| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Miljø- og teknikudvalget Miljø- og teknikudvalget Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Carl Damgaard Nielsen, Erik Bo Andersen, Hugo Sørensen, Jan Helbo, Jens Peter Hansen, Jørgen Bruno Andersen, Mogens Nyholm

Møde lokation

E.3.12Åbne sager
Punkt Titel
09/157 Status for behandling af sager vedrørende husdyrgodkendelser
Resumé

Forvaltningen har i årets 3. kvartal afgjordt 12 sager mod henholdsvis 4 og 5 i de to første kvartaler. Samlet er der altså hidtil i år afgjort 21 sager, hvor der var forventet afgjort 32-48 sager.

Manglende oplysninger fra ansøger, lange svartider hos Miljøstyrelsen, usikre afgørelser fra Miljøklagenævnet og andre forhold har givet betydelige forsinkelser i sagsbehandlingen.

  

Sammen med landbrugets organisationer søger forvaltningen at motivere landmænd med mindre aktuelle projekter til at give plads for behandling af ansøgninger af mere presserende karakter.

 

Forvaltningen arbejder på at forkorte sagsbehandlingstiden dels gennem klare aftaler med nabokommuner om behandling af høringssager, dels ved en aktiv anvendelse af tidsfrister for ansøgers fremsendelse af supplerende oplysninger.

 

Forvaltningen forventer at kunne leve op til målsætningerne for sagsbehandlingstiden jf. kommunens handleplan for afvikling af sagspuklen, på trods af at forudsætningerne for planen på en række punkter endnu ikke er opfyldt. Kommune lever også op til målsætningerne i aftalen mellem regeringen og KL fra 9. februar 2009.          

 

Status for afvikling af ”sagspuklen” (sager modtaget før 1. juni 2008) på 55 sager er, at 29 sager er afsluttet, i 15 sager er forslag til godkendelse i høring eller udkast er under udarbejdelse, i 10 sager er sagsbehandling midlertidigt indstillet på grund af ansøger og 1 sag afventer behandling.   

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i årets 3. kvartal afgjordt 12 sager mod henholdsvis 4 og 5 i de to første kvartaler. Til sammenligning havde forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af handleplanen for nedbringelse af sagspuklen fra 2008 en forventning om, at kunne afgøre 32-48 sager i årets første 3 kvartaler.

 

I årets tre første kvartaler er et antal sager imidlertid blevet forsinket på grund af forhold, som forvaltningen kun har begrænset indflydelse på. Primært på grund af lange svartider hos konsulent/ansøger. Forsinkelsernes omfang og årsager hertil kan i kort form beskrives således (ved opgørelsen er der fratrukket 1-2 uger, som er den normalt forventede svartid.) :

    10 sager er godkendt men med forsinkelse, fordi forvaltningen har måttet vente på supplerende oplysninger fra ansøger (landmand og/eller konsulent). 

-       3 sager blev forsinket 2-4 uger

-       3 sager blev forsinket 6-7 uger

-       4 sager blev forsinket 12 uger

-     I 6 sager venter forvaltningen på supplerende oplysninger fra ansøger (landmand og/eller konsulent). De hidtidige forsinkelser kan opgøres til

-       2 sager er forsinket 16 uger

-       4 sager er forsinket 28-30 uger

-      I 10 sager er sagsbehandlingen blevet genoptaget efter at have afventet supplerende oplysninger fra ansøger (landmand og/eller konsulent). Forsinkelserne fordeler sig således

-       5 sager er blevet forsinket 4-9 uger

-       2 sager er blevet forsinket 16-18 uger

-       3 sager er blevet forsinket 24-30 uger

-      I 2 sager har manglende svar fra nabokommune givet forsinkelse på henholdsvis 8 og 20 uger.

-      5 sager er forsinket 4-10 uger på grund af ny bekendtgørelse fra Miljøministeriet (ændrede grundlaget for sagsbehandlingen) eller på grund af lange svartider hos Miljøstyrelsen ved afklaring af tvivlspørgsmål.

 

Forsinkelserne har givet tid til at starte sagsbehandlingen i yderligere sager. Antallet af sager, som afventer sagsbehandling efter den foreløbige gennemgang og tilbagemelding til ansøger, er således faldet fra 39 til 9 siden marts. I 2009 er hidtil modtaget 6 nye ansøgninger.

 

Forvaltningen har forsøgt at opgøre omfanget af de forsinkelser, som opstod på grund af at Miljøministeriet i juli måned ændrede vurderingen af de enkelte landområders sårbarhed i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. I 23 sager er der fortaget fornyet beregning og vurdering, men heldigvis har det kun ført til mærkbare forsinkelser ( 1-2 uger) i 2 sager.   

 

Forvaltningen har løbende sat aktiviteter i værk for at fremme og effektivisere sagsbehandlingen, men på trods heraf har antallet af afgjorte sager ligget væsentligt under det forventede. Nogle af årsagerne hertil er omtalt ovenfor, men dertil skal føjes at principielle afgørelser fra Miljøklagenævnet har manglet, samtidig med at Miljøstyrelsens og Miljøklagenævnets indsats er præget af mange nye, urutinerede medarbejdere. Det har ført til at Miljøklagenævnets afgørelser har svingende kvalitet og skaber usikkerhed i sagsbehandlingen. Nævnet fastsætter nye vilkår, der ikke kan føres tilsyn med, og klager over ens forhold afgøres ikke ensartet. Miljøstyrelsens vejledningsindsats har også savnet kvalitet.   

