| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Byrådet Byrådet Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Anders Buhl-Christensen, Berner Nielsen, Bjarne Overmark, Christian Boldsen, Christian Kirk, Claus Ørsted, Daniel Madié, Ellen Petersen, Erik Poulsen, Fatma Cetinkaya, Frank Nørgaard, Hans Kortbek, Helle Dahl Skøtt, Henning Jensen Nyhuus, Jens Peter Hansen, John Dybdal, Jørgen Bruno Andersen, Karen Lagoni, Kasper Fuhr-Christensen, Lars Christian Søgaard, Leif Gade, Lone Donbæk Jensen, Louise Høeg Jensen, Malte Larsen, Marianne Høj Madsen, Mogens Nyholm, Ole Skiffard, Steen Bundgaard, Susanne Koch, Tanja Lauenborg, Aage Stenz

Møde lokation

Det gamle Rådhus

Dagsorden

DIVERSE SAGER
SOCIALUDVALGETS SAGER
ØKONOMIUDVALGETS SAGER
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGETS SAGER
SAGER REJST AF MEDLEMMERNE
LUKKEDE SAGERDIVERSE SAGER
Punkt Titel
112 Indkaldelse af stedfortræder for borgmesteren samt fastsættelse af funktionsvederlag til 1. viceborgmester
Resume

Borgmesteren har meddelt, at han grundet sygdom vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af helbredsforhold. Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt samt vederlag til 1. viceborgmester.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har meddelt, at han grundet sygdom vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af helbredsforhold. Borgmesteren har meddelt, at han forventer at vende tilbage til hvervet ca. medio juni.

Byrådet tager stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede. Forvaltningen oplyser, at der er tale om en lovlig forfaldsgrund, der begrunder indkaldelse af stedfortræder. Stedfortræder Pia Moldt er indkaldt til mødet.

Borgmesteren oplyser, at 1. viceborgmesteren har fungeret i hans forfald fra den 24. april 2013. Efter styrelseslovens § 34, stk. 4 kan byrådet yde funktionsvederlag i fraværsperioden. Størrelsen fastsættes af byrådet. Ved fastlæggelsen af vederlaget, skal der tages hensyn til arbejdsbyrdens omfang og varighed. Forvaltningen oplyser, at vederlag i tidligere tilfælde har været fastsat svarende til borgmestervederlaget forholdsmæssigt for perioden. 

1. viceborgmester kan ifølge styrelseslovgivningen ikke få funktionsvederlag, før han i et regnskabsår har fungeret i mere end 5 uger. 1. viceborgmester har i regnskabsråret 2013 fungeret som borgmester i 1 uge, hvorfor vederlaget først skal beregnes fra 4 uger efter, at han har påbegyndt funktionen.

Økonomi

Stedfortræderen modtager i fraværsperioden almindeligt vederlag svarende til øvrige byrådsmedlemmer forholdsmæssigt for perioden.

Indstilling
at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede, og
at der til 1. viceborgmester ydes et funktionsvederlag svarende til borgmestervederlaget forholdsmæssigt for perioden, idet vederlaget skal beregnes fra 4 uger efter at 1. viceborgmester har påbegyndt funktionen. 
Borgmesteren indstiller til byrådet,
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
113 Udpegning af nyt medlem til Integrationsrådet
Sagsfremstilling

Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

 

Rådet består af 15 medlemmer, der vælges således:

 

 • 9 medlemmer udpeges af byrådet efter afholdelse af vejledende valg blandt alle med udenlandsk oprindelse.

 • 2 byrådsmedlemmer udpeges af byrådet

 • 4 medlemmer udpeges efter indstilling fra DI, LO, oplysningsforbundene i Randers samt 12-skolesamarbejdet.

Rådsmedlem Rüya Ülgü, der var udpeget af byrådet efter afholdelse af vejledende valg blandt alle med udenlandsk oprindelse, har meddelt, at hun ønsker at udtræde.

 

De pladser i rådet der er forbeholdt personer med udenlandsk oprindelse er fordelt mellem kandidatlister efter den d´hondske metode. Byrådet besluttede den 22. marts 2010, at suppleanter skal indkaldes på baggrund af suppleantrækkefølgen. Francoise N. Poulsen er 1. suppleant til integrationsrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet

 

atbyrådet udpeger Francoise N. Poulsen som medlem af integrationsrådet.
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


SOCIALUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
114 Videreførelse af den mobile tandklinik (Børsterne) til udsatte borgere i Randers Kommune
Resume

Som et led i hjemløsestrategien og som resultat af satspuljen for 2009 fik Randers Kommune bevilget 1,2 mio. kr. til et tandlægeprojekt for udsatte borgere. I projektperioden 2010 til og med 2013 har staten finansieret driften med årligt 55.000 kr. Herudover har bestyrelsen for Børsternesøgt og fået mindre beløb fra forskellige private fonde samt søgt og modtaget § 18 midler fra Randers Kommune. Den centrale drifts finansiering stopper med udgangen af 2013, og det foreslås, at Social og Arbejdsmarked og Sundhed og Ældre fremadrettet deler en årlige driftsfinansiering på 100.000 kr. med hver 50.000 kr. således, at den mobile tandklinik kan fortsætte.  

Sagsfremstilling

Baggrund 

Som et led i hjemløsestrategien og som resultat af satspuljen for 2009 fik Randers Kommune bevilget 1,2 mio. kr. til et tandlægeprojekt for udsatte borgere. Foruden udgifterne til etablering på 1,2 mio. kr. har Socialministeriet finansieret driften i projektperioden 2010 til og med 2013 med årligt 55.000 kr. Herudover har bestyrelsen for Børsterne søgt og fået mindre beløb fra forskellige private fonde samt søgt og modtaget § 18 midler fra Randers Kommune.

Projektets formål er at tilbyde basal tandbehandling til Randers Kommunes mest udsatte borgere, som ikke evner at benytte det etablerede system. Tandsundhed er en forudsætning for en vellykket sundhedsindsats for de svageste og mest udsatte mennesker. Målgruppen for tandlægeprojektet er nuværende eller tidligere alkohol- og eller stofmisbrugere, hvoraf en del også har psykiske problemer, kontaktvanskeligheder, ensomhed og isolation. Fremfor at etablere en tandklinik i faste fysiske rammer, valgte man at indrette en klinik i en bus, således at tandbehandlingen kan finde sted, hvor de udsatte befinder sig.

I forbindelse med etablering af projektet blev der nedsat en bestyrelse, som varetager driften af tandlægeordningen. Bestyrelsen består af frivilligt tandlægefaglige personer samt lederen af Perron 4 og af lederen af Tandplejen i Randers Kommune.

Projektet har været en stor succes først og fremmest hvad angår tandbehandlingen af udsatte borgere i Randers Kommune, hvor 45 personer er færdigbehandlet, 27 er under behandling, og p.t. står 43 venteliste. Herudover har den mobile tandklinik også været en succes i forhold samarbejdet mellem det offentlige og den civile sektor. Tandklinikken er således udelukkende bemandet med frivilligt arbejdskraft bestående af tandlæger og tandteknikere.

Projektet er ydermere et godt eksempel på fagligt samarbejde på tværs af forvaltningerne. Tandplejen er forvaltningsmæssigt forankret i Sundhed og Ældre, der har ansvaret for tandbehandlingen af udsatte borgere. Ansvaret for den sociale indsats i forhold til de udsatte borgere er placeret i Social og Arbejdsmarked, og forvaltningerne har derfor samarbejdet om løsningen af denne opgave.

Fremtidig finansiering 

På baggrund af de gode resultater, der er opnået gennem projektperioden, har Social og Arbejdsmarked og Sundhed og Ældre aftalt at sikre den fremtidige drift af den mobile tandklinik. Med udgangspunkt i et driftsbudget på 100.000 kr. bidrager hver forvaltning således årligt med 50.000 kr. Beløbet kan afholdes inden for de eksisterende budgetter.Social og Arbejdsmarked afholder udgiften af budgettet for Perron 4, og Sundhed og Ældre afholder udgiften af budgettet for sundhedsområdet.

Økonomi

Social og Arbejdsmarked og Sundhed og Ældre deler finansieringen af den mobile tandklinik på samlet 100.000 kr. årligt med et bidrag hver på 50.000 kr. Beløbet indeholdes inden for eksisterende budgetter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget og sundheds- og ældreudvalget,

at Social og Arbejdsmarked og Sundhed og Ældre finansierer driften af den mobile tandlægeklinik med hver 50.000 kr. årligt    Socialudvalget, 10. april 2013, pkt. 33:
Tiltrådt.

Fraværende: Claus Ørsted
Sundheds- og ældreudvalget, 11. april 2013, pkt. 49:

Tiltrådt.
Sundheds- og ældreudvalget sender sagen til orientering i byrådet.

Fraværende:
Ole Skiffard

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
115 Aftale for Hjørnestenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud 2013-14
Resume

Der er udarbejdet forslag til aftale mellem byrådet og Hjørnestenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud, 2013-14. Aftalen fremlægges for socialudvalget med deltagelse af aftaleenhedens ledelse, bestyrelse samt eventuelt medarbejder- og brugerrepræsentanter

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til aftale mellem byrådet og Hjørnestenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud. Aftalen gælder for 2013 og 2014.

