslag fra foreninger og idrætshaller m.v., og efter indhentet indstilling fra folkeoplysningsudvalget.

Økonomi

Der er afsat 2.235.000 kr. i 2014 og i hvert af overslagsårene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og kultur-og fritidsudvalget,

 

atanlægsbevillingen frigives.Kultur- og fritidsudvalget, 27. januar 2014, pkt. 12:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 15:

Indstilles tiltrådt.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
42 Finansiering og udmøntning af folkeskolereformen i Randers Kommune
Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til finansiering og udmøntning af folkeskolereformen i Randers Kommune. Dette med henblik på at videreføre og udvikle en række af de kvalitetskrav, der karakteriserer skolevæsenet i dag og i fremtiden. Forslaget til finansiering og udmøtning vedrører fordelingen af den understøttende undervising samt undervisningnsprocenten jf. nedenstående. I forhold til den konkrete finansiering af folkeskolereformen udgør den årlige finansieringsudfordring/merudgift ca. 1,4 mio. kr. jf. det tidligere finansieringsnotat.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til finansieringen og udmøntningen af folkeskolereformen i Randers Kommune, herunder hvordan fx den understøttende undervisning budgetrammemæssigt skal fordeles mellem lærere, pædagoger og andre faggrupper samt undervisningsprocenten for lærere. Dette således at Randers Kommune, med implementeringen af reformen, kan videreføre og udvikle en række af de kvalitetsparametre, der karakteriserer skolevæsnet i dag og i fremtiden, herunder det forpligtigende lærer-pædagogsamarbejde i fx indskolingen, som kendetegner skolevæsnet i dag.

For at fastholde muligheden for at gennemføre et forpligtigende lærer-pædagog samarbejde samt anvendelsen af andre faggrupper i undervisningen, skal den understøttende undervisning fordeles med:

 

30 % til en samlet lærerlønsum (beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen for en folkeskolelærer i Randers Kommune)


70 % til en samlet pædagoglønsum inklusiv andre faggrupper (beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen for en pædagog i Randers Kommune)

 

Derudover forudsættes det, at undervisningsprocenten omlægges fra de i dag 41,5 % (697,2 timer) til 44 % (740 timer). I alt en stigning på ca. 42,8 årlige timer svarende til en stigning på 1,4 ugentlige lektioner. Dette således at Randers Kommune kan nå i mål i forhold til den samlede finansiering af folkeskolereformen, herunder den understøttende undervisning. 

Ovenstående fordeling og forudsætninger betyder, at der netto tilføres ca. 18 lærerårsværk i forbindelse med indførelsen af folkeskolereformen (fordelt på stigningen i antallet af fagopdelte timer samt indførelsen af den understøttende undervisning), mens antallet af pædagogårsværk i folkeskolen i udgangspunktet er status quo set i forhold til skoleåret 2013/2014. I forhold til den praktiske udmøntning af den understøtende undervisning, er det op til den enkelte skole at tilrettelæggelse den konkrete personalesammensætning, herunder hvordan og i hvilket omfang der skal inddrages andre faggrupper. For en yderligere beskrivelse/redegørelse af forslaget til den konkrete udmøntning henvises til bilag. 

Finansiering af reformen 

I forbindelse med budgetforliget for 2014 til 2017 behandlede byrådet et foreløbigt og teknisk finansieringsnotat, der vurderede folkeskolereformens økonomiske konsekvenser for Randers Kommune. Ifølge dette foreløbige finansieringsnotat balancerede reformen økonomisk set i Randers Kommune (dette under forudsætning af, at overgangstilskuddet fra Erhvervs- og Indenrigsministeriet blev større, end de foreløbige udmeldinger tilsagde). Som følge af disse usikre forudsætninger, blev der i forbindelse med budgetforliget afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2014. Det har imidlertid efterfølgende vist sig, at der ikke bliver ændret ved forudsætningerne i forhold til fordelingen af overgangstilskuddet. Dette trods en række indsigelser fra Randers Kommune. Randers Kommune påtænker dog yderligere, i samarbejde med andre kommuner, at indsende en ny henvendelse med henblik på at få ændret i kriterierne for fordelingen af overgangstilskuddet. 

Ifølge beregningerne i vedhæftede bilag kan implementeringen af folkeskolereformen, med det overgangstilskud der følger i 2014 (5 måneder), finansieres. Derudover forudsættes det, at reformen medfører en merudgift på henholdsvis 2,7 mio. kr i 2015, 4,5 mio. kr. i 2016 samt 3,2 mio. kr. i 2017. Fra 1/8 2017 udgør den årlige finansieringsudfordring/merudgift ca. 1,4 mio. kr. jf. det tidligere finansieringsnotat. 

I beregningerne er der ikke taget stilling til, hvordan de 10. mio. kr. i 2014, der blev afsat i forbindelse med budgetforliget, skal disponeres, hvorfor disse midler ikke er indregnet i finansieringsoversigten.

Økonomi

Ifølge beregningerne (se bilag) kan implementeringen af folkeskolereformen, med det overgangstilskud der følger i 2014 (5 måneder), finansieres. Derudover forudsættes det, at reformen medfører en merudgift på henholdsvis 2,7 mio. kr. i 2015, 4,5 mio. kr. i 2016 samt 3,2 mio. kr. i 2017. Fra 1/8 2017 udgør den årlige finansieringsudfordring/merudgift ca. 1,4 mio. kr. jf. det tidligere finansieringsnotat. Dette under forudsætning af, at fordelingsnøglen i forhold til den understøttende undervisning fastholdes, ligesom undervisningsprocenten omlægges fra de i dag 41,5 % til 44 %.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og børn og skoleudvalget,

at
børn og skoleudvalget drøfter og beslutter hvilke finansieringsforudsætninger i form af undervisningsprocent og fordelingsforhold mellem lærere, pædagoger og andre faggrupper, skolerne skal anvende som ramme for udmøntning af skolereformen.Børn og skoleudvalget, 26. november 2013, pkt. 137:

Udsat. Malte Larsen var fraværende.Børn og skoleudvalget, 21. januar 2014, pkt. 2:

Børn og skoleudvalget beluttede at fremsende sagen til byrådet uden indstilling.

  

 

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og børn og skoleudvalget,

 

at undervisningsprocenten for skoleåret 2014/2015 fastsættes til 44% og
at finansieringen til den understøttende undervisning for skoleåret 2014/2015 fastsættes til 30% lærerløn og 70% pædagogløn m.fl.

  

Børn og skoleudvalget, 3. februar 2014, pkt. 14:

Indstilles tiltrådt. Dansk Folkeparti ønsker så sigt en 50/50 fordeling mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning. Bjarne Overmark stemte imod forvaltningens indstilling.

Der var afbud fra Mogens Nyholm.Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 16:

Indstilles tiltrådt med 6 stemmer for og 1 stemme imod. Bjarne Overmark stemte imod. Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.

 

Frank Nørgaard bemærkede, at Dansk Folkeparti på sigt ønsker en fordeling på 50/50 mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning. 

 

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 26 stemmer for og 5 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Det radikale Venstre og Velfærdslisten.

Bilag Funktioner
Forslag til udmøntning og finansiering af folkeskolereform notat af 22-10-2013 Download pdf-dokument


Punkt Titel
43 Skoleindskrivning til børnehaveklasse 2014/2015
Resume

Skoleafdelingen har udarbejdet forslag til fordeling af elever til børnehaveklasserne gældende for skoleåret 2014/2015.

Forslaget betyder, at der i skoleåret 2014/2015 oprettes 42 børnehaveklasser.

Sagsfremstilling

Skoleafdelingen har udarbejdet forslag til fordeling af elever til børnehaveklasserne gældende for skoleåret 2014/2015.

Fordelingen indebærer, at der i skoleåret 2014/2015 oprettes 42 børnehaveklasser.

I skoleafdelingens budgetramme er der planlagt med oprettelse af 42 klasser.

Elev- og klassetallene er opgjort efter, at der er taget stilling til alle indkomne ansøgninger om førtidig skolegang, udsættelse af skolegang, elever, der undervises på samme klassetrin i 2 år samt ønske om anden skole end distriktsskolen.

 

I Randers Kommune reserveres der på den enkelte skole 4 pladser på 1-sporede skoler, 3 pladser på 2-sporede skoler og 2 pladser på 3-sporede skoler i hver klasse til børn, der flytter til skolens distrikt. Baggrunden for at sætte grænsen til ovennævnte er en politisk vedtagelse om, at der skal være mulighed for at optage børn, der flytter til skoledistriktet, uden at dette medfører oprettelse af ekstra klasser.

 

Ønsker om anden skole end distriktsskolen imødekommes i de tilfælde, hvor en flytning ikke udløser en ekstra klasse og såfremt klassekvotienten ikke overstiger henholdsvis 24, 25 og 26. Såfremt eleven har søskende på den ønskede skole, imødekommes ønsket om optagelse dog altid.

 

Såfremt antallet af ansøgninger om optagelse på anden skole end distriktsskolen overstiger antallet af ledige pladser, anvendes afstanden mellem hjem og skole som kriterium, når der meddeles afslag om optagelse, hvor nærmestboende børn optages ved besættelse af de ledige pladser.

 

Ved beregning af klassetallet er det forudsat, at den maksimale klassestørrelse er på 28 elever.

 

Fordelingen medfører i overensstemmelse med retningslinjerne flg. afslag:

 

15 ansøgninger om skoleplacering på Hobrovejens skole

5 ansøgninger om skoleplacering på Vestervangsskolen

2 ansøgninger om skoleplacering på Bjerregrav skole

3 ansøgninger om skoleplacering på Kristrup skole

6 ansøgninger om skoleplacering på Rismølleskolen

2 ansøgninger om skoleplacering på Grønhøjskolen

7 ansøgninger om skoleplacering på Østervangsskolen

 

Elever, der er meddelt afslag, er administrativt tilbageført til distriktsskolen og er indarbejdet i nedenstående fordelingsoversigt.