 

Der er sammen med landbrugets organisationer holdt informationsmøde for de landmænd, som har ansøgninger under behandling ved kommunen. Forvaltningen og en landbrugskonsulent holdt oplæg om behandlingen af husdyrgodkendelsessagerne. Der blev givet en fælles opfordring til landmænd, som har mindre aktuelle projekter, om at kontakte kommunen for at indgå aftale om udskydelse af sagsbehandlingen, så behandlingen af mere presserende projekter kan fremmes. Det er aftalt at følge mødet op med et fælles brev til de landmænd, som ikke mødte frem.

 

På møde den 8. oktober 2009 er der opnået enighed med kommunens nordlige og vestlige nabokommuner om fremgangsmåden i husdyrsager, som berører mere end en kommune. Høring i sager med stald eller udbringningsarealer tæt ved kommunegrænsen blev aftalt, og der blev indgået aftale om en målsætning om at holde sagsbehandlingstiden i høringssager under 4 uger. Forvaltningen vil søge at indgå tilsvarende aftaler med øvrige nabokommuner.     

 

Byrådets handleplan fra oktober 2008 for afvikling af sagspukkel vedrørende ansøgninger om tilladelse/godkendelse af husdyrbrug indeholder tre elementer, De to første er gennemført - 1) der er foretaget indledende sagsgennemgang af alle hidtil modtagne ansøgninger inden 1. december 2008 og 2) inden samme dato er sagsbehandlingen påbegyndt for alle fuldstændige ansøgninger modtaget inden 1. januar 2008. Det er forvaltningens forventning, at man også vil kunne gennemføre det tredje element - 3) at behandle alle nye sager indenfor de opstillede målsætninger for sagsbehandlingstiden fra 1. januar 2010.

Dermed lever kommunen også op til målsætningerne om at nedbringe kommunernes sagsbehandlingstid på husdyrområdet, som regeringen og KL har indgået en aftale om den 9. februar 2009.

 

Væsentligt for sagsbehandlingstidens længde er dog fortsat, at ansøger kan levere ansøgninger og nødvendige supplerende oplysninger på de forudsatte tidspunkter og i den nødvendige kvalitet og format.

 

Generelt vil forvaltningen intensivere indsatsen for at stramme op på ansøgers levering af bidrag til sagsbehandlingen, således at der som hovedregel altid vil blive sat tidsfrister for fremsendelse af yderligere oplysninger. Ved overskridelse af frister uden nærmere begrundelse vil blive indledt procedure for afgørelse af sagen på det foreliggende grundlag eller lukning af sagen efter reglerne i forvaltningsloven.

Behandlingen af 6 sager, hvor oplysninger fra ansøger er afventet siden marts-april, vil blive søgt afsluttet.

 

Status for afvikling af ”sagspuklen” (sager modtaget før 1. juni 2008) på 55 sager er, at 29 sager er afsluttet, i 15 sager er forslag til godkendelse i høring eller udkast er under udarbejdelse, i 10 sager er sagsbehandling midlertidigt indstillet på grund af ansøger og 1 sag afventer behandling efter at den foreløbige vurdering er foretaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via miljø- og teknikudvalget,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Funktioner
Oversigt over husdyrgodkendelsesager MTU oktober 2009 Download pdf-dokument
Beslutninger
Vedtagelse 09/157
Miljø- og teknikudvalget 29. oktober 2009 kl. 15:15

Udsat.

Afbud: Jan Helbo
Punkt Titel
09/158 Nyt regulativ for brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte
Resumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til nyt regulativ for brug af fodgængerarealer mv. i Randers midtby. Regulativet er en modernisering af de gældende regler fra 1995 og indeholder derudover forslag om nye takster og ny takststruktur.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nyt regulativ for brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte. Det nye regulativ erstatter "gågaderegulativet", der er fra 1995.

Formålet med det nye regulativ har været at modernisere reglerne således, at de lever op til nutidige forhold i midtbyen. Regulativet skal sikre, at byens handlende har gode forhold at arbejde under samtidigt med, at byens brugere oplever turen gennem midtbyen positivt i forhold til fremkommelighed, æstetik mv. Der er i udarbejdelsen af forslaget taget særskilt hensyn til handicaptilgængeligheden.

Hensigten med regulativet er altså at regulere adfærden hos brugerne af gadearealet i midtbyen. Indtægterne forventes at modsvare de administrative omkostninger i Miljø og Teknik til håndhævelsen af reglerne samt omkostninger til arrangementer i Eventsekretariatets regi.