Målgruppen er personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Aftalerne på socialområdet er et element i Randersmodellen. Hensigten med aftalesystemet er at få en tættere sammenhæng mellem budgetlægningen og den politiske målprioritering. Gennem dialog fastlægges det, hvilke politiske mål og opgaver aftaleenheden skal forfølge i den kommende aftaleperiode, der er 2-årig.

Aftalerne indeholder to elementer:

 • Rammerne for indgåelse af aftalerne, herunder politiske visioner, mål og krav.

 • Aftaleenhedens udviklingsmål for 2013 og 2014, herunder opfølgning på målene.


Aftalerne er opbygget således, at de aftalemål, der er fælles for alle enhederne på socialområdet, beskrives først. Herefter beskrives de mål, som de lokale enheder selv har valgt at arbejde med i den 2-årige periode.

Aftalen fremlægges for socialudvalget og Hjørnestenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud, som repræsenteres af leder, bestyrelse samt eventuelt bruger- og medarbejderrepræsentanter.

Aftalerne med de øvrige områder og enheder på socialområdet blev vedtaget på byrådsmødet den 17. december 2012.

Økonomi

Aftalerne holdes inden for socialområdets budgetramme

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget, 

at
aftalen med Hjørnestenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud, godkendes.Socialudvalget, 10. april 2013, pkt. 26:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Claus ØrstedØkonomiudvalget, 22. april 2013, pkt. 101:

Indstilles tiltrådt.

Afbud: Steen Bundgaard.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Lone Donbæk stillede et spørgsmål, som der bliver fulgt op på i socialudvalget.

Bilag Funktioner
Aftale for Voksen bo området -Hjørnestenen 2013-14.docx Download pdf-dokument


Punkt Titel
116 Ny driftsoverenskomst med Klub 85
Resume

Den selvejende institution Klub 85 er et aktivitets- og samværstilbud for udviklingshæmmede i henhold til servicelovens regler. Der er foretaget en opdatering og modernisering af Klub 85's driftsoverenskomst med Randers Kommune, så denne afspejler Klub 85's nuværende struktur og de generelle forskrifter, som byrådet og direktionen har vedtaget.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Klub 85 er et aktivitets- og samværstilbud for udviklingshæmmede i henhold til servicelovens regler. Tilbuddet er for ca. 1 år siden flyttet og har lejet nye lokaler i Slotsgården i Randers centrum.

Klub 85 har fundet sin plads i de nye rammer, og der er nu behov for at få lavet en ny driftsoverenskomst. Der er derfor foretaget en opdatering og modernisering af Klub 85's driftsoverenskomst med Randers Kommune, så denne er i tråd med Klub 85's nuværende struktur og de generelle foreskrifter, som byrådet og direktionen har vedtaget.

Den nye driftsoverenskomst har været sendt i høring hos Klub 85's bestyrelse, og der har desuden været afholdt et møde mellem socialchefen og bestyrelsen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

 

at den nye driftsoverenskomst godkendes.Socialudvalget, 10. april 2013, pkt. 32:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Claus ØrstedØkonomiudvalget, 22. april 2013, pkt. 102:

Indstilles tiltrådt.

Afbud: Steen Bundgaard.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ny driftsoverenskomst mellem Klub 85 og Randers Kommune Download pdf-dokument


ØKONOMIUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
117 Overførsler 2012-13
Resume

Overførslerne fra 2012-13 er nu opgjort. Det foreslås at aftaleenhedernes overskud på 82,9 mio. kr. frigives 100%, mens overskud på øvrige driftsområder på 64,4 mio. kr. fastfryses bortset fra 10 mio. kr. (projekter og trepartsmidler). Med hensyn til underskud foreslås at der laves en handleplan for alle områder med underskud, og at aftaleenheders underskud afdrages over 3 år.

Sagsfremstilling

Overførslerne fra 2012-13 er nu opgjort.

På det skattefinansierede driftsområde søges overført 53,7 mio. kr. fordelt med et overskud på 147,4 mio. kr. og et underskud på 93,6 mio. kr.

Håndtering af overskud på driften:

Af det samlede overskud på 147,4 mio. kr. vedrører de 82,9 mio. kr. aftaleenheder mens de resterende 64,4 mio. kr. vedrører "øvrige driftsområder".

Af hensyn til kommunens kassebeholdning kan de 147,4 mio. kr. ikke frigives 100%. Det foreslås derfor, at aftaleenheders overskud på 82,9 mio. kr. frigives 100%, mens overskuddet på øvrige driftsområder på 64,4 mio. kr. fastfryses, dog undtaget 10 mio. kr. (projektmidler 5 mio. kr. samt trepartsmidler 5 mio. kr.).

Det foreslås desuden, at direktionen får bemyndigelse til at frigive fastfrosne overskud på øvrige driftsområder i det omfang kassebeholdningen muliggør det.

Håndtering af underskud på driften

Underskuddet på 93,6 mio. kr. er fordelt med 34,7 mio. kr. på aftaleenheder og 58,9 mio. kr. på øvrige områder.

Det foreslås, at der på alle områder med underskud laves handleplaner, og at der følges op herpå i budgetopfølgningerne pr. 30/6 og 30/9. For aftaleenheder skal udgangspunktet være, at gælden er afdraget over 3 år (dvs med 11,6 mio. kr. i gennemsnit pr. år). For øvrige områder kan det være nødvendigt med en længere afdragsperiode.

Anlæg m.m.
På det skattefinansierede anlægsområde søges overført 90,8 mio. kr. der primært vedrører tidsforskydning af en række projekter (se bilag 3 i vedhæftede notat). Der foretages desuden en række overførsler vedrørende jordforsyning, brugerfinansieret anlæg samt ældreboliger.

Der henvises til vedhæftede notat samt overførselshæftet (medsendt særskilt) for en nærmere beskrivelse af overførslerne på de enkelte områder.

Økonomi

Der henvises til bevillinger nævnt i indstillingen.

Forvaltningen oplyser efterfølgende, at forslaget om bemyndigelse til direktionen skal ses i lyset af, at der i løbet af året kan opstå situationer, som kræver frigivelse af de indefrosne midler. Dette vil i nogle tilfælde kræve en hurtig beslutning, som vanskeligt kan forenes med en normal politisk behandling, og der vil kunne være tale om frigivelse af mindre beløb til særlige formål, som ikke kan udsættes til 2014.

 

Direktionens frigivelse af indefrosne midler vil ske inden for de givne bevillinger og med overholdelse af det formål, som bevillingerne er givet til. Samtidig forudsættes, at der ved frigivelse af indefrosne midler tages hensyn til kommunens økonomi, herunder udviklingen i kassebeholdningen samt udviklingen i over- og underskud på andre overførsler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalg

at der til driftsbudgettet for 2013 gives tillægsbevillinger for i alt 82,9 mio. kr. vedr. aftaleenheder med overskud (jf. tabel 10 i vedhæftede notat),

at der til driftsbudgettet for 2013 gives tillægsbevilling på i alt – 34,7 mio. kr. vedrørende aftaleenheders underskud (jf. tabel 11 i vedhæftede notat),

at aftaleenheder med underskud i samarbejde med forvaltningen udarbejder en handleplan for afviklingen af underskuddet med det udgangspunkt, at gælden er afviklet over højest 3 år,

at der følges op på handleplanerne ved budgetopfølgningerne pr. 30/6 og 30/9 2013.

at der til driftsbudgettet for 2013 gives tillægsbevillinger på i alt 64,4 mio. kr. vedrørende overskud på ”øvrige driftsområder (bilag 1 i vedhæftede notat) hvoraf 10 mio. kr. frigives (projektmidler 5,0 mio. kr. samt trepartsmidler 5 mio. kr.) mens resten fastfryses,

at direktionen bemyndiges til at give dispensation vedr. forbrug af fastfrosne overskud på ”øvrige driftsområder” under hensyntagen til kassebeholdningen og afviklingen af gæld på områder med underskud.

at der til driftsbudgettet for 2013 gives tillægsbevilling for i alt -58,9 mio. kr. vedr. underskud på ”øvrige driftsområder” (jf. tabel 11 i vedhæftede notat),
at der også på øvrige driftsområder udarbejdes handleplaner for afviklingen af underskuddet, og at der følges op på disse handleplaner ved budgetopfølgningerne pr. 30/6 og 30/9 2013.

at der til det skattefinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt 90,8 mio. kr. til budget 2013 (jf. tabel 12 i vedhæftede notat),

at der til jordforsyningens budget overføres rådighedsbeløb på i alt -18,6 mio. kr. (jf. tabel 13 i vedhæftede notat),

at der til det brugerfinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt 1,6 mio. kr. (jf tabel 14 i vedhæftede notat ), og

at der til ældreboligområdet overføres rådighedsbeløb på i alt -7,1 mio. kr. til budget 2013 samt lånoptagelse på i alt 3,6 mio. kr. til finansiering af ældreboligbyggeriet (jf. tabel 15 i vedhæftede notat).Børn og skole-udvalget, 9. april 2013, pkt. 46:


Indstilles tiltrådt. 

 

Socialudvalget, 10. april 2013, pkt. 29:


Indstilles tiltrådt.
Udvalget opfordrer økonomiudvalget til at definere delegationskompetencen til direktionen.

Fraværende: Claus Ørsted 

 

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. april 2013, pkt. 34:


Indstilles tiltrådt.


Afbud: Lars Søgaard 

 

Miljø- og teknikudvalget, 11. april 2013, pkt. 64:


For forvaltningens indstilling stemte Jørgen Bruno Andersen (A), Malte Larsen (A), Lars Søgaard (V), Jens Peter Hansen (V) og John Dybdahl Madsen (C).