 

Hvis ansøgningerne om skoleplacering, der i overensstemmelse med retningslinjerne for indskrivning i børnehaveklasse, alle imødekommes, vil dette udløse yderligere 3 børnehaveklasser.

 

Fordeling af elev-/klassetal i børnehaveklasserne i 2014/2015. Fordelingen indeholder afslag på ansøgninger om anden skole end distriktsskolen pr. 14. januar 2014:   

Fordeling efter afslag:

 
Antal
Antal
Klasse-
Skole
elever
klasser
kvotient
Asferg Skole
24
1
24,0
Assentoft Skole
73
3
24,3
Bjerregrav Skole
26
1
26,0
Blicherskolen
55
2
27,5
Fårup Skole
15
1
15,0
Gjerlev-Enslev Skole
19
1
19,0
Grønhøjskolen
26
1
26,0
Hadsundvejens Skole
24
1
24,0
Havndal Skole
24
1
24,0
Hobrovejens Skole
51
2
25,5
Hornbæk Skole
47
2
23,5
Korshøjskolen
44
2
22,0
Kristrup Skole
56
2
28,0
Langå Skole
42
2
21,0
Munkholmskolen
37
2
18,5
Nyvangsskolen
35
2
17,5
Nørrevangsskolen
55
2
27,5
Rismølleskolen
53
2
26,5
Rytterskolen
41
2
20,5
Søndermarksskolen
49
2
24,5
Tirsdalens Skole
37
2
18,5
Vestervangsskolen
46
2
23,0
Vorup Skole
52
2
26,0
Østervangsskolen
50
2
25,0
I alt
981
42
23,3

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

at fordelingen godkendes.Børn og skoleudvalget, 21. januar 2014, pkt. 3:


Godkendt. Forvaltningen fremsender oversigt over forældrenes valg af skole i de enkelte skoledistrikter til udvalget.

Bjarne Overmark ønskede sagen til orientering i byrådet.

Christian Boldsen var fraværende.


Det kan efterfølgende oplyses fra forvaltningen at udgifterne til børnehaveklasserne er indeholdt i de budgetmæssige rammer på området i kraft af at budgettet korrigeres for befolkningsudviklingen.Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 17:

Indstilles taget til efterretning.

 

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
44 Firkløverskolens lokalesituation
Resume

Randers Kommune modtog d. 23. marts 2013 en opsigelse fra Paderup Gymnasium vedrørende Firkløverskolen på Apollovej 62, 8960 Randers SØ. Dette til udflytning senest d. 31. juli 2014. På denne baggrund har forvaltningen indhentet et tilbud om at genhuse Firkløverskolen på Søren Møllers Gade 2A, idet disse fysiske rammer har en hensigtsmæssig indretning i forhold til undervisningsbrug.

Sagsfremstilling

Randers Kommune modtog d. 23. marts 2013 en opsigelse fra Paderup Gymnasium vedrørende Firkløverskolen på Apollovej 62, 8960 Randers SØ. Dette til udflytning senest d. 31. juli 2014. Opsigelsen er begrundet i en stigning i antallet af elever på Paderup Gymnasium, hvorfor de akut har behov for ekstra lokalekapacitet. Afdelingen af Firkløverskolen i Paderup omfatter skolens ungdomsafdeling samt skolens administration. På baggrund af opsigelsen har forvaltningen løbende undersøgt forskellige muligheder med henblik på at finde egnede rammer og lokaliteter til en midlertidig placering af Firkløverskolens afdeling i Paderup. I den sammenhæng har forvaltningen fx undersøgt, hvorvidt der er ledige kommunale bygninger, der kan anvendes til at genhuse afdelingen i Paderup. I den forbindelse står Nyholmsvejs 12 ledig, men det er Miljø og Tekniks vurdering, at indretningen af disse lokaler til undervisningsbrug (såvel en midlertid som permanent løsning) vil kræve en gennemgribende ombygning/renovering af den samlede bygning. Derudover har forvaltningen aflagt et besøg på Søren Møllers Gade 2A (Søren Møllers Gade gamle skole), der ejes af en privat entreprenør. Her er det forvaltningens vurdering, at denne bygning har en hensigtsmæssig indretning i forhold til at finde midlertidige egnede rammer til Firkløverskolens afdeling i Paderup. I den forbindelse godkendte direktionen på deres møde den 4. december 2013, at der indledes forhandlinger med henblik på leje af Søren Møllers Gade 2A.

Firkløverskolens lokalebehov er i udgangspunktet dækket ved at leje stueplan samt 1. salen i hovedbygningen (ialt 1600 m2) på Søren Møllers Gade 2A. Forvaltningens tilbud omfatter dog hele hovedbygningen, da det grundet ejendommens indretning er umulig at have andre aktiviteter/lejere på de øvrige etager. På denne baggrund har forvaltningen fremsat en tilbud på en samlet årlig leje på 900.000 kr. eksklusiv forbrug af Søren Møllers Gade 2 A. Den samlede leje omfatter hele hovedbygningen, gymnastiksalsbygningen samt den nederste skolegård.I lejen er indeholdt skatter, afgifter mv. samt ejendomsforsikring. Lejen betales månedsvis forud (lejen er fast i lejeperioden.)

Lejemålet træder i kraft 1. juli 2014. Lejemålet er tidsbegrænset i 2 år, således at lejemålet ophører 30. juni 2016 uden opsigelse. Lejemålet kan dog forlænges i op til 1 år på uændrede vilkår. På arealet oven for skolegården er beliggende en pavillon. Denne del af ejendommen er ikke omfattet af lejemålet. Hvis udlejer i lejeperioden ønsker at nedrive pavillonen og opføre ny bebyggelse, er udlejer forpligtet til at opstille isoleret skærmvæg i skellet / grænsen til det lejede. Ejeren af Søren Møllers Gade har godkendt forvaltningens tilbud.

I forhold til den midlertidige placering af Firkløverskolen forventes det, at fortsættelsen af kvalitetsdebatten på skoleområdet, og de evt. skolestrukturelle ændringer, der måtte følger heraf, frigiver egnede lokaler til at samle Firkløverskolen på én matrikel.

Økonomi

Firkløverskolen betaler i dag 450.000 kr. i årlig lejeudgift eksklusiv forbrug til Paderup Gymnasium for 850 m2 (forbrug 156.000 kr. årligt). De resterende m2 som udgør Firkløverskolen på Paderup Gymnasium består af 3 pavilloner, der fysisk er placeret nær de lejede lokaler på Paderup Gymnasium.

Vedrørende finansieringen anbefales det, at differencen mellem Firkløverskolens eksisterende lejeudgifter og lejeudgiften til Søren Møllersgade 2 A, samt de udgifter der er forbundet med at flytte Firkløverskolen, afholdes af den årlige budgetramme, der er afsæt til skoleudbygningsplanen i Randers Kommune. Derudover vil Firkløverskolens eksisterende pavilloner blive solgt og indgå i finansieringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

at lejemålet og betingelserne for lejen af Søren Møllers Gade 2A godkendes,
atmerudgiften til lejemålet finansieres af midlerne til skoleudbygningsplanen.


Børn og skoleudvalget, 21. januar 2014, pkt. 4:

Tiltrådt.

Christian Boldsen var fraværende.

Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at byrådet skal godkende indgåelse af lejemål af denne størrelse.Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 18:

Indstilles tiltrådt med den ændring, at lejemålet indgås uopsigeligt fra 18. februar 2014 – 30. juni 2016, men i øvrigt inden for samme økonomiske ramme som oplyst i indstillingen.

 

Der udarbejdes forud for byrådets behandling af sagen notat fra forvaltningen om sagens sammenhæng med forslaget til ændret lokalplan for området.

 

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Notat vedrørende øvrige genhusningsmuligheder for Firkløverskolen Download pdf-dokument
Supplerende notat vedrørende Firkløverskolens lokalesituation Download pdf-dokument


SOCIALUDVALGET INKL. DE IKKE ARBEJDSMARKEDSPARATE BORGERES SAGER
Punkt Titel
45 Konsekvenser af kontanthjælpsreformen
Sagsfremstilling

Folketinget har indgået en bred politisk aftale om en reform af kontanthjælpssystemet, der betyder forskellige målgrupper for borgere, henholdsvis over og under 30 år.

 

Unge under 30 år visiteres til nye målgrupper ud fra deres uddannelsesbaggrund, og ydelsen vil være afhængig af målgruppeindplaceringen i henholdsvis åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat.

 

I forbindelse med kontanthjælpsreformen indføres desuden gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor begge personer er fyldt 25 år, hvis den ene eller begge modtager uddannelsesydelse eller kontanthjælp.

 

I vedhæftede bilag redegøres for hvor mange personer, der er omfattet af de nye regler, og hvilke økonomiske konsekvenser det medfører. I øvrigt redegøres for overgangsbestemmelser samt muligheder for supplerende ydelser i form af særlig støtte til høje boligudgifter, enkeltydelser samt øvrige muligheder for støtte til borgerne.

Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2014, pkt. 5

Orienteringen taget til efterretning.

Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere, 5. februar 2014, pkt. 5:

Orienteringen taget til efterretning.

Steinar Eggen Kristensen orienterede udvalget om det store arbejdspres, der p.t. er på jobcentret på grund af kontanthjælpsreformen.  Dette er blevet søgt imødegået ved at omprioritere ressourcer til de berørte afdelinger for at kunne forsøge at leve op til sagsbehandlingsfristerne.

