| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Byrådet Byrådet Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Anders Buhl-Christensen, Berner Nielsen, Bjarne Overmark, Christian Boldsen, Christian Kirk, Claus Ørsted, Daniel Madié, Ellen Petersen, Erik Poulsen, Fatma Cetinkaya, Frank Nørgaard, Hans Kortbek, Helle Dahl Skøtt, Henning Jensen Nyhuus, Jens Peter Hansen, John Dybdal, Jørgen Bruno Andersen, Karen Lagoni, Kasper Fuhr-Christensen, Lars Christian Søgaard, Leif Gade, Lone Donbæk Jensen, Louise Høeg Jensen, Malte Larsen, Marianne Høj Madsen, Mogens Nyholm, Ole Skiffard, Steen Bundgaard, Susanne Koch, Tanja Lauenborg, Aage Stenz

Møde lokation

Det gamle RådhusPunkt Titel
284 Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, vedrørende kommunens ældre
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, har i mail af 23. september 2013 fremsendt følgende:

"I forbindelse med de nedskæringer, som Socialdemokraterne og Konservative i forbindelse med budgetforliget har offentliggjort, at de vil udsætte kommunens ældre for, ønsker Velfærdslisten at stille en række spørgsmål til borgmesteren: 

 1. I Randers Kommunes pressemeddelelse om massakren på ældreområdet (se http://randersidag.dk/?Id=7970) bliver der jongleret med tal på en måde, der næsten får det skandaløse illusionsmageri i filmen “Wag the Dog” (på dansk “Når halen logrer med hunden”) til at fremstå hæderligt. Derfor: Vil borgmesteren oplyse, hvor meget der er blevet skåret på ældreområdet i budgetterne for 2011, 2012, 2013 og 2014 (det endnu ikke vedtagne budgetforlig) i forhold til de respektive basisbudgetter? 

 2. Vil borgmesteren oplyse summen af besparelser i forhold til basisbudgetterne, hvis vi medregner budgetternes overslagsår (2011-budgettet har overslagsårene 2012, 2013 og 2014 osv.) for de samme budgetter (dvs. 2011, 2012, 2013 og 2014 (det endnu ikke vedtagne budgetforlig))?

 3. Se tabel 1 i nedenstående (vedhæftet). I KL’s debatoplæg om det nære sundhedsvæsen (se http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_41032/ImageVaultHandler.aspx) står: “Der er meget fokus på sundhedsvæsenet i disse år. Og med god grund. For flere danskere bliver kronisk syge, der opstår flere og nye behandlingsmuligheder, og der bliver flere ældre. I takt med udviklingen vokser behovet for behandling, pleje og omsorg.”  Hvordan mener borgmesteren, at det stemmer overens med budgetforligets nedskæringer på ældreområdet?

 4. “To af tre ældre på landets plejehjem lider af demens. Andelen vil stige yderligere, men kun hver syvende plejebolig er bygget til demente.” Sådan lød hovedhistorien i Jyllands-Posten den 21. september 2013 (se http://jyllands-posten.dk/indland/ECE5990395/mangel-pa-plejehjem-til-boelge-af-demente?ref=lokalavisen). Kan borgmesteren oplyse, hvor stor andelen af demente er på plejehjemmene i Randers Kommune?

 5. I samme artikel står: “Kun ca. 6.000 af landets 46.000 plejeboliger er i dag bygget som en egentlig demensbolig med sikring af udgangene, klare farveadskillelser mellem afdelingerne og haveanlæg med stier i sløjfer, så de ældre kan komme ud og samtidig være i sikkerhed.” Kan borgmesteren oplyse antallet af demensboliger i Randers Kommune?

 6. I samme artikel står: “4 af 10 plejehjemsledere siger i en rundspørge, som Jyllands-Posten har foretaget, at deres plejehjem fysisk set ikke er tilfredsstillende indrettet til demente beboere.” Mener borgmesteren, at plejehjemmene i Randers er tilfredsstillende indrettet til demente beboere? 

 7. Kan borgmesteren oplyse, om der i dag er demente beboere på plejehjem, der ikke er tilfredsstillende indrettet til demente beboere, i Randers Kommune?

 8. Velfærdslisten mener, at demente borgere skal visiteres til demensafdelinger, som har de rammer og kompetencer, der er nødvendige for at yde pleje til og omsorg for demente borgere. Er borgmesteren enig i dette? 

 9. Når borgmesteren tager ovenstående i betragtning, mener han så fortsat, at budgetforligets nedskæringer er forsvarlige?

 10. Hvordan vil borgmesteren sikre et ordentligt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere inden for ældreområdet, når antallet af plejekrævende ældre vokser, og der ikke kommer flere til at tage sig af opgaverne? 

 

Indstilling

Sagen forelæggs byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål besvaret af borgmesteren.

 

Joseph Aruliah deltog som stedfortræder for Jørgen Bruno Andersen.

Bilag Funktioner
Notat i sag Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen vedr. kommunens ældre Download pdf-dokument


Punkt Titel
285 2. behandling af budget 2014-17
Resume

Den 17. september 2013 blev der indgået forlig om budgettet for 2014-17. Forliget indebærer, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2017 forventes at blive godt 140 mio. kr.

Sagsfremstilling

Tirsdag den 17. september 2013 har Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti og løsgænger Erik Poulsen indgået forlig om budget 2014-17.

 

Samlet vil besparelserne og den budgetlagte tilgang i personalet som følge af befolkningsudviklingen i alt medføre en personalenedgang i 2014, der svarer til ca. 11 fuldtidsstillinger. Forligspartierne har aftalt, at personaletilpasning skal ske ved naturlig afgang. Kan det ikke lade sig gøre er der indført en garanti for, at der ikke kan ske afskedigelser i 2014 på grund af besparelser.