Imod stemte Kasper Fuhr Christensen (U), idet han finder, at kravet om afvikling af gæld over 3 år er problematisk, og at sagen viser, at de lovgivningsmæssige rammer kalder på en ændring af kommunens styringsmodel.

Lone Donbæk Jensen (L) undlod at stemme. 

 

Sundheds- og ældreudvalget, 11. april 2013, pkt. 41:


Indstilles tiltrådt.


Fraværende: Ole Skiffard  

 

Kultur- og fritidsudvalget, 15. april 2013, pkt. 32:


Indstilles tiltrådt.


Afbud fra Jørgen Bruno AndersenØkonomiudvalget, 22. april 2013, pkt. 103:

Indstilles tiltrådt med 6 stemmer for. Kasper Fuhr Christensen stemte imod med henvisning til begrundelse anført under miljø- og teknikudvalgets behandling. Bjarne Overmark tog forbehold.

 

Udvalget orienteres i forbindelse med kommende budgetkontroller om status for afvikling af underskud hos aftaleenheder med væsentlige underskud.


Afbud: Steen Bundgaard.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 28 stemmer for og 1 imod (Kasper Fuhr Christensen (U)). 2 undlod at stemme (L).

Kasper Fuhr Christensen ønskede at henvise til begrundelse fremført under miljø- og teknikudvalgets behandling af sagen.

Bilag Funktioner
Overførselssag 2012-13 (Fagudvalg, ØU og BY) Download pdf-dokument


MILJØ- OG TEKNIKUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
118 Forslag til lokalplan nr. 567 Ny Randers Havn, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 120 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering
Resume

På baggrund af masterplanen for Randers Havn fra 2009 er der blevet udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og et forslag til lokalplan for Ny Randers Havn. Kommuneplantillæg nr. 120 og lokalplan 567 åbner mulighed for en udvidelse af Randers havn på et areal, der er dobbelt så stort som det eksisterende havneareal og skaber mulighed for etablering af en ny vejadgang til havnen samt udlæg af nye spulefelter til havnens fremtidige drift. Kommuneplantillægget og lokalplanen fremlægges som forslag til offentlig høring.

Sagsfremstilling

I 2009 udarbejdede Randers Havn og Randers Kommune en masterplan for, hvordan Randers Havn skal udbygges for at sikre havnens fortsatte udvikling som erhvervshavn. Der er tale om en omfattende udbygning, i forlængelse af den eksisterende havn ved Tronholmen, samt etablering og udbygning af spulefelter langs Randers Fjord. Masterplanen bliver nu konkretiseret gennem et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan for det nye havneområde.

Kystdirektoratet er myndighed for de planlagte udvidelser på søterritoriet, mens Randers Kommune er myndighed for udvidelserne på land. Kystdirektoratet og Randers Kommune besluttede i fællesskab, at den planlagte udbygning krævede udarbejdelse af VVM-redegørelse og miljøvurdering forud for masterplanens realisering. Der har løbende været dialog med Kystdirektoratet omkring projektet.

Det blev samtidigt besluttet også at lade en ny vejadgang til havnen indgå i VVM undersøgelsen og kommuneplantillægget. Derved forbedres vejforbindelsen til det nye havneområde.

Som konsekvens deraf kom udvidelsesplanen i forhøring fra 1. marts 2010 til 29. marts 2010, og der blev afholdt et offentligt møde den 8. marts 2010, hvor den påtænkte udvidelse, samt mulige påvirkninger af miljøet, blev drøftet. Der har ikke efterfølgende været afholdt møder eller været lagt op til offentlig debat omkring havneudvidelsen.

Med afsæt i ovenstående har konsulentfirmaet COWI på vegne af Randers Havn udarbejdet VVM-redegørelse og miljøvurdering for havneudvidelsen. Dokumenterne er udarbejdet i samarbejde med Kystdirektoratet og Randers Kommune.

Forvaltningen fremlægger nu til byrådets godkendelse:

 • Forslag til Kommuneplantillæg nr. 120 Ny Randers Havn

 • Rapport med VVM-redegørelse/miljøvurdering af havneudvidelsen, herunder ikke-teknisk resumé.

 • Forslag til Lokalplan nr. 567 Ny Randers Havn

Dokumenterne udsendes i 8 ugers offentlig høring fra onsdag den 8. maj 2013 til onsdag den 3. juli 2013.

Hovedelementerne i projektet er:

En udvidelse af Randers Havn mod øst i forlængelse af Tronholmen med et areal på 72 ha svarende til næsten det dobbelte af havnens nuværende areal på 45,5 ha. Udvidelsen skaber ud over 750 meter ny kaj en betydelig forøgelse af havnens bagland hvilket giver bedre muligheder for etablering af havnerelaterede virksomheder.

Etablering af et nyt spulefelt (Bassin til opgravet sediment fra fjorden) i Romalt enge. En forhøjelse af digerne i det eksisterende spulefelt ved Paderup enge, der indgår i lokalplanen for den nye havn. Spulefelter ved Paderup enge skal på sigt indgå som nyt havne areal i forbindelse med en fuld realisering af havnens masterplan.

Etablering af en ny vejadgang til havnen fra motorvej E45 via Hammelvej og Grenåvej til Ørneborgvej og herfra videre til en ny adgangsvej til havneområdet.

Miljøpåvirkninger:

En nærmere beskrivelse og oversigt over udvidelsesplanens miljøpåvirkninger findes i det vedhæftede ikke-tekniske resumé i VVM-redegørelsen og miljøvurderingen. Opmærksomheden henledes til følgende:

De visuelle effekter af havneudvidelsen. De udarbejdede visualiseringer viser, at industrianlæg og bygninger med videre på havnens område fra de fleste lokaliteter i havnens nærområde vil dominere landskabsbilledet tydeligere, end det er tilfældet med den nuværende havn. Specielt fra Romalt vil der ske en ændring i det visuelle indtryk af fjordlandskabet. Da havneudvidelsen sker i forlængelse af den nuværende havn, og da der er indarbejdet beplantningsbælter og grønne kiler i planen for havneudvidelsen, vurderes den øgede påvirkning imidlertid som acceptabel.

De mulige støjpåvirkninger af kolonihaveområdet Venezuela nord for fjorden, der er beskrevet i VVM-redegørelsen. I forhold til støj fra havnens aktiviteter, herunder læsning og losning af skibe der er fortøjet i havnen, så vil Randers Kommune håndtere en støjkonflikt gennem påbud, jf. Miljøstyrelsen der præciserer, at støjproblematikker skal håndteres gennem påbud til den enkelte virksomhed, der er ansvarlig for støjudledningen, subsidiært til havnens administration, hvis det ikke er en enkelt virksomhed, der har ansvaret for støjudledningen.

Nedlæggelse af ca. 25 ha § 3 beskyttet natur i form af ca. 5 ha strandeng, 19 ha fersk eng, 1,7 ha mose samt et vandhul på 485 kvadratmeter. Af hensyn til vigtigheden af etableringen af Ny Randers Havn vil Randers Kommune give dispensation til ophævelse af naturbeskyttelsen for de naturarealer der ligger i lokalplanområdet. Dispensationen vil blive givet, når Randers Havn har tilvejebragt erstatningsarealer.

For en yderligere belysning af planerne for havneudvidelsen samt en detaljeret beskrivelse af samtlige miljøpåvirkninger, som er undersøgt i forbindelse havneudvidelsen, henvises til vedhæftede VVM-redegørelse med miljøvurdering samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 120 og Lokalplan nr. 567.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at forslag til Kommuneplantillæg nr. 120 med VVM-redegørelse og miljøvurdering af havneudvidelsen samt forslag til Lokalplan nr. 567 godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring.Miljø- og teknikudvalget, 11. april 2013, pkt. 55:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 22. april 2013, pkt. 104:

Indstilles tiltrådt.


Afbud: Steen Bundgaard.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Lokalplan 567 Ny Randers Havn 040413 Download pdf-dokument
Kommuneplantillæg 120 Ny Randers Havn 260313 Download pdf-dokument
VVM Randers Havn040413 Download pdf-dokument
Bilag 01_Visualiseringer Download pdf-dokument
Bilag 02 - Projektafgrænsning Download pdf-dokument
Bilag 03 - Natur- og landskabsinteresser Download pdf-dokument
Bilag 04 - Planomrder Download pdf-dokument
Bilag 05 - Natur- og kulturbeskyttelse Download pdf-dokument
Bilag 06 - Detail-visualisering af havnekontor Download pdf-dokument
Bilag 07 - Vrdistning af lokaliteter Download pdf-dokument
Bilag 08 - Fund af padder og flagermus Download pdf-dokument
Bilag 09 - Drikkevandsinteresser Download pdf-dokument
Bilag 10 - Jordforurening og rstofomrder Download pdf-dokument
Bilag 11 - Stjberegninger Download pdf-dokument


Punkt Titel
119 Forslag til lokalplan nr. 598 - boligområdet Trejgaardsvej i Stevnstrup. Vedtagelse og offentliggørelse
Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 598 for boligområdet Trejgaardsvej i Stevnstrup. Lokalplanforslaget erstatter lokalplan nr. 519, der i januar 2013 blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet.