Sendes til orientering for byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget og socialudvalget,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag Funktioner
Notat af 27. januar om konsekvenser af kontanthjælpsreformen Download pdf-dokument
Klip fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside Download pdf-dokument
Orienteringsskrivelse unge visitation - 030214 Download pdf-dokument


ØKONOMIUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
46 Udbud af 12 boliggrunde samt storparcel på Bisagervej i Spentrup
Resume

På Bisagervej i Spentrup er etape 1 af udstykningen byggemodnet med 12 parcelhusgrunde og én storparcel. Parcelhusgrundene foreslås udbudt til mellem 490.000 kr. og 525.000 kr. pr. grund inklusive moms og eksklusive tilslutningsafgifter. Storparcellen foreslås udbudt til 1.300.000 kr. inklusive moms og eksklusive tilslutningsafgifter.

Sagsfremstilling

De 12 parcelhusgrunde og storparcellen ligger øst for Birke Allé, Spentrup, og er den første etape af lokalplan 535 'Boligområde ved Høgshøj, Spentrup'.

Det foreslås, at de 12 boliggrunde samt storparcellen udbydes til salg for højeste bud med de i vedhæftede matrikel- og prisoversigt foreslåede mindstepriser. 

Prisniveauet er fastsat med udgangspunkt i den nuværende markedsprisudvikling samt grundenes størrelse og beliggenhed, ligesom priserne er sammenholdt med mindstepriserne for kommunens øvrige grunde. Mindstepriserne for de 12 parcelhusgrunde er fastsat til mellem 490.000 kr. og 525.000 kr. pr. grund inklusive moms.  

Storparcellen er fastsat til 1.300.000 kr. inklusive moms.

Til sammenligning udbydes f.eks. grundene i Øster Bjerregrav til priser fra 435.000 kr. til 475.000 kr. inklusive moms og grundene i Lindholt, Romalt til priser fra. 637.500 kr. - 743.500 kr. inklusive moms.

Der opkræves udover købesummen 99.368 kr. til dækning af tilslutningsafgifter til kloak, el og vand pr. parcelhusgrund. Pr. boligenhed på storparcellen er beløbet 96.468. Der er individuel opvarming i området.

Grundene foreslås solgt på kommunens sædvanlige vilkår.

Økonomi

Salgsindtægten for de 12 grunde og storparcellen er beregnet til 5.876.000 kr. eksklusive moms. Kostpris for etape 1 er beregnet til kr. 5.815.500 kr. eksklusive moms.

Ifølge kostprisberegningen får kommunen således et overskud på 60.500 kr. på de 12 grunde og storparcellen. Herfra skal trækkes udgifter til tinglysning samt retablering af skelpæle på forventeligt 125.000 kr. Det kan oplyses, at det forventede overskud i dette udstykningsområde indgår som en del af de budgetterede indtægter på jordforsyningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at salgspriserne og øvrige sædvanlige salgsvilkår godkendes
at der gives en anlægsbevilling til indtægten med tilhørende rådighedsbeløb på 5.876.000 kr., og
at udgiften på 125.000 kr. til dækning af tinglysningsafgifter, ekstrafunderingsafgifter samt retableringer af skel afholdes af rammen for omkostninger i forbindelse med salg af byggegrunde.Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 21:

Indstilles tiltrådt.

 

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

Sagen trukket.

Bilag Funktioner
Kostprisberegning Download pdf-dokument
Matrikel- og prisoversigt m. moms Download pdf-dokument


Punkt Titel
47 Byrådets forretningsorden og tidspunkt for byrådsmødernes afholdelse
Resume

Forvaltningen forelægger forslag til ændringer i byrådets forretningsorden samt ændring af mødetidspunkt for byrådets ordinære møder til byrådets beslutning..

Sagsfremstilling

Forretningsordenen

Der vedhæftes forslag til forretningsorden for Randers Byråd, idet der foreslås følgende ændringer:

Efter styrelseslovens § 11 kan byrådsmedlemmer indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Efter forretningsordenen er fristen for indbringelse af en sag for byrådets dagsorden 8 dage forud for et ordinær byrådsmøde. Fristen for indbringelse af en sag er således søndag kl. 24.00 ugen før dagsordenens udsendelse, som sker om onsdagen 4 hverdage før byrådsmødet.

Forvaltningen anbefaler, at fristen for indbringelse af en sag for byrådets dagsorden ændres til onsdag kl. 10.00 ugen før dagsordenens udsendelse. Ofte er byrådsmedlemmers spørgsmål om kommunale anliggender af omfattende karakter, som kræver undersøgelser i forvaltningen til besvarelse. Ændringen skal medvirke til, at borgmesteren kan fremskaffe og forelægge materiale til brug for sagernes behandling, og materialet kan udsendes med dagsordenen eller umiddelbart herefter. Ændringen medfører tillige, at offentligheden i god tid før byrådmødet orienteres om svar på de af et byrådsmedlem stillede spørgsmål eller fremsatte forslag.

Derudover foreslås indarbejdet konsekvensrettelser som følge af ændring af den kommunale styrelseslovs § 8, stk. 4 om frist for udsendelse af dagsorden og det fornødne materiale til byrådets medlemmer. Tidligere skulle dagsordenen udsendes "
så vidt muligt senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møde" og det fornødne materiale skulle være tilgængeligt så vidt muligt mindst 3 hverdage inden mødet.

Bestemmelsen, som er indsat i forslaget til forretningsordenen, er ændret med virkning fra 1. januar 2014 således:

"Borgmesteren sørger for, at en dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder."

Der er således sket en skærpelse af frister for udsendelse af dagsorden og sagsmateriale til et byråd. Der er ikke længere tale om, at materialet skal være tilgængeligt for medlemmerne 3 hverdage inden mødet. Materialet, udsendes samtidig med dagsordenen 4 hverdage før mødet. Lørdag betragtes som en hverdag. Hvis materialet er udsendt senere end de 4 hverdage før byrådsmødet, kan et flertal i byrådet træffe beslutning, hvis sagen ikke kan udsættes. I andre tilfælde skal der være enighed i byrådet om, at der træffes beslutning i sagen.

Som en konsekvens af lovændringen om udsendelse af materiale senest 4 hverdage inden byrådsmødet, udgår tillige § 3, stk. 3 i forretningsordenen, som omtaler at materiale skal være tilgængeligt mindst 3 hverdage inden mødet.

Forretningsordenen skal behandles i to ordinære byrådsmøder.

Byrådets mødetidspunkt

Byrådet bestemmer, hvornår og hvor byrådets ordinære møder skal afholdes. Byrådsmøderne starter aktuelt kl. 17.00 og slutter ofte sent på aftenen. Af hensyn til byrådsmedlemmernes øvrige arbejdstilrettelæggelse foreslås, at møderne fremover starter kl. 16.00.

Beslutning om mødetidspunkt er ikke en del af forretningsordenen og besluttes ved én vedtagelse i byrådet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at forslaget til forretningsorden tiltrædes, og overgår til byrådets 2. behandling, og
atbyrådsmøderne fra det førstkommende byrådsmøde starter kl. 16.00. Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 22:

Indstilles tiltrådt med følgende forslag om at indføre følgende taletidsregler:

 

”Med henblik på at øge byrådets effektivitet og understøtte en smidig afvikling af byrådsmøderne foreslås det, at byrådet indfører taletidsbegrænsning under byrådsmøderne og at der derfor tilføjes følgende i byrådets forretningsordens § 4: 

”Stk. 4. Der gælder følgende regler om taletid ved behandling af sager:

 

Den første indskrevne taler for hver partigruppe har en taletid på maksimalt 5 minutter første gang, maksimalt 3 minutter anden gang og maksimalt 1 minut tredje gang.

Øvrige byrådsmedlemmer har en taletid på maksimalt 2 minutter første gang og maksimalt 1 minut anden gang.

 

Stk. 5. Byrådet kan tillade afvigelse fra de fastsatte taletider, når omfanget af en sag gør det påkrævet, eller der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder. Begrundet anmodning fra et byrådsmedlem om at afvige de fastsatte taletider skal fremsættes overfor Borgmesteren senest ved byrådsmødets start.”

 

Den nuværende § 4, stk. 4, bliver herefter § 4, stk. 6 etc.” 

 

Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte imod indstillingens at 1) for den del, der omhandler fristen for fremsendelse af forslag til byrådet fra byrådsmedlemmer

 

Bjarne Overmark stemte imod indstillingens at 2) samt forslaget om taletid.

 

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

At 1) (frist for forslag m.v.) oversendt til byrådets 2. behandling med 25 stemmer for og 4 stemmer imod. 2 undlod at stemme. Imod stemte Beboerlisten og Velfærdslisten. Det konservative Folkeparti og Det radikale Venstre undlod at stemme.

 

At 2) (mødetidspunkt) Tiltrådt med 24 stemmer for og 5 stemmer imod. 2 undlod at stemme. Imod stemte Beboerlisten, Det konservative Folkeparti og Det radikale Venstre. Socialistisk Folkeparti og Velfærdslisten undlod at stemme.

 

Forslag om taletidsbegrænsning oversendt til byrådets 2. behandling med 25 stemmer for og 4 stemmer imod. 2 undlod at stemme. Imod stemte Beboerlisten og Det radikale Venstre. Velfærdslisten og Det Konservative Folkeparti undlod at stemme.