 

Alle ændringsforslag som følge af budgetforliget fremgår af vedhæftede regneark (forligspartier) der udover en resultatopgørelse også viser de enkelte ændringsforslag med tekst og beløb. Forliget indebærer, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2016 forventes at blive 142,7 mio. kr.

 

Som følge af sidste års budgetforlig nedsættes dækningsafgiften af forretningsejendomme fra 5,0 promille i 2013 til 4,5 promille i 2014, mens de øvrige forbliver uændrede i forhold til 2013. Dermed bliver skatteprocenter/-promiller i 2014 fastsat til følgende:

 

 • Udskrivningsprocent: 25,6

 • Grundskyldspromille: 27,93

 • Dækningsafgift af forretningsejendomme: 4,5 promille

 • Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier: 13,965 promille

 • Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdier: 8,75 promille

 • Kirkeskatteprocent: 0,89    

 

Til byrådets 1. behandling blev der fremsendt en takstoversigt. I det omfang vedtagelsen af ændringsforslagene giver anledning til ændring af takster, vil der blive fremsendt særskilt sag til godkendelse i byrådet.

 

Senest ved byrådets 2. behandling af budget 2014-17 skal det besluttes, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Med de nuværende forudsætninger kan der beregnes en fordel ved statsgaranti på 11,5 mio. kr. Følsomhedsberegninger viser, at der skal ske meget store ændringer i kommunens folketal og udskrivningsgrundlag før selvbudgettering bliver mest fordelagtig. Den største usikkerhed knytter sig til væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan. En hurtigere konjunkturfremgang end forventet kan betyde at selvbudgettering bliver mest fordelagtig. Ud fra en samlet vurdering anbefaler forvaltningen dog, at Randers Kommuen vælger statsgarantien i 2014. Der henvises til vedhæftede notat for en nærmere redegørelse.

 

Der foreligger ændringsforslag fra følgende:

 

 • Budgetforligsparterne (Socialdemokratiet, Konservative og løsgænger Erik Poulsen) 

 • Venstre og Danske Folkeparti

 • Det Radikale Venstre

 • Beboerlisten

 • Løsgænger Kasper Fuhr Christensen      

 

Disse ændringsforslag med tilhørende resultatopgørelse er vedhæftet.

Økonomi

Der henvises til teksten og tallene for de enkelte ændringsforslag. Forligspartierne er enige om, at medarbejdere ikke kan afskediges på grund af besparelser i 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at vedhæftede ændringsforslag fra budgetforligsparterne inklusiv forligsteksten godkendes,

 

at promillen for dækningsafgift af forretningsejendomme nedsættes til 4,5 promille i 2014,

 

atøvrige skatteprocenter/-promiller forbliver uændrede i forhold til 2013,

 

at Randers Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2014, og

 

at økonomiafdelingen bemyndiges til at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen.  Økonomiudvalget, 3. oktober 2013, pkt. 249:

Første ”at”: 4 stemte for (Henning Jensen Nyhuus, Steen Bundgaard, Leif Gade og Daniel Madie) og 5 stemte imod (Anders Buhl Christensen, Hans Kortbæk, Bjarne Overmark, Frank Nørgaard og Kasper Fuhr Christensen) med henvisning til egne budgetforslag.

 

Andet ”at” og tredje ”at”: 7 stemte for og 2 stemte imod (Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen) med henvisning til egne budgetforslag .

 

Fjerde ”at” og femte ”at”: 9 stemte for.

 

Endvidere blev forvaltningen bemyndiget til at foretage en teknisk nedskrivning af servicerammebufferen med 25 mio. kr.

Indstilling:
Beslutning

Ændringsforslag fra forligspartierne (Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti, og Erik Poulsen) samt tekniske korrektioner fra forvaltningen er vedtaget.

 

Afstemningsresultat for hvert enkelt ændringsforslag fremgår af afstemningshæftet, som er vedlagt som bilag.

 

Vedtagelsen indebærer, at:

 

Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,6

Grundskyldspromillen fastsættes til 27,93

Dækningsafgiften af forretningsejendomme fastsættes til 4,5 promille i 2014 og frem

Dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdier fastsættes til 13,965 promille

Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdier fastsættes til 8,75 promille

Kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,89

 

 

Byrådet tiltrådte endvidere:

 

At Randers Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2014 og

at økonomiafdelingen bemyndiges til at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen og at forvaltningen bemyndiges til at foretage en teknisk nedskrivning af servicerammebufferen på 25. mio. kr.

For så vidt angår punktet om dækningsafgift for forretningsejendomme blev forslaget Tiltrådt med 17 stemmer for, Beboerlisten og KFC stemte imod og Venstre og Dansk Folkeparti undlod at stemme. De øvrige punkter blev enstemmigt vedtaget


Joseph Aruliah deltog som stedfortræder for Jørgen Bruno Andersen.

Bilag Funktioner
Budgetforligstekst 2014 (2 behandling) Download pdf-dokument
Valg mellem stat og selv 2014 (til 2 behandling) Download pdf-dokument
Tekniske korrektioner 2014-17 (2 behandling) Download pdf-dokument
Afstemningstema 2014 Download pdf-dokument
Ændringsforslag til budget 2014-17 (V DF) Download pdf-dokument
Ændringsforslag til budget 2014-17 (Kasper Fuhr Christensen) Download pdf-dokument
Ændringsforslag til budget 2014-17 (forligspartierne) Download pdf-dokument
Ændringsforslag til budget 2014-17 (Beboerlisten) Download pdf-dokument
Ændringsforslag til budget 2014-17 (B) Download pdf-dokument
Afstemningstema 2014 endeligt resultat.xlsx Download pdf-dokument