Sagsfremstilling

Randers Kommune vedtog den 5. september 2011 ”Lokalplan nr. 519 – Boligområde mellem Bymarksvej og Landsbygaden i Stevnstrup”. Natur og Miljøklagenævnet har den 21. januar 2013 underkendt lokalplan nr. 519 med den begrundelse, at den vejadgang, der var angivet til lokalplanområdet, ikke var den vejadgang, der var beskrevet i det forslag, som var i offentlig høring. Lokalplanen er derfor ikke længere gyldig og konsekvensen heraf er, at den blandt andet ikke kan danne grundlag for meddelelse af byggetilladelser. Der er derfor udarbejdet vedhæftede nye forslag til lokalplan nr. 598.

Det nye lokalplanforslag omfatter samme planområde som lokalplan nr. 519. Det vil sige, at området afgrænses mod nordøst af Landsbygaden, mod vest af børnehaven ved Munkholmskolen, mod syd af Bymarksvej og det lille trekantede parcelhusområde nord for Bymarksvej og mod øst af skolestien mellem Bymarksvej og Landsbygaden. Lokalplanen udlægger området til boligformål med åben lav bebyggelse og opdeles i 3 delområder; I til udstykning af op til 25 grunde, II til regnvandsbassin og III en eksisterende ejendom, der kan udstykkes i 3-4 grunde.

Forslaget til lokalplan nr. 598 indeholder samme vejadgang fra Bymarksvej, der var beskrevet i lokalplanforslaget 519, da dette var i offentlig høring. Lokalplanen indeholder derudover reservation til et vejudlæg, så lokalplanområdet ved udstykning af området mod nord, vil kunne vejbetjenes herfra og med vejtilslutning til Landsbygaden. Der reserveres areal til etablering af vendeplads ved Bymarksvej, så denne vejtilslutning vil kunne lukkes.

Økonomi

Forvaltningen har screenet lokalplanen i forhold til bestemmelserne om miljøvurdering. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for lokalplanens område og den fremtidige anvendelse heraf (se vedhæftede screenings-notat).

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen, og at beslutning herom offentliggøres, og

at lokalplanforslaget vedtages og offentliggøres i henhold til reglerne herom i planloven.Miljø- og teknikudvalget, 11. april 2013, pkt. 56:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 22. april 2013, pkt. 105:

Indstilles tiltrådt.


Afbud: Steen Bundgaard.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Miljøscreening-lp519 Download pdf-dokument
Lokalplan 598 Download pdf-dokument


Punkt Titel
120 Lokalplan nr. 557 Boligområde ved Tjærby Diger. Vedtagelse af forslag til offentliggørelse.
Resume

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag for et nyt boligområde med ca. 99 boliger øst for Tjærbyvangsvej i Dronningborg. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra privat developer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter 1. etape af et nyt boligområde beliggende øst for Tjærbyvangsvej i Dronningborg, umiddelbart nord for landsbyen Tjærby. Området omfatter ca. 13 ha., og afgrænses mod vest og mod syd af Gl. Gimmingvej. Mod nord og mod øst grænser området op til dyrkede landbrugsarealer.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra privat developer.

I lokalplanområdet findes karakteristiske, bevaringsværdige jorddiger. Områdets fælles friarealer og stier lægges ud langs digerne, for på den måde at bevare digernes kulturhistoriske og biologiske værdier, og samtidig give karakter til det nye boligområde.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse med en blanding af åben-lav boliger (parcelhuse), tæt-lav boliger i form af gårdhavehuse, rækkehuse el.lign., samt bebyggelse i 2 etager med etageboliger, i alt ca. 99 boliger, heraf flest parcelhuse.

De yderste parcelhusgrunde mod syd skal vende med gavlen ud mod fjordlandskabet, og skrå tagflader på de yderste huse skal være med røde tegl. Dette er med til at give en vis åbenhed i bebyggelsen, og det samme princip er anvendt i de nærliggende boligområder omkring Torupdal.

Der sikres i lokalplanen en afstand imellem landsbyen Tjærby og det nye boligområde. Det mellemliggende areal udlægges til offentlige formål i form af regnvandsbassin, med en udformning, afgrænsning og beplantning tilsvarende et naturligt vandhul.

Området er ikke omfattet af en navnegruppe for nye vejnavne. Hele det nye område øst for Tjærbyvangsvej, herunder lokalplanens område, foreslås derfor inddraget i den eksisterende vejnavnegruppe vest for Tjærbyvangsvej, med vilde blomster, og med endelsen –dalen eller –bakken.

De fire nye boligveje foreslås navngivet Ærenprisbakken, Hjertegræsbakken, Riddersporebakken og Skovmærkebakken. Selve stamvejen foreslås navngivet Tjærby Diger Allé, hvilket henviser til de karakteristiske jorddiger i området og digernes kulturhistoriske sammenhæng med Tjærby.

Økonomi

Forvaltningen har screenet lokalplanen i forhold til bestemmelserne om miljøvurdering. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for lokalplanens område og fremtidige anvendelse (se vedhæftede screenings-notat).

Randers Kommune har, efter aftale med Kulturstyrelsen, meddelt dispensation til nedlæggelse af en mindre digestrækning på 35 meter, samt til gennembrud til to veje og en sti. Dispensationen er ikke blevet påklaget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen, og at beslutning herom offentliggøres,

at udvidelsen af vejnavnegruppen med vilde blomster, og med endelsen –dalen eller –bakken, godkendes,

at de nye vejnavne Ærenprisbakken, Hjertegræsbakken, Riddersporebakken, Skovmærkebakken og Tjærby Diger Allé godkendes, og

at lokalplanforslaget vedtages og offentliggøres, i henhold til reglerne herom i planloven.Miljø- og teknikudvalget, 11. april 2013, pkt. 57:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 22. april 2013, pkt. 106:

Indstilles tiltrådt.


Afbud: Steen Bundgaard.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Miljøscreening lokalplan 557 Boligområde ved Tjærby Diger Download pdf-dokument
Lokalplan 557 Boligområde ved Tjærby Diger_forslag Download pdf-dokument


Punkt Titel
121 Forslag til lokalplan nr. 591 – Boliger ved Påskeliljevej, samt kommuneplantillæg nr. 129. Vedtagelse af forslag til offentliggørelse.
Resume

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag for en mindre boligbebyggelse i Øster Bjerregrav samt tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2009. Baggrunden for lokalplanforslaget er et ønske fra privat grundejer om at åbne mulighed for udstykning af 4 nye parcelhusgrunde. Lokalplanen muliggør således en mindre udbygning af et eksisterende boligområde ved Påskeliljevej i Øster Bjerregrav.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 0,6 ha i Ø. Bjerregrav. Området afgrænses mod nord af Holmevej og mod syd, øst og vest af eksisterende boliger.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra privat grundejer om at åbne mulighed for udstykning af 4 nye parcelhusgrunde. En del af lokalplanområdet er ikke rammebelagt i Kommuneplan 2009. Der er udarbejdet tillæg til Kommuneplanen, som fastlægger området til boligformål. Denne lokalplan erstatter en del af lokalplan 347-P fra 1989.

På grunden er i dag en ejendom med blandet bolig og liberalt erhverv. En trekant af området på 1121 m² mod nordøst ligger i landzone og hele lokalplanområdet overføres til byzone ved vedtagelsen af lokalplanen.

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke 4 parcelhusgrunde foruden den eksisterende bolig. Den nuværende adgangsvej til ejendommen fra Holmevej nedlægges og Påskeliljevej skal være fremtidig vejadgang til både eksisterende bolig og de 4 nye grunde.

Økonomi

Udstykningen og bebyggelse af området vil ske på privat basis, og Randers Kommune forventes derfor ikke at få udgifter i den anledning.

Forvaltningen har screenet lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i forhold til bestemmelserne om miljøvurdering. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for lokalplanens område og fremtidige anvendelse (se vedhæftede screeningsnotat).

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen, og at beslutning herom offentliggøres, og

at lokalplanforslaget vedtages og offentliggøres i henhold til reglerne herom i planloven.Miljø- og teknikudvalget, 11. april 2013, pkt. 58:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 22. april 2013, pkt. 107:

Indstilles tiltrådt.


Afbud: Steen Bundgaard.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Miljøscreening LP 591 Påskeliljevej Download pdf-dokument
LP 591 Boliger ved Påskeliljevej Download pdf-dokument


Punkt Titel
122 Kloakrenovering på Nordre Kirkegård, ansøgning om anlægsbevilling
Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til finansiering af kloakrenovering på Nordre Kirkegård.

Sagsfremstilling

Kloakledninger på Nordre Kirkegård er i dårlig stand, og det forårsager alvorlige problemer med afledning af vand fra de nordvestlige dele af kirkegården.

Der blev tilbage i 2009/2010 udarbejdet en fornyelsesplan for kloaksystemet på kirkegården. Kloaksystemet blev forinden TV-inspiceret, og dette dannede derfor grunddata til fornyelsesplanen. På denne baggrund blev der i 2010 iværksat et større renoveringsarbejde på kloakledningerne på Nordre Kirkegård. Renoveringsarbejdet af kloakledningerne i 2010 beløb sig til 811.983 kr. Udgiften blev afholdt over kirkegårdenes eget driftsbudget.

Den resterende del af renoveringsarbejdet har endnu ikke fundet sted, men foreslås udført i indeværende år.