Bilag Funktioner
Udkast til forretningsorden_for_Randers_Byråd 2014 Download pdf-dokument
Notat om frist for et byrådsmedlems anmodning om behandling af en sag på byrådets dagsorden Download pdf-dokument


Punkt Titel
48 Godkendelse af procedure for valg til integrationsrådet
Resume

Byrådet forelægges forslag til procedure for valg af medlemmer til integrationsrådet.

 

I 2010 blev ni af de i alt 15 medlemmer af integrationsrådet udpeget på baggrund af direkte valg, hvori borgere i Randers med anden etnisk baggrund kunne deltage.

 

Forvaltningen foreslår, efter anbefaling fra integrationsrådet, at valget i 2014 gennemføres ved at medlemmer til integrationsrådet udpeges af byrådet på baggrund af ansøgning, hvor kandidatens profil vurderes efter fastlagte principper.

 

På baggrund af direktionens behandling af sagen den 4. december 2013 og økonomiudvalgets behandling af sagen den 9. december 2013 foreslås, at der gennemføres en undersøgelse af om borgerinddragelse i forhold til integrationsindsatsen kan udformes på en mere tidssvarende måde f.eks. via andre mødefora eller organisationsformer.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har til formål at medvirke til at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådet består af 15 medlemmer, der vælges således:

 

 • 9 medlemmer udpeges af byrådet efter afholdelse af vejledende valg blandt alle med anden etnisk baggrund i Randers Kommune

 • 2 byrådsmedlemmer udpeges af byrådet

 • 4 medlemmer udpeges efter indstilling fra DI, LO, oplysningsforbundene i Randers og 12-skolesamarbejdet.

Integrationsrådet har i møder den 9. september 2013 og 7. oktober 2013 drøftet og anbefaler på baggrund af erfaringer fra Aalborg Kommune en ny valgprocedure, da valgproceduren kan medvirke til, at rådet opnår fornyelse og en bred sammensætning.

Byrådet udpeger efter den nye valgprocedure medlemmerne på baggrund af ansøgning, hvor kandidater skal beskrive deres profil, og der sker en prioritering i forhold til følgende kvalifikationer og principper for rådets sammensætning. Tidsplan og uddybning af valgproceduren kan læses i vedhæftede bilag.

Det foreslås, at udpegningen af de 9 medlemmer med anden etnisk baggrund sker efter nedenstående procedure.

Integrationsrådet indkalder til et informations/opstillingsmøde for alle interesserede. Mødet afholdes i februar 2014. Der annonceres bredt om mødets afholdelse blandt andet på institutioner, sprogskolen, i boligforeninger, etniske foreninger m.v.

Opstillingen sker ved, at der indsendes en kandidatanmeldelse som indeholder oplysninger om kandidaten og dennes motivation for at deltage i integrationsrådet. Byrådet udpeger herefter medlemmerne på baggrund af kandidaternes profiler, idet der sker en prioritering i forhold til følgende kvalifikationer og principper for rådets sammensætning:

 • Lyst til at præge og forbedre integrationsindsatsen i Randers Kommune.

 • Indsigt i de vilkår som gruppen af flygtninge, indvandrere og efterkommere har i kommunen. For eksempel gennem netværk og kontakter.

 • Bredt kendskab til det danske samfund

 • Erfaring med foreningsarbejde, for eksempel fra idrætsforeninger eller beboerforeninger.

 • Danskkundskaber, idet møderne foregår på dansk.

Ved rådets sammensætning vil det derudover blive prioriteret, at rådet bredt kommer til at repræsentere

gruppen af flygtninge og indvandrere og efterkommere i Randers Kommune, samt at der bliver en

repræsentativ fordeling i forhold til køn og alder.

For at kunne stille op til integrationsrådet er der derudover følgende krav:

 • Kandidaten er fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Randers Kommune

 • Kandidaten er anbefalet af 5 stillere, der ligeledes er fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Randers Kommune

 • En af borgerens forældre har været statsborgere i et andet land end de nordiske lande eller EU/EØS-landene.

Efter Integrationsrådets behandling af sagen har sagen været behandlet i direktionen og økonomiudvalget. Direktionen besluttede blandt andet, at det nærmere skal undersøges, i hvilket omfang andre kommuner har opretholdt et integrationsråd, og at der skal beskrives alternative måder, hvorpå borgerne kan involveres i relation til kommunens integrationsindsats. Økonomiudvalget udsatte sagen med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger herunder om valgproceduren ved sidste valg. Sagen er herefter opdateret med de efterspurgte oplysninger nedenfor.

Valget i 2010 blev gennemført som et fremmødevalg uden udsendelse af valgkort eller valgliste. Vælgerens alder og bopæl blev ved fremmødevalget kontrolleret ved forevisning af sygesikringsbevis inden udlevering af stemmeseddel. Valgmåden anvendtes, da det var vanskeligt at afgrænse den stemme- og opstillingsberettigede personkreds. Erfaringer fra andre kommuner viser ligeledes, at en del borgere følte sig stødt over at modtage en stemmeseddel til integrationsrådsvalg, idet de allerede følte sig integrerede eller for eksempel var adopteret.

 

I følge Danmarks Statistik var der ved valget i 2010 ca. 2850 stemmeberettigede vælgere. 314 stemmeberettigede borgere afgav stemme, hvilket betyder, at stemmeprocenten var ca. 11 %. Der er dog usikkerhed omkring opgørelsen, idet der ikke i Danmarks Statistik er adgang til oplysninger om borgeres forældres statsborgerskab. Derudover betegnes man ikke længere som efterkommer, når mindst én forælder har dansk statsborgerskab. Definitionen kan på den baggrund ikke fuldstændig overføres til den stemmeberettigede kreds ved et integrationsrådsvalg. Der er derfor en formodning for at antallet af stemmeberettigede er lidt større end anført ovenfor.

I relation til rådets mødevirksomhed oplyses, at rådet har været beslutningsdygtigt til alle møder i valgperioden. Der har i gennemsnit i valgperioden været 4,8 afbud fra de faste medlemmer til de ordinære møder. Ca. 2/3 af afbuddene er fra byrådsmedlemmer og de organisationsudpegede. Rådet har udarbejdet 30 høringssvar, afholdt 5 arrangementer og haft en række fokusområder, herunder modersmålsundervisning og sprogstimulering, etnisk ligestilling i Randers Kommune, forebyggende hjemmebesøg for ældre med anden etnisk oprindelse og kommunens integrationspolitik.

Forvaltningen oplyser, at 45 ud af landets 98 kommuner har et integrationsråd. Derudover kan det oplyses, at Københavns Kommune i 2009 nedlagde kommunens integrationsråd. I stedet for blev der etableret en tænketank med professionelle eksperter på integrationsområdet. I Aarhus kommune er der netop truffet beslutning om at nedlægge kommunens integrationsråd i sin nuværende form og i stedet etableres et medborgerskabsudvalg. Udvalget skal bl.a. videreudvikle Aarhus Kommunes model for borgerinddragelse. Næstved Kommune og Ishøj Kommune har ligeledes erstattet integrationsrådet med et medborgerskabsråd. 

 

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at der i samarbejde med integrationsrådet i 2014 gennemføres en undersøgelse af om borgerinddragelse i forhold til integrationsindsatsen kan udformes på en anden måde f.eks. via andre mødefora eller organisationsformer. Dette skal ses i sammenhæng med de i kommunen udarbejdede helhedsorienterede politikker, der går på tværs af forvaltningsområder, herunder blandt andet Frivillighedspolitikken om det aktive medborgerskab.

Byrådet vil på baggrund af undersøgelsen inden årsskiftet få forelagt beslutningsoplæg med henblik på beslutning om rådets fortsatte virke eller nedlæggelse. 

Det nye integrationsråd vil kunne udpeges af byrådet inden 31. marts 2014, således at rådet kan konstituere sig tids nok til at deltage i valget af Rådets for Etniske Minoriteter i maj måned 2014.

Et integrationsråds funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Funktionsperioden udløber således med udgangen af 2013. Forvaltningen anbefaler, at byrådet beslutter, at integrationsrådet bliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.

 

 

Økonomi

Udgifterne til gennemførelse af valgproceduren forventes at udgøre omkring 80.000 kr. til annoncering i avisen, radiospots, plakater, informationsmateriale, opstillingslister, distribution og opstillingsmøde.

Der er budgetmæssig dækning til afholdelse af udgifterne til integrationsrådsvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

atforslaget til proceduren for integrationsrådsvalg 2014 godkendes, 
atudgifterne i forbindelse med integrationsrådsvalget afholdes af de afsatte budgetmidler til integrationsrådsvalg,
at det nuværende integrationsråd bliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted,

at der i 2014 i samarbejde med integrationsrådet gennemføres en undersøgelse af om borgerinddragelse i forhold til integrationsindsatsen kan udformes på en anden måde f.eks. via andre mødefora eller organisationsformer og

 

at byrådet på baggrund af undersøgelsen inden årsskiftet forelægges beslutningsoplæg med henblik på beslutning om rådets fortsatte virke eller nedlæggelse.

 Økonomiudvalget, 13. januar 2014, pkt. 5:

Udvalget indstiller indstillingens at 3) - at 5) tiltrådt med den bemærkning, at ordene ”mere tidssvarende” i at) 4 udgår og erstattes af ”anden”.

 

Udvalget stemte imod indstillingens at 1) - at 2).Byrådet, 20. januar 2014, pkt. 21:

Sagen udsat til næste møde med henblik på høring af Økonomiudvalgets anbefalinger i Integrationsrådet. Det eksisterende integrationsråd fortsætter indtil andet er besluttet.

Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

 

 

Integrationsrådet, 22. januar 2014, pkt. 2:  

 

På byrådsmødet den 20. januar 2014 valgte byrådet, at sende sagen omkring godkendelse af procedure for valg til integrationsrådet i høring i integrationsrådet. Integrationsrådet valgte på den baggrund, at udarbejde det vedhæftede høringssvar.