De vigtigste ændringer i forhold til det hidtidige regulativ er følgende:

  • takster på opstilling af containere, stilladser mv. på offentligt vejareal
  • takster på opsætning af reklamer på stilladser og byggepladshegn
  • indsats for tydelig og ensartet markering af udstillingsarealer (markeringssøm)
  • klarere definition af hvilket møblement, der tillades ved udeservering (indebærer bl.a. forbud mod generelt brug af terassevarmere)
  • takster på udeservering hele året (og ikke kun i Randers-Ugen).

Forslaget til regulativ er vedhæftet dagsordenen.

Forslaget har været sendt i høring blandt de forretningsdrivende i området, hos handicaprådet og hos ældrerådet. Derudover har forslaget været tema på et møde med diverse interessenter i bevillingsnævnet, hvor også udkast til restaurationsplan blev drøftet.

Der er kommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet og Randers Cityforening. Høringssvarene er vedhæftet sagen i deres fulde udstrækning. Følgende centrale tilkendegivelser kan fremhæves:

Ældrerådet

Ældrerådet foreslår, at man hæver kravet om mindst 1,2 m fra passage for kørestole til 1,5 m. Forvaltningen mener, at en passage på 1,2 m er tilstrækkelig og foreslår, at kravet ikke skærpes yderligere. En skærpelse vil betyde, at gadeudstilling umuliggøres flere steder.

Handicaprådet

Handicaprådet foreslår, at det bliver præciseret direkte, at der ved byggepladser skal være passage for kørestole og barnevogne. Dette foreslår forvaltningen imødekommet.

Randers Cityforening

Randers Cityforening mener ikke forvaltningens forslag om brug af ensartede markeringssøm til markering af udstillingsarealer er acceptabelt, da det mindsker de forretningsdrivendes fleksibilitet og muligheden for individuelle løsninger. Forvaltningen betragter princippet med markeringssøm som et centralt element i regulativet; et element, der sikrer en vis ensartethed både i udstillingsprincipper og i håndhævelsen af regulativet og foreslår derfor dette princip fastholdt.

Randers Cityforening påpeger videre, at kravene om fri passage i sivegader (gader med trafik) er for skrappe. Forvaltningen mener det fastsatte krav er nødvendige for at sikre færdslen i sivegader.

Randers Cityforening har ligeledes fremsat ønske om ændring af perioden for opsætning af julebelysning. Forvaltningen foreslår, at ønsket imødekommes.

Randers Cityforening har derudover kritiseret løsningen med nedstøbningsrør til parasoller. Ifølge Randers cityforening kræver dette for stor vedligeholdelse af udstillerne da, lågene til hullerne forsvinder. Forvaltningen foreslår, at løsningen fastholdes idet der søges fundet løsninger med faste låg, der minimerer disse problemer.

Herudover kommenterer Randers Cityforening på to forskellige passager i regulativet, der ikke er konkretiserede, idet der forventes indgået aftaler herom med foreningen efterfølgende. Forvaltningen foreslår, at der sammen med Randers Cityforening arbejdes videre med disse elementer efterfølgende som planlagt.

Afslutningsvist kommenterer Randers Cityforening priserne i det nye regulativ, som man finder for dyre for så vidt angår vareudstillingen og for billige for så vidt angår taksten på reklamer på byggepladshegn og stilladser.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med implementering af det nye regulativ for brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte foreslår forvaltningen, at taksterne hæves, og at der indføres takster på råden over offentligt vejareal (fx stilladser) samt på ophængning af reklamer på stilladser og byggepladshegn. Forslaget til takster er bla. lavet med baggrund i et ønske om, at satserne skal afspejle de administrative omkostninger i forvaltningen vedr. drift og håndhævelse af ordningen. I mange af de byer vi normalt sammenligner os med (fx Vejle, Esbjerg, Horsens og Viborg) er der ikke afgifter på denne form for råden over offentligt vejareal. I Ålborg er der afgifter på udeservering (1.000 kr/m2 i indre by). I Århus er der differentierede takster for vareudstillinger i midtbyen (658 kr/m2-1839 kr/m2).

Nuværende takst Forslag om nye takster
Råden over vejareal (stillads, lift, kran, skurvogn m.v.) ingen takst

Zone I: 5 kr/m2/dag

Zone II: 2 kr/m2/dag

Udeservering og vareudstilling 200 kr/m2/år (0 kr. for udeservering bortset fra særlig afgift i Randers-Ugen)

Zone I: 350 kr/m2/år

Zone II: 150 kr/m2/år

Ophængning af reklamer på stilladser på vejareal ingen takst 5 kr/m2/dag
Ophængning af reklamer på byggepladshegn på vejareal ingen takst 2 kr/m2/dag
Stadeplads vedr. torvehandel

3m stand: 125 kr/år

6m stand: 250 kr/år

3m stand: 1.200 kr/år

6m stand: 2.400 kr/år

De nye takster forventes at give et provenu på ca. 300.000 kr om året for udeservering. Dette provenu erstatter provenuet for tidligere speciel afgift i Randers-ugen. Provenuet overføres til Randersugens sekretariat/Eventsekretariatet, således at beløbet indgår i Randersugens samlede budget.

Derudover forventes et merprovenu på ca. 150.000 kr. om året for vareudstilling og øvrige elementer, der bruges i miljø- og teknikforvaltningen til administration af ordningen.