Økonomi

Det resterende renoveringsarbejde af kloakledningerne på Nordre Kirkegård vurderes at beløbe sig til 400.000 kr., og finansieringen foreslås at finde sted dels ved 170.000 kr. fra kirkegårdenes eget driftsbudget og dels af uforbrugte midler på 230.000 kr. fra anlægsbevilling til røggasanlæg på krematoriet på Nordre Kirkegård. Det bemærkes, at vedtagne besparelser og merindtægter i driftsbudgettet for 2011 har bidraget til finansiering af røggasanlægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet, via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at der til renovering af kloaksystemet gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb i 2013, og

at udgiften finansieres med 170.000 kr. fra kirkegårdenes eget driftsbudget og uforbrugte midler på 230.000 kr. fra bevilling til røggasanlæg på krematoriet på Nordre Kirkegård.Miljø- og teknikudvalget, 11. april 2013, pkt. 65:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 22. april 2013, pkt. 108:

Indstilles tiltrådt.


Afbud: Steen Bundgaard.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
123 Godkendelse af kirkegårdsvedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde
Resume

Forvaltningen fremlægger nye kirkegårdsvedtægter for Randers Kommunes Kirkegårde til godkendelse i Randers Byråd.

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger forslag til kirkegårdsvedtægter for Nordre og Østre Kirkegårde som erstatning for de nugældende kirkegårdsvedtægter, som blev godkendt af Randers Byråd i 2000.

Randers Kommune administrerer i dag Nordre og Østre Kirkegårde. Kirkegårdene administreres i det daglige af kirkegårdskontoret, som er en del af Driftsafdelingen.

Kirkegårdsvedtægterne ønskes fornyet, da kirkegårdskontoret vurderer, at der er et behov for opdatering af kirkegårdsvedtægternes sprog og opbygning, således at vedtægterne bliver lettere at administrere og nemmere at forstå for såvel kirkegårdskontoret som borgerne. Der er ligeledes sket forandringer i opbygningen af lovgivningen inden for kirkeadministration i form af samling af regelsæt i ny lovgivning og udarbejdelse af nye administrative forskrifter, som medfører, at det er hensigtsmæssigt, at kirkegårdsvedtægterne opdateres. Der er ikke sket indholdsmæssige ændringer i lovgivningen siden vedtagelsen af de nugældende kirkegårdsvedtægter.

Ændringerne til kirkegårdsvedtægterne er sammenfattet i vedhæftet resume af ændringer til kirkegårdsvedtægterne.

Kirkegårdsvedtægterne udgør det retlige grundlag for kirkegårdskontorets administration sammen med gældende kirkelove og dertil hørende administrative forskrifter, samt takstregulativet, som godkendt af Randers Byråd.

Der gøres opmærksom på, at vedtagelsen af ændrede vedtægter for Randers Kommunes Kirkegårde efterfølgende skal indsendes til godkendelse i Kirkeministeriet. Skulle dette - mod forventning - ikke ske, genoptages sagen til fornyet behandling.

Forslaget til kirkegårdvedtægter træder i kraft straks efter Kirkeministeriet endelige godkendelse.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø-og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at kirkegårdsvedtægterne for Randers Kommunes Kirkegårde godkendes, og

at kirkegårdsvedtægterne herefter sendes til endelig godkendelse i Kirkeministeriet.Miljø- og teknikudvalget, 11. april 2013, pkt. 66:

Indstilles tiltrådt.Økonomiudvalget, 22. april 2013, pkt. 109:

Indstilles tiltrådt.


Afbud: Steen Bundgaard.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Forslag til kirkegårdsvedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde Download pdf-dokument
Resume af ændringer til kirkegårdsvedtægter. version 27.03.13 Download pdf-dokument


BØRN- OG SKOLEUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
124 Orientering om ansættelse af 7 socialrådgivere i Familieafdelingen
Resume

I slutningen af 2012 blev der konstateret et efterslæb i myndighedsarbejdet i Familieafdelingen.

Da efterslæbet var af et betydeligt omfang besluttede Familieafdelingen at ansætte flere socialrådgivere, så de lovformelige forhold bringes i orden hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

I slutningen af 2012 blev der konstateret er stort efterslæb i myndighedsarbejdet i Familieafdelingen. Der var tale om efterslæb i forhold til udarbejdelse af § 50 undersøgelser og § 140 handleplaner, der manglede indskrivning af notater i edb systemerne, og der manglede afholdelse af børnesamtaler.

Det viste sig, at socialrådgiverne i gennemsnit havde 52 sager, hvor den faglige organisation anbefaler 45 sager.

 

Da efterslæbet var af et betydeligt omfang, og da det lovformelige i sagsbehandlingen skal være i orden, besluttede Familieafdelingen at ansætte flere socialrådgivere, så sagstallet kommer ned på max 45 sager, og efterslæbet bliver fjernet.

 

Da der både er tale om indhentning af efterslæb og reduktion af sagsantallet pr. socialrådgiver, besluttedes det at ansætte 4 faste socialrådgivere for at nedbringe sagsantallet, og 3 socialrådgivere i et halvt år for at nedbringe efterslæbet.

 

Udgifterne, på ca. 2.5 mio. kr. til de ekstra socialrådgivere, betales af myndighedsbudgettet. Myndighedsbudgettet dækker både de forebyggende foranstaltninger og anbringelser.

 

Når Familieafdelingen har valgt at dække udgifterne fra myndighedsbudgettet, er det med baggrund i erfaringer fra Sverige.

Undersøgelser lavet af bl.a. KREVI  har vist, at i Sverige, hvor socialrådgiverne i familieområdet har et væsentligt lavere antal sager, er udgifterne til foranstaltninger tilsvarende væsentlig lavere end i Danmark.

På baggrund af denne viden vurderer Familieafdelingen, at de ekstra udgifter vil være indtjent i løbet af 2 år.

 

For at følge nedbringelsen af efterslæbet, og kvaliteten i sagsarbejdet er følgende iværksat:

 • Status på nedbringelse af efterslæb ca. 1 gang om måneden, ved hjælp af et elektronisk spørgeskema til alle socialrådgivere.

 • Teamledere laver sagsgennemgang 3 gange årlig med alle socialrådgivere.

 • Teamledere laver stikprøvekontrol af 15 sager hvert kvartal, hvor der er fokus på om sagerne er i orden lovgivningsmæssigt og kvalitetsmæssigt.

 • Løbende fokus på hvordan området udvikler sig.

Økonomi

Forvaltningen oplyser efterfølgende, at udgifterne til de ekstra socialrådgivere på 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,8 mio. kr. i efterfølgende år forventes dækket af mindreudgifter på anbringelser, som sammen med udgifterne til forebyggelse udgør myndighedsbudgettet på 161 mio. kr. i 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og børn og skoleudvalget,

 

at orienteringen tages til efterretning.Børn og skoleudvalget, 9. april 2013, pkt. 40:

Taget til efterretning. Udvalget begærede sagen i byrådet til orientering. Forvaltningen udarbejder supplerende notat til byrådsbehandlingen.Økonomiudvalget, 22. april 2013, pkt. 110:

Taget til efterretning.


Afbud: Steen Bundgaard.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag Funktioner
Orientering om de økonomiske konsekvenser ved ansættelse af 7 socialrådgivere Download pdf-dokument
Figur med Randers-trappen til BSudvalget 220113.pdf Download pdf-dokument


Punkt Titel
125 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 2013
Resume

Byrådet vedtog den 11. marts 2013 en ny dagtilbudsstruktur med 5 kommunale dagtilbud. Der er udarbejdet et forslag til en styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud. Forslaget fremlægges for børn og skoleudvalget, hvorefter det sendes i høring i dagtilbudsbestyrelser og MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 11. marts 2013 en ny dagtilbudsstruktur med 5 kommunale dagtilbud. Der er udarbejdet et forslag til en styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud. Styrelsesvedtægten er rammen for dagtilbudsbestyrelser og forældreråd, for arbejdet i bestyrelser og råd samt valg hertil. Vedtægten er med til at sikre forældreindflydelse og forældredeltagelse i dagtilbuddene.

 

De nuværende dagtilbudsbestyrelser har været inddraget i processen om den nye dagtilbudsstruktur herunder hvordan de nye dagtilbud kan sammensættes, samt i forhold til hvordan der kan sikres forældreindflydelse både på et overordnet og strategisk niveau, samt lokalt i den enkelte afdeling og i dagligdagen.

 

Der vil fortsat blive arbejdet med forældresamarbejde og forældredeltagelse både i forhold til de nuværende dagtilbudsbestyrelser og kommende dagtilbudsbestyrelser med henblik på at understøtte, hvordan forældresamarbejde kan formes og udvikles i de nye dagtilbud.

 

Som supplement til styrelsesvedtægten vil der blive udarbejdet en vejledning, der mere deltaljeret beskriver rammerne for arbejdet i bestyrelser og forældreråd, og som kommer med inspiration til, hvordan det kan gribes an. Repræsentanter for dagtilbudsbestyrelserne vil blive inddraget i udarbejdelsen af vejledningen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

 

at forslag til styrelsesvedtægt sendes i høring i perioden 10. april til 13. maj 2013 i bestyrelser og MED-udvalg.Børn og skoleudvalget, 9. april 2013, pkt. 45:

Tiltrådt. Bjarne Overmark tog forbehold og begærede sagen i byrådet. Udvalget besluttede, at forvaltningen kan iværksætte høringen inden byrådsbehandlingen.Økonomiudvalget, 22. april 2013, pkt. 111:

Tiltrådt med 4 stemmer. Hans Kortbek og Anders Buhl-Christensen undlod at stemme. Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark tog forbehold.