 

Forvaltningen indstiller til byrådet efter høring af integrationsrådet,

 

at økonomiudvalgets indstilling tiltrædes, dog udpeges to byrådsmedlemmer fra det nye byråd. Der skal foreligge en afklaring af rådets virke i 2014. Hvis der skal gennemføres et valg efter undersøgelsen, træffes beslutning om valgproceduren efter høring af integrationsrådet.
Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

 

Byrådet valgte Fatma Centinkaya med Steen Bundgaard som personlig suppleant samt Morten Grosbøl til rådet. Suppleant for Morten Grosbøl udpeges af valggruppen.

Bilag Funktioner
Forslag til procedure ved valg til integrationsråd Download pdf-dokument
Høringssvar -Godkendelse af procedure for valg til integrationsrådet- integrationsrådet Download pdf-dokument


ERHVERVS- OG LANDDISTRIKTSUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
49 Orientering om salg af erhvervsjord samt bemyndigelse til det årlige genudbud
Resume

Forvaltningen redegør for salg af erhvervsjord i 2013 samt anmoder om bemyndigelse til det årlige genudbud af erhvervsjord.

Sagsfremstilling

Randers Kommune solgte i 2013 41.497 kvm. jord til erhvervsformål for et samlet beløb på kr. 1.621.085. Fra beløbet skal trækkes 323.153 kr. for tilbagekøb af Industriparken 1, Langå. I 2014 budgetteres med salg for 10 mio. kr.

 

En historisk oversigt over de seneste fem års salg findes i bilaget "oversigt over solgt erhvervsjord 2008-2013".

 

Kommunens målsætninger for salg af erhvervsarealer blev vedtaget af byrådet den 25. juni 2007 (pkt. 286).

 

Målsætningerne, der har til formål at stimulere en fortsat positiv erhvervsudvikling i hele kommunen, er følgende: 

 • Randers Kommune tilbyder velegnede og velbeliggende erhvervsarealer til brug for alle typer af erhverv, der er forenelige med lovgivningens og byrådets miljøkrav.

 • Randers Kommune skal til stadighed have mindst et større erhvervsareal, der kan imødekomme også større virksomheders efterspørgsel på jord.

 • Randers Kommune sikrer mulighed for at drive erhvervsliv både i og tæt ved Randers by samt i de mindre bysamfund.

 • Randers Kommune sælger erhvervsjord ud fra ønsket om at udvikle det lokale erhvervsliv og tiltrække nye virksomheder.

 

I forlængelse heraf tilstræber kommunen som tommelfingerregel at have erhvervsjord til salg svarende til to års estimeret salg samt råjord til brug for fremtidige erhvervsarealer svarende til minimum 4-5 års estimeret salg. 

 

Primo 2014 råder kommunen over ca. 1.4 mio. kvm. jord udlagt til erhvervsformål. Ca. 0,8 mio. kvm. er

byggemodnet og klar til salg.

 

Kommunens målsætninger vurderes overordnet set som opfyldte.

Et erhvervsområde i Øster Bjerregrav er af staten er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Dette gør det reelt umuligt at benytte erhvervsjorden i området. Staten arbejder på en kortlægning af området, og konklusionen herpå forventes i 2015. Disse oplysninger er nødvendige før der kan tages stilling til, om erhvervsområdet kan byggemodnes eller om der skal søges alternative placeringer.

 

Placeringen af de enkelte områder er markeret i vedhæftede bilag "Kort over erhvervsområder". I bilaget "Oversigt over erhvervsgrunde jan 14" findes en opgørelse over størrelsen af de enkelte områder.

 

Forvaltningen har inden årsskiftet opdateret opsætningen på kommunens hjemmeside vedrørende salg af erhvervsjord. Opdateringen består dels i forskellige pædagogiske grupperinger samt en omskrevet tekst, således denne nu fremtræder mere læseværdig og mindre "kancelistisk". I forhold til præsentation af arealerne er der nu også anvendt Goggle Street View og en grafisk præsentation af parcellerne i de forskellige udstykninger.

 

De erhvervsarealer som kommunen har til salg, skal ifølge lovgivningen udbydes offentligt mindst en gang årligt. I den forbindelse skal der tages stilling til, om priserne skal justeres. Kommunen er forpligtet til at sælge til markedsprisen.

 

Forvaltningen vurderer, at en generel prisnedsættelse af salgspriserne ikke i sig vil medføre et øget salg. Med de aktuelle salgspriser er grundprisen i relation til et samlet erhvervsbyggeri af en sådan størrelse, at de virksomheder, der ikke i dag vil kunne finansiere et grundkøb med tilhørende byggeri, heller ikke vil kunne gøre det efter en prisnedsættelse. Forvaltningen foreslår derfor, at der fortsættes med uændrede salgspriser. En oversigt over priserne er bilagt sagsfremstillingen.

 

Selvom det er forvaltningens vurdering, at en generel prisnedsættelse ikke vil medføre et øget salg, vil forvaltningen dog fortsat være åben for dialog med virksomheder, der enten kigger på en grund, der konkret er prissat for højt eller hvis der i en dialog åbnes mulighed for et salg ved at sælge en større grund til en lavere gennemsnitspris. Sådanne konkrete sager vil blive forelagt Byrådet og Økonomiudvalget forinden der indgås købsaftaler. Erhvervs- og landdistriktsudvalget er i henhold til styrelsesvedtægten høringspart ved salg af erhvervsjord.Udvalget indstiller: 22. januar 2014, pkt. 4:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og efter høring af erhvervsudvalget,

 

at orienteringen tages til efterretning og

at forvaltningen bemyndiges til at foretage genudbud af erhvervsjord med uændrede priser.Erhvervs- og landdistriktsudvalget , 22. januar 2014, pkt. 4:

Tiltrådt

Økonomi

Forvaltningen kan efterfølgende oplyse, at der tilstræbes balance mellem udgifter og indtægter på jordforsyningen over en 4-5 årig periode. Dette indebærer, at udgifter til jordkøb og byggemodning reduceres, hvis indtægterne fra jordsalget er mindre end budgetteret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og efter høring af erhvervs- og landdistriktsudvalget,

 

at orienteringen tages til efterretning, og
atforvaltningen bemyndiges til at foretage genudbud af erhvervsjord med uændrede priser.

 


Erhvervs- og landdistriktsudvalget, 22. januar 2014, pkt. 4:

Tiltrådt.Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 23:

Indstilles tiltrådt.

 

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Kort over erhvervsområder Download pdf-dokument
Oversigt over priser og min grundstørrelser til genudbud 2014 Download pdf-dokument
Oversigt over erhvervsgrunde jan 14 Download pdf-dokument
Oversigt over solgte erhvervsgrunde 2008-2013 Download pdf-dokument


Punkt Titel
50 Anlægsregnskab, Udbyhøj Havn
Resume

Der aflægges regnskab for udbygningen af Udbyhøj Lystbådehavn.

Sagsfremstilling

Byrådet har i alt bevilliget 29 mio. kr. til overtagelse, udbygning og ombygningen af Udbyhøj Lystbådehavn, nemlig vedtagelse 10/251 af 21. juni 2010 på 690.000 kr. samt vedtagelse 10/297 af 6. september 2010.

 

Efterfølgende har kommunen opnået og modtaget støtte fra EU via LAG Randers samt indenrigsministeriet på i alt 18.954.029 kr. 

 

Det samlede forbrug er 28.947.930 kr. svarende til et mindreforbrug på 52.070 kr.

 

Kommunens nettoandel på godt 10 mio. kr. er finansieret via låneoptagelse og er medtaget i budgettet for 2011 og fremefter.

 

Regnskabet er udarbejdet efter almindelige, godkendte regnskabsprincipper og er revideret af kommunens revisor, BDO, som led i den kommunale revision. Herudover har projektet været genstand for særskilt kontrolbesøg af Naturerhvervstyrelsen, der gennemgik samtlige fakturaer samt foretog fysisk besigtigelse af projektet. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.Udvalget indstiller: 22. januar 2014, pkt. 5:

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og landdistriksudvalget og Økonomiudvalget, 

at regnskabet godkendes.Erhvervs- og landdistriktsudvalget , 22. januar 2014, pkt. 5:

Tiltrådt

Økonomi

Ingen, idet projektet er afholdt inden for de bevillinger, som Randers Byråd tidligere har tildelt projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og landdistriktsudvalget og økonomiudvalget,

 

at regnskabet godkendes.

 

Erhvervs- og landdistriktsudvalget, 22. januar 2014, pkt. 5: 

Tiltrådt.Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 24:

Indstilles tiltrådt.

 

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 26 stemmer for og 1 stemme imod. 4 undlod at stemme. Det radikale Venstre stemte imod. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
51 Forslag om tillæg til spildevandsplanen for boligområde nord for Rosenholmvej. Vedtagelse af forslag til offentliggørelse
Resume

Forslaget omfatter tillæg til spildevandsplanen for separatkloakering af nyt boligområde nord for Rosenholmvej. Forslaget ønskes godkendt og offentliggjort.

Sagsfremstilling

Forslag om tillæg omfatter kloakering af et nyt boligområde Rosenholmvej i Dronningborg. Tillægget udarbejdes som følge af vedtagelsen af lokalplan 590 – Boliger nord for Rosenholmvej.

Med tillægget revideres den gældende spildevandsplan for Randers Kommune. Spildevandsplanen udvides med kloakopland for boligområdet. Byggemodningen af nærværende område er første etape af flere områder som på sigt kan inddrages i Dronningborg.