På den baggrund sker der ikke ændringer i kommunens nettobudget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at det fremlagte forslag til nyt regulativ for brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte vedtages med de beskrevne ændringer foranlediget af høringsprocessen, samt

at det fremlagte forslag til takster vedtages og

at der til indtægtsbudgettet gives en tillægsbevilling på merindtægt på 150.000 kr. samtidigt med, at miljø- og tekniks administrationsbudget forhøjes med 150.000 kr.

Bilag Funktioner
Regulativ Download pdf-dokument
Referat af dialogmøde den 15. september 2009 vedrørende udkast til restaurationsplan og udkast til regulativ for fodgængerarealer. Download pdf-dokument
Høringssvar fra handicaprådet Download pdf-dokument
Høringssvar fra ældrerådet Download pdf-dokument
Høringssvar fra Randers City Forening Download pdf-dokument
Beslutninger
Vedtagelse 09/158
Miljø- og teknikudvalget 29. oktober 2009 kl. 15:15

Vedr. 1. at vedr. nyt regulativ.
Jens Peter Hansen (V) foreslår at forvaltningens indstilling tiltrædes, dog således at ophængning af uvedkommende reklamer på stilladser og byggepladshegn på vejareal forbydes.
For stemte Jens Peter Hansen (V), Erik Bo Andersen (V), Carl Damgaard Nielsen (V) og Mogens Nyholm (B).
Imod stemte Jørgen Bruno Andersen (A) og Hugo Sørensen (A).

Vedr. 2. at vedr. nye takster.
Venstre stiller ændringsforslag om, at der ikke opkræves takst for råden over vejareal.
For stemte Jens Peter Hansen (V), Erik Bo Andersen (V) og Carl Damgaard Nielsen (V).
Imod stemte Mogens Nyholm (B), Jørgen Bruno Andersen (A) og Hugo Sørensen (A):

Jens Peter Hansen (V) stiller ændringsforslag om, at de nuværende takster for udeservering og vareudstilling fastholdes.
For stemte Jens Peter Hansen (V).
Imod stemte Mogens Nyholm (B), Jørgen Bruno Andersen (A), Hugo Sørensen (A), Carl Damgaard Nielsen (V) og Erik Bo Andersen (V).

Udvalget indstiller at de nuværende takster for ophængning af reklamer og stadepladser fastholdes.

Vedr. 3. at vedr. tillægsbevilling.

For forvaltningens indstilling stemte Mogens Nyholm (B), Jørgen Bruno Andersen (A), Hugo Sørensen (A), Carl Damgaard Nielsen (V) og Erik Bo Andersen (V).
Imod stemte Jens Peter Hansen (V).

Afbud: Jan Helbo
Punkt Titel
09/159 Status på arbejdet med cykel- og stiplan
Resumé

Forvaltningen udarbejder i øjeblikket forslag til en cykel- og stiplan.

Med baggrund i et afholdt interessent- og borgermøde samt to trafikundersøgelser har forvaltningen nu et første bud på, hvor borgerne ønsker nye stier. Disse forslag forelægges udvalget til orientering og kan indgå i den kommende cykel- og stiplan.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at udarbejde forslag til en cykel- og stiplan, som er en del af projektet "Nordiske cykelbyer". Cykel- og stiplanarbejdet er også sat i gang af byrådet for at nå målet i "Vision 2016" om bl.a. en markant udbygning af stinettet. I februar og marts 2010 sendes planen i offentlig høring, og planen forventes at blive politisk vedtaget i maj 2010.

Forvaltningen har udarbejdet et første udkast til en cykel- og stipolitik. Med udgangspunkt i dette udkast, og de temaer kommunen arbejder med i projektet "Nordiske cykelbyer", har der været holdt interessentmøde og borgermøde med det formål at få ideer og inspiration til indholdet i den kommende cykel- og stiplan. Ligeledes har skoleelever og borgere haft mulighed for at komme med forslag til nye stier gennem to internetbaserede spørgeundersøgelser: Skolevejs- og Borger-trafikundersøgelsen.

Interessentmødet den 25. august 2009 gav mange forslag til, hvordan vi alle kommer til at cykle, gå og løbe mere både til skole, arbejde og fritidsaktiviteter. Interessentgruppen havde også flere bud på, hvor der mangler stier i kommunen. De konkrete forslag til nye stier omhandler både rekreative stier for vandrere og løbere, men også cykelstier langs veje samt cykel- og gangstier uden for vejnettet.

På borgermødet den 14. september kom der ligeledes en række forslag til, hvordan flere begynder at cykle, gå og løbe mere. På mødet var der ligesom på interessentmødet fokus på temaerne: Børn på cykel, cykling til arbejde samt vandring og cykling i fritiden. Også på borgermødet kom der flere forslag til konkrete stier i naturen og langs veje frem til skoler mv.

I skolevejsundersøgelsen blev eleverne fra 3. til 9. klassetrin bl.a. spurgt, om deres oplevede tryghed på skolevejen og hvordan den kan forbedres. I borger-trafikundersøgelsen blev der stillet spørgsmål om transportvaner og forslag til nye stier, som der var mulighed for at integne på kort via internettet. Dertil kommer, at flere borgere har skrevet direkte til forvaltningen med forslag til nye stier.