Afbud: Steen Bundgaard.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag Funktioner
Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers 2013 2 1 Download pdf-dokument


Punkt Titel
126 Afrapportering på kvalitetsdialogen om fremtidens skolevæsen
Resume

I forbindelse med afrapporteringen på kvalitetsdialogen om fremtidens skolevæsen er der udarbejdet et antal rapporter, der tager temperaturen på Randers Kommunes skolevæsen. I rapporterne belyses f.eks. udviklingen i elev- og klassetal, en vurdering af skolebygningernes tekniske stand og den fysiske indretning af skolerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med afrapporteringen på kvalitetsdialogen om fremtidens skolevæsen, har forvaltningen, i samarbejde med eksterne samarbejdspartere, tilvejebragt et antal rapporter, der tager temperaturen på Randers Kommunes skolevæsen. I rapporterne belyses f.eks. udviklingen i elev- og klassetal, en vurdering af skolebygningernes tekniske stand og den fysiske indretning af skolerne. Det er forvaltningens vurdering, at den tilvejebragte viden om skolevæsenet skaber et godt fundament for den videre kvalitetsdialog om Randers Kommunes skolevæsen.

 

Afrapporteringen på kvalitetsdialogen om fremtidens skolevæsen indeholder følgende rapporter/notater: 

 

 • En elev- og klassetalsprognose for skoleåret 2012/13 til 2024/25.

Heraf fremgår det f.eks., at der i perioden fra skoleåret 2012/13 og frem til 2017/18 kan konstateres et kraftigt fald i elevtallet fra 9690 til 9390 elever i skoleåret 2017/18 - altså et fald på 300 elever. Betragtes udviklingen i elevtallet fra 2017/2018 og frem til 2022/23 kan det konstateres, at denne udvikling i elevtallet fortsætter, idet der i denne periode kan konstateres et fald på 439 elever.

 

 • En rapport vedrørende folkeskolernes fysiske rammer og indretning.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af et antal funktions- og kvalitetskrav til folkeskolen, der er blevet til på baggrund af kvalitetsdialogen om fremtidens skolevæsen. Et af kvalitetskravene er f.eks., at folkeskolernes fysiske rammer skal være indrettet, så undervisningen kan tilrettelægges og balancere mellem traditionel klasseundervisning, projektarbejde, holdundervisning, individuel opgaveløsning samt rum og faciliteter til stille fordybelse og aktivitet. Af rapporten fremgår det, i hvilket omfang den enkelte skoles indretning lever op til disse funktionskrav.

 

 • En rapport vedrørende Randers Kommunes skolebygninger.

Rapporten er baseret på en vurdering af f.eks. skolebygningernes tekniske stand, de pædagogiske rammer og indretningen af folkeskolerne jf. ovenstående samt udviklingen i elev- og klassetal. Af rapporten fremgår det, at Randers Kommune står over for et antal udfordringer. Dette vedrører f.eks. et faldende børnetal, at skolebygninger ikke er placeret, hvor børnene bor, ligesom skolebygningerne generelt er i dårligt stand. På baggrund af rapportens konklusioner anbefales det, at der foretages en prioritering af de skolebygninger, der ikke kan undværes, idet disse bygninger hurtigst muligt bør genoprettes.

 

 • Et notat der redegør for tre forskellige provenuer ved ændringer i bygningsstrukturen.

Notatet indeholder en redegørelse for tre forskellige provenuer/ressourcefrigørelser, der kan anvendes til investeringer i skolevæsenet. Der er tale om et årligt provenu på henholdsvis 57, 42 og 16 mio. kr. (baseret på skoleåret 2012/13). Provenuerne er fremkommet ved at hæve den gennemsnitlige klassekvotient, hvormed antallet af klasser reduceres. Notatet er baseret på et teoretisk  beregningsgrundlag, hvormed der ikke er taget stilling til geografiske forhold, ændringer i skoledistrikter eller den konkrete bygningsstruktur.

 

Ovenstående rapporter/notater udgør den samlede og afsluttende afrapportering på kvalitetsdialogen om fremtidens skolevæsen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og børn og skoleudvalget,

 

at orienteringen om afrapporteringen på kvalitetsdialogen om fremtidens skolevæsen tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 9. april 2013, pkt. 42:

Indstilles taget til efterretning.Økonomiudvalget, 22. april 2013, pkt. 112:

Indstilles taget til efterretning.


Afbud: Steen Bundgaard.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag Funktioner
Notat vedrørende beregning af potentialer ved en ny bygningsstruktur Download pdf-dokument
Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2012_2013_ 2024_25 Download pdf-dokument
Randers Kommune - Vurdering af skolebygninger Download pdf-dokument
Vurdering af folkeskolernes fysiske rammer 2013 Download pdf-dokument


SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGETS SAGER
Punkt Titel
127 Implementering af ny natstruktur på ældreområdet
Resume

Byrådet besluttede d. 11. marts 2013, at sundheds- og ældreudvalget skal fremsende sag til byrådet om anvendelse af 1 million kroner af huslejeindtægten i forbindelse med udlejning af Lindevængets Søren Møllers Gade fløj til Udlændingestyrelsen.
Beløbet foreslås anvendt til at styrke implementeringen af ny natstruktur på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i mødet den 11. marts 2013 sagen om principper for overdragelse eller salg af kommunale boliger. På mødet blev det blandt andet besluttet at stille 1 mio. kr. af lejeindtægten ved udlejning af Søren Møllers Gade-fløjen på Lindevænget til Udlændingestyrelsen til disposition for sundheds- og ældreudvalget under forudsætning af, at der fremsendes sag til byrådet om anvendelse heraf.

Efter budgetvedtagelsen i oktober 2012, hvor spareforslaget om ny natstruktur blev besluttet, blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af nattevagter, tillidsrepræsentanter og ledere, som skulle lave forslag til udmøntning af sparekravet.

Arbejdsgruppen nåede frem til følgende hovedpunkter vedrørende ny natstruktur og implementering af sparekravet:

 • Natcentret bevares som en sammenhængende organisering af mobile nattevagter i fritvalgsområdet

 • Forligspartiernes sparekrav realiseres ved

  • at natcentret som udgangspunkt kører 1 person i bilen. Arbejdsmiljømæssigt skal det afklares i hvilke situationer, der er behov for 2 personer i bilen, og trygheden skal optimeres ved anvendelse af nyeste teknologi

  • øget rationale ved samarbejde på tværs af centrene jf. punkt 4

  • overgang til flekstidsaftale for alle FOA-nattevagter i videst muligt omfang

 • Alle nattevagter både ude og inde samt relevante ledere skal sammen gennemgå et udviklingsforløb med fokus på fælles holdninger, etik, metoder, samarbejde og praksis. Forløbet kan f.eks. ske i en form af fælles skolebænk og lignende for at opnå ensartethed i ydelsesniveauerne

 • Alle centre gennemgås med henblik på at undersøge, om der kan laves et natsamarbejde mellem to eller flere centre svarende til den ordning, som findes i dag mellem centrene Møllebo, Møllevang, Rækkehusene og Spentrup Ældrecenter. Stikordene er: reduktion i antal nattevagter, udvikling og samarbejde i teams på tværs af centre med ”mobile flyvere”

 • Der sættes fokus på samarbejde om borgeren døgnet rundt samt synlig ledelse – også om natten

 • Minimering af kørselstider til yderområderne søges opnået ved, at der som hovedregel møder en medarbejder fra natcentret ind hver nat på Kildevang, Svaleparken og Åbakken, således at de pågældende medarbejdere i fællesskab varetager opgaver både på centret og i nærområdet

 • Etablering af generelt uddannelsesløft på natområdet d.v.s. løbende opskoling af hjælpere til assistenter og stop for uuddannede som nattevagter 

 • Etablering af ”vagttårn” på natcentret. Centret skal have overblik over den samlede nattevagtssituation både inde og ude – herunder hvem der er på vagt og hvilke borgere, der har brug for særlige kompetencer m.v. Centret udrustes med al ny teknologi f.eks. Skype m.v., der kan lette opgaven. Centret får kompetence til at omdirigere medarbejdere og indkalde ekstra hjælp ved spidsbelastning  

 • Natstrukturen evalueres i 2014  

 • Ingen afskedigelser (overtallige medarbejdere tilbydes andet job på ældreområdet)

Efter hovedpunkterne i den nye natstruktur lå færdige i slutningen af oktober 2012, har natområdet gennemgået en længere proces, hvor de berørte nattevagter, tillidsmænd, ledere og MED-udvalg har været involveret.
Både på de enkelte centre og på natcentret blev det diskuteret, hvordan den nye struktur og sparemålet kunne nås med størst mulig tryghed for alle involverede.
Medarbejdere der ikke ønskede at være en del af den nye natstruktur har fået tilbudt andet arbejde.
For de tilbageblevne nattevagter er der blevet iværksat tryghedsskabende foranstaltninger med bl.a. temaeftermiddage om alenearbejde og forandringer, samt indkøb og afprøvning af 50 såkaldte lommyer, der er et slags nødkald (alarmer) for medarbejderne. Derudover er der flere steder blevet afholdt ”fælles skolebænk” med ledere og medarbejdere, med henblik på at skabe fælles holdninger til, hvad nattevagternes opgaver består i.
Den 4. marts 2013 var forberedelserne så langt fremme, at den nye natstruktur kunne iværksættes. Det er samtidig meldt ud, at der kan blive tale om justeringer i løbet af det resterende år, herunder periodevis indkaldelse af ekstra nattevagter, hvis den nuværende bemanding ikke er tilstrækkelig.
Fremadrettet vil der blive arbejdet videre med at udvikle samarbejdet mellem centrene og natcentret. Der er således p.t. opslået en stilling som koordinator på natcentret, som har til opgave at tilrettelægge arbejdet om natten optimalt m.h.t. ressourcer og kompetencer.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds- og ældreudvalget og økonomiudvalget

at de bevilgede 1 million kr. anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med

Tryghedsskabende foranstaltninger for alle nattevagter - herunder temaeftermiddage om forandring og alenearbejde, anskaffelse af særlige nødkald (”lommy’er”), fælles skolebænk m.v.
Manglende helårsvirkning af besparelsen (igangsat 4. marts 2013)
Ekstra medarbejdere i forbindelse med eventuelle spidsbelastningssituationer i 2013.
Engangsvederlag til nattevagter som medvirker til implementering af den nye natstruktur (udmøntes i samarbejde med de faglige organisationer)Sundheds- og ældreudvalget, 11. april 2013, pkt. 42:

Indstilles tiltrådt.
Venstre tog forbehold.