Ved kloakering af nye boligområder søges det så vidt muligt at nedsive tag- og overfladevandvandet lokalt og dermed kun kloakere for husspildevand. Hvis området ikke er egnet til nedsivning af tag- og overfladevand, vil der blive separatkloakeret. Ved separatkloakering udledes tag- og overfladevand til lokale vandområder og spildevand ledes til renseanlæg. Det giver en mere jævn belastning på renseanlæg, når der ikke ledes tag- og overfladevand dertil, og dermed en mere hensigtsmæssig drift. Fælleskloakering vælges ikke i nye områder, da det medfører udledning af husspildevand til lokale vandområder i visse situationer og ved ekstreme regnhændelser, kan det medføre husspildevand på terræn. Området nord for Rosenholmvej er ikke egnet til nedsivning. Det nye kloakopland planlægges derfor separatkloakeret. 

Spildevandet fra det nye boligområde ledes til Randers Centralrenseanlæg. Overfladevandet ledes, med forsinkelse i rørbassin, til Rismølle Bæk via det eksisterende kloaksystem. Rørbassinet etableres internt i det nye kloakopland. Ved større regnhændelser skal vandet ledes på Rosenholmvej og til grønt område. Udledningen vil give en begrænset merudledning af næringsstoffer. Der etableres rensning af overfladevandet, når området udbygges yderligere. 

Etablering af regn- og spildevandsledninger til det eksisterende system vil medføre rådigheds-indskrænkninger på de berørte matrikler. Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med grundejer, kan erhvervelse af arealer eller rådighed over arealer ske ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Tillægget skal offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor der er adgang til at kommentere forslaget. Samtidig skal tillægget sendes til Naturstyrelsen til orientering. Grundejere som berøres direkte af tillægget, vil blive kontaktet ved brev i forbindelse med den offentlige høring.

Økonomi

Projektet påregnes gennemført og finansieret af Randers Spildevand A/S. Udgifter til kloakering på egen grund skal afholdes af grundejer.

Forvaltningen vurderer, at planforslaget ikke vil få væsentlige negative indvirkninger på miljøet, begrundet i en gennemført screening af tillægget. Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven. Beslutning om at nærværende tillæg ikke kræver miljøvurdering, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at forslaget om tillæg til spildevandsplanen godkendes og offentliggøres,

at forslaget anses for endeligt godkendt uden fornyet behandling i udvalg og byråd, såfremt der ikke modtages væsentlige kommentarer i offentlighedsfasen,

at byrådet erklærer, at man, med henblik på at gennemføre nærværende plan, er indstillet på at foretage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse, og

at der ikke foretages en miljøvurdering af planen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.Miljø- og teknikudvalget, 27. januar 2014, pkt. 7:

Indstilles tiltrådt.
Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 26:

Indstilles tiltrådt, idet udvalget indstiller, at forslaget efter offentlighedsfasen behandles i byrådet.

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Forslag om tillæg nr. 26 Boliger nord for Rosenholmvej Download pdf-dokument


Punkt Titel
52 Forslag om tillæg til spildevandsplanen for Boligområde ved Tjærby Diger og ændring af tracé for kloakledning. Vedtagelse af forslag til offentliggørelse.
Resume

Forslaget omfatter tillæg til spildevandsplanen for separatkloakering af nyt boligområde Tjærby Diger, samt ændring af tracé for planlagt kloakledning fra Mejlby til Tjærby. Forslaget ønskes godkendt og offentliggjort.

Sagsfremstilling

Forslag om tillæg omfatter kloakering af et nyt boligområde Tjærby Diger øst for Tjærbyvangsvej i Dronningborg samt ændring af tracé for en allerede planlagt kloakledning mellem Mejlby og Tjærby. Tillægget udarbejdes som følge af vedtagelsen af lokalplan 557. Boligområde Tjærby Diger.

Med tillægget revideres den gældende spildevandsplan for Randers Kommune. Spildevandsplanen udvides med kloakopland for boligområdet.

Ved kloakering af nye boligområder søges det så vidt muligt at nedsive tag- og overfladevandvandet lokalt og dermed kun kloakere for husspildevand. Hvis området ikke er egnet til nedsivning af tag- og overfladevand, vil der blive separatkloakeret. Ved separatkloakering udledes tag- og overfaldevand til lokale vandområder og spildevand ledes til renseanlæg. Det giver en mere jævn belastning på renseanlæg, når der ikke ledes tag- og overfladevand dertil, og dermed en mere hensigtsmæssig drift. Fælleskloakering vælges ikke i nye områder, da det medfører udledning af husspildevand til lokale vandområder i visse situationer og ved ekstreme regnhændelser, kan det medføre husspildevand på terræn. Området ved Tjærby Diger er ikke egnet til nedsivning. Det nye kloakopland planlægges derfor separatkloakeret. 

Spildevandet fra det nye boligområde ledes til Randers Centralrenseanlæg. Overfladevandet ledes, med forsinkelse og rensning i nyt regnvandsbassin syd for boligområdet, til Tjærby Bæk. Regnvandsbassin placeres i overensstemmelse med lokalplanen og vil blive ejet og drevet af Randers Spildevand A/S. Der skal dermed ikke inddrages areal til regnvandsbassin udendefor lokalplanområdet.

Tillægget skal desuden ses i sammenhæng med tillæg nr. 10 Nordøstforbindelsen fra 2010, der bl.a. fastlægger ledningstracé for en kloakledning mellem Mejlby og Tjærby. Det planlagte tracé for ledningen ønskes ændret i forhold til tillæg nr. 10 og er beskrevet i tillægget. 

Projektets betydning for opstuvning af vand ved Tjærby Bæks udløb i Randers Fjord, vil blive belyst nærmere i sammenhæng med projekt om genåbning af en rørlagt del af Tjærby bæk. Projektet om genåbning af vandløbet er en følge af statens forslag om vandplan for Randers Fjord.

Etablering af regn- og spildevandsledninger til det eksisterende system vil medføre rådigheds-indskrænkninger på de berørte matrikler. Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med grundejer, kan erhvervelse af arealer eller rådighed over arealer ske ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Tillægget skal offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor der er adgang til at kommentere forslaget. Samtidig skal tillægget sendes til Naturstyrelsen til orientering. Grundejerne som berøres direkte af tillægget, vil blive kontaktet ved brev i forbindelse med den offentlige høring.

Økonomi

Projektet påregnes gennemført og finansieret af Randers Spildevand A/S. Areal til regnvandsbassin finansieres af bygherre. Arealet skal være ryddet for bygningsdele og evt. forurening.

Udgifter til kloakering på egen grund skal afholdes af grundejer. 

Forvaltningen vurderer, at planforslaget ikke vil få væsentlige negative indvirkninger på miljøet, begrundet i en gennemført screening af tillægget. Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven. Beslutning om at nærværende tillæg ikke kræver miljøvurdering, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at forslaget om tillæg til spildevandsplanen godkendes og offentliggøres,

at forslaget anses for endeligt godkendt uden fornyet behandling i udvalg og byråd, såfremt der ikke modtages væsentlige kommentarer i offentlighedsfasen,

at byrådet erklærer, at man, med henblik på at gennemføre nærværende plan, er indstillet på at foretage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse, og

at der ikke foretages en miljøvurdering af planen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.Miljø- og teknikudvalget, 27. januar 2014, pkt. 8:

Indstilles tiltrådt.

Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 27:

Indstilles tiltrådt, idet udvalget indstiller, at forslaget efter offentlighedsfasen behandles i byrådet.

 

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med følgende ændring:

Det under økonomiafsnittet i tillægget til spildevandsplan, side 6 og i dagsordenspunktet anførte om, at ”Areal til regnvandsbassin finansieres af bygherre. Arealet skal være ryddet for bygningsdele og evt. forurening” udgår og erstattes af følgende i såvel dagsordenspunktet som i tillægget til spildevandsplan: ”Areal til regnvandsbassin finansieres af Randers Spildevand A/S. Bygherren finansierer udgifterne til fjernelse af eksisterende gyllebeholder og eventuel forurening. Bygherren har været i positiv dialog med lodsejeren omkring arealets anvendelse til regnvandsbassin.”

Bilag Funktioner
Forslag om tillæg nr. 28 Boliger ved Tjærby Diger og tracé for kloakledning Download pdf-dokument


Punkt Titel
53 Lokalplan nr. 597 Boliger ved Haslund Præstegård, samt kommuneplantillæg nr. 02. Endelig vedtagelse.
Resume

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag samt kommuneplantillæg, som giver mulighed for at udstykke fire nye parcelhusgrunde i en del af præstegårdshaven til den gl. Haslund Præstegård. Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra Haslund-Ølst menighedsråd. 

L
okalplanforslag samt kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i otte uger, og i høringsperioden er der indkommet 2 indsigelser.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag samt kommuneplantillæg, som giver mulighed for at udstykke fire nye parcelhusgrunde i en del af præstegårdshaven til den gl. Haslund Præstegård. Lokalplanen omfatter den nuværende præstegårdsbygning, som er registreret med høj bevaringsværdi, samt hele den nuværende præstegårdshave. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra Haslund-Ølst menighedsråd.

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke fire nye parcelhusgrunde på ca. 1.200-1.500 m
2 i en del af den nuværende præstegårdshave. Lokalplanen skal samtidig sikre, at den eksisterende præstegårdsbygning så vidt muligt bevares med mulighed for at anvende den til bolig og/eller liberalt erhverv eller institution. Derudover skal lokalplanen sikre, at de eksisterende stendiger bevares. Af hensyn til oplevelsen af det fine landskab omkring Haslund Kirke bibeholdes et 5 meter bredt bælte med træbeplantning ud mod Amstrupgårdsvej.