Borgernes ønsker fremgår af det sagen vedlagte notat, som samler op på de førnævnte møder og de internetbaserede trafikundersøgelser (skolevejs- og borger-trafikundersøgelsen) og øvrige forslag fra borgerne.

Notatet indeholder tre uprioriterede lister over forslag; en liste over forslag til cykelstier, en liste over forslag til fællesstier og en liste over andre forslag. Dette materiale forelægges hermed udvalget til orientering.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser
Ingen direkte konsekvenser.
Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget

at notatets indhold tages til efterretning.

Bilag Funktioner
Forslag til nye stier fra borgere og skoleelever Download pdf-dokument
Beslutninger
Vedtagelse 09/159
Miljø- og teknikudvalget 29. oktober 2009 kl. 15:15

Taget til efterretning.

Afbud: Jan Helbo
Punkt Titel
09/160 Boligforeningen Møllevænget & Storgaarden, godkendelse af skema A vedrørende ombygning af Møllehuset til 32 almene familieboliger beliggende Flyvervej 5 i Randers
Resumé

Boligforeningen Møllevænget og Storegaarden ønsker at ombygge / indrette 32 almene familieboliger i eksisterende bygning, Møllehuset, Flyvervej 5 i Randers. Møllehuset rummer i dag en ældreboligafdeling med i alt 48 ældreboliger fordelt på 8 etager med tilhørende servicearealer i parterreetagen.

Sagsfremstilling

Sundhed- og ældreforvaltningen ønsker at nedlægge 48 såkaldte døgnbemandede ældreboliger, afdeling 30 i Møllehuset, beliggende Flyvervej 5 i Randers. De nævnte boliger er for små, utidssvarende og vanskelige at leje ud. Randers Kommune, Sundhed- og ældreforvaltningen har efterfølgende forhandlet med Boligforeningen Møllevænget og Storgaarden om, at disse boliger nedlægges og ombygges til almene familieboliger.

  

Byrådet har på et møde den 25. marts 2008 besluttet, at de 48 ældreboliger, der forventes nedlagt ved udgangen af februar 2010, skal erstattes af ca. 50 almene plejeboliger beliggende på Glarbjergvej. Byrådet har samtidigt tiltrådt indstillingen om, at de kommunale udgifter til nedlæggelse af de 48 ældreboliger, der udgør 3 mio., finansieres via overførelse af 2 mio. fra sundhed- og ældreudvalgets budget til socialudvalgets budget, samt via kompenserende besparelse på 1 mio. på budgettet for Fremtidens Forsamlingshus. 

 

Der skal senere udarbejdes ansøgning om nedlæggelse af de 48 ældreboliger, med efterfølgende indberetning til Bygge- og boligstyrelsen m.m..  Kommunens andel  til dækning af udgifterne ved nedlæggelsen af ældreboligerne er på i alt 3 mio.  

 

Den nye ombyggede boligafdeling 50, rummer i alt 32 familieboliger, heraf 24 boliger med en størrelse på under 110 m2. De resterende 8 boliger er større end 110 m2, men specialindrettes til familier med handicappede familiemedlemmer. Til disse boliger er der fuld kommunal anvisningsret. Parterreetagen ombygges og indrettes til beboerfaciliteter.   

Ombygningen forventes afsluttet ultimo februar 2011.

 

Den samlede anskaffelsespris er beregnet til 45.690.000 kr., svarende til en pris på 11.680 kr. pr. m2. Udgifterne pr. m2 holder sig således indenfor det fastsatte maksimale rammebeløb for almene famileboliger, som på nuværende tidspunkt udgør 16.280 kr.

 

Ombygningen finansieres med 2 % beboerindskud svarende til 913.800 kr., 7 % kommunal grundkapitalstøtte svarende til 3.198.300 kr., samt et særligt realkreditlån på 91 % svarende til 41.577.900 kr.

Den beregnede årlige husleje udgør 661,- kr. pr. m2.
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Kommunen skal yde grundkapitalstøtte på 7 % af anskaffelsesprisen, svarende til 3.198.300 kr., samt stille en kommunegaranti for den del af låneoptagelsen som ligger ud over 60 % af markedsværdien.

Der optages et særligt realkreditlån på ca. 41.577.900 kr., svarende til 91 % af anskaffelsessummen. Den kommunale garantistillelse kendes først ved indhentning af  lånetilbud, men forventes at udgøre 31 % af lånebeløbet, svarende til ca.12.890.000 kr.

 

Udgifterne til grundkapitalstøtte afholdes af rådighedsbeløb for almene boliger. Grundkapitalstøtten har tidligere været på 14 %, men er pr. 1. juli 2009 halveret til 7 %, hvilket betyder, at kommunens udgifter ligeledes er halveret; dermed belastes rådighedskontoen for almene boliger noget mindre. 

 

Der er tidligere disponeret 6.6 mio. kr. til dette projekt, hvorfor rådighedsbeløbet til almene boliger nu er 3.4 mio. kr. større end forudsat. Såfremt det efterfølgende projekt på Minervavej godkendes, er rådighedsbeløbet ca. 4.0 mio. kr. i perioden frem til og med 2011.