Fraværende:
Ole SkiffardØkonomiudvalget, 22. april 2013, pkt. 113:

Indstilles tiltrådt.


Afbud: Steen Bundgaard.

Indstilling:
Beslutning

Kasper Fuhr Christensen (U) stillede et ændringsforslag:

At man yderligere bevilger 2,1 mio. kr. til området.

3 stemte for (L, Kasper Fuhr Christensen (U)) og 19 stemte imod. 9 undlod at stemme (V).

 

Økonomiudvalgets indstilling:

Tiltrådt med 29 stemmer for. 2 undlod at stemme (L).

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
128 Nyt plejecenter til erstatning for Gudenåcentret og Dragonparken
Resume

På udvalgsmødet den 14. marts 2013 blev forvaltningen anmodet om at beregne, hvad det koster at bygge nyt plejecenter som alternativ til Gudenåcentret og Dragonparken.

Sagsfremstilling

Baggrund
Kommunens lejemål med ejerne af Dragonparken og Gudenåcentret udløber i 2018, og det har i forbindelse med ældreboligplanen 2013-17 været drøftet, om kommunen skulle søge at fortsætte lejemålene for en del af boligerne eller alternativt at lave et helt nyt plejecenter.

For Dragonparkens vedkommende blev det som led i besparelserne til budget 2011-2014 besluttet over en årrække at udfase samtlige 64 boliger som ældreboliger med kald.
Når udfasningen er færdig i 2015, har Dragonparken ikke længere status af ældrecenter, og behovet for erstatningsboliger er derfor ikke til stede.

Med hensyn til Gudenåcentret anvender psykiatrien i dag 17 boliger, mens de resterende 43 boliger anvendes som plejeboliger af ældreområdet.

Sammenfattende kan konkluderes, at hvis ældreområdet opgiver lejemålene på Dragonparken og Gudenåcentret i 2018, vil det samlede behov for erstatningsplejeboliger være i størrelsesorden 40-50 boliger.

Økonomi
Et plejecenter på 50 boliger vil typisk koste ca. 1,5 mill.kr. incl. moms pr. bolig d.v.s. i alt 75 mill.kr.

Hvis byggeriet finansieres som almene plejeboliger vil kommunens grundkapitalindskud udgøre p.t. 10% af den samlede anskaffelsessum for de 50 plejeboliger d.v.s. 7,5 mill.kr.

Hertil kommer, at der i forbindelse med et nyt plejecenter på 50 boliger vil være behov for servicearealer på cirka 300 m2 svarende til en bruttoudgift på 5 mill.kr. dvs. netto 3 mill.kr. efter fradrag af statens servicearealtilskud.

Tanker bag byggeriet
Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde visioner omkring etablering af et nyt plejehjem i centrum af Randers. Målet er et ”Fremtidens Plejehjem”, som vil kunne dække de behov til pleje- eller ældreboliger med kald, der vil komme i fremtiden. 

Med udgangspunkt i et ønske om at gøre det bedre og billigere, vil det nye plejehjem skulle kunne minimere energiforbruget og via intelligent teknologi og innovative løsninger på indretningen af lejlighederne, mindske antallet af ansatte pr. beboer.

Der skal være tale om en ny måde at tænke indretning og design af teknologiske løsninger til hjælp i hverdagen – både for beboere og personale. 

Inspirationen kan hentes fra kollektivtanken og det at bo sammen i et nærområde, hvor der er tryghed og liv via andre beboere og de faciliteter, der kan tænkes ind i et sådant byggeri – en slags ”Huset på Christianshavn”, men indrettet efter de vilkår og krav, som er forbundet med beboere i plejeboliger og ældreboliger med kald.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds- og ældreudvalget og økonomiudvalget

at principgodkende, at der arbejdes videre med planer for etablering af nyt plejecenter i centrum af Randers
at kommunens udgifter til aflevering af Gudenåcentret og Dragonparken samt etablering af nyt plejecenter finansieres af mindreudgifter i sundhed og ældre over en femårig periode
atder nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til rammer for byggeriet og drift af det nye plejecenterSundheds- og ældreudvalget, 11. april 2013, pkt. 43:

Indstilles tiltrådt, med bemærkning om at visionspolitikken for klima, natur og miljø inddrages i arbejdsgruppen arbejde.

Fraværende:
Ole SkiffardØkonomiudvalget, 22. april 2013, pkt. 114:

Indstilles tiltrådt.


Afbud: Steen Bundgaard.

Indstilling:
Beslutning

Venstre stillede forslag om, at der til beslutningen tilføjes: " at det besluttes, at der undersøges alternative muligheder med privat eller OPP løsninger til opførelse af et nyt plejecenter."

Tiltrådt med 28 stemmer for og 3 imod (L, Kasper Fuhr Christensen, (U)).

 

Økonomiudvalgets indstilling:

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


SAGER REJST AF MEDLEMMERNE
Punkt Titel
129 Spørgsmål fra Mogens Nyholm, Radikale Venstre vedr. kommunernes regnskaber vedr. sociallovgivningen
Sagsfremstilling

Mogens Nyholm, Radikale Venstre, har i mail af 15. april 2013 fremsat følgende spørgsmål:

"Forespørgsel til borgmesteren om hvad han agter at gøre ved det?

KØBENHAVN: Der er fundet alvorlige fejl og mangler i op mod halvdelen af kommunernes regnskaber vedrørende de områder af sociallovgivningen, som via statsrefusion finansieres helt eller delvist af staten. Det fremgår af Social- og integrationsministeriets decisionsskrivelser, som netop er sendt til alle landets kommuner for regnskabsåret 2011.

Dknyt har bedt om aktindsigt og har fået alle decisionsskrivelser tilsendt. Det fremgår af dokumenterne, at forholdene i 10 kommuner betegnes som 'yderst kritisable', og andre 32 kommuner får vurderingen 'kritisabelt'. 

Ni af de ti kommuner, som får vurderingen 'yderst kritisabelt' skal desuden inden den 27. april fremsende en redegørelse til ministeriet, hvoraf det fremgår, hvad kommunen har gjort for at rydde op den kritisable administration.

De ti kommuner med vurderingen 'yderst kritisabel' er:

 • Albertslund, Brønderslev, Egedal, Furesø, Greve, Herlev, Hillerød, Holbæk, Kalundborg og Næstved

De 32 kommuner med vurderingen 'kritisabelt' er:

 • Dragør, Faxe, Fredensborg, Fredericia, Frederikshavn, Frederikssund, Gribskov, Guldborgsund, Halsnæs, Hedensted, Hjørring, Holstebro, Horsens, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Middelfart, Odder, Odense, Odsherred, Randers, Rebild, Ringsted, Rudersdal, Rødovre, Skanderborg, Solrød, Sorø, Struer, Sønderborg, Tønder, Tårnby, Aabenraa.

Hvad agter borgmesteren at gøre, så Randers Kommune fremadrettet lever op til lovgivningen og kravene på området?"

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
130 Forslag fra Bjarne Overmark og Lone Donbæk Jensen, Bebeoerlisten, om at stoppe lock-outen 2. maj 2013
Sagsfremstilling

Bjarne Overmark og Lone Donbæk Jensen, Bebeoerlisten har anmodet om at få følgende forslag sat på dagsordenen til byrådsmødet mandag d. 29.4.2013 jf. Kommunestyrelseslovens § 11:

 

”Randers byråd finder det uansvarligt fortsat at afskære 10.000 skolebørn i Randers Kommune fra undervisning ligesom Randers byråd finder det uforsvarligt fortsat at belaste disse 10.000 skolebørns forældre med besværet med at skulle kombinere pasning af arbejde og andre forpligtelser med også i ugens 5 hverdage at skulle sørge for forsvarlige forhold for de skolebørn, som Randers Kommune har afskåret fra at komme i skole og modtage sædvanlig undervisning jf. Grundloven og Folkeskoleloven.

 

Derfor beslutter Randers Byråd:

 

Lockouten af lærerne ansat i Randers Kommune stopper d. 2. maj 2013”

 

Alternativt stiller Beboerlisten følgende beslutningsforslag til en udtalelse:

 

”Randers byråd finder det uansvarligt fortsat at afskære 10.000 skolebørn i Randers Kommune fra undervisning ligesom Randers byråd finder det uforsvarligt fortsat at belaste disse 10.000 skolebørns forældre med besværet med at skulle kombinere pasning af arbejde og andre forpligtelser med også i ugens 5 hverdage at skulle sørge for forsvarlige forhold for de skolebørn, som Randers Kommune har afskåret fra at komme i skole og modtage sædvanlig undervisning jf. Grundloven og Folkeskoleloven.