Lokalplanforslag samt kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 9. oktober 2013 – 4. december 2013. I høringsperioden er der indkommet 2 indsigelser.

 1. Ulrik Edelmann, Vangen 27, 8940 Randers SV, samt 5 medunderskrivende husstande.

 2. Danmarks Naturfredningsforening i Randers

Begge indsigelser vedrører en kirkeomgivelsesfredning tinglyst i 1951. Fredningen er en såkaldt ”Exner-fredning”, som blev gennemført på initiativ af daværende provst Johan Exner. I forhold til den tinglyste fredning er Fredningsnævnet påtaleberettiget, foruden pastoratet/menighedsrådet.

Der har været uklarhed om det præcise omfang af fredningen. Fredningsteksten nævner blot ”præstegårdshaven”. Samtidig er det kun en mindre del af præstegårdshaven, som er markeret på det tilhørende kortrids.

Begge indsigere påpeger, at kortridset muligvis er udfærdiget på et senere tidspunkt end selve fredningsteksten og derfor ikke er gældende. Indsigerne hæfter sig ved, at der i teksten står ”præstegårdshaven”, og mener dermed, at fredningen omfatter hele den nuværende præstegårdshave. Efter indsigernes opfattelse er de fire nye parcelhusgrunde, som lokalplanen giver mulighed for, i konflikt med fredningen.

Forvaltningen opfatter kortridset som en præcisering af selve fredningsteksten. Altså at kun den del af præstegårdshaven, som er markeret på kortet, er omfattet af fredningen. Efter forvaltningens opfattelse er der ikke nogen konflikt i forhold til de fire nye parcelhusgrunde, som lokalplanen giver mulighed for, da de ligger udenfor det markerede område.

Forvaltningen har forespurgt Fredningsnævnet vedrørende fredningens præcise omfang. Formand for Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, Martin Møller-Heuer svarede den 17. marts 2013:

”at Fredningsnævnet er enig i Randers Kommunes opfattelse, hvorefter det alene er den på fredningskortet markerede del af matr.nr. 1a Haslund By, Haslund, der er fredet, og at fredningen således ikke omfatter hele det matr.nr. (præstegårdshaven).”

Indsiger 1 (Ulrik Edelmann m.fl.) foreslår desuden, at præstegårdshaven fremover skal fungere som et fælles naturpræget friareal for borgerne i Haslund, i stedet for at en del af arealet udstykkes. Præstegård og præstegårdshave er imidlertid kirkens ejendom, og det er kirkens ønske at udstykke fire parcelhusgrunde.

Forvaltningen foreslår, at indsigelserne besvares med ovenstående, og at de ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

Parallelt med offentlighedsfasen har der af en ekstern konsulent været foretaget en flagermus-undersøgelse, for at fastslå om flagermus bruger de gamle træer i præstegårdshaven som yngle- eller rastested. Flagermus-rapporten konkluderer, at to store ahorntræer i udkanten af haven ud mod Amstrupgårdsvej bruges som rastested for flere forskellige flagermusarter. Som afværgeforanstaltning anbefaler rapporten, at de to pågældende træer bevares.

De to store ahorntræer står ud mod Amstrupgårdsvej på et areal, som i lokalplanforslaget er udlagt til et 5 meter bredt beplantningsbælte. De to træer vil give skygge i en del af én af de nye parcelhushaver, men det vurderes at være uproblematisk, da der er tale om meget store parcelhusgrunde.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslagets kort og tekst tilrettes, således at de to pågældende ahorntræer sikres i deres restlevetid, så længe de ikke er til fare for mennesker eller bygninger. Rettelserne fremgår af vedhæftede lokalplanforslag.

Økonomi

Lokalplanen giver ikke anledning til udgifter for Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at indsigelserne til lokalplanen og kommuneplantillægget behandles i overensstemmelse med de af forvaltningen stillede forslag, og

at lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages endeligt.Miljø- og teknikudvalget, 27. januar 2014, pkt. 13:

Indstilles tiltrådt.

Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 28:

Indstilles tiltrådt.

 

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Lokalplan 597 Boliger ved Haslund Præstegård - samt kommuneplantillæg 02 Download pdf-dokument


Punkt Titel
54 Lokalplan nr. 610 Boliger i Søren Møllers Gade Skole, samt kommuneplantillæg nr. 8. Vedtagelse af forslag til offentliggørelse.
Resume

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag samt kommuneplantillæg, som giver mulighed for at etablere i alt max. 42 boliger i ny og eksisterende bebyggelse i den gl. Søren Møllers Gade Skole i Randers bykerne.  

Søren Møllers Gade Skole ejes af VIA, som ønsker at afhænde ejendommen. Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra privat developer og med ejers accept.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag samt kommuneplantillæg, som giver mulighed for at etablere i alt max. 42 boliger i ny og eksisterende bebyggelse i den gl. Søren Møllers Gade Skole i Randers bykerne. 

Lokalplanen omfatter hele matr.nr. 482a Randers Bygrunde, hvorpå den gl. Søren Møllers Gade Skole ligger. Lokalplanen omfatter et areal på 3.744 m2. Området er beliggende i Randers bykerne, og afgrænses mod vest af Vestervold, mod syd af Søren Møllers Gade, mod øst af Vognmandsgade, og nord af eksisterende bebyggelse med ungdomsboliger.

På arealet findes i dag skolens hovedbygning og gymnastiksal, opført i 1899 og tegnet af den anerkendte lokale arkitekt Jensen Wærum. Både hovedbygning og gymnastiksal er registreret med høj bevaringsværdi (SAVE 3), og skal bevares. Mod Vognmandsgade afgrænses området af en fin teglstensmur, som også skal bevares i så stor udstrækning som muligt.

Der findes derudover en nyere bygning i den nordlige del af området samt en nyere tilbygning til gymnastiksalen, som begge forudsættes nedrevet.

Søren Møllers Gade Skole ejes af VIA, som ønsker at afhænde ejendommen. Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra privat developer og med ejers accept.

Lokalplanen giver mulighed for at indrette eksisterende hovedbygning og gymnastiksal til boliger, samt opføre en ny boligetageejendom i den nordøstlige del af lokalplanområdet i fire etager, foruden en delvis underjordisk parkeringsetage. Den nye bygning skal placeres tilbagetrukket fra Vognmandsgade, for bedst muligt at tilpasse sig området.

Vejadgang til området skal foregå primært fra Vognmandsgade, og sekundært fra Søren Møllers Gade.

Det aktuelle område er i kommuneplanen 2013 omfattet af lokalplanrammen med betegnelsen 1.01.O.4, med en max. bebyggelsesprocent på 115 og en max. bygningshøjde på 13,5 meter. 

Det aktuelle projekt har en samlet bebyggelsesprocent på ca. 140. 

Der udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 pga. den højere bebyggelsesprocent, og for at ændre området fra offentlige formål til blandet bolig- og erhvervsområde. Området indlemmes i det tilgrænsende rammeområde 1.01.BE.6, som har en max. bebyggelsesprocent på 155 og en max. bygningshøjde på 15 meter.

Lokalplanforslag samt kommuneplantillæg er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Forvaltningen har screenet lokalplan samt kommuneplantillæg i forhold til bestemmelserne om miljøvurdering. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for lokalplanens område og fremtidige anvendelse. Screeningsnotatet er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen samt kommuneplantillægget, og at beslutning herom offentliggøres, og

at lokalplanforslaget samt forslag til kommuneplantillæg vedtages og offentliggøres i henhold til reglerne herom i planloven.


Miljø- og teknikudvalget, 27. januar 2014, pkt. 14:

Indstilles tiltrådt.
Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 29:

Indstilles tiltrådt.

 

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Miljøscreening_ Download pdf-dokument
Forslag til lokalplan 610 Boliger i Søren Møllers Gade Skole Download pdf-dokument


SAGER REJST AF MEDLEMMERNE
Punkt Titel
55 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, ved. Handicapcentret Kronjylland
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 9. februar 2014 følgende:

 

"Velfærdslisten foreslår, at byrådet beslutter at undersøge mulighederne for fortsat at købe timer hos og således bidrage til overlevelsen af Handicapcentret Kronjylland. Socialudvalget skal i samarbejde med sundheds- og ældreudvalget udarbejde og beslutte et kommissorium for undersøgelsen. 

 

Resultatet af undersøgelsen skal forelægges byrådet senest tre måneder efter dette forslags vedtagelse." 

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer for og 24 stemmer imod. 2 undlod at stemme. For stemte Velfærdslisten, Beboerlisten og Mikael Firlings Mouritsen. Det radikale Venstre og Anders Primdahl Vistisen undlod at stemme.

Bilag Funktioner
Fakta om Handicap Centret Kronjylland og Water & Wellness Randers Download pdf-dokument


Punkt Titel
56 Forslag fra Kim Kristensen, Beboerlisten og Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten vedr. kontanthjælpsreformen
Sagsfremstilling

Kim Kristensen, Beboerlisten og Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten fremsender i mail af 9. februar 2014 følgende:

 

"På baggrund af  skrivelse fra kontorchef Jens Erik Zebis, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, af 3. februar 2014, hvoraf det bl.a. fremgår, at der skal ske fornyet visitation, ”hvis der sker væsentlige ændringer i den unges forhold, eller hvis der fremkommer nye oplysninger, der kan have betydning for vurderingen”, beslutter byrådet:

 

1) at der hurtigst muligt og senest i løbet af indeværende måned foretages en grundig revisitation af alle “uddannelsesparate” og “åbenlyst uddannelsesparate” uddannelseshjælpsmodtagere, da der i den oprindelige visitation ikke var taget højde for de retningslinier, der er udsendt i skrivelse af 3. februar 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og som forventes at få retsvirkning fra 17. februar i form af en ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17580).