 

Kommunens andel til dækning af udgifterne for nedlæggelse af de 48 ældreboliger udgør i alt 3 mio. kr.  Beløbet er bevilliget under Sundhed og Ældreområde i forbindelse med budgettet for 2009.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

 

at skema A godkendes med en anskaffelsespris på 45.690.000 kr.

 

at der bevilges 3.193.300 kr. til grundkapitalstøtte af rådighedsbeløbet til almene boliger

 

at der stilles kommunegaranti på 12.890.000 kr. svarende til 31 % af realkreditlån lydende på 41.577.900 kr.

 

at den gennemsnitlige husleje på 661 kr. pr. m2 årligt godkendes.

 

at der senere udarbejdes ansøgning om nedlæggelse af afd. 30 med 48 ældreboliger, herunder ansøgning om dækning af den kommunale andel  på i alt 3 mio af udgifterne til nedlæggelse.

Bilag Funktioner
Ansøgning arkitektfirma Download pdf-dokument
Tegningsbilag Download pdf-dokument
Ansøgning Møllevænget Download pdf-dokument
Beslutninger
Vedtagelse 09/160
Miljø- og teknikudvalget 29. oktober 2009 kl. 15:15

Indstilles tiltrådt.

Afbud: Jan Helbo
Punkt Titel
09/161 Boligforeningen Lejerbo, godkendelse af skema A vedrørende opførelse af 60 almene ungdomsboliger beliggende ved Minervavej 59 i Paderup, Randers SØ
Resumé

Boligforeningen Lejerbo ønsker at opføre 60 almene ungdomsboliger i form af tæt-lavt byggeri, beliggende ved Minervavej 59, 8960 Randers SØ.

Sagsfremstilling

Projektet indeholder 60 almene et rums ungdomsboliger, og organiseres i en særskilt boligafdeling 893-0, under boligforeningen Lejerbo. Den gennemsnitlige boligstørrelse er på ca. 49 m2.

Byggeriet opføres som tæt-lavt byggeri på et, 1 ha stort areal ved Handelsskolen Minerva, beliggende Minervavej 59 i Paderup. Byggeriet forventes afsluttet ultimo marts 2011.

 

Den samlede anskaffelsespris er beregnet til 57.059.000 kr., svarende til en pris på 19.648 kr. pr. m2. Udgifterne pr. m2 holder sig således indenfor det fastsatte maksimale rammebeløb for ungdomsboliger, som på nuværende tidspunkt udgør 19.650 kr.

 

Byggeriet finansieres med 2 % beboerindskud svarende til 1.141.000 kr., 7 % kommunal grundkapitalstøtte svarende til 3.994.000 kr., samt et særligt realkreditlån på 91 % svarende til 51.924.000 kr.

Den beregnede årlige husleje udgør 767 kr. pr. m2.
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Kommunen skal yde grundkapitalstøtte på 7 % af anskaffelsesprisen, svarende til 3.994.000 kr., samt stille en kommunegaranti for den del af låneoptagelsen som ligger ud over 60 % af markedsværdien.

 

Der optages et særligt realkreditlån på ca. 51.924.000 kr., svarende til 91 % af anskaffelsesprisen. Realkreditinstitut har i den konkrete sag foretaget en foreløbig garantiberegning af realkreditlånet. Beregningen er foretaget på baggrund af byggeriets  markedsværdi, som skønnes noget lavere end selve anskaffelsesprisen på byggeriet. Det betyder, at den kommunale garantistillelse er beregnet til 76 % af lånebeløbet, svarende til ca. 39.463.000 kr. Beløbets endelige størrelse kendes først ved låneoptagelse.

 

Udgifterne til grundkapitalstøtte afholdes af rådighedsbeløb for almene boliger. Grundkapitalstøtten har tidligere været på 14 %, men er pr. 1. juli 2009 halveret til 7 %, hvilket betyder at kommunens udgifter ligeledes er halveret. Der er herefter et samlet rådighedsbeløb til grundkapitalindskud på ca. 4.0 mio. kr. i perioden frem til og med 2011.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

 

at skema A godkendes med en anskaffelsespris på 57.059.000 kr.,

 

at der bevilliges 3.994.000 kr. til grundkapitalstøtte af rådighedsbeløbet til almene boliger

 

at der stilles kommunegaranti på 39.463.000 kr. svarende til 76 % af realkreditlån lydende på 51.924.000 kr.

 

at den gennemsnitlige husleje på 767 kr. pr. m2 årligt godkendes

 

Bilag Funktioner
Ansøgning fra lejerbo Download pdf-dokument
Tegningsbilag Download pdf-dokument
Beslutninger
Vedtagelse 09/161
Miljø- og teknikudvalget 29. oktober 2009 kl. 15:15

Indstilles tiltrådt.

Afbud: Jan Helbo
Punkt Titel
09/162 Nye økonomistyringsregler i Randers
Resumé
Der henvises til sagsfremstillingen
Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i møde den 22. juni 2009, at direktionen skulle udarbejde oplæg til ændring af principper for styring af ikke-rammebelagte områder og ved budgetforliget for 2010 blev det besluttet, at det specialiserede socialområde fra og med 2010 gøres rammebelagt.