 

Derfor opfordrer Randers Kommune KL og landets øvrige kommuner til senest 2. maj 2013 at stoppe lockouten af lærerne i de danske folkeskoler” 

 

Forvaltningen oplyser, at byrådet ikke har kompetence til beslutte at stoppe lockouten. Randers Byråd har afgivet bemyndigelse til KL til at indgå overenskomster og andre aftaler eller fastsætte generelle bestemmelser om løn og øvrige ansættelsesforhold for kommunal ansat personale. Kollektive kampskridt er en naturlig del af indgåelsen af overenskomster og andre aftaler.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

L ønskede ikke forslagene bragt til afstemning.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
131 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, vedr. mistillid til KL`s bestyrelse på baggrund af lockout-konflikten
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen (Udenfor partiforening) har ved mail af 8. april 2013 fremsat følgende forslag:

 

Kasper Fuhr Christensen foreslår, at Randers Kommune stiller mistillid til KL’s bestyrelse på baggrund af den verserende lockout-konflikt med lærerne. Mistilliden skyldes især det tætte parløb med den myndighed,der har formel magt til at gribe ind i konflikten, nemlig regeringen, herunder især finansminister Bjarne Corydon (S). Hermed har KL’s bestyrelse og regeringen indledt et skandaløst angreb på den danske model. Ved at udtrykke mistillid vil Randers Kommune markere, at kommunen bakker op om den danske model og derfor fordømmer det alt for tætte parløb, KL har haft med regeringen. Se disse links for yderligere information om det tætte parløb mellem KL og regeringen og sidstnævntes upassende trang til at blande sig i forhandlingerne:

 

http://politiken.dk/politik/ECE1938764/corydon-har-kontrakt-paa-loenopgoer/

 

http://politiken.dk/erhverv/ECE1819221/sorgenfrey-raser-over-upassende-sas-sms-fra-corydon/   

 

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

3 stemte for (L, Kasper Fuhr Christensen (U)) og 26 stemte imod. 2 undlod at stemme (B, Erik Poulsen (U)).

Forslaget forkastet.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
132 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, om øget valgdeltagelse og brug af valgbokse
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen (Udenfor partiforening) har i mail af 21. april 2013 stillet følgende forslag:

 

 • at Randers Kommune træffer principbeslutning om at bruge valgbokse på uddannelsessteder og i geografiske områder, hvor deltagelsen ved sidste kommunalvalg var lav

 • at forvaltningen snarest udarbejder et forslag til, hvordan beslutningen kan udmøntes. Forslaget skal behandles i byrådet

 • at forvaltningen snarest udarbejder et forslag til, hvordan valgdeltagelsen kan øges. Forslaget skal behandles i byrådet

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

3 stemte for (L, Kasper Fuhr Christensen (U)) og 28 stemte imod.

Forslaget forkastet.

 

V ønskede ført til protokol, at gruppen ikke dermed har taget stilling til et kommende forslag.

 

Borgmesteren orienterede om, at et beslutningsgrundlag er under udarbejdelse.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
133 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, vedr. medarbejderdemokrati og innovation via indstillingsret til MED
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen (Udenfor partiforening) har i mail af 21. april 2013 stillet følgende forslag:

 

- at byrådet beslutter at øge medarbejderdemokratiet og gøre brug af det uforløste innovative potentiale, som ligger i at inddrage medarbejderne, ved at give medarbejderne (via B-siden i MED-systemet) indstillingsret på lige vilkår med direktionen i resten af 2013

- at byrådet herefter evaluerer ordningen og tager stilling til, om den skal gøres permanent.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

1 stemte for (Kasper Fuhr Christensen (U)) og 30 stemte imod.

Forslaget forkastet.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
134 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, vedrørende Specialklubben Fristedet
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen (Udenfor partiforening) har i mail af 22. april 2012 fremsat følgende forslag:

 

Budgetflertallet - S, K, DF og Erik Poulsen - vedtog i forbindelse med budgettet for 2013-17 en nedskæring på 500.000 kroner om året på Specialklubben Fristedet, der også er kendt under navnet handicapklubben i Hørhaven. 

 

Fristedets årlige budget var frem til 2013 på 1.500.000 kroner, og nedskæringen svarer således til en tredjedel af 2012-budgettet. 

 

Fristedet har en normering på 16 børn og unge i alderen 10-18 år. Størstedelen af målgruppen har en ADHD-diagnose. Målgruppen har et udtalt behov for en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor de støttes og guides af et fagligt kompetent personale. 

 

Budgetflertallets forringelse giver anledning til følgende spørgsmål:

 

 1. Finder budgetflertallet, at det er rimeligt at skære Fristedets budget ned med en tredjedel, når børnetallet ikke falder tilsvarende?

 2. Forestiller budgetflertallet sig, at den vedtagne nedskæring kan gennemføres uden et drastisk fald i den pædagogiske kvalitet? 

 3. Synes budgetflertallet, at forringelsen er rimelig over for de børn og unge, der bruger tilbuddet, selv om afdelingsleder Anders Moselund i en indsigelse skriver, at “det vil være uforsvarligt at drive klubben” med den vedtagne forringelse?

 4. Hvordan kan det være, at budgetflertallet besluttede at gennemføre forringelsen på trods af Anders Moselunds indsigelse? 

 5. Mener budgetflertallet, at afdelingsleder Anders Moselund har ret i sin bemærkning, om at tilbuddets pædagogiske kvalitet falder til et uforsvarligt niveau som følge af budgetflertallets nedskæring?

 6. Afdelingsleder Anders Moselund skriver også, at: “(d)e daglige pædagogiske udfordringer og konfliktniveauet vil blive en ”tikkende bombe” under institutionens psykiske arbejdsmiljø.” Hvad mener budgetflertallet om denne bemærkning?

 7. Hvordan vil budgetflertallet sikre, at den pædagogiske kvalitet ikke falder til et uforsvarligt niveau?

 8. Hvordan vil budgetflertallet sikre, at nedskæringen ikke fører til en forringelse af Fristedets psykiske arbejdsmiljø?

 9. Hvordan er budgetflertallet kommet frem til, at der kan og skal spares en halv million kroner på Fristedet?

 10. Fristedet får primært børn fra Tirsdalens Skole. Har forvaltningen en oversigt over, hvilke skoler Fristedets brugere går på?

 11. Har forvaltningen en oversigt over, hvordan ventelisterne ser ud for de respektive skoler?

 12. Har forvaltningen en oversigt over, hvor mange børn med ADHD der afventer visitation af tilbud? 

 13. Kan forvaltningen oplyse, hvor mange af disse børn der er skolebørn?

 14. Hvis nedskæringen findes i dagtilbuddets samlede budget, hvad vil der så ske, hvis Fristedet i stedet organiseres under “sektor skole”?

 15. Hvis nedskæringen ikke foretages i Fristedets budget, men i stedet i dagtilbuddets samlede budget, vil reduktionen så føre til et fald i kvaliteten af dagtilbuddets øvrige afdelinger?

 16. Hvis nedskæringen også rammer resten af dagtilbuddet, vil den gå ud over vuggestue- og børnehavebørn i almindelige institutioner. Mener budgetflertallet, at det er rimeligt at lade vuggestue- og børnehavebørn betale for en budgetnedskæring på en tredjedel af en enkelt afdelings budget, når denne afdeling ikke oplever et tilsvarende fald i antallet af børn?

 17. Kan budgetflertallet forklare det hensigtsmæssige i, at en forringelse af et fritidstilbud for børn og unge i aldersgruppen 10-18 år kan ende med at ramme vuggestue- og børnehavebørn?

Det foreslås: 

 • at budgetflertallets forringelse (budgetreduktionen på 500.000 kroner) af Fristedet annulleres 

 • at børn- og skoleudvalget drøfter, om det er hensigtsmæssigt, at Fristedet i bevillingsmæssig henseende er organiseret under “sektor børn” frem for “sektor skole”. Drøftelsen skal efterfølgende behandles i byrådet

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

1 stemte for (Kasper Fuhr Christensen (U)), 17 stemte imod, og 11 undlod at stemme (L, V).

Forslaget forkastet.

 

Erik Poulsen (U) deltog ikke under dette punkt (pga. inhabilitet).

Frank Nørgaard (O) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


Punkt Titel
135 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, om at Kasper Fuhr Christensen repræsenterer Velfærdslisten
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen (Udenfor partiforening) har i mail af 21. april 2013 fremsat følgende forslag:

 

- at byrådet beslutter, at det fremgår af referater, hjemmeside og andre sammenhænge, hvor parti-/listetilhørsforhold almindeligvis oplyses, at Kasper Fuhr Christensen repræsenterer Velfærdslisten.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Byrådet godkendte med 29 stemmer for og 1 der undlod at stemme (Erik Poulsen, (U)), at Kasper Fuhr Christensen på hjemmesiden og lignende kommunale steder og ved fremsættelse af forslag, (men ikke i protokollen) benævnes ”Udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten.

Frank Nørgaard (O) deltog ikke under dette punkt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag


LUKKEDE SAGER
Punkt Titel
136 Retssag
Bilag Funktioner
Ingen bilag