 

2) at der i medfør af Retsikkerhedslovens §4 indgår en samtale med borgeren – uanset forhistorie - i grundlaget for revisitationen og fremtidige visitationer.

 

3) at beslutning om placering i visitationsgruppe sker ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation i medfør af Retssikkerhedslovens § 6.

 

4) at Jobcentret i medfør af Retssikkerhedslovens § 6 i skal bruge flere ressourcer på den første visitation (senest syv dage efter den unges første henvendelse), så unge, der ifølge den endelige visitation (senest tre måneder efter første henvendelse) er aktivitetsparate, så vidt muligt visiteres som sådan allerede i forbindelse med første visitation.

 

5) at der i den samlede vurdering af borgerens situation indgår:

Motivation i forhold til uddannelse

Social baggrund

Faglighed

Helbred

 

6) at revisitationen og fremtidige visitationer alene foretages af socialfagligt uddannet personale og i samråd med uddannede uddannelsesvejledere fra UU Randers.

 

7) at der ansættes ekstraordinært socialfagligt personale til at foretage vurderingen, hvis det er nødvendigt for at nå revisitationen inden for ovenfor nævnte tidsfrist.

 

8) at da de foretagne vurderinger er ugyldige, er tilbageholdelsen af aktivitetstillægget ikke lovmedholdeligt, hvorfor tillægget skal efterbetales de unge, der er erklæret åbenlyst uddannelsesparate eller uddannelsesparate, og fremover udbetales, til der foreligger gyldig visitering.

 

9) at byrådet bevilliger flere ressourcer til Udviklingshuset på Jobcentret svarende til den vækst i antallet af aktivitetsparate, revisiteringen fører til, så flere aktivitetsparate ikke betyder højere sagsstammer og dermed mindre tid til den enkelte aktivitetsparates sagsbehandling.

  

10) at alle uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere i medfør af Retsikkerhedslovens § 5 oplyses om mulighederne for at få hjælp i henhold til kapitel 10, herunder især §81, §81a, 82, §82a og §85, samt - i overgangsperioden - §34 i Lov om aktiv socialpolitik. Desuden oplyses de om Randers Kommunes takst for, hvad der vurderes at være et rimeligt rådighedsbeløb efter afholdelse af nødvendige, faste udgifter (senest politisk vedtaget på Socialudvalgets møde den 21. april 2010).

 

11) at socialudvalget hurtigst muligt skal vedtage en ny, tidssvarende takst for, hvad der vurderes at være et rimeligt rådighedsbeløb efter afholdelse af nødvendige, faste udgifter.

 

12) at socialudvalget løbende skal følge op på og diskutere, om indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år er god nok, herunder om byrådet ifølge udvalgets vurdering har afsat tilstrækkelige ressourcer til indsatsen."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt, at sagen henvises til Beskæftigelsesudvalget.

 

Et forslag om at stemme om de 12 punkter enkeltvis blev forkastet med 5 stemmer for og 26 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti.

Bilag Funktioner
Notat af 27. januar om konsekvenser af kontanthjælpsreformen Download pdf-dokument
Notat af 11/2-14 vedr. 12 forslag om revisitering fremsat af Beboerlisten og Velfærdslisten Download pdf-dokument


Punkt Titel
57 Forslag fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, vedr. trafik i midtbyen
Sagsfremstilling

Bjarne Overmark, Beboerlisten, har i mail af 9. februar 2014 fremsendt følgende forslag:
 

 1. Østervold lukkes i den nordlige ende for gennemkørende trafik, således at Østervold kan udvikles til den opholdsgade for gående og handlende som gaden er beregnet til.

 2. Der opstilles skilte ved indfaldsvejene til Randers by der forbyder gennemkørende lastbiltrafik, som f.eks. i Stevnstrup mod Grensteen.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslag 1) forkastet med 5 stemmer for og 24 stemmer imod. 2 undlod at stemme. For stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti. Lars Søgaard og Jens Peter Hansen undlod at stemme.

 

Forslag 2) henvist til Miljø- og Teknikudvalget med 25 stemmer for og 4 imod. 2 undlod at stemme. Imod stemte Beboerlisten og Velfærdslisten. Det konservative Folkeparti og Det radikale Venstre undlod at stemme.

 

Kasper Fuhr Christensen ønskede ført til protokols, at han finder det forkert, at byrådet ikke træffer beslutning om, at opstille skilte ved indfaldsvejene, der forbyder gennemkørende lastbiltrafik.

Bilag Funktioner
Notat af 12 2-14 vedr. forslag om trafik på Østervold og gennemgående, tung trafik Download pdf-dokument


Punkt Titel
58 Spørgsmål fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, vedr. Uggelhuse-Langkatrup barmarksværk
Sagsfremstilling

Bjarne Overmark, Bebeboerlisten har i mail af 9. februar 2014 fremsendt følgende:

 

I" henhold til kommunestyrelseslovens § 11, anmodes borgmesteren om på byrådsmødet mandag d. 17-2-2014 at redegøre for hvad der sker i sagen vedrørende Uggelhuse-Langkastrup barmarksværk?"

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmålet besvaret.

Bilag Funktioner
Notat af 13 2-14 vedr. varme- og kraftvarmeværker i Randers Kommune - status 2014.docx Download pdf-dokument
Hvad sker der i sagen vedrørende Uggelhuse-Langkastrup barmarksværk Download pdf-dokument


Punkt Titel
59 Spørgsmål fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, vedrørende sagsbehandlingstiden m.v. på Jobcenteret i forbindelse med langvarig sygdom
Sagsfremstilling

Bjarne Overmark, Beboerlisten, har i mail af 12. januar 2014 fremsendt følgende spørgsmål:

"Foranlediget af en henvendelse fra en borger som i november 2010 blev udsat for en alvorlig påkørsel bagfra i forbindelse med kø på motorvejen ved Århus – som påførte borgeren piskesmæld og forskubbelse af bækkenet, som gjorde det umuligt for borgeren at passe sit arbejde som logistikkoordinator hos landets største bladhuse - anmodes borgmesteren om at besvare følgende spørgsmål:

 

Finder borgmesteren det acceptabelt, at en borger efter en trafikulykke, hvor lægerne for længst (for mindst 2 år siden) har fastslået at helbredsstilstanden er stationær og borgeren invalideret i betydeligt omfang, fortsat ikke af Jobcenteret trods arbejdsprøvning har modtaget nogen afklaring vedrørende sit fremtidige forsørgelsesgrundlag?

 

I hvor mange tilfælde i årene 2010-2011-2012-2013 har det taget Jobcenteret mere end henholdsvis 1 år, 2 år, 3 år, 4 år eller mere at afklare en borgers vedvarende forsørgelsesgrundlag i forbindelse med invaliderende helbredsproblemer.

 

Agter Randers Kommune at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagsbehandlingen, herunder sagsbehandlingstiden i Jobcenteret i Randers Kommune?

 

Svaret bedes givet i byrådssalen samt fremsendt skriftligt."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.Byrådet, 20. januar 2014, pkt. 33:

Sagen udsat.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmålet besvaret.

Bilag Funktioner
Sag nr. 33 Notat om sagsbehandlingstiden på Jobcenteret Download pdf-dokument


Punkt Titel
60 Forslag fra Jens Laursen, Beboerlisten, til arbejdsklausuler gældende for Randers Kommune
Sagsfremstilling

Jens Laursen, Beboerlisten, fremsender i mail af 12. januar 2014 følgende forslag:

 

"Arbejdsklausuler gældende for Randers kommune.

  

Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ønsker Randers Kommune at sikre, at hovedentreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

 

Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor.

 

Hovedentreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Forpligtigelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underentreprenører

 

Randers Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Hovedentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere.

 

Dokumentationen skal være Randers Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse.

 

Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.

 

Entreprenøren skal endvidere på kommunens opfordring dokumentere, at denne er registreret i relevante registre som fx Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret.

 

Randers Kommune er berettiget til at bede den enkelte ansatte fremvise dokumentation for ansættelsen og ansættelsesforhold. Entreprenøren skal sikre, at dennes ansatte har korrekt ansættelsesbevis, og skal sikre at de ansatte er forpligtet til at fremvise denne dokumentation ved kommunens forespørgsel.  

Dokumentationen kan efter omstændighederne give anledning til at kommunen videregiver dokumentation til andre myndigheder, fx skattemyndigheder, Arbejdstilsynet og/eller Politiet.

 

Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet. Randers Kommune kan - efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation - ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning.

 

Bod.: 

Hvis entreprenøren (vil altid være hovedentreprenøren ved underentreprise), uanset påkrav overtræder arbejdsklausulen, herunder undlader at fremsende relevant dokumentation, kan Randers Kommune i stedet for at hæve kontrakten, kræve dagbøder af (x kr./ x % af kontraktsummen) pr. påbegyndt arbejdsdag, indtil forholdet er bragt i orden, og dokumentation herfor er modtaget. Randers Kommune er berettiget til at modregne boden i betalingen til entreprenøren."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.Byrådet, 20. januar 2014, pkt. 35:

Sagen udsat.


Susanne Nielsen deltog som suppleant for Anders Vistisen.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt, at emnet behandles i efteråret 2014 ved udløbet af den gældende partnerskabsaftale med Dansk Byggeri.

Bilag Funktioner
Sag nr. 35 om arbejdsklausuler Download pdf-dokument


LUKKEDE SAGER
Punkt Titel
61 Salg af ejendom
Bilag Funktioner
Ingen bilag