I vedhæftede notat beskrives, hvordan ændringen kan implementeres og hvilke konsekvenser det har for økonomistyringen. Der foreslås desuden en række ændringer til det nuværende regelsæt. Notatet indeholder også oplæg til drøftelse af den fremtidige bevillingsstruktur.

Sagen drøftes i økonomiudvalget den 19/10 og sendes derefter til drøftelse i fagudvalg og hoved MED. Den 5/11 vil der være temamøde i byrådet om sagen og dernæst vil de nye økonomistyringsregler blive vedtaget i økonomiudvalg og byråd i december måned 09.  

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser
Ingen
Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via direktionen,

at det specialiserede socialområde gøres rammebelagt fra og med år 2010,

 

at rammen for det specialiserede socialområde tilpasses for eventuelle bloktilskudsreguleringer ved de årlige kommuneaftaler,

 

at overførsel af overskud og underskud mellem årene for alle ikke-aftaleenheder kun kan ske efter ansøgning til byrådet,

 

at der fremover aktivt tages stilling til hvilke regnskabserfaringer på de ikke-rammebelagte områder, der skal indregnes i budgettet, 

 

at eventuelle merudgifter ved 2. budgetkontrol 2009 skal finansieres fuldt ud, primært indenfor udvalgets rammer og sekundært indenfor kommunens samlede budget, og

 

at der fortsat foretages månedlig afrapportering til direktion på det specialiserede socialområde. 

 

 

Vedtagelse 09/278

Økonomiudvalget 19. oktober 2009  kl. 14:30

 

Forslaget sendes i høring som beskrevet.

7 stemte for.

1 stemte imod (Bjarne Overmark)

 

Mogens Nyholm deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

Bilag Funktioner
Økonomistyring (notat af 051009) Download pdf-dokument
Beslutninger
Vedtagelse 09/165
Børn og skoleudvalget 27. oktober 2009 kl. 15:00

Høringssvar fra børn og skoleudvalget.

Økonomiudvalget har sendt et forslag til ændrede økonomistyringsregler i høring i udvalg mv.
Det væsentligste i oplægget er, at der indføres rammestyring på det specialiserede socialområde.

Udvalget har bemærket, at notatets forslag om ændring af bevillingsniveau ikke er med i indstillingen. Det betyder, at der ikke kan flyttes midler mellem udvalgets bevillingsområder uden byrådets godkendelse.

Udvalget kan støtte forslaget om, at det specialiserede socialområde gøres rammebelagt. Udvalget støtter også den del, der gør overførselsretten på dette område betinget.

Et mindretal bestående af Bjarne Overmark og Daniel Madie ønsker tilføjet:

”Udvalget er bekymret for, umiddelbart at lade skole- og daginstitutionsområdet finansiere en evt. rammeoverskridelse på f. eks. anbringelsesområdet.

Det er udvalgets opfattelse, at byrådet skal vurdere om en rammeoverskridelse på det specialiserede socialområde skal finansieres ved fremtidige reduktioner på det specialiserede socialområde eller ved andre besparelser.
Denne opfattelse har baggrund i, at udvalgets budget ud over budgettet til det specialiserede socialområde fordeles blandt institutionerne for den alt overvejende dels vedkommende efter kriterier fastlagt af byrådet.”

Vedtagelse 09/68
Kultur- og fritidsudvalget 27. oktober 2009 kl. 18:00

Ingen bemærkninger.


Vedtagelse 09/104
Socialudvalget 28. oktober 2009 kl. 16:30

Indstilles tiltrådt.

Feramuz Acar tog forbehold.


Vedtagelse 09/89
Sundheds- og ældreudvalget 29. oktober 2009 kl. 15:00

Aage Stenz stillede forslag om, at man fastholder demografireguleringen.
3 stemte for
2 stemte imod (Louise Høeg Jensen, Marianne Høj Madsen)
1 undlod at stemme (Karsten Skjødt-Jakobsen)

Forvaltningens indstilling tiltrædes
6 stemte for
1 stemte imod (Birthe O. Andersen)


Afbud: Steen Bundgaard


Vedtagelse 09/162
Miljø- og teknikudvalget 29. oktober 2009 kl. 15:15

Miljø- og teknikudvalget ønsker antallet af bevillinger inden for udvalgets område reduceret til en bevilling for henholdsvis det skattefinansierede og der brugerfinansierede område.

Afbud: Jan Helbo
Punkt Titel
09/163 Orientering om arbejdet med et nyt fælles fundament for fremtidens Miljø og Teknik
Resumé

Forvaltningen arbejder med formulering af et nyt fælles fundament for fremtidens Miljø og Teknik.

Sagsfremstilling

Forvaltningen arbejder med formulering af et nyt fælles fundament for fremtidens Miljø og Teknik.

 

I 1. fase har fokus været at afdække omverdenens syn på Miljø og Teknik og i den anledning er der gennemført 10 fokusgruppeinterviews. Der er blevet interviewet repræsentanter for Byråd (miljø- og teknikudvalget samt borgmesteren), direktion, forvaltninger, aftaleenheder, erhvervsliv, interesseorganisationer og borgere.

 

Formål med interviewene har været at få et indtryk af såvel interne som eksterne brugeres og samarbejdsparters holdninger og synspunkter om fremtidens Miljø og Teknik. Interviewene har derfor ikke været en tilfredshedsundersøgelse.

 

Forvaltningen vil på mødet orientere om de centrale budskaber fra fokusgruppeinterviewene og det videre arbejde med formuleringen af det nye fælles fundament for Miljø og Teknik. 

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser er ikke beregnet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 09/163
Miljø- og teknikudvalget 29. oktober 2009 kl. 15:15

Taget til efterretning.

Afbud: Jan Helbo
Punkt Titel
09/164 Færdiggørelse af Torupdalvej
Resumé
Udvalgsmedlem Erik Bo Andersen anmoder udvalget om at afsætte penge til færdiggørelse af Torupdalvej.
Sagsfremstilling

Erik Bo Andersen vil hermed bede udvalget om at afsætte penge til færdiggørelse af Torupdalvej.

 

Færdiggørelsen af Torupdalvej er af ukendte årsager aldrig blevet medtaget i de kommunale budgetter.

 

Normalvis vil der i bevillingsprocessen i det politiske system blive afsat beløb til byggemodninger og færdiggørelse samtidig.

Randers Kommune har desværre ved en fejl af denne proces ikke fået færdiggørelsen med.

Af denne årsag har Torupdalvej aldrig figureret som en færdiggørelses sag i det kommunale system.

 

Torupdalvej er en kommunalvej og strækker sig fra Tjærbyvej til Udbyhøjvej.

2/3 dele af vejen er færdiggjort, men stykket fra Jadedalen til Udbyhøjvej (ca. 500 meter) mangler.

 

I år 2003 pålagde Randers Kommune de grundejere på henholdsvis Juveldalen, Perledalen og Tyrkisdalen, at de respektive veje skulle færdiggøres og overdrages til en grundejerforening.

Området har siden år 2003 været fuld udbygget.

 

Alle grundejere langs Torupdalvej har i forbindelse med køb af de kommunale grunde været med til at betale for en færdiggørelse via deres grundkøb.

 

Det er 6 år siden af området var fuld udbygget og alle sideveje er færdiggjort og overdraget til de respektive grundejerforeninger, og derfor er Randers Kommune forpligtet til at levere den ydelse, som grundejerne har betalt for, ved en færdiggørelse af den offentlige kommunale Torupdalvej.

 

Uddrag af lokalplan 272 Rahrseje II

 

Paragraf 4 og 4 VEJ- OG STIFORHOLD

Vej og sti

Torupdalvej fortsættes som hidtil

Forbindelse til Udbyhøjvej

Der udlægges areal til følgende nye veje og stier som vist på

kortbilag 2:

Stk. 1. Fordelingsvejen Torupdalvej fortsættes i en bredde af

29 m. Vejen anlægges med samme tværprofil som i 1. etape

hvilket er: 6 m kørebane, 2´4 m skillerabat, 2´3,5 m cykel- og

gangsti og 2´4 m yderrabat. Langs vejen plantes allétræer -

fortrinsvis på strækninger, hvor den kurver og overvejende i

ydersiden af kurven, som vist på kortbilag 2. Se også §7.

Stk. 2. Forbindelsesvej mellem Torupdalvej og Udbyhøjvej i

en bredde af 29 m og med samme tværprofil som Torupdalvej.

Der anlægges busholdepladser i begge sider af vejen på strækningen

mellem Turkisdalen og Torupdalvej.

Torupdalvej og forbindelsesvejen forudsættes udlagt som offentlige

veje.

 

Stk. 5. Langs Torupdalvej plantes allétræer. Træerne plantes,

som vist på kortbilag 2, fortrinsvis i ydersiden af vejen på

strækninger, hvor den kurver eller hvor sideveje støder til, således

at træerne medvirker til at retlede trafikanterne. Ved beplantningen

skal der tages hensyn til at opretholde en vis udsigt

fra lejlighederne i delområde IV.

 

Forvaltningen har udarbejdet et overslag på 1,7 mio. kr.

 

Erik Bo Andersen indstiller til miljø- og teknikudvalget:

 

At. Der gives en anlægsbevilling til færdiggørelse af Torupdalvej på 1,7 mio.kr.
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser er ikke beregnet.
Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at udvalget forholder sig til henvendelsen.

Bilag Funktioner
Torupdalvej - kortbilag Download pdf-dokument
Beslutninger
Vedtagelse 09/164
Miljø- og teknikudvalget 29. oktober 2009 kl. 15:15

Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde sag herom til næste udvalgsmøde.

Afbud: Jan Helbo
Punkt Titel
09/165 Gensidig orientering - MTU den 29-10-2009
Meddelelse
Gensidig orientering
Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 09/165
Miljø- og teknikudvalget 29. oktober 2009 kl. 15:15

Ingen særskilte bemærkninger.

Afbud: Jan Helbo